Uchwała Nr  991/137/14
Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji
o wykonaniu  budżetu Powiatu Augustowskiego za 2013 rok
i wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku

 

     Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm. w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

  1. Informację dotycząca wykonania budżtu Powiatu Augustowskiego w 2013 r., która stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
  2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r., który stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Informację i wykaz, o których mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Augustowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Augustowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                                     Przewodniczący Zarządu

  1. Jarosław Szlaszyński ..............................                                    Franciszek Wiśniewski
  2. Wiesław Jarmusik  ..................................
  3. Zenon Sieńko      .....................................
  4. Andrzej Zarzecki  ....................................

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowo - Budżetowy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2014-05-31

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2014-05-31

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2014-05-31