Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie

Samorząd Powiatu Augustowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-25

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Niektóre dokumenty opublikowane na stronie, szczególnie załączniki w postaci skanów pdf są niedostępne cyfrowo.

Wyłączenia:

Część filmów zamieszczonych w serwisie nie posiada napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed 23.09.2020 r. (patrz art. 3 ust. 2 ustawy). Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Niedostępność cyfrowa niktórych materiałów opublikowanych na stronie wynika głównie z faktu opublikowania ich przed wejściem w życie obowiązków wynikających z ustawy o dostępności cyfrowej. Urząd dokłada jednak wszelkich starań, aby zapewnić dostępność takich dokumentów przynajmniej w postaci alternatywnej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Taraszkiewicz lub Grzegorz Haraburda, adres poczty elektronicznej help@st.augustow.wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 643 96 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Starosta Augustowski

Adres organu odwoławczego: 16-300 Augustów, ul. 3 Maja 29

Adres e-mail organu odwoławczego: powiat.augustowski@home.pl

Telefon organu odwoławczego: 87 643 96 50

Dostępność architektoniczna

Budynek: Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia – od ul. 3 Maja oraz od strony parkingu.
 • Wejście od ul. 3 Maja: schody oraz platforma dla wózków, znajdująca się przy schodach.
 • Wejście od parkingu: tylko schody.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na drzwiach wejściowych zamontowany jest system przyzywowy, którego użycie oznacza, że przed wejściem do budynku znajduje się osoba potrzebująca asysty i pomocy.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynku brak windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
  W celu umożliwienia obsługi osób posiadających trudności z poruszaniem się, przy schodach umieszczono dzwonek.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku znajdują się dwie mobilne pętle indukcyjne.
 • W budynku zamontowana jest gotowa do natychmiastowego użycia mata ewakuacyjna.
 • Przed wejściem do budynku zamontowano pasy ostrzegawcze, wewnątrz budynku wymieniono maty gumowe, co ograniczy ryzyko poślignięcia się.
 • W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braile'a, brak jest oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek PSP w Augustowie: Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. Karola Brzostowskiego 2, Wydział Geodezji i Kartografii

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. K. Brzostowskiego.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku brak windy.
 • Dla osób na wózkach nie są dostępne korytarze i pomieszczenia na piętrze, gdzie mieśli się wydział.
  W celu umożliwienia obsługi osób posiadających trudności z poruszaniem się, przy schodach umieszczono dzwonek.
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnościami brak.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku znajduje się mobilna pętla indukcyjna.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek ACE w Augustowie: Posiedzenia Rady Powiatu w Augustowie, Al. Kardynała Wyszyńskiego 3

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia – jedno schody, a drugie schody i podjazd dla wózków.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynku brak windy.
 • Dla osób na wózkach jest dostępny korytarz i pomieszczenia na parterze, gdzie odbywają się obrady.
 • Dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i do sali, w której odbywają się obrady można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Inne informacje i oświadczenia

Strona internetowa zawiera informacje o zakresie działalności JST w postaci elektronicznych plików zawierających tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w PJM oraz informacje w tekście łatwym do czytania (ETR).

W obu budynkach Starostwa zamontowane zostały nowe tablice informacyjne, które będą pomocne szczególnie dla osób starszych, jak także dla osób z niepełnosprawnościami z powodu zaburzenia funkcji poznawczych.

W budynku Starostwa przy ul. 3 Maja 29 zamontowano cztery tablice tyflograficzne, które przyczynią się do zwiększenia dostępności w urzędzie osobom niewidomym i słabowidzącym.

W budynku Starostwa przy ul. 3 Maja 29 przed wejściem do każdego pokoju, zamontowane zostały tabliczki zawierające także tekst pisany alfabetem Braile’a, możliwy również do odczytu kodem NFC (specjalne oprogramowanie zainstalowane w telefonie pozwala odczytywać głosowo informacje zakodowane w tabliczkach).

W Biurze Obsługi Klienta do natychmiastowego użycia znajdują się: powiększalnik elektroniczno-przenośny, urządzenie lektorskie, ramka do podpisu.

Osobom z ograniczeniami funkcjonalnymi, które potrzebują wsparcia, Starostwo Powiatowe umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub pomocy pracownika Biura Obsługi Klienta.

Zarządzeniem nr 25/2020 z dnia 23 września 2020 r. Starosta Augustowski wyznaczył Zbigniewa Kaszleja na Koordynatora ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Augustowie.