Dane z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie

(dot. art.6 rozdz.2 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. Nr 112 z 8 października 2001r poz. 1198)

 

1.       Status prawny

1)       II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie zostało założone z dniem 1.09.1992r. przez Kuratora Oświaty w Suwałkach (AKT ZAŁOŻYCIELSKI  NR 2/91 z dnia 24 sierpnia 1992r.)

2)       Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

3)       Organ prowadzący – Powiat Augustowski

4)       Siedziba placówki – Miasto Augustów, ul. Al. K. Wyszyńskiego 1

2.       Organizacja

1)       II LO w Augustowie prowadzi, przekształca i likwiduje Rada Powiatu Augustowskiego. Terenem działania II LO jest Powiat Augustowski tj.:

ü         miasto i gmina Augustów

ü         miasto i gmina Lipsk

ü         gminy: Bargłów, Nowinka, Płaska, Sztabin

2)       II LO prowadzi działalność w okresie całego roku z rozróżnieniem :

-        działalność dydaktyczno-wychowawcza- od 1.09. – do 20-30.06

-        działalność administracyjna – cały rok.

3)       Praca placówki – poniedziałek-piątek:

Ø  8.00-15.30 – działalność dydaktyczna

Ø  15.30-20.00 – działalność dydaktyczno-wychowawcza (zgodnie z zapotrzebowaniami uczniów)

Ø  7.30-15.00 – działalność administracyjna

4)       W roku szkolnym 2002/2003 placówka zatrudnia 33 nauczycieli, 3 pracowników administracji, 5 pracowników obsługi zatrudnionych na 4 ½ etatu.

5)       Dopuszcza się pracę wolontariuszy oraz członków Rady Rodziców.

6)       II LO posiada własną obsługę finansowo-księgową

3.       Przedmiot działalności i kompetencje

1)       Szkoła realizuje ustawowe cele i zadania, a w szczególności:

ü         umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

ü         umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

ü         kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

ü         sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb orz możliwości szkoły  

ü         prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,

ü         organizuje zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań i zespoły wyrównawcze,

ü         udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez współpracę z poradnią wychowawczo-zawodową,

ü         organizuje czas wolny od nauki w formie zabaw, dyskotek, studniówek, rozgrywek sportowych, itp.

ü         Zapewnia opiekę uczniom przebywającym w szkole zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny.

 

2)       Szczegółowy zakres działalności i kompetencji określa statut szkoły:

 

Statut II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie:

 

Statut II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie opracowano w oparciu o ustawy: z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425 i z 1992r Nr 26, poz. 113)z dnia 26 stycznia 1982r. „Karta Nauczyciela” (Dz. U. Nr 3, poz. 19 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenie Nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 1992r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży (Dz. Urz. MEN Nr 14, poz. 18).

 

I.                    Informacje o szkole

§ 1.1.  Nazwa szkoły: II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie

      2. Siedzibą II Liceum Ogólnokształcącego zwanego dalej „szkołą” jest budynek przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 1 w Augustowie.

§ 2.1.  Organem prowadzącym i nadzorującym szkołę jest Kurator Oświaty w Suwałkach

     2.  Cykl kształcenia w szkole, zgodnie z przepisami w sprawie ramowego planu nauczania wynosi 4 lata.

II.                  Cele i zadania szkoły. 

§ 3.1. Szkoła realizuje cele i zadnia określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na tej samej podstawie, a w szczególności:

-          umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

-          umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

-          kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

-          sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb orz możliwości szkoły  

§ 4.1. Zadania wynikające z ustawy szkoła realizuje poprzez:

1)    prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

2)    organizowanie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i zespołów wyrównawczych,

3)    udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez współpracę z poradnią wychowawczo-zawodową,

4)       organizację czasu wolnego od nauki w formie zabaw, dyskotek, studniówek, rozgrywek sportowych, itp.

5)       umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie konkursów, zawodów, udział w olimpiadach przedmiotowych.

§ 5. Szkoła zapewnia opiekę uczniom przebywającym w szkole zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny.

1)       Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia.

2)       W trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę za bezpieczeństwo młodzieży odpowiada nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora na opiekuna. Jeden nauczyciel nie może mieć więcej niż 15 uczniów.

