Ogłoszenia, Przetargi

 

Augustów, dnia 17.12.2019r.

AB.VII-1.6740.1.320.2019

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późń. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 22.11.2019r., uzupełniony dnia 12.12.2019r., Burmistrza Miasta Augustowa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Kilińskiego w Augustowie droga gminna kl. D nr 102445B wraz z uzbrojeniem technicznym” w zakresie: budowy ulicy o szerokości 5,0 m z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, budowy 3 miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, budowy zjazdów na sąsiadujące z ulicą posesje, budowy 2 wpustów ulicznych i przyłączy kanalizacji deszczowej, przebudowy skrzyżowania z ul. Mostową. Inwestycja usytuowana będzie na:

- działce drogowej nr ewid. 3582 obręb 0003 Miasto Augustów

- na działce 3287/1 o pow. 0,0037 ha, która powstanie w wyniku podziału działki 3287 obręb 0003 Miasto Augustów na dz. nr 3287/1 i 3287/2 (działka oznaczona tłustym drukiem jest przeznaczona do włączenia w pas drogi publicznej i stanie się własnością Gminy Miasta Augustów),

- na działkach nr ewid.: 3262/1, 3264/4, 3264/5 obręb 0003 Miasto Augustów należących do Gminy Miasta Augustów, które zostaną włączone w pas drogi publicznej,

- na działce 3288 obręb 0003 Miasto Augustów, która w całości z mocy prawa stanie się własnością Gminy Miasta Augustów,

- na działkach: 3268/1 i 3000/1 obręb 0003 Miasto Augustów, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu w celu wykonania połączenia z drogą powiatową.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 18.12.2019r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 18.12.2019r. do 02.01.2020r..

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.00 w terminie do dnia 09.01.2020r..

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 18.12.2019 r.

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), oraz art. 12 ust. 4a, 4f i 5, art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)

STAROSTA AUGUSTOWSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Rubcowo, gminie Płaska, oznaczoną nr ewid. 59/3 o pow. 0,0105 ha. Przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Starosty Augustowskiego Nr 8/2018 z dnia 13.11.2018 r., znak: AB.V.6740.1.112.2018 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 102701 B w miejscowości Rubcowo gm. Płaska.

Działka nr ewid. 59/3 o pow. 0,0105 ha została wydzielona z nieruchomości oznaczonej nr ewid. 59/1, która figurowała w ewidencji gruntów jako współwłasność między innymi Andrzeja Topolewskiego, Mariana Topolewskiego oraz Wiktora Topolewskiego. W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż wyżej wymienione osoby nie żyją, a tutejszemu organowi nie są znani ich spadkobiercy. W świetle dokumentów znanych organowi nie ma możliwości ustalenia wszystkich osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem. W związku z powyższym należy uznać, zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe po Andrzeju Topolewskim, Marianie Topolewskim, Wiktorze Topolewskim do stawienia się w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. Brzostowskiego 2, pokój Nr 205, tel. 87 615 52 14 i udokumentowania swoich praw.

W przypadku niezgłoszenia się ww. osób ustalone odszkodowanie za udziały w działce nr ewid. 59/3 o pow. 0,0105 ha zostanie przekazane do depozytu, stosownie do art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 18.12.2019 roku.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Leszek Osyda

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

GEODETA POWIATOWY

(podpis odręczny)

Augustów, dnia 09.12.2019r.

AB-II.6743.75.2019

INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) Starosta Augustowski informuje, że w dniu 06.12.2019r. wpłynęło zgłoszenie Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny dotyczące budowy kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi na działkach nr ewid.: 544, 503, 702 obręb Bargłów Kościelny, gm. Bargłów Kościelny.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 09.12.2019r.

AB-II.6743.76.2019

INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) Starosta Augustowski informuje, że w dniu 06.12.2019r. wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a reprezentowanej przez Tomasza J. dotyczące budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4kV oraz słupa energetycznego nN 0,4kV – odcinek AB na działkach nr ewid.: 135, 503, 544, 279/1, 132, 702, 265/2 obręb Bargłów Kościelny, gm. Bargłów Kościelny.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 09.12.2019r.

AB-II.6743.77.2019

INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) Starosta Augustowski informuje, że w dniu 06.12.2019r. wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a reprezentowana przez Tomasza J. dotyczące budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4kV – odcinek CD na działkach nr ewid.: 544, 260/2, 293/2, 542, 292/3, 293/3, 545/1, 316/2 obręb Bargłów Kościelny, gm. Bargłów Kościelny.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 02.12.2019 r.

AB.I.6740.72.2019

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późń. zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.)

informuję

że na wniosek z dnia 12.11.2019 r. Electronic Control System S.A. ul. Krakowska 84, 32-083 Balice reprezentowanej przez A. K., Networks Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej składającej się z: wieży stalowej o wysokości 40,90 m (wysokość całkowita wraz ze sztycą odgromową 41,75 m) na żelbetowym fundamencie, instalacji antenowej, urządzeń technicznych na stalowym ruszcie na poziomie utwardzonego terenu, wewnętrznej linii zasilającej i ogrodzenia na dz. nr ewid. 37/4 w m. Janówka, gm. Augustów.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 02.12.2019 r.

AB-II.6740.44.2019

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późń. zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.)

informuję

że na wniosek z dnia 12.11.2019 r. Electronic Control System S.A. ul. Krakowska 84, 32-083 Balice reprezentowanej przez A. K., Networks Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej składającej się z: wieży stalowej o wysokości 40,90 m (wysokość całkowita wraz ze sztycą odgromową 41,75 m) na żelbetowym fundamencie, instalacji antenowej, urządzeń technicznych na stalowym ruszcie na poziomie utwardzonego terenu, wewnętrznej linii zasilającej i ogrodzenia wraz z wewnętrzną drogą dojazdową na dz. nr ewid. 25/1 w m. Kroszewo, gm. Bargłów Kościelny.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 06 grudnia 2019 r.

Informacja o wyborze oferty

Pełna treść informacji - pobierz

Augustów, dnia 05 grudnia 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert


Pełna treść informacji - pobierz

Augustów, dnia 26 listopada 2019 r.

OP.2601.62.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 EURO

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Dostawę komputerów z oprogramowaniem, dysków SSD, pamięci RAM, licencji Windows 10, serwera i UPS dla potrzeb wydziałów FB i GK Starostwa Powiatowego w Augustowie".

Pliki do pobrania:

Augustów, dnia 25 listopada 2019 r.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2129 ze zmianami) oraz art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zmianami).

i n f o r m u j e

o przystąpieniu do opracowania projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych: Hruskie, Huta, Jagłowo, Jaminy, Janówek, Jasionowo, Jastrzębna Pierwsza, Jastrzębna Druga, Jastrzębna Majątek, Karoliny, Kopiec, Kopytkowo, Krasnybór, Kunicha, Lipowo, Mogielnice, Polkowo, Sztabin, położonych na terenie powiatu augustowskiego na lata 2020-2029, wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Augustów, dnia 15.11.2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Pełna treść ogłoszenia: pobierz

Augustów, dnia 07.11.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pełna treść ogłoszenia: pobierz

Augustów, dnia 28.10.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Pliki do pobrania

- Pełna treść informacji z otwarcia ofert

Augustów, dnia 24.10.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert

Pliki do pobrania

- Treść protokołu z otwarcia ofert

Augustów, dnia 17.10.2019 r.

Pliki do pobrania

- Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Augustów, dnia 14.10.2019 r.

Ogłoszenie
o zamówieniu Dostawy

Augustowska Grupa Zakupowa
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. do 366 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10%) 1.993,88 MWh.

Pliki do pobrania:

 • Pełna treść ogłoszenia - pobierz
 • SIWZ z załącznikami - pobierz

Augustów, dnia 14.10.2019 r.

Pliki do pobrania:

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Augustów, dnia 08.10.2019 r.

Plik do pobrania:

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Augustów, dnia 07.10.2019 r.

Plik do pobrania:

- Informacja z otwarcia ofert

Augustów, dnia 02.10.2019 r.

Pliki do pobrania:

- załączniki nr 1 i 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - po zmianach

- Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia o zamówieniu

Augustów, dnia 23.09.2019 r.

Nr postępowania:OP.272.23.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro – prowadzonego w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tj. w Dz. U. z 2018 r., poz.1986, z późn. zm.)-zwana dalej ustawą Pzp.

Nazwa zamówienia:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie”

Pliki do pobrania:

- pełna treść ogłoszenia

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami

Augustów, dnia 19.09.2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Do pobrania: pełna treść ogłoszenia

Augustów, dnia 16.09.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty

Pełna treść informacji: pobierz

Augustów, dnia 02.09.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
nr 592258-N-2019 z dnia 02.09.2019 r.

Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych
w trybie art. 130a ust. 1-2
ustawy Prawo o ruchu drogowym
z dróg położonych na terenie Powiatu Augustowskiego

Pliki do pobrania:

- pełna treść ogłoszenia

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami

- Informacja z otwarcia ofert

Augustów, dnia 09.08.2019r.

AB.V.6740.1.76.2019

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 6/2019 z dnia 09.08.2019r.

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 09.08.2019r. po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Płaska złożonego w dniu 24.05.2019r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Macharce – Podmacharce nr 159513B w zakresie: jezdni o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0 m z betonu asfaltowego, obustronnych poboczy szer. 0,75 m, zjazdów na drogi wewnętrzne, do gospodarstw i na potrzeby obsługi terenów rolnych o nawierzchni bitumicznej, zabezpieczenia rurami osłonowymi istniejącego uzbrojenia technicznego terenu (sieć telefoniczna i energetyczna). Inwestycja usytuowana będzie na działce drogowej o nr ewid.: 72 obręb Macharce, oraz na działkach powstałych w wyniku podziału nieruchomości tj.:

na działce 34/19 (z podziału dz. 34/7 na dz. nr 34/19 i 34/20), obręb Macharce

na działce 84/1 (z podziału dz. 84 na dz. nr 84/1 i 84/2), obręb Macharce
(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu tj.:

na działkach 64, 165 obręb Macharce – w celu wykonania połączenia z drogą powiatową

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 13.08.2019r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 13.08.2019r. do 27.08.2019r.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 15 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 11.07.2019 r.

Informacja o wyborze oferty

Pełna treść informacji - pobierz

Augustów, dnia 01.07.2019 r.

OP.272.20.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 EURO

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ”Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w II półroczu 2019 r.

Pliki do pobrania:

Augustów, dnia 11.07.2019 r.

Informacja o wyborze oferty

Pełna treść informacji - pobierz

Augustów, dnia 01.07.2019 r.

OP.272.19.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 EURO

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zaprasza w drodze zapytania ofertowego do przedstawienie oferty cenowej na ”Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w II półroczu 2019 r.

Pliki do pobrania:

Augustów, dnia 13.06.2019 r.

AB-V.6740.1.76.2019

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późń. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 24.05.2019 r. Wójta Gminy Płaska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej pogranicze Macharce – Podmacharce Nr 159513B” w zakresie: budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0 m z betonu asfaltowego, budowy obustronnych poboczy szer. 0,75 m, budowy i przebudowy zjazdów na drogi wewnętrzne, do gospodarstw i na potrzeby obsługi terenów rolnych, zabezpieczenia rurami osłonowymi istniejącego uzbrojenia ternu (sieć telefoniczna i elektryczna). Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 72 obręb Macharce oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

Obręb Macharce
34/19 (z podziału dz. 34/7 na dz. nr 34/19 i 34/20),
84/1 (z podziału dz. 84 na dz. nr 84/1 i 84/2),
(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),
a także na działkach 64, 165 obręb Macharce, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu w celu wykonania połączenia z drogą powiatową.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 17.06.2019 r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 17.06.2019 r. do 01.07.2019 r.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1500 w terminie do dnia 08.07.2019 r.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 31.05.2019r.

ABVII-2.6740.1.22.2019

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 5/2019 z dnia 31.05.2019 r.

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 31.05.2019 r. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu w Augustowie złożonego w dniu 15.03.2019 r., uzupełnionego w dniu 18.03.2019 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2514B (ul. Kopernika) w Augustowie w zakresie: jezdni o nawierzchni bitumicznej od 4,0m do 6,0 m, parkingów i zatok postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki brukowej, chodników dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego kolektora deszczowego, kanału technologicznego, wykonania nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych do granic pasa drogowego, wykonania normatywnych wlotów skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, przebudowy oraz zabezpieczenia kolidujących odcinków sieci uzbrojenia technicznego (przełożenie bezprzerwowe kabla energetycznego, przebudowa sieci telekomunikacyjnej). Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 2542/1, 3218, 3188, 3199, 3198, 2555, 2357/7, 2519 obręb 0002 Miasto Augustów oraz na działkach, które powstały w wyniku podziału działek tj.:

Obręb 0002 Augustów Miasto
2509/1 (z podziału dz. 2509 na dz. nr 2509/1 i 2509/2),
2499/1 (z podziału dz. 2499 na dz. nr 2499/1 i 2499/2),
2497/1 (z podziału dz. 2497 na dz. nr 2497/1 i 2497/2),
2569/1 (z podziału dz. 2569 na dz. nr 2569/1 i 2569/2),
2570/1 (z podziału dz. 2570 na dz. nr 2570/1 i 2570/2),
2572/1 (z podziału dz. 2572 na dz. nr 2572/1 i 2572/2),
2510/1 (z podziału dz. 2510 na dz. nr 2510/1 i 2510/2),
2496/1 (z podziału dz. 2496 na dz. nr 2496/1 i 2496/2),
2553/1 (z podziału dz. 2553 na dz. nr 2553/1 i 2553/2),
3290/1 (z podziału dz. 3290 na dz. nr 3290/1 i 3290/2),
5281/4 (z podziału dz. 5281/3 na dz. nr 5281/4 i 5281/5),
2565/3 (z podziału dz. 2565/1 na dz. nr 2565/3 i 2565/4),
2571/1 (z podziału dz. 2571 na dz. nr 2571/1 i 2571/2),
2506/1 (z podziału dz. 2506 na dz. nr 2506/1 i 2506/2),
2567/1 (z podziału dz. 2567 na dz. nr 2567/1 i 2567/2),
2502/5 (z podziału dz. 2502/2 na dz. nr 2502/5 i 2502/6),
2573/1 (z podziału dz. 2573 na dz. nr 2573/1 i 2573/2),
2568/1 (z podziału dz. 2568 na dz. nr 2568/1 i 2568/2),
2563/1 (z podziału dz. 2563 na dz. nr 2563/1 i 2563/2),
2508/1 (z podziału dz. 2508 na dz. nr 2508/1 i 2508/2),
2520/1 (z podziału dz. 2520 na dz. nr 2520/1 i 2520/2),
2566/1 (z podziału dz. 2566 na dz. nr 2566/1 i 2566/2),
2502/3 (z podziału dz. 2502/1 na dz. nr 2502/3 i 2502/4),
2560/1 (z podziału dz. 2560 na dz. nr 2560/1 i 2560/2),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),
a także na działce 3196/4 obręb 0002 Augustów Miasto, na której zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu w celu wykonania połączenia z drogą gminną oraz na działce 2441/8, która w całości z mocy prawa stanie się własnością Powiatu Augustowskiego.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 04.06.2019 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 04.06.2019 r. do 18.06.2019r.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.
Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 10.06.2019 r.

Informacja o wyborze oferty

Pełna treść informacji - pobierz

Augustów, dnia 07.06.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Pełna treść informacji - pobierz

Augustów, dnia 29.05.2019 r.

OP.272.15.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro

Starostwo Powiatowe zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż 8 sztuk fabrycznie nowych szaf klasy A do przechowywania dokumentów urzędowych dla Starostwa Powiatowego w Augustowie wraz z ich wniesieniem i ustawieniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.

Pliki do pobrania:

 1. zapytanie
 2. załacznik nr 1 - specyfikacja
 3. załacznik nr 2 - formularz ofertowy
 4. załacznik nr 3 - formularz cenowy
 5. załacznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy
 6. załącznik nr 5 - wzór protokołu odbioru
 7. załacznik nr 6 - wzór umowy
 8. załącznik nr 7 - klauzula informacyjna art_13_RODO
 9. załącznik nr 8 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu obowiązku informacyjnego RODO

Augustów, dnia 27.05.2019 r.

AB-II.6740.1.19.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 4/2019 z dnia 27.05.2019r.

