UCHWAŁA  NR 1061/145/14
ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia informacji  o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2014 – 2017
w I półroczu 2014 roku


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm. w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i z 2014 r. poz. 379 i 911) i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm. w Dz. U. z 2013 r. w poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) oraz uchwały Nr 42/VII/11 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Augustowskiego,  Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2014 – 2017 składającą się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:
Nr 1 - Stopień realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2014 – 2017 w I półroczu  2014 roku.
Nr 2 – Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku.
Nr 3 - Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2014 – 2017.

§ 2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2014 – 2017 przedstawić Radzie Powiatu w Augustowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Augustowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Członkowie Zarządu:                                                                         Przewodniczący Zarządu
1. Jarosław Szlaszyński ..............................                                        Franciszek Wiśniewski
2. Wiesław Jarmusik  ..................................
3. Zenon Sieńko      ….................................
4. Andrzej Zarzecki  ....................................
 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowo-Budżetowy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2014-10-14

Modyfikujący: Sylwia Zajkowska

Data modyfikacji: 2014-10-14

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2014-10-14