3)       W czasie przerw międzylekcyjnych nad bezpieczeństwem uczniów czuwa nauczyciel dyżurny wyznaczony przez Dyrektora.

§ 6.1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

      2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział poprzez cały cykl nauczania w szkole.

4.       Rodzice i uczniowie mogą mieć wpływ na dobór lub zmianę nauczyciela, któremu Dyrektor powierza lub powierzył zadania wychowawcze. W/w przypadku rodzice lub uczniowie składają do Dyrektora na piśmie uzasadniony wniosek podpisany przez klasową radę rodziców lub samorząd klasowy. Decyzję w sprawie doboru lub zmiany nauczyciela – wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły.

III. Organ szkoły  

§ 7.1. Organami szkoły są:

1)        Dyrektor szkoły

2)        rada pedagogiczna

3)        rada rodziców

4)        samorząd uczniowski

§ 8.1. Szkołą kieruje Dyrektor.

      2. Do kompetencji Dyrektora należy:

1)        sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

2)        kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,

3)        sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)        realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

5)        dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6)        organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

7)        zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

8)        przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

9)        występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

10)     zmienianie lub wprowadzanie nowych profili kształcenia w porozumieniu z Kuratorem Oświaty,

11)     wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

§ 9.1. Dyrektor Szkoły na ogólnie obowiązujących zasadach tworzy stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze.

      2. Powierzenia tych funkcji i odwołania z nich dokonuje Dyrektor liceum po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady

pedagogicznej.

      3. Osoby, którym powierzono  te stanowiska wykonują swoje zadania zgodnie z zakresem obowiązków i kompetencji opracowanym przez Dyrektora Szkoły.

§ 10.1. Rada pedagogiczna posiada swój regulamin pracy, stanowiący załącznik Nr 1do statutu.

       2. Rada pedagogiczna :

1)        zatwierdza plan pracy szkoły,

2)        zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

3)        podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)        zatwierdza organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5)        podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów,

6)        zatwierdza wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę,

7)        zatwierdza szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym,

8)        zatwierdza wnioski wychowawców klas w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień oraz udzielania kar uczniom.

       3. Rada pedagogiczna opiniuje:

1)        tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)        projekt planu finansowego szkoły,

3)        wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)        propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

§ 11.1. Rada rodziców szkoły posiada swój regulamin stanowiący załącznik Nr 2 do statutu.

       2. Rada rodziców szkoły współpracuje z Dyrektorem Szkoły i radą pedagogiczną w organizowaniu kształcenia młodzieży, a w szczególności:

1)        współtworzy właściwy klimat społeczny i warunki materialne dla właściwego funkcjonowania szkoły,

2)        upowszechnia wśród rodziców wiedzę o wychowaniu,

3)        wpływa na doskonalenie organizacji, kształcenia wychowania oraz opieki w szkole, środowisku i rodzinie,

4)        udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu i organizacjom młodzieżowym działającym na terenie szkoły,

5)        prezentuje wobec dyrekcji, rady pedagogicznej oraz kuratorium oświaty opinię rodziców w istotnych sprawach szkolnych,

6)        uczestniczy w planowaniu budżetu szkoły,

7)        podejmuje działania na rzecz pozyskania dodatkowych  środków finansowych dla szkoły.

§ 12.1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

       2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin stanowiący załącznik Nr 3 uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym.

       3. Organa samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

       4. Samorząd przedstawia radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, jak :

1)        prawo do zapoznania się z programami nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)        prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych potrzeb,

4)        prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)        prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,

6)        prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 13.1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.

       2. W celu wymiany informacji i dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są spotkania rodziców z nauczycielami i Dyrekcją. W ciągu roku szkolnego powinno odbyć się minimum dwa spotkania.

       3. Rodzice mają prawo do:

1)        znajomości zadań zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie, szkole,

2)        znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

3)        uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

4)        uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

5)        wyrażania i przekazywania Kuratorowi Oświaty opinii na temat pracy szkoły.

IV. Organizacja szkoły.

§ 14. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§  15.1 Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie planu nauczania i planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza Kuratorium Oświaty.