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 27.05.2019r. po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bargłów Kościelny złożonego w dniu 05.03.2019r., sprostowanego w dniu 20.03.2019r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowa drogi gminnej nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko w zakresie: jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,50 – 5,50 m, zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, przebudowy istniejącego przepustu drogowego i budowy nowych przepustów drogowych pod jezdnią główną i zjazdami, przebudowy i zabezpieczenia kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnej, wykonania cieków korytkowych z elementów prefabrykowanych. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 645, 703 obręb Tajenko i 29, 31, 28, 30 obręb Nowiny Stare, gm. Bargłów Kościelny oraz na działkach, które powstały w wyniku podziału działek tj.:

Obręb Tajenko
584/1 (z podziału dz. 584 na dz. nr 584/1 i 584/2),
550/1 (z podziału dz. 550 na dz. nr 550/1 i 550/2),
551/1 (z podziału dz. 551 na dz. nr 551/1 i 551/2),
549/1 (z podziału dz. 549 na dz. nr 549/1 i 549/2),
587/1 (z podziału dz. 587 na dz. nr 587/1 i 587/2),
588/2 (z podziału dz. 588/1 na dz. nr 588/2 i 588/3),
589/8 (z podziału dz. 589/7 na dz. nr 589/8, 589/9 i 589/10),
589/9 (z podziału dz. 589/7 na dz. nr 589/8, 589/9 i 589/10),
590/2 (z podziału dz. 590/1 na dz. nr 590/2 i 590/3),
591/2 (z podziału dz. 591/1 na dz. nr 591/2 i 591/3),
593/3 (z podziału dz. 593/1 na dz. nr 593/3 i 593/4),
592/2 (z podziału dz. 592/1 na dz. nr 592/2 i 592/3),
559/3 (z podziału dz. 559/2 na dz. nr 559/3 i 559/4),
560/2 (z podziału dz. 560/1 na dz. nr 560/2, 560/3 i 560/4),
560/3 (z podziału dz. 560/1 na dz. nr 560/2, 560/3 i 560/4),
558/1 (z podziału dz. 558 na dz. nr 558/1 i 558/2),
557/1 (z podziału dz. 557 na dz. nr 557/1 i 557/2),
554/1 (z podziału dz. 554 na dz. nr 554/1 i 554/2),
553/1 (z podziału dz. 553 na dz. nr 553/1 i 553/2),
552/1 (z podziału dz. 552 na dz. nr 552/1 i 552/2),
583/2 (z podziału dz. 583/1 na dz. nr 583/2, 583/3 i 583/4),
583/3 (z podziału dz. 583/1 na dz. nr 583/2, 583/3 i 583/4),
585/1 (z podziału dz. 585 na dz. nr 585/1 i 585/2),
716/1 (z podziału dz. 716 na dz. nr 716/1 i 716/2),

Obręb Nowiny Stare
19/1 (z podziału dz. 19 na dz. nr 19/1, 19/2 i 19/3),
19/2 (z podziału dz. 19 na dz. nr 19/1, 19/2 i 19/3),
17/1 (z podziału dz. 17 na dz. nr 17/1 i 17/2),
20/1 (z podziału dz. 20 na dz. nr 20/1 i 20/2),
10/5 (z podziału dz. 10/4 na dz. nr 10/5 i 10/6),
11/5 (z podziału dz. 11/3 na dz. nr 11/5, 11/6 i 11/7),
11/6 (z podziału dz. 11/3 na dz. nr 11/5, 11/6 i 11/7),
13/3 (z podziału dz. 13/1 na dz. nr 13/3 i 13/4),
14/1 (z podziału dz. 14 na dz. nr 14/1, i 14/2),
15/1 (z podziału dz. 15 na dz. nr 15/1 i 15/2),
12/1 (z podziału dz. 12 na dz. nr 12/1 i 12/2),
13/5 (z podziału dz. 13/2 na dz. nr 13/5 i 13/6),
11/8 (z podziału dz. 11/4 na dz. nr 11/8 i 11/9),
21/1 (z podziału dz. 21 na dz. nr 21/1 i 21/2),
24/1 (z podziału dz. 24 na dz. nr 24/1, 24/2 i 24/3),
24/2 (z podziału dz. 24 na dz. nr 24/1, 24/2 i 24/3),
25/1 (z podziału dz. 25 na dz. nr 25/1 i 25/2),
26/1 (z podziału dz. 26 na dz. nr 26/1 i 26/2),
23/1 (z podziału dz. 23 na dz. nr 23/1 i 23/2),
18/1 (z podziału dz. 18 na dz. nr18/1 i 18/2),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),
na działkach nr ewid. 646, 647/3 obręb Tajenko gm. Bargłów Kościelny w celu wykonania przebudowy skrzyżowań z drogą powiatową Nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 29.05.2019r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 29.05.2019r. do 12.06.2019r.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 15.05.2019 r.

Informacja o unieważnieniu

Pełna treść informacji: pobierz

Augustów, dnia 07.05.2019 r.

OP.272.13.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro

Starostwo Powiatowe zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi monitorowania i ochrony budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 (w tym obsługa sygnału napadowego w pomieszczeniu nr 5 - KASA) i ul. 3 Maja 37 oraz konserwacji urządzeń lokalnego systemu alarmowego w w/w budynkach

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy
 5. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO
 6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu obowiązku informacyjnego RODO

Augustów dn. 06.05.2019 r.

Informacja o unieważnieniu

Pełna treść informacji - pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pełna treść informacji - pobierz

Augustów dn. 19.04.2019 r.

OP.272.12.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro

Starostwo Powiatowe zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi monitorowania i ochrony budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 (w tym obsluga sygnału napadowego w pomieszczeniu KASA) i ul. 3 Maja 37 oraz konserwacji urządzeń lokalnego systemu alarmowego w w/w budynkach.

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 - wzór umowy
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy
 5. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO
 6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu obowiązku informacyjnego RODO

Augustów, dnia 15.04.2019 r.

AB-II.6740.1.15.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 3/2019 z dnia 15.04.2019 r.

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 15.04.2019 r. po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bargłów Kościelny złożonego w dniu 13.02.2019 r., sprostowanego w dniu 28.02.2019 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355 w zakresie: jezdni utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,50 m z poboczem gruntowym 1,25 m z zastosowaniem mijanek (szerokość jezdni w obrębie mijanek 5,00 m, szerokość pobocza w obrębie mijanek 0,75 m), przebudowy zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej na szerokości korony drogi oraz zjazdu publicznego (skrzyżowanie z drogą gminną), przebudowy istniejących przepustów drogowych, przebudowy kolidującego kabla telekomunikacyjnego. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 143/1, 168, 187, 195 obręb Kamionka Nowa gm. Bargłów Kościelny oraz na działkach, które powstały w wyniku podziału działek tj.:
Obręb Kamionka Nowa

140/4 (z podziału dz. 140/1 na dz. nr 140/4 i 140/5),
193/3 (z podziału dz. 193 na dz. nr 193/3 i 193/4),
142/3 (z podziału dz. 142 na dz. nr 142/3 i 142/4),
144/3 (z podziału dz. 144 na dz. nr 144/3, 144/4 i 144/5),
144/4 (z podziału dz. 144 na dz. nr 144/3, 144/4 i 144/5),
149/3 (z podziału dz. 149 na dz. nr 149/3 i 149/4),
150/1 (z podziału dz. 150 na dz. nr 150/1 i 150/2),
196/3 (z podziału dz. 196 na dz. nr 196/3 i 196/4),
191/3 (z podziału dz. 191 na dz. nr 191/3, 191/4 i 191/5),
191/4 (z podziału dz. 191 na dz. nr 191/3, 191/4 i 191/5),
192/4 (z podziału dz. 192 na dz. nr 192/4 i 192/5),
190/3 (z podziału dz. 190 na dz. nr 190/3 i 190/4),
189/3 (z podziału dz. 189 na dz. nr 189/3 i 189/4),
180/3 (z podziału dz. 180 na dz. nr 180/3 i 180/4),
181/3 (z podziału dz. 181 na dz. nr 181/3 i 181/4),
173/3 (z podziału dz. 173 na dz. nr 173/3 i 173/4),
174/1 (z podziału dz. 174 na dz. nr 174/1 i 174/2),
176/3 (z podziału dz. 176 na dz. nr 176/3 i 176/4),
177/3 (z podziału dz. 177 na dz. nr 177/3 i 177/4),
178/3 (z podziału dz. 178 na dz. nr 178/3 i 178/4),
179/3 (z podziału dz. 179 na dz. nr 179/3 i 179/4)
172/3 (z podziału dz. 172 na dz. nr 172/3 i 172/4),
165/3 (z podziału dz. 165 na dz. nr 165/3 i 165/4),
166/1 (z podziału dz. 166 na dz. nr 166/1 i 166/2),
199/3 (z podziału dz. 199 na dz. nr 199/3 i 199/4),
171/1 (z podziału dz. 171 na dz. nr 171/1 i 171/2),
155/3 (z podziału dz. 155 na dz. nr 155/3, 155/4 i 155/5),
155/4 (z podziału dz. 155 na dz. nr 155/3, 155/4 i 155/5),
156/3 (z podziału dz. 156 na dz. nr 156/3 i 156/4),
183/5 (z podziału dz. 183 na dz. nr 183/4, 183/5 i 183/6),
183/4 (z podziału dz. 183 na dz. nr 183/4, 183/5 i 183/6),
184/3 (z podziału dz. 184 na dz. nr 184/3 i 184/4),
186/3 (z podziału dz. 186 na dz. nr 186/3 i 186/4),
188/3 (z podziału dz. 188 na dz. nr 188/3 i 188/4),
158/3 (z podziału dz. 158 na dz. nr 158/3 i 158/4),
161/3 (z podziału dz. 161 na dz. nr 161/3 i 161/4),
164/4 (z podziału dz. 164 na dz. nr 164/4, 164/5 i 164/6),
164/5 (z podziału dz. 164 na dz. nr 164/4, 164/5 i 164/6),
154/3 (z podziału dz. 154 na dz. nr 154/3 i 154/4),
151/3 (z podziału dz. 151 na dz. nr 151/3 i 151/4),
152/3 (z podziału dz. 152 na dz. nr 152/3 i 152/4),
147/4 (z podziału dz. 147 na dz. nr 147/4 i 147/5),
148/3 (z podziału dz. 148 na dz. nr 148/3 i 148/4),
159/3 (z podziału dz. 159 na dz. nr 159/3 i 159/4),
160/3 (z podziału dz. 160 na dz. nr 160/3 i 160/4),
201/3 (z podziału dz. 201 na dz. nr 201/3 i 201/4),
202/1 (z podziału dz. 202 na dz. nr 202/1, 202/2 i 202/3),
202/2 (z podziału dz. 202 na dz. nr 202/1, 202/2 i 202/3)

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),
na działce nr ewid. 235 obręb Kamionka Nowa gm. Bargłów Kościelny w celu wykonania przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1116B Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr Nr 16.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 17.04.2019 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 17.04.2019 r. do 02.05.2019 r.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 25.03.2019r.

AB-II.6740.1.19.2019

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późń. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)

zawiadamiam

że na wniosek Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 05.03.2019 r., sprostowany dnia 20.03.2019 r. oraz dnia 25.03.2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi gminnej nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko w zakresie: wykonania utwardzonej nawierzchni bitumicznej szerokość jezdni 4,50 – 5,50 m, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, przebudowy istniejącego przepustu drogowego i budowy nowych przepustów drogowych pod jezdnią główną i zjazdami, przebudowy i zabezpieczenia kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnej, wykonania cieków korytkowych z elementów prefabrykowanych. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 645, 703 obręb Tajenko i 29, 31, 28, 30 obręb Nowiny Stare, gm. Bargłów Kościelny oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

Obręb Tajenko
584/1 (z podziału dz. 584 na dz. nr 584/1 i 584/2),
550/1 (z podziału dz. 550 na dz. nr 550/1 i 550/2),
551/1 (z podziału dz. 551 na dz. nr 551/1 i 551/2),
549/1 (z podziału dz. 549 na dz. nr 549/1 i 549/2),
587/1 (z podziału dz. 587 na dz. nr 587/1 i 587/2),
588/2 (z podziału dz. 588/1 na dz. nr 588/2 i 588/3),
589/8 (z podziału dz. 589/7 na dz. nr 589/8, 589/9 i 589/10),
589/9 (z podziału dz. 589/7 na dz. nr 589/8, 589/9 i 589/10),
590/2 (z podziału dz. 590/1 na dz. nr 590/2 i 590/3),
591/2 (z podziału dz. 591/1 na dz. nr 591/2 i 591/3),
593/3 (z podziału dz. 593/1 na dz. nr 593/3 i 593/4),
592/2 (z podziału dz. 592/1 na dz. nr 592/2 i 592/3),
559/3 (z podziału dz. 559/2 na dz. nr 559/3 i 559/4),
560/2 (z podziału dz. 560/1 na dz. nr 560/2, 560/3 i 560/4),
560/3 (z podziału dz. 560/1 na dz. nr 560/2, 560/3 i 560/4),
558/1 (z podziału dz. 558 na dz. nr 558/1 i 558/2),
557/1 (z podziału dz. 557 na dz. nr 557/1 i 557/2),
554/1 (z podziału dz. 554 na dz. nr 554/1 i 554/2),
553/1 (z podziału dz. 553 na dz. nr 553/1 i 553/2),
552/1 (z podziału dz. 552 na dz. nr 552/1 i 552/2),
583/2 (z podziału dz. 583/1 na dz. nr 583/2, 583/3 i 583/4),
583/3 (z podziału dz. 583/1 na dz. nr 583/2, 583/3 i 583/4),
585/1 (z podziału dz. 585 na dz. nr 585/1 i 585/2),
716/1 (z podziału dz. 716 na dz. nr 716/1 i 716/2),
Obręb Nowiny Stare
19/1 (z podziału dz. 19 na dz. nr 19/1, 19/2 i 19/3),
19/2 (z podziału dz. 19 na dz. nr 19/1, 19/2 i 19/3),
17/1 (z podziału dz. 17 na dz. nr 17/1 i 17/2),
20/1 (z podziału dz. 20 na dz. nr 20/1 i 20/2),
10/5 (z podziału dz. 10/4 na dz. nr 10/5 i 10/6),
11/5 (z podziału dz. 11/3 na dz. nr 11/5, 11/6 i 11/7),
11/6 (z podziału dz. 11/3 na dz. nr 11/5, 11/6 i 11/7),
13/3 (z podziału dz. 13/1 na dz. nr 13/3 i 13/4),
14/1 (z podziału dz. 14 na dz. nr 14/1, i 14/2),
15/1 (z podziału dz. 15 na dz. nr 15/1 i 15/2),
12/1 (z podziału dz. 12 na dz. nr 12/1 i 12/2),
13/5 (z podziału dz. 13/2 na dz. nr 13/5 i 13/6),
11/8 (z podziału dz. 11/4 na dz. nr 11/8 i 11/9),
21/1 (z podziału dz. 21 na dz. nr 21/1 i 21/2),
24/1 (z podziału dz. 24 na dz. nr 24/1, 24/2 i 24/3),
24/2 (z podziału dz. 24 na dz. nr 24/1, 24/2 i 24/3),
25/1 (z podziału dz. 25 na dz. nr 25/1 i 25/2),
26/1 (z podziału dz. 26 na dz. nr 26/1 i 26/2),
23/1 (z podziału dz. 23 na dz. nr 23/1 i 23/2),
18/1 (z podziału dz. 18 na dz. nr 18/1 i 18/2),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej), na działkach nr ewid. 646, 647/3 obręb Tajenko gm. Bargłów Kościelny w celu wykonania przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 27.03.2019 r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 27.03.2019 r. do 10.04.2019 r.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1500 w terminie do dnia 17.04.2019 r.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów dn. 21.03.2019 r.

ABVII.6740.1.22.2019

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późń. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 15.03.2019r., uzupełniony dnia 18.03.2019r., Zarządu Powiatu w Augustowie reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2514B Kopernika w Augustowie” w zakresie: budowy ulicy o nawierzchni bitumicznej od 4,0m do 6,0 m, budowy parkingów i zatok postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki brukowej, budowy chodników dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, budowy systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego kolektora deszczowego, budowy kanału technologicznego, wykonania nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych do granic pasa drogowego, wykonania normatywnych wlotów skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, przebudowy oraz zabezpieczenia kolidujących odcinków sieci uzbrojenia technicznego (przełożenia bezprzerwowe kabla energetycznego, przebudowy sieci telekomunikacyjnej). Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 2542/1, 3218, 3188, 3199, 3198, 2555, 2357/7, 2519 obręb 0002 Miasto Augustów oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

Obręb 0002 Augustów Miasto
2509/1 (z podziału dz. 2509 na dz. nr 2509/1 i 2509/2),
2499/1 (z podziału dz. 2499 na dz. nr 2499/1 i 2499/2),
2497/1 (z podziału dz. 2497 na dz. nr 2497/1 i 2497/2),
2569/1 (z podziału dz. 2569 na dz. nr 2569/1 i 2569/2),
2570/1 (z podziału dz. 2570 na dz. nr 2570/1 i 2570/2),
2572/1 (z podziału dz. 2572 na dz. nr 2572/1 i 2572/2),
2510/1 (z podziału dz. 2510 na dz. nr 2510/1 i 2510/2),
2496/1 (z podziału dz. 2496 na dz. nr 2496/1 i 2496/2),
2553/1 (z podziału dz. 2553 na dz. nr 2553/1 i 2553/2),
3290/1 (z podziału dz. 3290 na dz. nr 3290/1 i 3290/2),
5281/4 (z podziału dz. 5281/3 na dz. nr 5281/4 i 5281/5),
2565/3 (z podziału dz. 2565/1 na dz. nr 2565/3 i 2565/4),
2571/1 (z podziału dz. 2571 na dz. nr 2571/1 i 2571/2),
2506/1 (z podziału dz. 2506 na dz. nr 2506/1 i 2506/2),
2567/1 (z podziału dz. 2567 na dz. nr 2567/1 i 2567/2),
2502/5 (z podziału dz. 2502/2 na dz. nr 2502/5 i 2502/6),
2573/1 (z podziału dz. 2573 na dz. nr 2573/1 i 2573/2),
2568/1 (z podziału dz. 2568 na dz. nr 2568/1 i 2568/2),
2563/1 (z podziału dz. 2563 na dz. nr 2563/1 i 2563/2),
2508/1 (z podziału dz. 2508 na dz. nr 2508/1 i 2508/2),
2520/1 (z podziału dz. 2520 na dz. nr 2520/1 i 2520/2),
2566/1 (z podziału dz. 2566 na dz. nr 2566/1 i 2566/2),
2502/3 (z podziału dz. 2502/1 na dz. nr 2502/3 i 2502/4),
2560/1 (z podziału dz. 2560 na dz. nr 2560/1 i 2560/2),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),
a także na działce 3196/4 obręb 0002 Augustów Miasto, na której zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu w celu wykonania połączenia z drogą gminną
oraz na działce 2441/8, która w całości z mocy prawa stanie się własnością Powiatu Augustowskiego.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 25.03.2019 r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 25.03.2019 r. do 08.04.2019 r.
Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1500 w terminie do dnia 15.04.2019 r.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 08.03.2019 r.

