konsultacje społeczne

Augustów,  21.01.2020 r.

PODSUMOWANIE

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów ewidencyjnych: obrębów ewidencyjnych: Hruskie, Huta, Jagłowo, Jaminy, Janówek, Jasionowo, Jastrzębna  Pierwsza, Jastrzębna  Druga,  Jastrzębna  Majątek, Karoliny, Kopiec, Kopytkowo, Krasnybór, Kunicha, Lipowo, Mogielnice, Polkowo, Sztabin na terenie powiatu  augustowskiego o łącznej powierzchni 1643,53 ha, położonych  na  terenie powiatu  augustowskiego  na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2029r.

plik do pobrania: pełna treść PODSUMOWANIA

Augustów, 09.01.2020r.

OGŁOSZENIE

STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Na podstawie art. 43, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a-d,  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

informuję

o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych: Hruskie, Huta, Jagłowo, Jaminy, Janówek, Jasionowo, Jastrzębna  Pierwsza, Jastrzębna  Druga,  Jastrzębna  Majątek, Karoliny, Kopiec, Kopytkowo, Krasnybór, Kunicha, Lipowo, Mogielnice, Polkowo, Sztabin położonych w gminie Sztabin, powiat augustowski na okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2029r.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z ww. przyjętymi uproszczonymi planami urządzenia lasu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem do tych planów, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Augustowie przy ul. 3 Maja 26 w pokoju nr 11, w godzinach pracy urzędu 730-1530.

Augustów, 09.01.2020r.

Sporządzono na podstawie art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2081 ze zm.)

UZASADNIENIE

           Zgodnie z przywołanym artykułem uzasadnienie zawiera informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

             Udział społeczeństwa w postępowaniu został zapewniony poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o sporządzaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów wraz prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków, informując o  sposobie, miejscu i terminie składania uwag i wniosków..

      W terminie od 01 grudnia 2019r. do dnia 22 grudnia 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, wyłożone zostały projekty uproszczonych planów urządzenia lasów obrębów ewidencyjnych: Hruskie, Huta, Jagłowo, Jaminy, Janówek, Jasionowo, Jastrzębna  Pierwsza, Jastrzębna  Druga,  Jastrzębna  Majątek, Karoliny, Kopiec, Kopytkowo, Krasnybór, Kunicha, Lipowo, Mogielnice, Polkowo, Sztabin wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Termin wyłożenia dokumentów został podany do publicznej wiadomości obwieszczeniem na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie, tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Augustowie i Urzędu Gminy w Sztabinie oraz ogłoszony w Gazecie Współczesnej, w wydaniu z dnia 27.11.2019r.

W ustawowym terminie (21 dni) nie wpłynęły drogą elektroniczną ani pocztą żadne uwagi czy wnioski. Nikt też nie złożył ustnie jakichkolwiek uwag i wniosków do udostępnionych dokumentów.

Augustów, 28.11.2019r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Starosta Augustowski informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektów uproszczonych planów urządzenia lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych na  lata 2020-2029 obejmujących miejscowości: Hruskie, Huta, Jagłowo, Jaminy, Janówek, Jasionowo, Jastrzębna  Pierwsza, Jastrzębna  Druga,  Jastrzębna  Majątek, Karoliny, Kopiec, Kopytkowo, Krasnybór, Kunicha, Lipowo, Mogielnice, Polkowo, Sztabin, położonych w powiecie augustowskim, wraz z prognozą odziaływania na środowisko.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pokój 11, w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30 - 15.30.

Wnioski i uwagi do powyższej dokumentacji można składać w terminie od dnia 1 grudnia 2019r. do dnia 22 grudnia 2019r. na podany wyżej adres urzędu pisemnie, ustnie w pokoju nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: powiat.augustowski@home.pl

Po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych uwagi i wnioski nie będą rozpatrywane.    

Augustów, 18.09.2019r.