        2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z ilością stanowisk kierowniczych, ogólną, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbą godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Kuratorium Oświaty.

§ 16.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego.

       2. W zależności od liczby uczniów i poziomu nauczania:

1)        klasy dzieli się na oddziały, w których liczna uczniów powinna wynosić zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacyjnym,

2)        oddziały mogą być dzielone na grupy zgodnie z wytycznymi MEN.

§ 17.1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

       2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym i pracownianym.

       3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy po 10 minut i jedna dłuższa 20 minut.

§ 18.1. Dyrektor Szkoły corocznie podejmuje decyzje dotyczące podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania, a także następujących zasad:

1)        podział na grupy powinien zapewnić możliwość realizacji zajęć praktycznych wynikających z programów nauczania,

2)        zajęcia z wychowania fizycznego powinny być prowadzone w grupach oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; w przypadku małych grup powinny być tworzone grupy międzyoddziałowe lub międzyklasowe.

3)        nauczanie języków obcych w danej klasie powinno odbywać się w grupach dla uczniów początkujących i zaawansowanych.

§ 19.1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np.: zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementy informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych , międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

       2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

       3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

       4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

§ 20. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy Dyrektorem Szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 21.1. Biblioteka szkoły jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

       2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie , nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice a także inne osoby upoważnione przez Dyrektora.

       3. Pomieszczenie biblioteki umożliwia:

1)        gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2)        korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3)        prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.

       4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

       5. Zadania nauczyciela bibliotekarza określone są w zakresie obowiązków nauczyciela bibliotekarza stanowiącym załącznik nr 4 do statutu szkoły.

§ 22.1. Dla uczniów zamieszkałych poza siedzibą szkoły Dyrektor Szkoły zapewnia miejsca zakwaterowania w internacie ACE Augustów.

       2. Miejsca w internacie przyznawane są na podstawie corocznego porozumienia zawartego między Dyrektorem Szkoły a kierownikiem internatu ACE.

       3. Uczniów szkoły zamieszkałych w internacie obowiązuje przestrzeganie regulaminu internatu ACE.

       4. Opiekę wychowawczą nad uczniami zamieszkałymi na stancjach sprawuje wychowawca klasy. Wychowawca zobowiązany jest odwiedzać stancje uczniowskie co najmniej 2 razy do roku.

§ 23. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenie , zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy, a ponadto:

1)        gabinet lekarski,

2)        archiwum,

3)        szatnię,

4)        aulę,

5)        kawiarenkę,

6)        strzelnicę sportową,

7)        warsztat konserwatora,

8)        stadion sportowy,

9)        radiowęzeł szkolny.

V.                   Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

§ 24.1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracyjni i  pracownicy obsługi.

       2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników , o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 25.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

       2. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły, dążyć do pełnego rozwoju osobowości ucznia.

       3. Do szczególnych zadań nauczycieli należy:

1)        odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów szkoły,

2)        prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

3)        dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,

4)        wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

5)        bezstronna i obiektywna ocena oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

6)        udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeby uczniów,

7)        doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

       4. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w sprawach, które mogą naruszać dobro szkoły, dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

       5. Prawa nauczycieli, uprawnienia socjalne i urlopy oraz ochronę zdrowia regulują przepisy zawarte w ustawie z dnia 26.01.1982r.- „Karta Nauczyciela” wraz z późniejszymi zmianami.

§ 26.1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

       2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu.

       3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)        zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji minimum programowych, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

2)        wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania na podstawie zarządzenia MEN,

3)        organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)        współdziałanie w organizowaniu pracowni, laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5)        wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole innowacji pedagogicznych.

§ 27.1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)        tworzenie warunków wspomagających rozwój życia ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)        inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniowskich,

3)        podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

       2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

1)        otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,

2)        planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

·         różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

·         ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

3)        współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów a szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4)        utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:

·         poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

·         współdziałanie z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swych działaniach,

·         włączania ich w sprawy życia klasy i całego zespołu,

5)        odpowiednio współpracuje ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpatrywaniu potrzeb i trudności, a także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, organizującymi odpowiednie formy tej pomocy na terenie i w placówkach pozaszkolnych zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom.