AB-II.6740.1.15.2019

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późń. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474)

zawiadamiam

że na wniosek Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 13.02.2019 r. (sprostowany w dniu 28.02.2019 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355 w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 3,50 m z poboczem gruntowym 1,25 m z zastosowaniem mijanek (szerokość jezdni w obrębie mijanek 5,00 m, szerokość pobocza w obrębie mijanek 0,75 m), przebudowy zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej na szerokości korony drogi oraz zjazdu publicznego, przebudowy istniejących przepustów drogowych, przebudowy kolidującego kabla telekomunikacyjnego. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 143/1, 168, 187, 195 obręb Kamionka Nowa gm. Bargłów Kościelny oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

140/4 (z podziału dz. 140/1 na dz. nr 140/4 i 140/5),
193/3 (z podziału dz. 193 na dz. nr 193/3 i 193/4),
142/3 (z podziału dz. 142 na dz. nr 142/3 i 142/4),
144/3 (z podziału dz. 144 na dz. nr 144/3, 144/4 i 144/5),
144/4 (z podziału dz. 144 na dz. nr 144/3, 144/4 i 144/5),
149/3 (z podziału dz. 149 na dz. nr 149/3 i 149/4),
150/1 (z podziału dz. 150 na dz. nr 150/1 i 150/2),
196/3 (z podziału dz. 196 na dz. nr 196/3 i 196/4),
191/3 (z podziału dz. 191 na dz. nr 191/3, 191/4 i 191/5),
191/4 (z podziału dz. 191 na dz. nr 191/3, 191/4 i 191/5),
192/4 (z podziału dz. 192 na dz. nr 192/4 i 192/5),
190/3 (z podziału dz. 190 na dz. nr 190/3 i 190/4),
189/3 (z podziału dz. 189 na dz. nr 189/3 i 189/4),
180/3 (z podziału dz. 180 na dz. nr 180/3 i 180/4),
181/3 (z podziału dz. 181 na dz. nr 181/3 i 181/4),
173/3 (z podziału dz. 173 na dz. nr 173/3 i 173/4),
174/1 (z podziału dz. 174 na dz. nr 174/1 i 174/2),
176/3 (z podziału dz. 176 na dz. nr 176/3 i 176/4),
177/3 (z podziału dz. 177 na dz. nr 177/3 i 177/4),
178/3 (z podziału dz. 178 na dz. nr 178/3 i 178/4),
179/3 (z podziału dz. 179 na dz. nr 179/3 i 179/4)
172/3 (z podziału dz. 172 na dz. nr 172/3 i 172/4),
165/3 (z podziału dz. 165 na dz. nr 165/3 i 165/4),
166/1 (z podziału dz. 166 na dz. nr 166/1 i 166/2),
199/3 (z podziału dz. 199 na dz. nr 199/3 i 199/4),
171/1 (z podziału dz. 171 na dz. nr 171/1 i 171/2),
155/3 (z podziału dz. 155 na dz. nr 155/3, 155/4 i 155/5),
155/4 (z podziału dz. 155 na dz. nr 155/3, 155/4 i 155/5),
156/3 (z podziału dz. 156 na dz. nr 156/3 i 156/4),
183/5 (z podziału dz. 183 na dz. nr 183/4, 183/5 i 183/6),
183/4 (z podziału dz. 183 na dz. nr 183/4, 183/5 i 183/6),
184/3 (z podziału dz. 184 na dz. nr 184/3 i 184/4),
186/3 (z podziału dz. 186 na dz. nr 186/3 i 186/4),
188/3 (z podziału dz. 188 na dz. nr 188/3 i 188/4),
158/3 (z podziału dz. 158 na dz. nr 158/3 i 158/4),
161/3 (z podziału dz. 161 na dz. nr 161/3 i 161/4),
164/4 (z podziału dz. 164 na dz. nr 164/4, 164/5 i 164/6),
164/5 (z podziału dz. 164 na dz. nr 164/4, 164/5 i 164/6),
154/3 (z podziału dz. 154 na dz. nr 154/3 i 154/4),
151/3 (z podziału dz. 151 na dz. nr 151/3 i 151/4),
152/3 (z podziału dz. 152 na dz. nr 152/3 i 152/4),
147/4 (z podziału dz. 147 na dz. nr 147/4 i 147/5),
148/3 (z podziału dz. 148 na dz. nr 148/3 i 148/4),
159/3 (z podziału dz. 159 na dz. nr 159/3 i 159/4),
160/3 (z podziału dz. 160 na dz. nr 160/3 i 160/4),
201/3 (z podziału dz. 201 na dz. nr 201/3 i 201/4),
202/1 (z podziału dz. 202 na dz. nr 202/1, 202/2 i 202/3),
202/2 (z podziału dz. 202 na dz. nr 202/1, 202/2 i 202/3)

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działce nr ewid. 235 obręb Kamionka Nowa gm. Bargłów Kościelny, w celu wykonania przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1116B Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr Nr 16.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 12.03.2019 r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 12.03.2019 r. do 26.03.2019 r.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1500 w terminie do dnia 03.04.2019 r.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 07.03.2019 r.

AB-VI.6740.1.39.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 2/2019 z dnia 07.03.2019 r.

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 07.03.2019 r. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu w Augustowie reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie, złożonego w dniu 21.12.2018 r., uzupełnionego dnia 09.01.2019 r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JNI 01015085, w km 1+187 drogi powiatowej Nr 1226B Dębowo – Jagłowo wraz z dojazdami od km 0+000 do km 1+350 w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi – Bór – Sosnowo – Kopiec – Mogilnice – Dębowo – Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120 w zakresie: rozbiórki istniejącego mostu o konstrukcji drewnianej, budowy nowego mostu o konstrukcji żelbetowej w km 1+187, przebudowy istniejących przepustów, wykonania nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej o szer. 6,0 m, wykonania nawierzchni zjazdów publicznych i indywidualnych do granic pasa drogowego, wykonania elementów odwodnienia drogi: korytek ściekowych i ścieków skarpowych z elementów prefabrykowanych, wykonania poboczy żwirowych o szer. 1,00 – 1,75 m, zabezpieczenia podziemnych odcinków sieci uzbrojenia technicznego terenu, wykonania skrajnych barier energochłonnych zabezpieczających na wysokim nasypie oraz w obrębie przepustów. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 19, 6/47 obręb Dębowo, 43, 49 obręb Jagłowo oraz na działkach, które powstały w wyniku podziału działek tj.:

Obręb Dębowo:
6/57 (z podziału dz. 6/32 na dz. nr 6/57 i 6/58),
6/59 (z podziału dz. 6/33 na dz. nr 6/59, 6/60 i 6/61),
6/60 (z podziału dz. 6/33 na dz. nr 6/59, 6/60 i 6/61),
6/62 (z podziału dz. 6/36 na dz. nr 6/62 i 6/63),
Obręb Mogilnice
523/4 (z podziału dz. 523/2 na dz. nr 523/4, 523/5),
523/6 (z podziału dz. 523/3 na dz. nr 523/6, 523/7),
522/3 (z podziału dz. 522/1 na dz. nr 522/3, 522/4),
521/3 (z podziału dz. 521/1 na dz. nr 521/3, 521/4),
520/10 (z podziału dz. 520/4 na dz. nr 520/10 i 520/11),
520/8 (z podziału dz. 520/1 na dz. nr 520/8 i 520/9),
519/6 (z podziału dz. 519/1 na dz. nr 519/6 i 519/7),
518/7 (z podziału dz. 518/4 na dz. nr 518/7 i 518/8),
518/9 (z podziału dz. 518/2 na dz. nr 518/9 i 518/10),
517/5 (z podziału dz. 517/2 na dz. nr 517/5 i 517/6),
516/4 (z podziału dz. 516/2 na dz. nr 516/4 i 516/5),
515/4 (z podziału dz. 515/2 na dz. nr 515/4 i 515/5),
514/7 (z podziału dz. 514/2 na dz. nr 514/7 i 514/8),
514/9 (z podziału dz. 514/5 na dz. nr 514/9 i 514/10),
513/9 (z podziału dz. 513/5 na dz. nr 513/9 i 513/10),
513/7 (z podziału dz. 513/2 na dz. nr 513/7 i 513/8)
512/4 (z podziału dz. 512/2 na dz. nr 512/4 i 512/5),
511/4 (z podziału dz. 511/2 na dz. nr 511/4 i 511/5),
510/4 (z podziału dz. 510/2 na dz. nr 510/4 i 510/5),
509/4 (z podziału dz. 509/2 na dz. nr 509/4 i 509/5),
508/7 (z podziału dz. 508/2 na dz. nr 508/7 i 508/8),
508/9 (z podziału dz. 508/5 na dz. nr 508/9 i 508/10),
507/7 (z podziału dz. 507/2 na dz. nr 507/7 i 507/9),
507/9 (z podziału dz. 507/5 na dz. nr 507/9 i 507/10),
506/4 (z podziału dz. 506/2 na dz. nr 506/4 i 506/5),
505/5 (z podziału dz. 505/3 na dz. nr 505/5 i 505/6)
504/3 (z podziału dz. 504/1 na dz. nr 504/3 i 504/4),
503/3 (z podziału dz. 503/1 na dz. nr 503/3 i 503/4),
502/4 (z podziału dz. 502/1 na dz. nr 502/4 i 502/5),
502/6 (z podziału dz. 502/3 na dz. nr 502/6 i 502/7),
501/3 (z podziału dz. 501/1 na dz. nr 501/3 i 501/4),
501/5 (z podziału dz. 501/2 na dz. nr 501/5 i 501/6),
500/6 (z podziału dz. 500/2 na dz. nr 500/6 i 500/7),
500/4 (z podziału dz. 500/1 na dz. nr 500/4 i 500/5),
499/4 (z podziału dz. 499/2 na dz. nr 499/4 i 499/5),
498/3 (z podziału dz. 498/1 na dz. nr 498/3 i 498/4),
636/1 (z podziału dz. 636 na dz. nr 636/1 i 636/2),
497/6 (z podziału dz. 497/2 na dz. nr 497/6 i 497/7),
497/8 (z podziału dz. 497/5 na dz. nr 497/8 i 497/9),
Obręb Jagłowo
40/1 (z podziału dz. 40 na dz. nr 40/1 i 40/2),
42/1 (z podziału dz. 42 na dz. nr 42/1 i 42/2)
44/1 (z podziału dz. 44 na dz. nr 44/1 i 44/2),
48/1 (z podziału dz. 48 na dz. nr 48/1 i 48/2),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),
a także na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:
działka 635 obręb Mogilnice (sklasyfikowana jako woda płynąca) – w celu wykonania rozbudowy drogi i budowy barier energochłonnych zabezpieczających;
działka 41 obręb Jagłowo (sklasyfikowana jako woda płynąca) – w celu wykonania rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego mostu;
działka 45 obręb Jagłowo (sklasyfikowana jako woda płynąca) – w celu wykonania przebudowy przepustu;
oraz na działkach 639, 638 obręb Mogilnice, które w całości z mocy prawa staną się własnością Powiatu Augustowskiego.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 11.03.2019 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 11.03.2019 r. do 25.03.2019 r.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dn. 08.03.2019 r.

OP.272.8.2019

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.).

Pełna treść zawiadomienia - pobierz

Ogłoszenie nr 510053399-N-2019 o unieważnieniu - pobierz

Augustów dn. 27 lutego 2019 r.

OP.272.8.2019

Ogłoszenie
nr 518972-N-2019 z dnia 2019-02-27 r. o zamówieniu usługi

w trybie przetargu nieograniczonego: "Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Augustowskiego"

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 77
 3. Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa 2
 4. Załączniki do umowy 2
 5. Załącznik nr 5a do umowy Uchwała
 6. Załącznik nr 5b do umowy Uchwała zmieniająca
 7. Załącznik nr 9 do SIWZ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Augustów, dn. 25.02.2019 r.

OP.272.3.2019

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.).

Pełna treść zawiadomienia - pobierz

Ogłoszenie nr 510036460-N-2019 o unieważnieniu - pobierz

Augustów dn. 15 lutego 2019 r.

OP.272.3.2019

Ogłoszenie
nr 514845-N-2019 z dnia 2019-02-15 r. o zamówieniu usługi

w trybie przetargu nieograniczonego: "Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Augustowskiego".

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 7
 3. Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa
 4. Załączniki do umowy
 5. Załącznik nr 5 do umowy Uchwała
 6. Załącznik nr 9 do SIWZ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Augustów, dnia 31.01.2019 r.

AB.VII-1.6740.1.282.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej Nr 1/2019 z dnia 31.01.2019 r.

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 31.01.2019r. po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Augustowa złożonego w dniu 16.11.2018r., sprostowany dnia 12.12.2018r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie droga gminna nr 102531B wraz z uzbrojeniem technicznym w zakresie: budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0 m, budowy chodników o szer. zmiennej od 2,0m do 7,40m z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm i zjazdów, budowy kanalizacji deszczowej, budowy zatoki postojowej wzdłużnej dł. 62,0m i szer. 3,0m z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, przebudowy skrzyżowań z drogami powiatowymi ulicą Hożą (drogą powiatową Nr 2510B) i ulicą Sienkiewicza (drogą powiatową Nr 2544B) w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej projektowanego ronda oraz wymianie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, opasek i zjazdów (na dojazdach do ronda) w ul. Sienkiewicza od km 0+024,50 do km 0+049,40 i wymianie nawierzchni jezdni w ul. Hożej od km 0+180,90 do km 0+217,20 z przebudową opaski i zjazdów str. prawa od km 0+167 do km 0+217,20, przebudowy sieci telekomunikacyjnej, rozbiórki i budowy oświetlenia ulicznego, przebudowy linii napowietrznej Nn z przyłączami, zabezpieczenia kabla sieci Nn i SN w miejscach kolizji. Inwestycja usytuowana będzie na działkach które powstaną w wyniku podziału działek tj:
a) w ramach regulacji pasa drogowego
3320/6 (z podziału dz. nr ewid. 3320/4 na dz. nr 3320/5 i 3320/6)
(działka nr ewid. 3320/6 pozostanie pasem drogowym, działka nr 3320/5 będzie wyłączona z pasa drogowego)
b) w ramach poszerzenia pasa drogowego
883/4 (z podziału dz. nr ewid. 883/3 na dz. 883/4 i 883/5)
3397/1 (z podziału dz. nr ewid. 3397 na dz. 3397/1 i 3397/2)
(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:
działki 3396, 3338 – w celu wykonania przebudowy dróg powiatowych Nr 2510B i Nr 2544B
działki 3378, 3377, 3376 – w celu wykonania przebudowy przyłączy energetycznych
działka 3397/2 (powstała po podziale działki 3397) – w celu wykonania budowy kanalizacji deszczowej

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 05.02.2019 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 05.02.2019 r. do 19.02.2019 r.
Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 31.01.2019r.

AB-VI.6740.1.39.2018

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096z późń. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 21.12.2018r., uzupełniony dnia 09.01.2019r., Zarządu Powiatu w Augustowie reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JNI 01015085, w km 1+187 drogi powiatowej Nr 1226B Dębowo –Jagłowo wraz z dojazdami od km 0+000 do km 1+350 w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi – Bór – Sosnowo –Kopiec – Mogilnice – Dębowo – Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120” w zakresie: rozbiórki istniejącego mostu o konstrukcji drewnianej, budowy nowego mostu o konstrukcji żelbetowej w km 1+187, przebudowy istniejących przepustów, wykonania nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej o szer. 6,0 m, wykonania nawierzchni zjazdów publicznych i indywidualnych do granic pasa drogowego, wykonania elementów odwodnienia drogi: korytek ściekowych i ścieków skarpowych z elementów prefabrykowanych, wykonania poboczy żwirowych o szer. 1,00 – 1,75 m, zabezpieczenia podziemnych odcinków sieci uzbrojenia technicznego terenu, wykonania skrajnych barier energochłonnych zabezpieczających na wysokim nasypie oraz w obrębie przepustów. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 19, 6/47 obręb Dębowo, 43, 49 obręb Jagłowo oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

Obręb Dębowo:
6/57 (z podziału dz. 6/32 na dz. nr 6/57 i 6/58),
6/59 (z podziału dz. 6/33 na dz. nr 6/59, 6/60 i 6/61),
6/60 (z podziału dz. 6/33 na dz. nr 6/59, 6/60 i 6/61),
6/62 (z podziału dz. 6/36 na dz. nr 6/62 i 6/63),
Obręb Mogilnice
523/4 (z podziału dz. 523/2 na dz. nr 523/4, 523/5),
523/6 (z podziału dz. 523/3 na dz. nr 523/6, 523/7),
522/3 (z podziału dz. 522/1 na dz. nr 522/3, 522/4),
521/3 (z podziału dz. 521/1 na dz. nr 521/3, 521/4),
520/10 (z podziału dz. 520/4 na dz. nr 520/10 i 520/11),
520/8 (z podziału dz. 520/1 na dz. nr 520/8 i 520/9),
519/6 (z podziału dz. 519/1 na dz. nr 519/6 i 519/7),
518/7 (z podziału dz. 518/4 na dz. nr 518/7 i 518/8),
518/9 (z podziału dz. 518/2 na dz. nr 518/9 i 518/10),
517/5 (z podziału dz. 517/2 na dz. nr 517/5 i 517/6),
516/4 (z podziału dz. 516/2 na dz. nr 516/4 i 516/5),
515/4 (z podziału dz. 515/2 na dz. nr 515/4 i 515/5),
514/7 (z podziału dz. 514/2 na dz. nr 514/7 i 514/8),
514/9 (z podziału dz. 514/5 na dz. nr 514/9 i 514/10),
513/9 (z podziału dz. 513/5 na dz. nr 513/9 i 513/10),
513/7 (z podziału dz. 513/2 na dz. nr 513/7 i 513/8)
512/4 (z podziału dz. 512/2 na dz. nr 512/4 i 512/5),
511/4 (z podziału dz. 511/2 na dz. nr 511/4 i 511/5),
510/4 (z podziału dz. 510/2 na dz. nr 510/4 i 510/5),
509/4 (z podziału dz. 509/2 na dz. nr 509/4 i 509/5),
508/7 (z podziału dz. 508/2 na dz. nr 508/7 i 508/8),
508/9 (z podziału dz. 508/5 na dz. nr 508/9 i 508/10),
507/7 (z podziału dz. 507/2 na dz. nr 507/7 i 507/9),
507/9 (z podziału dz. 507/5 na dz. nr 507/9 i 507/10),
506/4 (z podziału dz. 506/2 na dz. nr 506/4 i 506/5),
505/5 (z podziału dz. 505/3 na dz. nr 505/5 i 505/6)
504/3 (z podziału dz. 504/1 na dz. nr 504/3 i 504/4),
503/3 (z podziału dz. 503/1 na dz. nr 503/3 i 503/4),
502/4 (z podziału dz. 502/1 na dz. nr 502/4 i 502/5),
502/6 (z podziału dz. 502/3 na dz. nr 502/6 i 502/7),
501/3 (z podziału dz. 501/1 na dz. nr 501/3 i 501/4),
501/5 (z podziału dz. 501/2 na dz. nr 501/5 i 501/6),
500/6 (z podziału dz. 500/2 na dz. nr 500/6 i 500/7),
500/4 (z podziału dz. 500/1 na dz. nr 500/4 i 500/5),
499/4 (z podziału dz. 499/2 na dz. nr 499/4 i 499/5),
498/3 (z podziału dz. 498/1 na dz. nr 498/3 i 498/4),
636/1 (z podziału dz. 636 na dz. nr 636/1 i 636/2),
497/6 (z podziału dz. 497/2 na dz. nr 497/6 i 497/7),
497/8 (z podziału dz. 497/5 na dz. nr 497/8 i 497/9),
Obręb Jagłowo
40/1 (z podziału dz. 40 na dz. nr 40/1 i 40/2),
42/1 (z podziału dz. 42 na dz. nr 42/1 i 42/2)
44/1 (z podziału dz. 44 na dz. nr 44/1 i 44/2),
48/1 (z podziału dz. 48 na dz. nr 48/1 i 48/2),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),
a także na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:
działka 635 obręb Mogilnice (sklasyfikowana jako woda płynąca) – w celu wykonania rozbudowy drogi i budowy barier energochłonnych zabezpieczających;
działka 41 obręb Jagłowo (sklasyfikowana jako woda płynąca) – w celu wykonania rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego mostu;
działka 45 obręb Jagłowo (sklasyfikowana jako woda płynąca) – w celu wykonania przebudowy przepustu
oraz na działkach 639, 638 obręb Mogilnice, które w całości z mocy prawa staną się własnością Powiatu Augustowskiego.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego (BIP) w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Sztabin oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 04.02.2019r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 04.02.2019r. do 18.02.2019r..

