konsultacje społeczne

Augustów, 05.12.2018r.

INFORMACJA 
o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu
„Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

Na podstawie uchwały Nr 69/XIII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2012 r., poz. 708), Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 3 grudnia 2018 r. podjął decyzję
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego odnośnie opracowywanego dokumentu. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Powiatu Augustowskiego od 6 do 21 grudnia 2018 r.

Treść Programu i wzór formularza zgłaszania uwag są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 1 i na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego www.augustowski.home.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz pocztą elektroniczną na adres promocja@hot.pl lub powiat.augustowski@home.pl

Pliki do pobrania:

- Projekt Programu Współpracy z Organizacjami 2019
- Formularz zgłaszania opinii uwag komentarzy

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

Plik do pobrania:

- Raport z konsultacji społecznych

Augustów, 31 października 2018r.

OGŁOSZENIE

STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Na podstawie art. 43, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a-c,  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

informuję

o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych: Bartniki, Jaczniki, Jałowo, Jasionowo, Kopczany, Krasne, Łąki wsi Krasne, Kurianka, Lipszczany, Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Rogożyn Stary, Rogożynek, Rygałówka, Siółko, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Żabickie położonych w gminie Lipsk powiat augustowski   na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2028r.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z ww. przyjętymi uproszczonymi planami urządzenia wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Augustowie przy ul. 3 Maja 26 w pokoju nr 11, w godzinach pracy urzędu.                                                                                                                        

Pliki do pobrania:

- Podsumowanie
- Uzasadnienie

Augustów, 25.09.2018r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu Augustowskiego informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektów uproszczonych planów urządzenia lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych na  lata 2019-2028 obejmujących miejscowości: Bartniki, Jaczniki, Jałowo, Jasionowo, Krasne, Łąki wsi Krasne, Kurianka, Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Rogożyn Stary, Rogożynek, Starożyńce, Żabickie, gmina Lipsk powiat augustowski, wraz z prognozą odziaływania na środowisko.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pokój 11, w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30 - 15.30.

Wnioski i uwagi do powyższej dokumentacji można składać w terminie od dnia 1 października 2018r. do dnia 22 października 2018r. na podany wyżej adres urzędu pisemnie, ustnie w pokoju nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: powiat.augustowski@home.pl

Po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych uwagi i wnioski nie będą rozpatrywane.

Augustów, 21.11.2017r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu Augustowskiego informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektów uproszczonych planów urządzenia lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych na  lata 2018-2027 obejmujących miejscowości: Sosnowo w gminie Sztabin, Skieblewo w gminie Lipsk, Łąki nad rzeką Nettą, Łąki wsi Tajno, Pruska, Tajenko w gminie Bargłów Kościelny, obręby 1-2, 4-7 miasta Augustów, powiat augustowski, wraz z prognozą odziaływania na środowisko.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pokój 11, w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30 - 15.30.

Wnioski i uwagi do powyższej dokumentacji można składać w terminie od dnia 23 listopada 2017 r. do dnia 17 grudnia 2016r. na podany wyżej adres urzędu pisemnie, ustnie w pokoju nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: powiat.augustowski@home.pl

Po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych uwagi i wnioski nie będą rozpatrywane.

Augustów, 02.01.2018r.

Pliki do pobrania:

- Podsumowanie
- Uzasadnienie

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Data wytworzenia: 2017-11-21

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2019-01-11

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2017-11-21