6)        Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z odrębnymi przepisami.

7)        Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Szkoły i rady pedagogicznej , a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i innych instytucji oświatowych i naukowych.

VI.                 Uczniowie szkoły.

§ 28.1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół (Dz.U.Nr 42, poz. 186 z dnia  21 maja 1992r.).

       2. Przy przyjmowaniu do szkoły decydują oceny uzyskane w wyniku egzaminów wstępnych.

       3. Szczegółowy regulamin przyjmowania uczniów do szkoły opracowuje corocznie powołana przez Dyrektora komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

§ 29.1. Do szkoły uczęszczają w zasadzie uczniowie od 15 roku życia, po ukończeniu szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.

       2. W szczególnych przypadkach uchwałą rady pedagogicznej dolna i górna granica wieku ucznia II LO może zostać przesunięta.

§ 30.1. Uczeń ma prawo do:

1)        właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)        opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3)        korzystanie z pomocy stypendialnej lub doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami i w miarę posiadanych środków,

4)        życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczej,

5)        swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczy to życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

6)        rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7)        sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8)        pomocy w przypadku trudności w nauce,

9)        korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

10)     korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej podczas zajęć pozalekcyjnych,

11)     wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole.

       2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w regulaminie uczniowskim (załącznik nr 5), regulamin pracowni (załącznik nr 6) i regulaminie korzystania z obiektów sportowych (załącznik nr 7), a zwłaszcza dotyczących:

1)        systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu całego zespołu szkolnego,

2)        przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

3)        odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

4)        dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w budynku szkoły i otoczeniu,

       3. Nagrody są przyznawane za wyniki w nauce, za pracę na rzecz szkoły i reprezentowanie szkoły na zewnątrz w formie:

1)        upomnienia wychowawcy klasy,

2)        upomnienia lub nagany Dyrektora Szkoły,

3)        upomnienia lub nagany Dyrektora Szkoły udzielona na ogólnym apelu szkolnym,

4)        zawieszenia prawa do korzystania z niektórych form opieki społecznej,

5)        zawieszenia wszelkich praw ucznia na okres do 2 tygodni, zakończone egzaminami sprawdzającymi z materiału opracowanego w okresie zawieszenia,

6)        przeniesienie do równoległej klasy,

7)        skreślenie z listy uczniów.

       5. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próbny(nie dłużej niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego rady rodziców, rady pedagogicznej lub organizacji młodzieżowej działającej na terenie szkoły.

VII.              Postanowienia końcowe.

§ 31.1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

       2. Na pieczęciach i stemplach nazwa szkoły używana jest zasadniczo w pełnym brzmieniu:

1)        „II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie”

2)        „II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie Al. K. Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów”

       3. Na stemplach może być używany skrót nazwy szkoły.

       4. w świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę podaje się pełną nazwę szkoły.

§ 32.1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

       2. Zasady przeprowadzania przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 33. Statut szkoły funkcjonuje wspólnie z tworzonymi na bieżąco regulaminami.

§ 34.1. Wszelkie zmiany zapisów w statucie wprowadzane są aneksem na pierwszej radzie pedagogicznej rozpoczynającej pracę szkoły w danym roku szkolnym.

       2. Wniosek dotyczący zmiany statutu musi być formalnie zgłoszony najpóźniej na ostatniej, w danym roku szkolnym, klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej.

       3. Zgłoszony wniosek o zmianę zapisu w statucie może być rozpatrzony tylko wtedy, gdy (po konsultacji z radą samorządu szkolnego i radą rodziców) uzyska akceptację ¾ ważnie oddanych głosów członków rady pedagogicznej.

       4. Głosowanie rad zatwierdzeniem zgłoszonego wniosku jest głosowaniem jawnym.

 

Aneks nr 1 do Statutu II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie

Na podstawie „Wystąpienia powizytacyjnego” rozdz. V pkt. 1 z dnia 17.03.1995r. (KO.VI.093-122/95)na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 17.10.1995r. zgodnie z postanowieniami Statutu II LO w Augustowie (rozdz. 7. § 35 ust. 1) wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

1)       w § 8 ust. 2 – wprowadza się następujący zapis:

„pkt. 12/ Dyrektor Szkoły na wniosek rady pedagogicznej zatwierdza plan finansowy środków specjalnych”.