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1500 w terminie do dnia 25.02.2019r..

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 05.02.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pełna treść informacji - pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pełna treść informacji - pobierz

Augustów, dnia 29.01.2019 r.

OP.272.5.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 EURO

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zaprasza w drodze zapytania ofertowego do przedstawienie oferty cenowej na ”Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2019 r.”

Pliki do pobrania:

Zapytanie wraz z załącznikami
Formularz cenowy

Augustów, dnia 25.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pełna treść informacji - pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pełna treść informacji - pobierz

Augustów, dnia 15.01.2019 r.

OP.272.2.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 EURO

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2019 r."

Pliki do pobrania:

Augustów, dnia 28.01.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Pełna treść informacji - pobierz

Augustów, dnia 25.01.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Pełna treść informacji - pobierz

Augustów, dnia 15.01.2019 r.

OP.272.1.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 EURO

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29,16-300 Augustów zaprasza w drodze zapytania ofertowego do przedstawienia oferty cenowej na "Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2019 r."

Pliki do pobrania:

 


Augustów, dnia 18.12.2018r.

 

AB-VII-1.6740.1.282.2018

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096z późń. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 16.11.2018r., sprostowany w dniu 12.12.2018r., Burmistrza Miasta Augustowa. ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie droga gminna nr 102531B wraz z uzbrojeniem technicznym” w zakresie: budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0 m, budowy chodników o szer. zmiennej od 2,0m do 7,40m z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm i zjazdów, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy skrzyżowań z drogami powiatowymi ulicą Hożą (drogą powiatową Nr 2510B) i ulicą Sienkiewicza (drogą powiatową Nr 2544B) w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej projektowanego ronda oraz wymianie konstrukcji nawierzchni (na dojazdach do ronda), chodników, opasek i zjazdów w ul. Sienkiewicza od km 0+024,50 do km 0+049,40 i wymianie nawierzchni w ul. Hożej od km 0+180,90 do km 0+217,20 z przebudową opaski i zjazdów str. prawa od km 0+167 do km 0+217,20, przebudowy sieci telekomunikacyjnej, rozbiórki i budowy oświetlenia ulicznego, przebudowy linii napowietrznej Nn z przyłączami, zabezpieczenia kabla sieci Nn i SN w miejscach kolizji. Inwestycja usytuowana będzie na działkach które powstaną w wyniku podziału działek tj:

a) w ramach regulacji pasa drogowego 3320/6 (z podziału dz.nr ewid. 3320/4 na dz. nr 3320/5 i 3320/6)
(działka nr ewid. 3320/6 pozostanie pasem drogowym, działka nr 3320/5 będzie wyłączona z pasa drogowego)

b) w ramach poszerzenie pasa drogowego

883/4 (z podziału dz. nr ewid. 883/3 na dz. 883/4 i 883/5)

3397/1 (z podziału dz. nr ewid. 3397 na dz. 3397/1 i 3397/2)

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

 

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:

działki 3396, 3338 – wykonanie przebudowy dróg powiatowych Nr 2510B i Nr 2544B

działki 3378, 3377, 3376 – przebudowa przyłączy energetycznych

działka 3397/2 (powstała po podziale działki 3397) – budowa kanalizacji deszczowej

 

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 19.12.2018r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 19.12.2018r. do 03.01.2019r..

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.00 w terminie do dnia 17.01.2019r..

STAROSTA AUGUSTOWSKI

 

Augustów, dnia 05.12.2018 r.

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 30 listopada 2018 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Zakup samochodu do transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: powiat.augustowski@home.pl w terminie od 6 grudnia 2018 r. do 12 grudnia 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego - pobierz

***********************************************

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu w Augustowie, podczas posiedzenia w dniu 21 grudnia 2018 r., podjął uchwałę nr 39/3/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego polegającego na działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób poprzez zakup samochodu do transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance.

Uznając za celową realizację ww. zadania publicznego, Zarząd Powiatu w Augustowie postanowił:

 1. zlecić realizację tego zadania Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, zgodnie ze złożoną przez nie ofertą,
 2. wesprzeć realizację tego zadania poprzez przekazanie dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
 3. przekazać środki finansowe na podstawie umowy o realizację zadania publicznego.

Augustów, dnia 20 listopada 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

BI.ZUZ.1.421.2.77.2018.MB

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę dwóch przepustów w ramach zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JNI 01015085, w km 1+187 drogi powiatowej nr 12226B Dębowo Jagłowo wraz z dojazdami”.

Pełna treść obwieszczenia - pobierz

Augustów dn. 14.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 8/2018 z dnia 13.11.2018r.

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 13.11.2018r. po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Płaska złożonego w dniu 24.08.2018r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 102701B w miejscowości Rubcowo gm. Płaska od km 0+000 do km 0+577,10 w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni z betonu cementowego o szerokości podstawowej 4,0m oraz poboczy gruntowych obustronnych o szerokości 0,75m, budowy i przebudowy zjazdów na drogi wewnętrzne do gospodarstw rolnych i na potrzeby obsługi terenów rolnych o nawierzchni z betonu cementowego, przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1234B, przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej, zabezpieczenia podziemnych odcinków sieci uzbrojenia technicznego terenu w miejscach kolizji (sieci telefoniczne i energetyczne). Inwestycja usytuowana będzie na działce drogowej o nr ewid.: 325 obręb Rubcowo, oraz na działkach powstałych w wyniku podziału nieruchomości tj.:

na działce 78/1 (z podziału dz. 78 na dz. nr 78/1 i 78/2), obręb Rubcowo
na działce 59/3 (z podziału dz. 59/1 na dz. nr 59/3 i 59/4), obręb Rubcowo
(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działce, na której zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu tj.:
na działce 311/1 obręb ewid. Rubcowo – w celu wykonania przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 14.11.2018r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 14.11.2018r. do 28.11.2018r.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 15 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 7 listopada 2018 r.


PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE

BI.ZUZ.1.421.5.48.2.2018.ZW

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbiórki istniejącego i wykonanie nowego mostu na rzecze Biebrza w obrębie Jagłowo, gm. Sztabin.

Pełna treść obwieszczenia: pobierz

Augustów, dnia 11 grudnia 2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawy
energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Pełna treść ogłoszenia - pobierz

Augustów, dnia 03 grudnia 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pełna treść informacji - pobierz

Augustów, dnia 28 listopada 2018 r.

Informacja o wykluczeniu z postępowania

Pełna treść informacji - pobierz

Augustów, dnia 06 listopada 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Pełna treść informacji - pobierz

Augustów, dnia 02 listopada 2018 r.

INFORMACJE

Pytania i odpowiedzi 1 - pobierz

Augustów, dnia 29 października 2018 r.

OP. 272.17.2018

Ogłoszenie
o zamówieniu Dostawy

Augustowska Grupa Zakupowa.
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. do 366 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/-10%) 1.810,17 MWh

Pliki do pobrania:

 • Pełna treść ogłoszenia - pobierz
 • SIWZ z załącznikami - pobierz

Augustów dn. 25.10.2018 r.

Informacja o wyborze oferty

Pełna treść informacji: pobierz

Augustów dn. 25.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Pełna treść informacji: pobierz

Augustów dn. 17.10.2018 r.

OP.272.15.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ”dostawę fabrycznie nowego zestawu konferencyjnego mikrofonów bezprzewodowych do obsługi Rady Powiatu Augustowskiego

Pliki do pobrania:

Zapytanie wraz z załacznikami - pobierz

Augustów 15 października 2018 r.

OP.272.14.2018

OGŁOSZENIE

nr 635735-N-2018 z dnia 2018-10-15 r. o zamówieniu usługi
w trybie przetargu nieograniczonego
na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 zł
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Augustowskiego w 2018 roku

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o przetargu - pobierz
 2. SIWZ z załącznikami 1-5 - pobierz
 3. Załacznik nr 6 dokumenty finansowe - pobierz

Augustów 18 października 2018 r.

INFORMACJE

4. Informacja dla wykonawców - pobierz
5. Pytania i odpowiedzi 1 - pobierz
6. Pytania i odpowiedzi 2 - pobierz

Augustów 18 października 2018 r.

INFORMACJE

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia - pobierz

Augustów 19 października 2018 r.

INFORMACJE

1. Pytania i odpowiedzi 3 - pobierz

Augustów 24 października 2018 r.

INFORMACJE

1. Pytania i odpowiedzi 4 - pobierz
- Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań - SPZOZ w Augustowie III kwartał 2018
2. Pytania i odpowiedzi 5 - pobierz
- Formularz Klienta SPROSTOWANIE
3. Pytania i odpowiedzi 6 - pobierz
4. Pytania i odpowiedzi 7 - pobierz

Augustów dn. 31.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Pełna treść informacji: pobierz

Augustów dn. 13.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pełna treść informacji: pobierz

 

Augustów dn. 20.11.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pełna treść informacji: pobierz

Augustów, 10 października 2018 r.

OP.272.15.2018

INFORMACJA

dotyczy postępowań na:
1. dostawę fabrycznie nowego zestawu konferencyjnego mikrofonów bezprzewodowych do obsługi Rady Powiatu Augustowskiego
2. dostawę fabrycznie nowego sprzętu: laptop, router, UPS i telewizor dla biura obsługi Rady Powiatu Augustowskiego
3. dostawę fabrycznie nowych tabletów i sprzętu do transmisji obrad Rady Powiatu oraz świadczenia usługi serwera streamingowego dla Starostwa Powiatowego w Augustowie

W związku z prośbami potencjalnych oferentów oraz krótkim czasem na przygotowanie i przesłanie ofert drogą tradycyjną papierową, Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną.

W przypadku składania ofert drogą elektroniczną:

 1. Oferty należy przesyłać na:
  1. e-mail: marek.taraszkiewicz@st.augustow.wrotapodlasia.pl
   lub
  2. elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego: /StarostwoPowiatoweAugustow/SkrytkaESP
 2. Przesłana oferta powinny być zaszyfrowana programem AES Crypt (lub zip z hasłem).
 3. Hasło do odszyfrowania przesłanych dokumentów należy przesłać oddzielnie na adres skrytki Starostwa lub na podany powyżej e-mail, w dniu 16.10.2018 r. po podanej godzinie otwarcia ofert w danym postępowaniu, nie później jednak niż 60 minut od podanego czasu otwarcia ofert.

Uwaga!
Jeśli dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie zostaną opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym lub podpisane „Profilem zaufanym”, należy dodatkowo komplet dokumentów w formie papierowej przesłać tradycyjną pocztą w formie papierowej na adres Urzędu.

Starosta Augustowski

Augustów dn. 17.10.2018 r.

Informacja o wyborze oferty

Pełna treść informacji: pobierz

Augustów dn. 16.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Pełna treść informacji: pobierz

Augustów dn. 11.10.2018 r.

INFORMACJA

UWAGA! Zamawiający informuje, że w dniu 11 października 2018 r. zmienił treść wzoru umowy - proszę pobrać nowy wzór i dołączyć do oferty: pobierz wzór umowy

Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

Augustów dn. 09.10.2018 r.

OP.272.15.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ”dostawę fabrycznie nowych tabletów i sprzętu do transmisji obrad Rady Powiatu oraz świadczenia usługi serwera streamingowego dla Starostwa Powiatowego w Augustowie

Pliki do pobrania:

Zapytanie wraz z załacznikami - pobierz

Augustów dn. 17.10.2018 r.

Informacja o wyborze oferty

Pełna treść informacji: pobierz

Augustów dn. 16.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Pełna treść informacji: pobierz

Augustów dn. 09.10.2018 r.

OP.272.15.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ”dostawę fabrycznie nowego sprzętu: laptop, router, UPS i telewizor dla biura obsługi Rady Powiatu Augustowskiego

Pliki do pobrania:

Zapytanie wraz z załacznikami - pobierz

Augustów dn. 16.10.2018 r.

INFORMACJA

W postępowaniu nie złożonono ofert.

Augustów dn. 09.10.2018 r.

OP.272.15.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ”dostawę fabrycznie nowego zestawu konferencyjnego mikrofonów bezprzewodowych do obsługi Rady Powiatu Augustowskiego

Pliki do pobrania:

Zapytanie wraz z załacznikami - pobierz

Augustów, dnia 04.10.2018 r.

Raport z dnia 26 września 2018 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”:

Pełna treść - pobierz

Augustów, dnia 1 października 2018 r.

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W AUGUSTOWIE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

BI.ZUZ.1.421.3.58.2.2018.KMP

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu, odwadnianie gruntów oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ramach zadania pn.: ,,Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie" - pobierz pełną treść obwieszczenia

Augustów, dnia 17.09.2018r.

AB.V.6740.1.112.2018

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257z późń. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 24.08.2018r. Wójta Gminy Płaska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102701B w miejscowości Rubcowo w zakresie: budowy nowej jezdni drogi gminnej 102701B o szerokości 4,0m z betonu cementowego C30/37, budowy obustronnych poboczy szer. 0,75m z mieszanki kruszyw niezwiązanych, budowę i przebudowę zjazdów na drogi wewnętrzne do gospodarstw i na potrzeby obsługi terenów rolnych z betonu cementowego, przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej naziemnej długości 115m, zabezpieczenie rurami osłonowymi istniejącego uzbrojenia terenu ( sieci telefoniczne i elektryczne eN ). Inwestycja usytuowana będzie na działce drogowej o nr ewid.: 325 obręb Rubcowo oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:
Obręb Rubcowo: 78/1 ( z podziału dz. 78 na dz. 78/1 i 78/2), 59/3 ( z podziału dz. 59/1 na dz. 59/3 i 59/4 ), ( działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej), na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu: działka 311/1 obręb ewid. Rubcowo – wykonanie skrzyżowań z drogami gminnymi.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Płaska oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 19.09.2018r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 19.09.2018r. do 03.10.2018r..

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:00 w terminie do dnia 10.10.2018r..

STAROSTA AIGUSTOWSKI

Augustów, dnia 17.09.2018r.

AB-VII-1.6740.1.9.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
o wydaniu decyzji umarzającej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.) w związku z art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Burmistrza Miasta Augustowa ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 102422B, ul. Arnikowa, od km 0+000 do km 1+152 w Augustowie.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 18.09.2018r. do 02.10.2018r.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że z treścią decyzji umarzającej można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 10.09.2018r.

AB-III.6740.1.23.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 10.09.2018r. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu w Augustowie reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie, złożonego w dniu 10.07.2018r., sprostowany w dniu 20.07.2018r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi powiatowej nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi nr 1237B w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,50 – 6,50m oraz poboczy z mieszanki kruszyw, wykonania normatywnych wlotów skrzyżowań z drogami podrzędnymi, budowy chodników dla pieszych i poboczy utwardzonych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni utwardzonej, budowy systemu kanalizacji deszczowej, wykonania cieków korytkowych z elementów prefabrykowanych, przebudowy istniejących betonowych przepustów drogowych, przebudowy i zabezpieczenia podziemnych odcinków sieci uzbrojenia technicznego terenu w miejscach kolizji, przestawienia kapliczki przydrożnej. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 54/1 obręb Kurianka, 586, 365 obręb Starożyńce i 93, 228, 438 obręb Bartniki oraz na działkach powstałych w wyniku podziału nieruchomości tj: Obręb Starożyńce: 667/1 (z podziału dz. 667 na dz. nr 667/1 i 667/2), 654/1 (z podziału dz. 654 na dz. nr 654/1 i 654/2), 662/1 (z podziału dz. 662 na dz. nr 662/1 i 662/2), 646/1 (z podziału dz. 646 na dz. nr 646/1, 646/2), 655/1 (z podziału dz. 655 na dz. nr 655/1, 655/2), 587/1 (z podziału dz. 587 na dz. nr 587/1, 587/2), 581/1 (z podziału dz. 581 na dz. nr 581/1, 581/2), 582/1 (z podziału dz. 582 na dz. nr 582/1 i 582/2), 580/1 (z podziału dz. 580 na dz. nr 580/1 i 580/2), 562/1 (z podziału dz. 562 na dz. nr 562/1 i 562/2), 561/1 (z podziału dz. 561 na dz. nr 561/1 i 561/2), 560/3 (z podziału dz. 560/2 na dz. nr 560/3 i 560/4), 560/5 (z podziału dz. 560/1 na dz. nr 560/5 i 560/6), 559/1 (z podziału dz. 559 na dz. nr 559/1 i 559/2), 556/1 (z podziału dz. 556 na dz. nr 556/1 i 556/2), 557/1 (z podziału dz. 557 na dz. nr 557/1 i 557/2), 555/1 (z podziału dz. 555 na dz. nr 555/1 i 555/2), 554/1 (z podziału dz. 554 na dz. nr 554/1 i 554/2), 553/1 (z podziału dz. 553 na dz. nr 553/1 i 553/2), 552/1 (z podziału dz. 552 na dz. nr 552/1 i 552/2), 551/1 (z podziału dz. 551 na dz. nr 551/1 i 551/2), 550/1 (z podziału dz. 550 na dz. nr 550/1 i 550/2), 549/1 (z podziału dz. 549 na dz. nr 549/1 i 549/2), 496/1 (z podziału dz. 496 na dz. nr 496/1 i 496/2), 460/1 (z podziału dz. 460 na dz. nr 460/1 i 460/2), 459/1 (z podziału dz. 459 na dz. nr 459/1 i 459/2), 461/1 (z podziału dz. 461 na dz. nr 461/1 i 461/2), 458/1 (z podziału dz. 458 na dz. nr 458/1 i 458/2), 457/3 (z podziału dz. 457/1 na dz. nr 457/3 i 457/4), 558/1 (z podziału dz. 558 na dz. nr 558/1 i 558/2), 371/1 (z podziału dz. 371 na dz. nr 371/1 i 371/2), 359/1 (z podziału dz. 359 na dz. nr 359/1 i 359/2), 358/1 (z podziału dz. 358 na dz. nr 358/1 i 358/2), 332/1 (z podziału dz. 332 na dz. nr 332/1 i 332/2), Obręb Kurianka: 86/2 (z podziału dz. 86/1 na dz. nr 86/2 i 86/3), 46/1 (z podziału dz. 46 na dz. nr 46/1 i 46/2), 47/1 (z podziału dz. 47 na dz. nr 47/1 i 47/2), 45/1 (z podziału dz. 45 na dz. nr 45/1 i 45/2), 44/9 (z podziału dz. 44/6 na dz. nr 44/9 i 44/10), 44/11 (z podziału dz. 44/1 na dz. nr 44/11 i 44/12), 44/7 (z podziału dz. 44/2 na dz. nr 44/7 i 44/8), 43/1 (z podziału dz. 43 na dz. nr 43/1 i 43/2), 42/5 (z podziału dz. 42/2 na dz. nr 42/5 i 42/6), 41/1 (z podziału dz. 41 na dz. nr 41/1 i 41/2), 42/3 (z podziału dz. 42/1 na dz. nr 42/3 i 42/4), 40/1 (z podziału dz. 40 na dz. nr 40/1 i 40/2), 37/5 (z podziału dz. 37/3 na dz. nr 37/5 i 37/6), Obręb Bartniki: 2/1 (z podziału dz. 2 na dz. nr 2/1 i 2/2), 1/1 (z podziału dz. 1 na dz. nr 1/1 i 1/2), (działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej), na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu: działki 585, 488, 434, 475 obręb ewid. Starożyńce – wykonanie skrzyżowań z drogami gminnymi.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 12.09.2018r. na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 12.09.2018r. do 26.09.2018r.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 12 września 2018 r

Ogłoszenie
o zamówieniu Dostawy

Augustowska Grupa Zakupowa.
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2020r. do368 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/-15%) 4.695,32 MWh,
Pliki do pobrania:
- pełna treść Ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
- klauzula informacyjna

Augustów, dnia 05 października 2018 r.

- INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
- Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Augustów, dnia 18 października 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Pełna treść informacji: pobierz

Augustów, dnia 26 października 2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Pełna treść informacji: - pobierz

INFORMACJA

o przystąpieniu do konsultacji społecznych
dotyczących projektu „Programu współpracy
Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2019 rok”

Na podstawie uchwały Nr 69/XIII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2012 r., poz. 708), Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 29 sierpnia 2018 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego odnośnie opracowywanego dokumentu. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Powiatu Augustowskiego od 6 do 21 września 2018 r.

Treść Programu i wzór formularza zgłaszania uwag są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 1 i na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego www.augustowski.home.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Mieszkańcy Powiatu Augustowskiego mają możliwość zgłaszania swoich opinii, uwag i propozycji pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz pocztą elektroniczną na adres promocja@hot.pl lub powiat.augustowski@home.pl.

Do pobrania:

- PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU AUGUSTOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK

- FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII, UWAG, KOMENTARZY

Augustów, dnia 02.08.2018 r.

Nr: AB-VII-2.6740.1.129.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia zgody na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.).

zawiadamiam

że Starosta Augustowski decyzją Nr AB-VII-2.6740.1.129.2017 z dnia 02.08.2018r. odmówił udzielenia Burmistrzowi Miasta Augustowa ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej: rozbudowę z przebudową ulic Masztowej i Krętej w Augustowie od km 0+000 do km 0+228,50 z sięgaczem ul. Masztowej o długości 40 m wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej, kablowej linii telekomunikacyjnej, słupów telekomunikacyjnych, napowietrznej linii energetycznej nn i przyłącza kablowego na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym 2 Miasto Augustów: 1702/1, 1702/2, 1701/1, 1701/2, 1672/1, 1693/2, 4279/1 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału: 4253/4, 4251/3, 1713/4, 1710/3, 1704/3, 1703/4, 1689/3, oraz na działkach nr ewid.: 1675/1, 1676/1, 1679/1, 1680/1, 1705/1, 1706/1, 1713/1, 4236/1, 4238/1, 4239/1, 4252/1 obr. 2 Miasto Augustów, które w całości z mocy prawa staną się pasem projektowanej drogi, oraz na działce nr 1323 obr. ewid. 2 Miasto Augustów, do której zachodzi potrzeba czasowego zajęcia terenu pod przebudowę infrastruktury technicznej i konieczność połączenia z istniejącym uzbrojeniem terenu, wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości oraz zatwierdzeniem projektu budowlanego.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie. W terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych w dniach 03.08.2018 r. do 17.08.2018 r.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pok. 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 30.07.2018 r.

AB-II.6740.1.23.2018

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257z późń. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 10.07.2018r. Zarządu Powiatu w Augustowie reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi nr 1237B w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,50 – 6,5m oraz poboczy z mieszanki kruszyw, wykonania normatywnych wlotów skrzyżowań z drogami podrzędnymi, budowy chodników dla pieszych i poboczy utwardzonych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni utwardzonej, budowy systemu kanalizacji deszczowej, wykonania cieków korytkowych z elementów prefabrykowanych, przebudowy istniejących betonowych przepustów drogowych, przebudowy zabezpieczenia podziemnych odcinków sieci uzbrojenia technicznego terenu w miejscach kolizji, przestawienia kapliczki przydrożnej. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 54/1 obręb Kurianka, 586, 365 obręb Starożyńce i 93, 228, 438 obręb Bartniki oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

Obręb Starożyńce:
667/1 (z podziału dz. 667 na dz. nr 667/1 i 667/2),
654/1 (z podziału dz. 654 na dz. nr 654/1 i 654/2),
662/1 (z podziału dz. 662 na dz. nr 662/1 i 662/2),
646/1 (z podziału dz. 646 na dz. nr 646/1, 646/2),
655/1 (z podziału dz. 655 na dz. nr 655/1, 655/2),
587/1 (z podziału dz. 587 na dz. nr 587/1, 587/2),
581/1 (z podziału dz. 581 na dz. nr 581/1, 581/2),
582/1 (z podziału dz. 582 na dz. nr 582/1 i 582/2),
580/1 (z podziału dz. 580 na dz. nr 580/1 i 580/2),
562/1 (z podziału dz. 562 na dz. nr 562/1 i 562/2),
561/1 (z podziału dz. 561 na dz. nr 561/1 i 561/2),
560/3 (z podziału dz. 560/2 na dz. nr 560/3 i 560/4),
560/5 (z podziału dz. 560/1 na dz. nr 560/5 i 560/6),
559/1 (z podziału dz. 559 na dz. nr 559/1 i 559/2),
556/1 (z podziału dz. 556 na dz. nr 556/1 i 556/2),
557/1 (z podziału dz. 557 na dz. nr 557/1 i 557/2),
555/1 (z podziału dz. 555 na dz. nr 555/1 i 555/2),
554/1 (z podziału dz. 554 na dz. nr 554/1 i 554/2),
553/1 (z podziału dz. 553 na dz. nr 553/1 i 553/2)
552/1 (z podziału dz. 552 na dz. nr 552/1 i 552/2),
551/1 (z podziału dz. 551 na dz. nr 551/1 i 551/2),
550/1 (z podziału dz. 550 na dz. nr 550/1 i 550/2),
549/1 (z podziału dz. 549 na dz. nr 549/1 i 549/2),
496/1 (z podziału dz. 496 na dz. nr 496/1 i 496/2),
460/1 (z podziału dz. 460 na dz. nr 460/1 i 460/2),
459/1 (z podziału dz. 459 na dz. nr 459/1 i 459/2),
461/1 (z podziału dz. 461 na dz. nr 461/1 i 461/2),
458/1 (z podziału dz. 458 na dz. nr 458/1 i 458/2),
457/3 (z podziału dz. 457/1 na dz. nr 457/3 i 457/4)
558/1 (z podziału dz. 558 na dz. nr 558/1 i 558/2),
371/1 (z podziału dz. 371 na dz. nr 371/1 i 371/2),
359/1 (z podziału dz. 359 na dz. nr 359/1 i 359/2),
358/1 (z podziału dz. 358 na dz. nr 358/1 i 358/2),
332/1 (z podziału dz. 332 na dz. nr 332/1 i 332/2),
Obręb Kurianka:
86/2 (z podziału dz. 86/1 na dz. nr 86/2 i 86/3),
46/1 (z podziału dz. 46 na dz. nr 46/1 i 46/2)
47/1 (z podziału dz. 47 na dz. nr 47/1 i 47/2),
45/1 (z podziału dz. 45 na dz. nr 45/1 i 45/2),
44/9 (z podziału dz. 44/6 na dz. nr 44/9 i 44/10),
44/11 (z podziału dz. 44/1 na dz. nr 44/11 i 44/12),
44/7 (z podziału dz. 44/2 na dz. nr 44/7 i 44/8),
43/1 (z podziału dz. 43 na dz. nr 43/1 i 43/2)
42/5 (z podziału dz. 42/2 na dz. nr 42/5 i 42/6),
41/1 (z podziału dz. 41 na dz. nr 41/1 i 41/2),
42/3 (z podziału dz. 42/1 na dz. nr 42/3 i 42/4)
40/1 (z podziału dz. 40 na dz. nr 40/1 i 40/2),
37/5 (z podziału dz. 37/3 na dz. nr 37/5 i 37/6),
Obręb Bartniki:
2/1 (z podziału dz. 2 na dz. nr 2/1 i 2/2)
1/1 (z podziału dz. 1 na dz. nr 1/1 i 1/2),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:
działki 585, 488, 434, 475 obręb ewid. Starożyńce – wykonanie skrzyżowań z drogami gminnymi

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipsku oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 01.08.2018 r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 01.08.2018 r. do 15.08.2018 r.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:00 w terminie do dnia 22.08.2018r.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 18 lipca 2018 r.

Ogłoszenie

Starosty Augustowskiego

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405), podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w obrębach ewidencyjnych: Kopczany, Lipszczany, Rygałówka, Siółko, Stare Leśne Bohatery, w gminie Lipsk.

Uzasadnienie

Starosta sporządza uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Plany te podlegają procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym zwrócono się do właściwych organów uzgadniających o odstąpienie od ww. procedury.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem znak: WPN.611.11.2018.M.Ł. z dnia 22 czerwca 2018r. poinformował, że projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w w/w obrębach nie wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku pismem znak: NZ.0523.29.2018 z dnia 05.07.2018r. stwierdził, iż zachodzą okoliczności uzasadniające odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasów zlokalizowanych w ww. obrębach.

Z otrzymanych stanowisk ww. organów wynika, iż realizacja postanowień dokumentów nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe projekty uproszczonych planów urządzenia lasów nie wyznaczają nowych ram do realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ich głównym celem jest dalsze racjonalne prowadzenie gospodarki leśnej.

Zatem biorąc pod uwagę ww. uzgodnienia oraz uwarunkowania określone w art. 49 przedmiotowej. ustawy, Starosta Augustowski odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w gminie Lipsk, w obrębach ewidencyjnych: Kopczany, Lipszczany, Rygałówka, Siółko, Stare Leśne Bohatery.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasów dla ww. obrębów umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Augustowie, ul. 3 Maja 29.

 

Z up. Starosty

/-/ Grzegorz Dadura

Augustów dn. 19.07.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Pełna treść informacji: pobierz

---------------------------------------

Augustów dn. 17.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Pełna treść informacji: pobierz

----------------------------------------

Augustów dn. 10.07.2018 r.

OP.272.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ”Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w II półroczu 2018 r.”

Pliki do pobrania:

Augustów dn. 19.07.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Pełna treść informacji: pobierz

-----------------------------------------------------

Augustów dn. 17.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Pełna treść informacji: pobierz

-----------------------------------------------------

Augustów dn. 10.07.2018 r.

OP.272.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ”Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w II półroczu 2018 r.”

Pliki do pobrania:

Augustów, dnia 19.06.2018r.

OS.6162.1.2018

STAROSTA AUGUSTOWSKI

na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 788 ze zmianami) oraz art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zmianami)

i n f o r m u j e

o przystąpieniu do opracowania projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych: Bartniki, Jaczniki, Jałowo, Jasionowo, Kopczany, Krasne, Krasne Łąki, Kurianka, Lipszczany, Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Rogożyn Stary, Rogożynek, Rygałówka, Siółko, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Żabickie, położonych na terenie powiatu augustowskiego na lata 2019-2028, wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Augustów, dnia 13.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE
PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w BIAŁYMSTOKU
(AB-II.7821.13.2018.KG)
dotyczące
budowy drogi gminnej nr 102422B - ul. Arnikowa w Augustowie

Do pobrania:
- pełna treść OBWIESZCZENIA

Augustów, dnia 18.05.2018r.

AB- II.6740.1.37.2018

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 26.04.2018r. Zarządu Powiatu Augustowskiego reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbiórka przepustu i budowa mostu w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami od km 0+000 do km 0+719 w ramach rozbudowy drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w zakresie: rozbiórki istniejącego przepustu w km 0+253, budowy mostu w km 0+253 o konstrukcji z prefabrykowanych łupin żelbetowych, przebudowy przepustu drogowego Ø 80 cm w km 0+153, wykonania 1 szt. przejść dla zwierząt Ø 40 cm w km 0+643, wykonania nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz poboczy żwirowych, wykonania zjazdów indywidualnych i publicznych z betonu asfaltowego, wykonania koryt ściekowych wg KPED, przebudowy i zabezpieczenia kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnej, przestawienie przydrożnego krzyża. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 86/5, 84/1, 83/1, 187/1 obręb Bargłówka oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

217/1 (z podziału dz. 217 na dz. nr 217/1 i 217/2),
218/1 (z podziału dz. 218 na dz. nr 218/1 i 218/2),
18/1 (z podziału dz. 18 na dz. nr 18/1 i 18/2),
23/1 (z podziału dz. 23 na dz. nr 23/1 i 23/2),
85/3 (z podziału dz. 85 na dz. nr 85/3 i 85/4),
86/7 (z podziału dz. 86/6 na dz. nr 86/7 i 86/8),
27/1 (z podziału dz. 27 na dz. nr 27/1 i 27/2),
31/1 (z podziału dz. 31 na dz. nr 31/1 i 31/2),
159/1 (z podziału dz. 159 na dz. nr 159/1 i 159/2),
49/1 (z podziału dz. 49 na dz. nr 49/1 i 49/2),
51/1 (z podziału dz. 51 na dz. nr 51/1 i 51/2),
89/1 (z podziału dz. 89 na dz. nr 89/1, 89/2 i 89/3),
89/2 (z podziału dz. 89 na dz. nr 89/1, 89/2 i 89/3),
157/2 (z podziału dz. 157 na działki 157/1 i 157/2)

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną),
na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:

działka 158 – wykonanie mostu z obrukowaniem dna i skarp rzeki
działki 159, 219 – wykonanie zjazdów
działka 86/1 – wykonanie zjazdu na szerokości placu manewrowego OSP Wólka Karwowska
działka 173 – założenie na kablu telekomunikacyjnym rury osłonowej pod projektowanym zjazdem
działka 163 – wykonanie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213B
i na działce 162, obręb Bargłówka gm. Bargłów Kościelny, która w całości z mocy prawa stanie się własnością Powiatu Augustowskiego.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 22.05.2018r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 22.05.2018r. do 05.06.2018r..

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.00 w terminie do dnia 19.06.2018r..

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Ogłoszenie nr 556896-N-2018 z dnia 2018-05-14 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Powiat Augustowski: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Augustowskiego
wraz z
jednostkami organizacyjnymi z podziałem na część I, II i III”

Pliki do pobrania:
- pełna treść Ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wersja .pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wersja edytowalna w formacie .docx)

Pytania i odpowiedzi dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (cz. 1)

Pytania i odpowiedzi dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (cz. 2)

Pytania i odpowiedzi dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (cz. 3)

Pytania i odpowiedzi dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (cz. 4)

_________________

Informacja z otwarcia ofert

_________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamowiena - ubezpieczenia

Augustów, dnia 08.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE
PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w BIAŁYMSTOKU
(AB-II.7821.12.2018.MN)
dotyczące
rozbudowy z przebudową ulic Masztowej i Krętej w Augustowie

Do pobrania:
- pełna treść OBWIESZCZENIA

Augustów, dnia 07.05.2018 r.

AB-II.6740.1.90.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
o wydaniu decyzji umarzającej

Zgodnie z art. 11f ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.).

zawiadamiam

że na wniosek Powiatowego Zarząd Dróg w Augustowie ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów działającego w imieniu Zarządu Powiatu Augustowskiego zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce przepustu i budowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami od km 0+000 do km 3+490.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że z treścią decyzji umarzającej można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 23.04.2018 r.

AB- VII-2.6740.1.36.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję z dnia 21.11.2017r nr 8/2017

Zgodnie z art. 11f ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.).

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 28.02.2018r., Burmistrza Miasta Augustowa ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów decyzją z dnia 23.04.2018 r. została zmieniona decyzja Starosty Augustowskiego nr 8/2017 z dnia 21.11.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowa ul. Wilczej w Augustowie o długości 1252,40m (od km 0+002,20 do km 1+254,60).

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że z treścią decyzji zmieniającej można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 23.04.2018 r.

AB-VII-1.6740.1.66.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
o sprostowaniu błędów pisarskich i oczywistych omyłek

Zgodnie z art. 113 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257) Starosta Augustowski zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 23.04.2018r. prostuje oczywiste omyłki i błędy pisarskie w decyzji z dnia 23.08.2017r. Nr 3/2017 Starosty Augustowskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km roboczy 0+000 – 0+451,57.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia zażalenia od postanowienia do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa w pokoju nr 14 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 16.04.2018r.