INFORMACJA

 o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu
„Programu współpracy
Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Na podstawie uchwały Nr 69/XIII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
(Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2012 r., poz. 708), Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 16 września 2019 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego odnośnie opracowywanego dokumentu. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Powiatu Augustowskiego od 19 września do 4 października 2019 r.

Treść Programu i wzór formularza zgłaszania uwag są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 1 i na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego www.augustowski.home.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz pocztą elektroniczną na adres promocja@hot.pl lub powiat.augustowski@home.pl

Pliki do pobrania:

- Projekt Programu Współpracy z Organizacjami 2020
- Formularz zgłaszania opinii uwag komentarzy

 

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Załącznik:
Raport z konsultacji społecznych

Augustów, 05.12.2018r.

INFORMACJA 
o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu
„Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

Na podstawie uchwały Nr 69/XIII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2012 r., poz. 708), Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 3 grudnia 2018 r. podjął decyzję
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego odnośnie opracowywanego dokumentu. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Powiatu Augustowskiego od 6 do 21 grudnia 2018 r.

Treść Programu i wzór formularza zgłaszania uwag są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 1 i na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego www.augustowski.home.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz pocztą elektroniczną na adres promocja@hot.pl lub powiat.augustowski@home.pl

Pliki do pobrania:

- Projekt Programu Współpracy z Organizacjami 2019
- Formularz zgłaszania opinii uwag komentarzy

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

Plik do pobrania:

- Raport z konsultacji społecznych

Augustów, 31 października 2018r.

OGŁOSZENIE

STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Na podstawie art. 43, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a-c,  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

informuję

o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych: Bartniki, Jaczniki, Jałowo, Jasionowo, Kopczany, Krasne, Łąki wsi Krasne, Kurianka, Lipszczany, Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Rogożyn Stary, Rogożynek, Rygałówka, Siółko, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Żabickie położonych w gminie Lipsk powiat augustowski   na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2028r.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z ww. przyjętymi uproszczonymi planami urządzenia wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Augustowie przy ul. 3 Maja 26 w pokoju nr 11, w godzinach pracy urzędu.                                                                                                                        

Pliki do pobrania:

- Podsumowanie
- Uzasadnienie

Augustów, 25.09.2018r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu Augustowskiego informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektów uproszczonych planów urządzenia lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych na  lata 2019-2028 obejmujących miejscowości: Bartniki, Jaczniki, Jałowo, Jasionowo, Krasne, Łąki wsi Krasne, Kurianka, Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Rogożyn Stary, Rogożynek, Starożyńce, Żabickie, gmina Lipsk powiat augustowski, wraz z prognozą odziaływania na środowisko.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pokój 11, w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30 - 15.30.

Wnioski i uwagi do powyższej dokumentacji można składać w terminie od dnia 1 października 2018r. do dnia 22 października 2018r. na podany wyżej adres urzędu pisemnie, ustnie w pokoju nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: powiat.augustowski@home.pl

Po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych uwagi i wnioski nie będą rozpatrywane.

Augustów, 21.11.2017r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu Augustowskiego informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektów uproszczonych planów urządzenia lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych na  lata 2018-2027 obejmujących miejscowości: Sosnowo w gminie Sztabin, Skieblewo w gminie Lipsk, Łąki nad rzeką Nettą, Łąki wsi Tajno, Pruska, Tajenko w gminie Bargłów Kościelny, obręby 1-2, 4-7 miasta Augustów, powiat augustowski, wraz z prognozą odziaływania na środowisko.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pokój 11, w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30 - 15.30.

Wnioski i uwagi do powyższej dokumentacji można składać w terminie od dnia 23 listopada 2017 r. do dnia 17 grudnia 2016r. na podany wyżej adres urzędu pisemnie, ustnie w pokoju nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: powiat.augustowski@home.pl

Po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych uwagi i wnioski nie będą rozpatrywane.

Augustów, 02.01.2018r.

Pliki do pobrania:

- Podsumowanie
- Uzasadnienie

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Data wytworzenia: 2017-11-21

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2020-01-21

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2017-11-21