2)       w § 13 – wprowadza się następujący zapis:

„ust. 4 – Tryb i zasady powiadamiania rodziców uczniów o grożących uczniom okresowych (rocznych) ocenach niedostatecznych”

1.       wychowawca klasy ma obowiązek poinformować rodziców ucznia o grożących okresowych (rocznych) ocenach niedostatecznych ucznia na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,

2.       powyższe informacje wychowawca przekazuje rodzicom indywidualnie na zebraniu rodziców danej klasy,

3.       uzyskanie powyższych informacji rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem na liście zbiorowej uczniów danej klasy,

4.       w przypadku nieobecności rodziców na zebraniu wychowawca klasy przekazuje rodzicom powyższe intencje listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru).

 

Aneks nr 2 do Statutu II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie.

Na podstawie reformy administracyjnej kraju Dziennik Ustaw Nr 133 poz. 872 z dnia 13.10.1998r. od dnia 1 stycznia 1999r. wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

1.       Likwiduje się zapis § 2 pkt. 1

2.       Wprowadza się zmianę w brzmieniu:

1)       § 2 pkt 1 „Organem prowadzącym szkołę jest Rada Powiatu Augustowskiego”

2)       § 2 pkt 2 „Organem sprawującym nadzór pedagogiczny szkoły jest Kurator Oświaty w Białymstoku”.

3.  Zmienia się numerację § 2 pkt 2 na §2 pkt 3

 

Aneks nr 3 do Statutu II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie

Na podstawie Ustawy z dnia 13.10.1998r. o reformie administracji publicznej oraz zmian w treści Ustawy z dnia 26.01.1982r. Karty Nauczyciela i Ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty jak również aktów wykonawczych do w/w ustaw (rozporządzenia) wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

Pkt. 1.

Preambula

Tekst preambuly ulega nowelizacji i otrzymuje brzmienie:

„Statut II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie opracowano w oparciu o ustawy Ustawa z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 Nr. 67, poz. 329;zm. Nr 106, poz.496 z 1997r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943 oraz z 1998r. Nr 117. poz. 759); Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz. 357, zm. z 1998r. Nr 106, poz. 668); Rozporządzenie MEN z dnia 15.02.1999r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U. Nr 14, poz.128; Zarz. Nr 14MEN z dnia 19.06.1992r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży (Dz.U.MEN Nr 4, poz. 18  z późn. zm.)”.

Pkt. 2.

1)       § 8 ust. 2 pkt. 10 dodaje się słowa: „i Radą Powiatu Augustów”

2)       § 10 ust. 2 dodaje się pkt. 9 „w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na egzaminy poprawkowe ucznia z dwóch zajęć edukacyjnych”.

3)       § 11 ust. 2 pkt. 5 po słowach: „Kuratorowi Oświaty” dodaje się słowa: „Rady Powiatu Augustów”.

4)       § 13 ust. 1 pkt. 5 po słowach: „Kuratorowi Oświaty” dodaje się słowa: „oraz organowi prowadzącemu”.

5)       § 15 ust. 1 zmienia się zapis: „Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza Kuratorium Oświaty” na zapis: „Arkusz organizacyjny zatwierdza Zarząd Powiatu Augustów po zaopiniowaniu przez przedstawiciela Kuratora Oświaty”

6)       § 15 ust. 2 zmienia się zapis: „...finansowanych ze środków przydzielonych przez Kuratorium Oświaty” na zapis: „...finansowanych ze środków przydzielonych przez Zarząd Powiatu Augustów”

7)       § 22 ust. 4 likwiduje się zapis: „Opiekę wychowawczą nad uczniami zamieszkałymi na stancjach sprawuje wychowawca klasy. Wychowawca zobowiązany jest odwiedzać stancje uczniowskie co najmniej 2 razy w roku”- wprowadza się zapis: „Opiekę wychowawczą nad uczniami zamieszkałymi na stancjach sprawuje wychowawca klasy, który zobowiązany jest znać sytuację mieszkaniową i materialną ucznia”