AB-VII-2.6740.1.7.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia, że na wniosek z dnia 18.01.2018r., Burmistrza Miasta Augustowa skorygowany w dniu 06.02.2018r. ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: rozbudowę z przebudową ulicy Zakątek w Augustowie od km 0+000 do km 0+117,00 w zakresie: wykonania nawierzchni jezdni i zjazdów na posesje z betonowej kostki brukowej, budowy kanalizacji deszczowej z przykanalikami, budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego oraz przebudowy kablowej linii elektroenergetycznej nn. Inwestycja usytuowana będzie na działce nr ewid. 2743 położonej w obrębie Miasto Augustów 0002 i na działce, która powstanie w wyniku podziału działki tj:

806/1 (z podziału działki nr ewid. 806 na działki nr ewid. 806/1 i 806/2),

(działka oznaczona tłustym drukiem jest przeznaczona do włączenia w pas drogi publicznej),

oraz na działce nr ewid. 1323 obr. ewid. 0002 Miasto Augustów, w stosunku do której zachodzi potrzeba czasowego zajęcia terenu pod przebudowę infrastruktury technicznej i konieczność połączenia z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego.
Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 10.04.2018 r.

INFORMACJA

Poniżej, w pliku do pobrania publikujemy Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia w całości zaskarżonej decyzji Starosty Augustowskiego z dnia 8 lutego 2018 r. Nr 1/2018 znak AB-II.6740.1.90.2017, udzielającej Zarządowi Powiatu Augustowskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny - Brzozówka - Bargłówka.

Pobierz pełną treść obwieszczenia

Augustów, dnia 09.04.2018r.

AB-II.6740.1.8.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 09.04.2018r. po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów, złożonego w dniu 12.01.2018r., zmieniony w dniu 22.01.2018r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102851B Kukowo – Borzymy w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 4,50÷5,50 m, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, przebudowy istniejących przepustów drogowych, budowy systemu kanalizacji deszczowej polegającego na wykonaniu cieków korytkowych z elementów prefabrykowanych, wpustów deszczowych, studni rewizyjnych, rurociągu z tworzyw sztucznych z odprowadzeniem do rowu otwartego, wykonania odwodnienia jezdni w postaci rowów przydrożnych wraz z przepustami oraz zabezpieczenia podziemnych odcinków sieci uzbrojenia terenu. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 124, 123, 23, 125, 130, 126 obręb Kukowo gm. Bargłów Kościelny oraz na działkach powstałych w wyniku podziału nieruchomości: 6/4 (z podziału dz. 6/2 na dz. nr 6/4 i 6/5), 7/2 (z podziału dz. 7/1 na dz. nr 7/2 i 7/3), 8/1 (z podziału dz. 8 na dz. nr 8/1 i 8/2), 13/1 (z podziału dz. 13 na dz. nr 13/1, 13/2 i 13/3), 13/2 (z podziału dz. 13 na dz. nr 13/1, 13/2 i 13/3), 14/1 (z podziału dz. 14 na dz. nr 14/1, 14/2 i 14/3), 14/2 (z podziału dz. 14 na dz. nr 14/1, 14/2 i 14/3), 26/1 (z podziału dz. 26 na dz. nr 26/1 i 26/2), 16/1 (z podziału dz. 16 na dz. nr 16/1 i 16/2), 17/1 (z podziału dz. 17 na dz. nr 17/1 i 17/2), 18/1 (z podziału dz. 18 na dz. nr 18/1 i 18/2), 24/1 (z podziału dz. 24 na dz. nr 24/1 i 24/2), 25/1 (z podziału dz. 25 na dz. nr 25/1 i 25/2), 29/1 (z podziału dz. 29 na dz. nr 29/1 i 29/2), 154/1 (z podziału dz. 154 na dz. nr 154/1 i 154/2), 35/8 (z podziału dz. 35/7 na dz. nr 35/8 i 35/9), 35/10 (z podziału dz. 35/6 na dz. nr 35/10 i 35/11), 35/12 (z podziału dz. 35/1 na dz. nr 35/12 i 35/13), 35/14 (z podziału dz. 35/4 na dz. nr 35/14, 35/15 i 35/16), 35/15 (z podziału dz. 35/4 na dz. nr 35/14, 35/15 i 35/16) 36/1 (z podziału dz. 36 na dz. nr 36/1 i 36/2), 107/1 (z podziału dz. 107 na dz. nr 107/1 i 107/2), 110/1 (z podziału dz. 110 na dz. nr 110/1 i 110/2), (działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej) i na działce nr ewid. 129 obręb Kukowo gm. Bargłów Kościelny, w stosunku do której zachodzi potrzeba czasowego zajęcia terenu pod wykonie połączenia drogi gminnej z drogą powiatową.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Ogłoszenie nr 540461-N-2018 z dnia 2018-04-09 r.


Powiat Augustowski: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ELEWACJA BUDYNKU MAGAZYNU SPRZĘTU WODNEGO
NA DZIAŁCE NR 30/1 W AUGUSTOWIE PRZY UL. ZARZECZE 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Pliki do pobrania:

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami

- Sprostowanie do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - po korekcie - aktualna

PRZEDMIARY ROBÓT: BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH, WYKOŃCZENIOWYCH

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

____________________________

- Informacja z otwarcia ofert

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

____________________________

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja
o wyniku konkursu
na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

Zarząd Powiatu w Augustowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego przez Komisję konkursową powołaną Uchwałą Nr 233/XXVIII/2018 Rady Powiatu w Augustowie, postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie wybrana została Pani Krystyna Wilczewska.

Augustów, dnia 27 kwietnia 2018r.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Augustowie
Jarosław Szlaszyński

****************************************************************

Załącznik
do Uchwały Nr 972/120/2018
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 5 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE

OGŁASZA

Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

I. Nazwa i adres jednostki: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17, 16- 300 Augustów.

II. Stanowisko objęte konkursem: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

III. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierowniczych,
  3. co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3 letni staż pracy,
  4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących działalność podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz zasady udzielania świadczeń zdrowotnych,
  2. podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych oraz regulacji dotyczących spraw pracowniczych.

IV. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. Odpisy lub kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz potwierdzające staż pracy i dorobek zawodowy, potwierdzone za zgodność z oryginałem ( poświadczenie może być dokonane przez kandydata). Na prośbę komisji konkursowej kandydat będzie zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
 3. Opisany przebieg pracy zawodowej,
 4. Informację z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 5. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922),
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

V. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie w budynku przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów.

Na kopercie należy umieścić swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie”.

Termin składania dokumentów: do 16.04.2018 r. Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie w godzinach jego urzędowania tj. od 7.30 do 15.30. Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29,16-300 Augustów (pok. Nr 18) w terminie do 27 kwietnia 2018 r.

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Informację o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym jednostki objętej konkursem uzyskać można w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pok. Nr 25.
 2. O wynikach konkursu kandydaci, biorący udział w konkursie, zostaną poinformowani pisemnie przez Zarząd Powiatu w Augustowie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
 3. Informacja o wyniku konkursu zamieszczona zostanie również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Augustowie w budynku przy ul.3 Maja 29, 16-300 Augustów oraz w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.


Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Augustów, dnia 26.03.2018 r.

AB-VII-1.6740.1.9.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 26.03.2018r. po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Augustowa, złożonego w dniu 17.01.2018r.; zmienionego w dniu 06.02.2018r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa drogi gminnej nr 102422B, ul. Arnikowa, od km 0+000 do km 1+152 w zakresie wykonania: jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,0m, obustronnych chodników o szerokości 2,0m z kostki betonowej brukowej, zjazdów na posesje o zmiennej szerokości, ścieżki rowerowej o szerokości 2,0m, pasa zieleni o szerokości 1,0m między chodnikiem a jezdnią, kanału technologicznego, odcinka sieci wodociągowej i przyłączy, sieci kanalizacji sanitarnej ze studniami rewizyjnymi z rur i kształtek o średnicach ø 315mm, ø 250mm, ø 200mm, systemu kanalizacji deszczowej: wpustów deszczowych, studni rewizyjnych, rurociągów z tworzyw sztucznych, wylotów WL1 i WL2 z urządzeniami podczyszczającymi odprowadzającymi wodę do rowu otwartego, przebudowy przepustu w km 0+653, likwidacji rowu otwartego kanalizacji deszczowej od km 0+400 do km 0+591, budowie kanału krytego kanalizacji deszczowej ø 1400mm od km 0+400 do km 0+591 , wpięciu do niego istniejących sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy gazociągu średniego ciśnienia, przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV, zabezpieczenia podziemnych odcinków sieci uzbrojenia terenu, budowy nowej i przebudowy istniejącej kablowej linii oświetlenia ulicznego. Inwestycja usytuowana będzie na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Augustów 3: 3873/9, 3877/5, 3877/9, 3877/11, 3993/11, 3994/2, 4001/8, 4001/19, 4002/33, 4007/38, 4007/40, 4007/55, 4105/14, 4107, 4315, 4330, 4347, 4348, 3870/4 oraz na działkach powstałych w wyniku podziału nieruchomości zatwierdzonych w dalszej części niniejszej decyzji:

4007/63 (z podziału działki nr ewid. 4007/41 na działki nr ewid. 4007/63 i 4007/64),
3870/6 (z podziału działki nr ewid. 3870/3 na działki nr ewid. 3870/5, 3870/6, 3870/7 i 3870/8),
3870/8 (z podziału działki nr ewid. 3870/3 na działki nr ewid. 3870/5, 3870/6, 3870/7 i 3870/8),
3994/21 (z podziału działki nr ewid. 3994/13 na działki nr ewid. 3994/20 i 3994/21),
3872/4 (z podziału działki nr ewid. 3872/2 na działki nr ewid. 3872/3 i 3872/4),
4105/15 (z podziału działki nr ewid. 4105/7 na działki nr ewid. 4105/15 i 4105/16),
872/1 (z podziału działki nr ewid. 872 na działki nr ewid. 872/1 i 872/2),
4008/2 (z podziału działki nr ewid. 4008 na działki nr ewid. 4008/1, 4008/2 i 4008/3),
4010/1 (z podziału działki nr ewid. 4010 na działki nr ewid. 4010/1 i 4010/2),
4002/48 (z podziału działki nr ewid. 4002/11 na działki nr ewid. 4002/47 i 4002/48),
(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej, pozostałe działki, objęte inwestycją, stanowią własność Gminy Miasta Augustów),

na działkach 3977/2, 4114, 4997 obręb ewid. 3 Miasto Augustów, w stosunku do których zachodzi potrzeba czasowego zajęcia terenu pod przebudowę infrastruktury technicznej i konieczność połączenia z istniejącym uzbrojeniem terenu

i na działkach 3994/3, 3994/19, 4002/12, 4005, 4006, 4009 obręb ewid. 3 Miasto Augustów, które w całości z mocy prawa staną się własnością Gminy Miasta Augustów.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w ciągu 14 dni można zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa w pokoju nr 14 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

dnia 22.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Zgodnie art. 61 § 4 oraz art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11f ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 28.02.2018r., Burmistrza Miasta Augustowa ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Augustowskiego nr 8/2017 z dnia 21.11.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: obejmującej budowę ul. Wilczej w Augustowie o długości 1252,40m (od km 0+002,20 do km 1+254,60) wraz budową kanalizacji deszczowej grawitacyjnej: projektowana kanalizacja deszczowa będzie zbierała wody opadowe ze zlewni ulicy Wilczej, a następnie ścieki zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kwaśnej i projektowanej kanalizacji deszczowej ul. Głowackiego, przebudowę urządzeń będących własnością PGE Dystrybucja S. A kolidujących z projektowaną zabudową: przebudowa linii kablowej SN-15kV relacji RPZ Augustów – ST 5-1421 Głowackiego, przebudowa linii kablowej SN-15kV relacji ST 5-1719 Pszenna 1 – ST 5-1718 Łopianowa, przebudowa linii kablowej SN-15kV relacji ST 5-1418 Wilcza – ST 5 -1530 Wojska Polskiego 2, przebudowę linii kablowej nN-0,4kV obwodów wyprowadzonych z ST 5-1418 Wilcza, przebudowa linii napowietrznej nN-0,4kV z ST 5-1722 Kwaśna 2, przebudowa przyłącza kablowego nN-0,4kV z ST 5-1720 Pszenna 2, budowie kanalizacji teletechnicznej, rozbiórce garażu zlokalizowanej na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Augustów 2:1879/1, 1879/3, 1941, 1942/25, 2307/24, 2142/4, 2141/5, 2120/2, 2119/1, 1935/1 1927/1, 1925/1, 1890/6, 1888/20, 1888/2, 1886/12, 1883/1, 1880/1, 2317/1, 2317/4, 2317/5 i na działkach, które powstały w wyniku podziału działek tj: 1928/1, 2131/11, 1920/9, 2307/29, 1939/1, 1923/17, 1930/1, 1923/15, 1923/19, 1881/18, 1890/10, 2313/5, 2308/8, 2307/25, 2303/10, 2301/13, 2301/9, 2128/1, 2122/4, 2313/7, 2317/7, 2308/10, 2308/6, 2307/27, 2303/12, 2303/8, 2301/11, 2301/15, 1940/1, 1937/1, 1919/1, 1938/1, 1936/1, 1922/1, 1924/1, 1920/7, 1918/1, 1882/1, 1884/1, 1889/1, 1933/1, 1934/1, 1921/5, 1932/1, 1921/7, 1885/1, 2309/1, 2311/1, 2305/5, 2304/1, 2302/1, 2144/4, 2132/1, 2130/1, 2123/5, 2312/1, 2310/1, 2306/7, 2306/9, 2305/3, 2300/1, 2143/1, 2129/1, 2124/1, 2123/3, 2121/1 oraz na działkach nr 2202/1, 1929, 1887, 2035, 2135/1 w obrębie ewid. 2 Miasto Augustów biorących udział w opracowaniu ze względu na potrzebę czasowego zajęcia terenu pod infrastrukturę przebudowywaną oraz konieczność połączenia z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu nie podlegają podziałowi i przejęciu

poprzez dopisanie następującej treści w sentencji decyzji w wersie 10 po słowie „garażu”:

budowa dwutorowej linii kablowej SN relacji RPZ Augustów-rozdzielnia RS Augustów, wraz z kablem światłowodowym 48 włóknowym

jak również w punkcie III decyzji – zatwierdzam projekt budowlany poprzez dopisanie w wersie 10 po słowie „garażu”:

budowa dwutorowej linii kablowej SN relacji RPZ Augustów-rozdzielnia RS Augustów, wraz z kablem światłowodowym 48 włóknowym

Pozostałe zapisy decyzji Starosty Augustowskiego nr 8/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 21.11.2017r. w sprawie budowy ul. Wilczej w Augustowie pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

Starosta Augustowski

Augustów, dnia 13.03.2018r.

AB-VII-2.6740.1.129.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia, że na wniosek z dnia 18.10.2017r., Burmistrza Miasta Augustowa ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową ulic Masztowej i Krętej w Augustowie od km 0+000 do km 0+228,50 z sięgaczem ul. Masztowej o długości 40 m wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej, kablowej linii telekomunikacyjnej, słupów telekomunikacyjnych, napowietrznej linii energetycznej nn i przyłącza kablowego. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym 2 Miasto Augustów: 1702/1, 1702/2, 1701/1, 1701/2, 1672/1, 1693/2, 4279/1 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

4253/4 (z podziału działki nr ewid. 4253/1 na działki nr ewid. 4253/3 i 4253/4),
4251/3 (z podziału działki nr ewid. 4251/1 na działki nr ewid. 4251/3 i 4251/4),
1713/4 (z podziału działki nr ewid. 1713/3 na działki nr ewid. 1713/4 i 1713/5),
1710/3 (z podziału działki nr ewid. 1710/1 na działki nr ewid. 1710/3 i 1710/4),
1704/3 (z podziału działki nr ewid. 1704/1 na działki nr ewid. 1704/3 i 1704/4),
1703/4 (z podziału działki nr ewid. 1703/1 na działki nr ewid. 1703/4 i 1703/5),
1689/3 (z podziału działki nr ewid. 1689/1 na działki nr ewid. 1689/3 i 1689/4),
(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach nr ewid: 1675/1, 1676/1, 1679/1, 1680/1, 1705/1, 1706/1, 1713/1, 4236/1, 4238/1, 4239/1, 4252/1 obr. ewid. 2 Miasto Augustów, które w całości z mocy prawa staną się pasem projektowanej drogi,

oraz na działce nr ewid. 1323 obr. ewid. 2 Miasto Augustów, do której zachodzi potrzeba czasowego zajęcia terenu pod przebudowę infrastruktury technicznej i konieczność połączenia z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pok. 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 06.03.2018r

AB-VII-2.6740.1.7.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 18.01.2018r. Burmistrza Miasta Augustowa, zmieniony w dniu 06.02.2018r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa z przebudową ulicy Zakątek w Augustowie od km 0+000 do km 0+117,00 w zakresie: wykonania nawierzchni jezdni i zjazdów na posesje z betonowej kostki brukowej, budowy kanalizacji deszczowej z przykanalikami, budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego oraz przebudowy kablowej linii elektroenergetycznej nN. Inwestycja usytuowana będzie na działce położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Augustów 2: 2743 oraz na działce, która powstanie w wyniku podziału działki:
806/1 (z podziału działki nr ewid. 806 na działki nr ewid. 806/1 i 806/2),
(działka oznaczona tłustym drukiem jest przeznaczona do włączenia w pas drogi publicznej),
na działce 1323 obręb ewid. 2 Miasto Augustów, w stosunku do której zachodzi potrzeba czasowego zajęcia terenu pod przebudowę infrastruktury technicznej i konieczność połączenia z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 12.02.2018r.

AB- II.6740.1.8.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 12.01.2018r. Wójta Gminy Bargłów Kościelny, zmieniony w dniu 22.01.2018r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102851B Kukowo – Borzymy w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 4,50÷5,50 m, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, przebudowy istniejących przepustów drogowych, budowy systemu kanalizacji deszczowej polegającego na wykonaniu cieków korytkowych z elementów prefabrykowanych, wpustów deszczowych, studni rewizyjnych, rurociągu z tworzyw sztucznych z odprowadzeniem do rowu otwartego, wykonania odwodnienia jezdni w postaci rowów przydrożnych wraz z przepustami oraz zabezpieczenia podziemnych odcinków sieci uzbrojenia terenu. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 124, 123, 23, 125, 130,126 obręb Kukowo gm. Bargłów Kościelny oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

6/4 (z podziału dz. 6/2 na dz. nr 6/4 i 6/5),
7/2 (z podziału dz. 7/1 na dz. nr 7/2 i 7/3),
8/1 (z podziału dz. 8 na dz. nr 8/1 i 8/2),
13/1 (z podziału dz. 13 na dz. nr 13/1, 13/2 i 13/3),
13/2 (z podziału dz. 13 na dz. nr 13/1, 13/2 i 13/3),
14/1 (z podziału dz. 14 na dz. nr 14/1, 14/2 i 14/3),
14/2 (z podziału dz. 14 na dz. nr 14/1, 14/2 i 14/3),
26/1 (z podziału dz. 26 na dz. nr 26/1 i 26/2),
16/1 (z podziału dz. 16 na dz. nr 16/1 i 16/2),
17/1 (z podziału dz. 17 na dz. nr 17/1 i 17/2),
18/1 (z podziału dz. 18 na dz. nr 18/1 i 18/2),
24/1 (z podziału dz. 24 na dz. nr 24/1 i 24/2),
25/1 (z podziału dz. 25 na dz. nr 25/1 i 25/2),
29/1 (z podziału dz. 29 na dz. nr 29/1 i 29/2),
154/1 (z podziału dz. 154 na dz. nr 154/1 i 154/2),
35/8 (z podziału dz. 35/7 na dz. nr 35/8 i 35/9),
35/10 (z podziału dz. 35/6 na dz. nr 35/10 i 35/11),
35/12 (z podziału dz. 35/1 na dz. nr 35/12 i 35/13),
35/14 (z podziału dz. 35/4 na dz. nr 35/14, 35/15 i 35/16),
35/15 (z podziału dz. 35/4 na dz. nr 35/14, 35/15 i 35/16)
36/1 (z podziału dz. 36 na dz. nr 36/1 i 36/2),
107/1 (z podziału dz. 107 na dz. nr 107/1 i 107/2),
110/1 (z podziału dz. 110 na dz. nr 110/1 i 110/2),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działce nr ewid. 129 obręb Kukowo gm. Bargłów Kościelny, do której Inwestor otrzymał zgodę na dysponowanie gruntem.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 08.02.2018r.

AB-II.6740.1.90.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 08.02.2018r. po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów, działającego w imieniu Zarządu Powiatu Augustowskiego, złożonego w dniu 15.12.2017r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami w zakresie robót drogowych: rozbiórki istniejącego przepustu w km 0+253, budowy mostu w km 0+253 o konstrukcji z prefabrykowanych łupin żelbetowych, rozbudowy dojazdów do mostu – drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka od km 0+000 do km 3+490, przebudowy przepustu drogowego Ø 80 cm w km 0+153, budowy przepustu drogowego Ø 80 cm w km 0+896, wykonania 12 szt. przejść dla zwierząt Ø 40 cm, wykonania nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz poboczy żwirowych, wykonania zjazdów indywidualnych i publicznych z betonu asfaltowego, wykonania elementów odwodnienia powierzchniowego: rowów krytych i koryt ściekowych, przebudowy i zabezpieczenia kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnej na działkach drogowych o nr ewid. 70/8, 71/5, 71/6, 71/10, 71/7, 71/8, 72/4, 138/2 obręb Brzozówka, na działkach o nr ewid.: 86/5, 84/1, 83/1, 187/1, 11/1, 80/7 obręb Bargłówka oraz na działkach powstałych w wyniku podziału nieruchomości: 66/3 (z podziału dz. 66 na dz. nr 66/3 i 66/4), 72/6 (z podziału dz.72/1 na dz.nr 72/6, 72/7 i 72/8), 72/7 (z podziału dz.72/1 na dz.nr 72/6, 72/7 i 72/8), 64/8 (z podziału dz. 64/6 na dz. nr 64/8 i 64/9), 64/10 (z podziału dz. 64/7 na dz. nr 64/10 i 64/11), 72/9 (z podziału dz. 72/5 na dz. nr 72/9 i 72/10), 71/12 (z podziału dz. 71/11 na dz. nr 71/12 i 71/13), 73/1 (z podziału dz. 73 na dz. nr 73/1 i 73/2), 71/14 (z podziału dz. 71/4 na dz. nr 71/14 i 71/15), 71/16 (z podziału dz. 71/9 na dz. nr 71/16, 71/17, 71/18, 71/19 i 71/20), 71/17 (z podziału dz. 71/9 na dz. nr 71/16, 71/17, 71/18, 71/19 i 71/20), 71/18 (z podziału dz. 71/9 na dz. nr 71/16, 71/17, 71/18, 71/19 i 71/20), 71/19 (z podziału dz. 71/9 na dz. nr 71/16, 71/17, 71/18, 71/19 i 71/20), 92/9 (z podziału dz. 92/6 na dz. nr 92/9 i 92/10), 92/11 (z podziału dz. 92/4 na dz. nr 92/11 i 92/12), 126/1 (z podziału dz. 126 na dz. nr 126/1 i 126/2), 127/1 (z podziału dz. 127 na dz. nr 127/1 i 127/2), 135/2 (z podziału dz. 135 na dz. nr 135/1 i 135/2) obręb Brzozówka, 10/1 (z podziału dz. 10 na dz. nr 10/1 i 10/2), 11/3 (z podziału dz. 11/2 na dz. nr 11/3 i 11/4), 12/1 (z podziału dz. 12 na dz. nr 12/1 i 12/2), 79/1 (z podziału dz. 79 na dz. nr 79/1 i 79/2), 217/1 (z podziału dz. 217 na dz. nr 217/1 i 217/2), 218/1 (z podziału dz. 218 na dz. nr 218/1 i 218/2), 18/1 (z podziału dz. 18 na dz. nr 18/1 i 18/2), 23/1 (z podziału dz. 23 na dz. nr 23/1 i 23/2), 85/3 (z podziału dz. 85 na dz. nr 85/3 i 85/4), 86/7 (z podziału dz. 86/6 na dz. nr 86/7 i 86/8), 27/1 (z podziału dz. 27 na dz. nr 27/1 i 27/2), 31/1 (z podziału dz. 31 na dz. nr 31/1 i 31/2), 159/1 (z podziału dz. 159 na dz. nr 159/1 i 159/2), 49/1 (z podziału dz. 49 na dz. nr 49/1 i 49/2), 51/1 (z podziału dz. 51 na dz. nr 51/1 i 51/2), 89/1 (z podziału dz. 89 na dz. nr 89/1, 89/2 i 89/3), 89/2 (z podziału dz. 89 na dz. nr 89/1, 89/2 i 89/3) obręb Bargłówka, (działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),na działkach, do których Inwestor otrzymał zgodę na dysponowanie gruntem: 137, 134 obręb Brzozówka i 153, 158, 163, 219 obręb Bargłówka, i na działkach 136 obręb Brzozówka i 162, 157, 154 obręb Bargłówka gm. Bargłów Kościelny, które w całości z mocy prawa staną się własnością Powiatu Augustowskiego.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa w pokoju nr 13 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dn. 06.02.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Pobierz plik: pełna treść informacji

Augustów dn. 05.02.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz plik: pełna treść informacji

Augustów dn. 29.01.2018 r.

OP.272.2.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ”Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2018 r.”

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie wraz załącznikami
 2. Formularz cenowy

Augustów, dn. 06.02.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Pobierz plik: pełna treść informacji

Augustów dn.05.02.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz plik: pełna treść informacji

Augustów dn. 29.01.2018 r.

OP.272.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ”Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2018 r.”

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie wraz z załącznikami
 2. Formularz cenowy

OBWIESZCZENIE
STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia 18.10.2017r., Burmistrza Miasta Augustowa ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: rozbudowę i przebudowę ulic Masztowej i Krętej w Augustowie od km 0+000 do km 0+228,50 z sięgaczem ul. Masztowej o długości 40 m wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej, kablowej linii telekomunikacyjnej, słupów telekomunikacyjnych, napowietrznej linii energetycznej nn i przyłącza kablowego. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym 2 Miasto Augustów: 1702/1, 1702/2, 1701/1, 1701/2, 1672/1, 1693/2, 4279/1 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

4253/4 (z podziału działki nr ewid. 4253/1 na działki nr ewid. 4253/3 i 4253/4),
4251/3 (z podziału działki nr ewid. 4251/1 na działki nr ewid. 4251/3 i 4251/4),
1713/4 (z podziału działki nr ewid. 1713/3 na działki nr ewid. 1713/4 i 1713/5),
1710/3 (z podziału działki nr ewid. 1710/1 na działki nr ewid. 1710/3 i 1710/4),
1704/3 (z podziału działki nr ewid. 1704/1 na działki nr ewid. 1704/3 i 1704/4),
1703/4 (z podziału działki nr ewid. 1703/1 na działki nr ewid. 1703/4 i 1703/5),
1689/3 (z podziału działki nr ewid. 1689/1 na działki nr ewid. 1689/3 i 1689/4),
(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach nr ewid: 1675/1, 1676/1, 1679/1, 1680/1, 1705/1, 1706/1, 1713/1, 4236/1, 4238/1, 4239/1, 4252/1 obr. ewid. 2 Miasto Augustów, które w całości z mocy prawa staną się pasem projektowanej drogi,

oraz na działce nr ewid. 1323 obr. ewid. 2 Miasto Augustów, do której Inwestor otrzymał zgodę na dysponowanie gruntem.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

AB-II.6740.1.90.2017

Augustów, dnia 09.01.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496)zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15.12.2017r. Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie działającego w imieniu Zarządu Powiatu w Augustowie, zmieniony w dniu 08.01.2018r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami w zakresie: rozbiórki istniejącego przepustu w km 0+253, budowy mostu w km 0+253 o konstrukcji z prefabrykowanych łupin żelbetowych, rozbudowy dojazdów do mostu – drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka od km 0+000 do km 3+490, przebudowy przepustu drogowego Ø 80 cm w km 0+153, budowy przepustu drogowego Ø 80 cm w km 0+896, wykonania 12 szt. przejść dla zwierząt Ø 40 cm, wykonania nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz poboczy żwirowych, wykonania zjazdów indywidualnych i publicznych z betonu asfaltowego, wykonania elementów odwodnienia powierzchniowego: rowy kryte i koryta ściekowe, przebudowy i zabezpieczenia kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnej. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 70/8, 71/5, 71/6, 71/10, 71/7, 71/8, 72/4, 138/2 obręb Brzozówka, na działkach o nr ew.: 86/5, 84/1, 83/1, 187/1, 11/1, 80/7 obręb Bargłówka oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj: 66/3 (z podziału dz. 66 na dz. nr 66/3 i 66/4), 72/6 (z podziału dz.72/1 na dz.nr 72/6, 72/7 i 72/8), 72/7 (z podziału dz.72/1 na dz.nr 72/6, 72/7 i 72/8), 64/8 (z podziału dz. 64/6 na dz. nr 64/8 i 64/9), 64/10 (z podziału dz. 64/7 na dz. nr 64/10 i 64/11), 72/9 (z podziału dz. 72/5 na dz. nr 72/9 i 72/10), 71/12 (z podziału dz. 71/11 na dz. nr 71/12 i 71/13), 73/1 (z podziału dz. 73 na dz. nr 73/1 i 73/2), 71/14 (z podziału dz. 71/4 na dz. nr 71/14 i 71/15), 71/16 (z podziału dz. 71/9 na dz. nr 71/16, 71/17, 71/18, 71/19 i 71/20), 71/17 (z podziału dz. 71/9 na dz. nr 71/16, 71/17, 71/18, 71/19 i 71/20), 71/18 (z podziału dz. 71/9 na dz. nr 71/16, 71/17, 71/18, 71/19 i 71/20), 71/19 (z podziału dz. 71/9 na dz. nr 71/16, 71/17, 71/18, 71/19 i 71/20), 92/9 (z podziału dz. 92/6 na dz. nr 92/9 i 92/10), 92/11 (z podziału dz. 92/4 na dz. nr 92/11 i 92/12), 126/1 (z podziału dz. 126 na dz. nr 126/1 i 126/2), 127/1 (z podziału dz. 127 na dz. nr 127/1 i 127/2), 135/2 (z podziału dz. 135 na dz. nr 135/1 i 135/2), 10/1 (z podziału dz. 10 na dz. nr 10/1 i 10/2), 11/3 (z podziału dz. 11/2 na dz. nr 11/3 i 11/4), 12/1 (z podziału dz. 12 na dz. nr 12/1 i 12/2), 79/1 (z podziału dz. 79 na dz. nr 79/1 i 79/2), 217/1 (z podziału dz. 217 na dz. nr 217/1 i 217/2), 218/1 (z podziału dz. 218 na dz. nr 218/1 i 218/2), 18/1 (z podziału dz. 18 na dz. nr 18/1 i 18/2), 23/1 (z podziału dz. 23 na dz. nr 23/1 i 23/2), 85/3 (z podziału dz. 85 na dz. nr 85/3 i 85/4), 86/7 (z podziału dz. 86/6 na dz. nr 86/7 i 86/8), 27/1 (z podziału dz. 27 na dz. nr 27/1 i 27/2), 31/1 (z podziału dz. 31 na dz. nr 31/1 i 31/2), 159/1 (z podziału dz. 159 na dz. nr 159/1 i 159/2), 49/1 (z podziału dz. 49 na dz. nr 49/1 i 49/2), 51/1 (z podziału dz. 51 na dz. nr 51/1 i 51/2), 89/1 (z podziału dz. 89 na dz. nr 89/1, 89/2 i 89/3), 89/2 (z podziału dz. 89 na dz. nr 89/1, 89/2 i 89/3), (działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną), na działkach, do których Inwestor otrzymał zgodę na dysponowanie gruntem: 137, 134 obręb Brzozówka i 153, 158, 163, 219 obręb Bargłówka i na działkach 136 obręb Brzozówka i 162, 157, 154 obręb Bargłówka gm. Bargłów Kościelny, które w całości z mocy prawa staną się własnością Powiatu Augustowskiego

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu w ciągu 7 dni od dnia dokonania zawiadoniwnia.

 


Augustów, dnia 22 grudnia 2017r.

OS.6162.2.2017

OGŁOSZENIE

STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Na podstawie art. 43, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a-c, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)

informuję

o zatwierdzeniu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych: Dreństwo, Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Łąki nad rzeką Nettą, Łąki wsi Tajno, Pomiany, Solistówka, Tajenko, Pruska, Skieblewo, Sosnowo, Miasto Augustów, położonych na terenie powiatu augustowskiego na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2027r.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z przyjętymi Uproszczonymi Planami Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla ww. obrębów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Augustowie przy ul. 3 Maja 26 w pokoju nr 11, w godzinach pracy urzędu.

 

Z up. STAROSTY

mgr. niż. Grzegorz Dadura

NACZELNIK WYDZIAŁU

Augustów, dnia 22 grudnia 2017 r.

OS.6343.5.1.2017

DECYZJA

o rozwiązaniu Gminnej Spółki Wodnej w Bargłowie Kościelnym po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego oraz powołaniu na likwidatorów spółki: Waldemara Bronakowskiego oraz Wiesława Kiewlaka...

Pełny tekst decyzji: pobierz

Augustów, dnia 7 grudnia 2017 r.

GP.6341.27.2017

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „PRO” z siedzibą przy ul. Grochowej 11, 15 – 423 Białystok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie Centrum Wypoczynkowo – Rekreacyjnego „PROSERWY” w Serwach, działka nr 109/3, obręb Serwy, gmina Płaska, powiat augustowski, województwo podlaskie, oraz stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z powyższego ujęcia udzielonego Wnioskodawcy decyzją Starosty Augustowskiego znak: OS.6223/3/06 z dnia 4 kwietnia 2007 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) zawiadamia się, że informację o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości.

Strony mogą zapoznawać się z treścią sprawy oraz składać uwagi i wyjaśnienia w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. 3 Maja 29, pokój nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Augustów, dnia 6 grudnia 2017 r.

OS.6343.5.1.2017

Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania

Starosta Augustowski zakończył postępowanie w sprawie rozwiązania Gminnej Spółki Wodnej w Bargłowie Kościelnym i powołania likwidatora.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) strony biorące udział w postępowaniu mają zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie oraz zgłoszenia żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 w terminie do 15 grudnia 2017 r.

Augustów, dnia 5 grudnia 2017 r.

OS.6343.5.1.2017

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 181 ust.2 pkt 1 i art. 182 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121)

zawiadamiam

że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie rozwiązania Gminnej Spółki Wodnej w Bargłowie Kościelnym i powołania likwidatora.

Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania (członkowi spółki) przysługuje prawo przedstawienia dowodów, składania wyjaśnień.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie, pokój nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach 830 - 1530 do dni zakończenia postępowania.

Gminna Spółka Wodna w Bargłowie Kościelnym od wielu lat nie przejawia żadnej aktywności i działalności, istnieje jedynie prawnie. W związku z tym jej działalność (byt prawny) musi zostać zakończona formalnie poprzez jej rozwiązanie.

Ponadto informuję, że dalsze zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organ udostępniać będzie w formie publicznego obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym.

Augustów, dnia 1 grudnia 2017 r.

OS.6140.1.10.2017

INFORMACJA

Starosta Augustowski informuje, iż Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego opracował materiały filmowe dotyczące wirusa afrykańskiego pomoru świń, ptasiej grypy oraz zasad bioasekuracji w gospodarstwach.

Spoty informacyjne ostrzegające przed zachowaniami mogącymi przyczynić się do rozprzestrzeniania wirusa są emitowane od 19 listopada br. na antenie TVP3 Białystok. Materiały filmowe są również dostępne pod adresem www.asf.wrotapodlasia.pl.

Augustów, dnia 1 grudnia 2017 r.

OS.6341.41.2017

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (rozbiórkę istniejących kładek i budowę nowych) na działkach o numerach geodezyjnych 2903/3 i 898/5 w ramach inwestycji: ,,Przebudowa 3 kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie”.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 30 listopada 2017 r.

OS.6341.40.2017

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy ulicy Ślepsk w Augustowie na działkach o numerach geodezyjnych 252/35, 252/14, 251/55, 252/25.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 29 listopada 2017 r.

OS.6341.39.2017

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzeniu ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych, do wód i do ziemi z odcinka drogi krajowej nr 16 w km 345+312÷345+749 w miejscowości Przewięź, obręb 0007 Miasto Augustów.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dn. 14 grudnia 2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Pobierz plik: pełna treść ogłoszenia

Augustów, dn. 07 grudnia 2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz plik: pełna treść informacji

Augustów, dn. 30 listopada 2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz plik: pełna treść ogłoszenia

Augustów, dn. 23 listopada 2017 r.