8)       § 23 – dodaje się słowa:

·          pkt. 10 – „pracownię komputerową”

·          pkt. 11 – „gabinet pedagoga”

·          pkt. 12 – „pomieszczenie kserokopiarki”

·          pkt. 13 – „siłownię”

9)       § 28 ust. 1 dodaje się słowa „z późniejszymi zmianami”

10)    § 30 ust. 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, szczegółowo omówionych w Zasadach oceniania wewnątrzszkolnego”   

11)    § 33 otrzymuje brzmienie: „Szkoła posiada własne regulaminy tworzone na bieżąco”.

12)    § 34 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: „Załącznik Nr 8 – Zasady wewnątrzszkolnego oceniania”.

 

5.      Organy

Organami II LO są:

·          Dyrektor Szkoły

·          Rada Pedagogiczna

·          Rada Rodziców

·          Samorząd Uczniowski

·          Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w placówce. Sprawuje nadzór pedagogiczny, kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

·          Pracownicy Pedagogiczni II LO tworzą Radę Pedagogiczną. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

·          Rada Rodziców posiada własny zarząd, a jej przewodniczący wybierany jest zgodnie z regulaminem.

·          Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły z wybieranym Zarządem Uczniowskim Szkoły(zgodnie z regulaminem).

·           Poszczególne organy II LO mają możliwość swobodnego podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji oraz współdziałania mającego na celu właściwą realizację zadań szkoły.

6.      Majątek
II LO w Augustowie włada mieniem stanowiącym własność Powiatu Augustowskiego:

·          nieruchomość gruntowa, zabudowana położona w Augustowie w obrębie ulic Al. K. Wyszyńskiego, Partyzantów, M. Konopnickiej  nr geodezyjny działki 145 w KW nr 19912 o powierzchni 2,5337 ha

·          budynki i inne budowle trwale są połączone z w/w nieruchomością gruntową

·          majątek ruchomy 

7.      Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

1)       działalność dydaktyczno-wychowawcza udzielana nieodpłatnie (finansowanie z budżetu państwa),

2)       podstawowe dokumenty wychodzące z placówki to świadectwo dojrzałości, świadectwa promocyjne, legitymacje uczniowskie, zaświadczenia o pobieraniu nauki,

3)       wszelkie opłaty (składki) zbierane przez organy szkoły są dobrowolne.

 

 

8.      Stan przyjmowania spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

1)       dokumentacja wpływająca do II LO jest chronologicznie rejestrowana w sekretariacie szkoły

2)       Dyrektor Szkoły kieruje daną sprawę do właściwego specjalisty (pracownika odpowiedzialnego za wskazane zadania)

3)       wpływające pisma i zadania dla szkoły są realizowane (wraz z odpowiedzą) zgodnie z podstawowym terminarzem.

4)       rozstrzygnięcie kwestii spornych są dokonywane przez Dyrektora placówki lub  organy szkoły zgodnie z przepisami prawnymi placówki

5)       odwołanie od decyzji organu placówki przysługuje zainteresowanym zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

9.       Dokumentacja II LO

II Liceum Ogólnokształcące prowadzi następującą dokumentację:

1)       roczny plan finansowy jednostki i sprawozdania z jego realizacji ,

2)       arkusz organizacyjny jednostki (roczny),

3)       tygodniowy rozkład zajęć,

4)       plan pracy pracowników administracji i obsługi,

5)       księgę ewidencji uczniów,

6)       księgi druków ścisłego zarachowania,

7)       księgi protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych,

8)       roczne indywidualne plany wynikowe i dzienniki zajęć lekcyjnych,

9)       księgi kontroli,

10)    książkę obiektu budowlanego,

11)     STATUT   II  LO oraz regulaminy I inne dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.

10.  Dane osoby sporządzającej

Piotr Kukliński – sekretarz szkoły

adres: II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie

Al. Kardynała Wyszyńskiego 1

16-300 Augustów

tel./fax (087) 643 22 28

sekretariat@lo2.augustow.pl

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2004-03-25

Data modyfikacji: 2004-04-16

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2004-03-25