Ogłoszenie nr 620054-N-2017 z dnia 2017-11-23 r.
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SIWZ wraz z załącznikami

Augustów, dn. 21 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Zgodnie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1496) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 21.11.2017r. po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Augustowa ul. 3 Maja 60 z dnia 04.08.2017r., zmienionego w dniach 14.09.2017r. i 27.09.2017r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa drogi gminnej ul. Wilczej w Augustowie o długości 1252,40m (od km 0+002,20 do km 1+254,60) wraz z budową kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (projektowana kanalizacja deszczowa będzie zbierała wody opadowe ze zlewni ulicy Wilczej, a następnie ścieki zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kwaśnej i projektowanej kanalizacji deszczowej ul. Głowackiego), przebudowę urządzeń będących własnością PGE Dystrybucja S. A. kolidujących z projektowaną zabudową: przebudowę linii kablowej SN-15kV relacji RPZ Augustów – ST 5-1421 Głowackiego, przebudowę linii kablowej SN-15kV relacji ST 5-1719 Pszenna 1 – ST 5-1718 Łopianowa, przebudowę linii kablowej SN-15kV relacji ST 5-1418 Wilcza – ST 5 -1530 Wojska Polskiego 2, przebudowę linii kablowej nN-0,4kV obwodów wyprowadzonych z ST 5-1418 Wilcza, przebudowę linii napowietrznej nn-0,4kV z ST 5-1722 Kwaśna 2, przebudowę przyłącza kablowego nn-0,4kV z ST 5-1720 Pszenna 2, budowę kanalizacji teletechnicznej, rozbiórkę garażu. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Augustów 2: 1879/1, 1879/3, 1941, 1942/25, 2307/24, 2142/4, 2141/5, 2120/2, 2119/1, 1935/1 1927/1, 1925/1, 1890/6, 1888/20, 1888/2, 1886/12, 1883/1, 1880/1, 2317/1, 2317/4, 2317/5 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

1928/1 (z podziału działki nr ewid. 1928 na działki nr ewid. 1928/1 i 1928/2),
2131/11 (z podziału działki nr ewid. 2131/7 na działki nr ewid. 2131/11 i 2131/12),
1920/9 (z podziału działki nr ewid. 1920/3 na działki nr ewid. 1920/9 i 1920/10),
2307/29 (z podziału działki nr ewid. 2307/7 na działki nr ewid. 2307/29 i 2307/30, 2307/31),
1939/1 (z podziału działki nr ewid. 1939 na działki nr ewid. 1939/1 i 1939/2),
1923/17 (z podziału działki nr ewid. 1923/13 na działki nr ewid. 1923/17 i 1923/18),
1930/1 (z podziału działki nr ewid. 1930 na działki nr ewid. 1930/1 i 1930/2),
1923/15 (z podziału działki nr ewid. 1923/12 na działki nr ewid. 1923/15 i 1923/16),
1923/19 (z podziału działki nr ewid. 1923/2 na działki nr ewid. 1923/19 i 1923/20),
1881/18 (z podziału działki nr ewid. 1881/1 na działki nr ewid. 1881/18 i 1881/19),
1890/10 (z podziału działki nr ewid. 1890/2 na działki nr ewid. 1890/10 i 1890/11),
2313/5 (z podziału działki nr ewid. 2313/3 na działki nr ewid. 2313/5 i 2313/6),
2308/8 (z podziału działki nr ewid. 2308/4 na działki nr ewid. 2308/8 i 2308/9),
2307/25 (z podziału działki nr ewid. 2307/5 na działki nr ewid. 2307/25 i 2307/26),
2303/10 (z podziału działki nr ewid. 2303/3 na działki nr ewid. 2303/10 i 2303/11),
2301/13 (z podziału działki nr ewid. 2301/6 na działki nr ewid. 2301/13 i 2301/14),
2301/9 (z podziału działki nr ewid. 2301/8 na działki nr ewid. 2301/9 i 2301/10),
2128/1 (z podziału działki nr ewid. 2128 na działki nr ewid. 2128/1 i 2128/2),
2122/4 (z podziału działki nr ewid. 2122/3 na działki nr ewid. 2122/4 i 2122/5),
2313/7 (z podziału działki nr ewid. 2313/4 na działki nr ewid. 2313/7 i 2313/8),
2317/7 (z podziału działki nr ewid. 2317/2 na działki nr ewid. 2317/7 i 2317/8),
2308/10 (z podziału działki nr ewid. 2308/5 na działki nr ewid. 2308/10 i 2308/11),
2308/6 (z podziału działki nr ewid. 2308/2 na działki nr ewid. 2308/6 i 2308/7),
2307/27 (z podziału działki nr ewid. 2307/4 na działki nr ewid. 2307/27 i 2307/28),
2303/12 (z podziału działki nr ewid. 2303/4 na działki nr ewid. 2303/12 i 2303/13),
2303/8 (z podziału działki nr ewid. 2303/2 na działki nr ewid. 2303/8 i 2303/9),
2301/11 (z podziału działki nr ewid. 2301/7 na działki nr ewid. 2301/11 i 2301/12),
2301/15 (z podziału działki nr ewid. 2301/5 na działki nr ewid. 2301/15 i 2301/16),
1940/1 (z podziału działki nr ewid. 1940 na działki nr ewid. 1940/1 i 1940/2),
1937/1 (z podziału działki nr ewid. 1937 na działki nr ewid. 1937/1 i 1937/2),
1919/1 (z podziału działki nr ewid. 1919 na działki nr ewid. 1919/1 i 1919/2),
1938/1 (z podziału działki nr ewid. 1938 na działki nr ewid. 1938/1 i 1938/2),
1936/1 (z podziału działki nr ewid. 1936 na działki nr ewid. 1936/1 i 1936/2),
1922/1 (z podziału działki nr ewid. 1922 na działki nr ewid. 1922/1 i 1922/2),
1924/1 (z podziału działki nr ewid. 1924 na działki nr ewid. 1924/1 i 1924/2),
1920/7 (z podziału działki nr ewid. 1920/1 na działki nr ewid. 1920/7 i 1920/8),
1918/1 (z podziału działki nr ewid. 1918 na działki nr ewid. 1918/1 i 1918/2),
1882/1 (z podziału działki nr ewid. 1882 na działki nr ewid. 1882/1 i 1882/2),
1884/1 (z podziału działki nr ewid. 1884 na działki nr ewid. 1884/1 i 1884/2),
1889/1 (z podziału działki nr ewid. 1889 na działki nr ewid. 1889/1 i 1889/2),
1933/1 (z podziału działki nr ewid. 1933 na działki nr ewid. 1933/1 i 1933/2),
1934/1 (z podziału działki nr ewid. 1934 na działki nr ewid. 1934/1 i 1934/2),
1921/5 (z podziału działki nr ewid. 1921/1 na działki nr ewid. 1921/5 i 1921/6),
1932/1 (z podziału działki nr ewid. 1932 na działki nr ewid. 1932/1 i 1932/2),
1921/7 (z podziału działki nr ewid. 1921/2 na działki nr ewid. 1921/7 i 1921/8),
1885/1 (z podziału działki nr ewid. 1885 na działki nr ewid. 1885/1 i 1885/2),
2309/1 (z podziału działki nr ewid. 2309 na działki nr ewid. 2309/1 i 2309/2),
2311/1 (z podziału działki nr ewid. 2311 na działki nr ewid. 2311/1 i 2311/2),
2305/5 (z podziału działki nr ewid. 2305/2 na działki nr ewid. 2305/5 i 2305/6),
2304/1 (z podziału działki nr ewid. 2304 na działki nr ewid. 2304/1 i 2304/2),
2302/1 (z podziału działki nr ewid. 2302 na działki nr ewid. 2302/1 i 2302/2),
2144/4 (z podziału działki nr ewid. 2144/3 na działki nr ewid. 2144/4 i 2144/5),
2132/1 (z podziału działki nr ewid. 2132 na działki nr ewid. 2132/1 i 2132/2),
2130/1 (z podziału działki nr ewid. 2130 na działki nr ewid. 2130/1 i 2130/2),
2123/5 (z podziału działki nr ewid. 2123/2 na działki nr ewid. 2123/5 i 2123/6),
2312/1 (z podziału działki nr ewid. 2312 na działki nr ewid. 2312/1 i 2312/2),
2310/1 (z podziału działki nr ewid. 2310 na działki nr ewid. 2310/1 i 2310/2),
2306/7 (z podziału działki nr ewid. 2306/4 na działki nr ewid. 2306/7 i 2306/8),
2306/9 (z podziału działki nr ewid. 2306/5 na działki nr ewid. 2306/9 i 2306/10),
2305/3 (z podziału działki nr ewid. 2305/1 na działki nr ewid. 2305/3 i 2305/4),
2300/1 (z podziału działki nr ewid. 2300 na działki nr ewid. 2300/1 i 2300/2),
2143/1 (z podziału działki nr ewid. 2143 na działki nr ewid. 2143/1 i 2143/2),
2129/1 (z podziału działki nr ewid. 2129 na działki nr ewid. 2129/1 i 2129/2),
2124/1 (z podziału działki nr ewid. 2124 na działki nr ewid. 2124/1 i 2124/2),
2123/3 (z podziału działki nr ewid. 2123/1 na działki nr ewid. 2123/3 i 2123/4),
2121/1 (z podziału działki nr ewid. 2121 na działki nr ewid. 2121/1 i 2121/2).

Działki nr 2202/1, 1929, 1887, 2035, 2135/1 w obrębie ewid. 2 Miasto Augustów biorące udział w opracowaniu ze względu na potrzebę czasowego zajęcia terenu pod infrastrukturę przebudowywaną oraz konieczność połączenia z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu nie podlegają podziałowi i przejęciu.

Działki oznaczone tłustym drukiem przeznaczone są do włączenia w pas drogi ul. Wilczej w Augustowie.

Pozostałe działki stanowią własność Gminy Miasta Augustów. Nie dotyczą ich przepisy mówiące o przejęciu własności i ustaleniu odszkodowań.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pok. 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 20 listopada 2017 r.

OS.6341.38.2017

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu Nr 1 na działkach o nr geod. 162, 89 i 49; przepustu Nr 2 na działkach o nr geod. 154 i 156/1 oraz na likwidację istniejących przepustów i budowę mostu na działkach o nr geod. 157, 158, 162 w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 20 listopada 2017 r.

OS.6343.8.1.2017

DECYZJA

o rozwiązaniu Gminnej Spółki Wodnej w Płaskiej po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego oraz powołaniu na likwidatora spółki Pana Sławomira H...

Pełny tekst decyzji: pobierz

Augustów, dnia 14 grudnia 2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Do pobrania: pełna treść ogłoszenia

Augustów, dnia 15 listopada 2017 r.

Ogłoszenie nr 500058827-N-2017 z dnia 15-11-2017 r.
Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Do pobrania: Pełna treść Ogłoszenia

Augustów, dnia 10 listopada 2017 r.

OS.6343.7.1.2017

DECYZJA

o rozwiązaniu Gminnej Spółki Wodnej w Nowince po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego oraz powołaniu na likwidatora spółki Pana Lecha M...

Pełny tekst decyzji: pobierz

Augustów, dnia 7 listopada 2017 r.

OS.6341.37.2017

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania Gminie Bargłów Kościelny pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu otwartego na działkach geodezyjnych nr 13 i 124, obręb Kukowo, gmina Bargłów Kościelny, w celu odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej nr 102851B Kukowo-Borzymy.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 7 listopada 2017 r.

OS.6341.36.2017

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy ulicy Malinowej w Augustowie na działkach o numerach geodezyjnych 1325/6 i 2322/1.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 22 listopada 2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Pobierz plik: pełna treść zawiadomienia

Augustów, dnia 16 listopada 2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz plik: pełna treść ogłoszenia

Augustów, dn. 06 listopada 2017 r.

Ogłoszenie nr 610369-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SIWZ wraz z załącznikami

Augustów, dnia 25 października 2017 r.

OS.6341.35.2017

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sejnach pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę przepustu zlokalizowanego na istniejącym rowie bez nazwy, przebiegający pod drogą powiatową nr 1205B w miejscowości Okółek i wykonanie nowego przepustu rurowego z rur PEHD wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni (przebudowa rowu).

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 24 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Zgodnie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1496) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 24.10.2017r. po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Augustowa złożonego w dniu 16.08.2017r. skorygowanego dnia 29.08.2017r. i 14.09.2017r wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: dla inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi: ul. Pensjonatowej w Augustowie o długości 663,29m (od km 0+010,79 do km 0+674,08) w zakresie budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej z poboczami żwirowymi, zjazdami do posesji, przebudową infrastruktury energetycznej kolidującej z planowanym przebiegiem oraz zabezpieczeniem kolizji z siecią teletechniczną.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Augustów 0002: 31/5, 31/12, 31/13, 34/8, 41, 249/5, 250/1, 251/29, 251/67, 252/49, 3301/1, 437 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj;

40/1 (z podziału działki nr ewid. 40 na działki nr ewid. 40/1 i 40/2),
38/1 (z podziału działki nr ewid. 38 na działki nr ewid. 38/1 i 38/2),
35/45 (z podziału działki nr ewid. 35/7 na działki nr ewid. 35/45 i 35/46),
35/43 (z podziału działki nr ewid. 35/5 na działki nr ewid. 35/43 i 35/44),
35/41 (z podziału działki nr ewid. 35/28 na działki nr ewid. 35/41 i 35/42),
31/14 (z podziału działki nr ewid. 31/3 na działki nr ewid. 31/14 i 31/15),
251/82 (z podziału działki nr ewid. 251/44 na działki nr ewid. 251/82 i 251/83),
251/80 (z podziału działki nr ewid. 251/10 na działki nr ewid. 251/80 i 251/81),
251/78 (z podziału działki nr ewid. 251/38 na działki nr ewid. 251/78 i 251/79).
251/76 (z podziału działki nr ewid. 251/33 na działki nr ewid. 251/76 i 251/77),
251/74 (z podziału działki nr ewid. 251/31 na działki nr ewid. 251/74 i 251/75),
251/72 (z podziału działki nr ewid. 251/1 na działki nr ewid. 251/72 i 251/73),
250/14 (z podziału działki nr ewid. 250/2 na działki nr ewid. 250/14 i 250/15),
248/1 (z podziału działki nr ewid. 248 na działki nr ewid. 248/1 i 248/2).

Działki oznaczone tłustym drukiem przeznaczone są do włączenia w pas drogi ul. Pensjonatowej w Augustowie oraz przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustów, pok. 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 24 października 2017 r.

OS.6343.8.1.2017

Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania

Starosta Augustowski zakończył postępowanie w sprawie rozwiązania Gminnej Spółki Wodnej w Płaskiej i powołania likwidatora.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) strony biorące udział w postępowaniu mają zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie oraz zgłoszenia żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 w terminie do 16 listopada 2017 r.

Augustów, dnia 19 października 2017 r.

OS.6343.7.1.2017

Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania

Starosta Augustowski zakończył postępowanie w sprawie rozwiązania Gminnej Spółki Wodnej w Nowince i powołania likwidatora.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) strony biorące udział w postępowaniu mają zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie oraz zgłoszenia żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 w terminie do 9 listopada 2017 r.

Augustów, dnia 12 października 2017 r.

Sprostowanie

Informuję, że w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania z dnia 25 września 2016 r. o nr: OS.6341.25.2016 i zawiadomieniu o zakończeniu postępowania z dnia 9 października 2017 r. wkradł się błąd.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania z dnia 25 września 2016 r. i zawiadomienie o zakończeniu postępowania z dnia 9 października 2017 r. powinno dotyczyć zmiany decyzji nr: 6341.61.2011 z dnia 15 grudnia 2011 udzielonej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń na odcinku budowanej obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn – Augustów, długości około 12 km i na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych, na obszarze powiatu augustowskiego, a nie jak wskazano w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania i zawiadomieniu o zakończeniu postępowania decyzji z dnia 16 listopada 2011 r. o nr sprawy: OS.6341.28.2011 udzielonego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku na wykonanie urządzeń wodnych oraz na wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych spływających z terenu budowanej obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn – Augustów, długości około 12 km i na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych na obszarze należącym administracyjnie do powiatu augustowskiego.

Augustów, dnia 9 października 2017 r.

Z a w i a d o m i e n i e
o zakończeniu postępowania

Starosta Augustowski zakończył postępowanie w sprawie zmiany, na podstawie art. 133 ust. 2 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16 listopada 2011 r. o nr sprawy: OS.6341.28.2011 udzielonego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku na wykonanie urządzeń wodnych oraz na wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych spływających z terenu budowanej obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn – Augustów, długości około 12 km i na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych na obszarze należącym administracyjnie do powiatu augustowskiego.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) strony biorące udział w postępowaniu mają zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie oraz zgłoszenia żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496) zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia 04.08.2017r., zmienionym w dniu 14.09.2017r. oraz zmienionym w dniu 27.09.2017, Burmistrza Miasta Augustowa ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: obejmującej budowę ul. Wilczej w Augustowie o długości 1252,40m (od km 0+002,20 do km 1+254,60) wraz z budową kanalizacji deszczowej grawitacyjnej...

Pobierz: pełny tekst obwieszczenia

Augustów dn. 04.10.2017 r.

Augustów, dnia 25 września 2017 r.

OS.6341.32.2017

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu zlokalizowanego na działkach o nr geod. 1973/47, 1973/13 obręb 2 przy ul. Kamiennej w Augustowie.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 25 września 2017 r.

OS.6341.25.2016

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany, na podstawie art. 133 ust. 2 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16 listopada 2011 r. o nr sprawy: OS.6341.28.2011 udzielonego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku na wykonanie urządzeń wodnych oraz na wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych spływających z terenu budowanej obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn – Augustów, długości około 12 km i na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych na obszarze należącym administracyjnie do powiatu augustowskiego.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 20.09.2017 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 16.08.2017r., skorygowany w dniu 29.08.2017r. i 14.09.2017r. Burmistrza Miasta Augustowa, ul. 3-go Maja 60, 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa ul. Pensjonatowej w Augustowie o długości 663,29m (od km 0+010,79 do km 0+674,08) w zakresie budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej z poboczami żwirowymi, zjazdami do posesji, przebudową infrastruktury energetycznej kolidującej z planowanym przebiegiem oraz zabezpieczeniem kolizji z siecią teletechniczną.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Augustów 2: 31/5, 31/12, 31/13, 34/8, 41, 249/5, 250/1, 251/29, 251/67, 252/49, 3301/1, 437 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj;

40/1 (z podziału działki nr ewid. 40 na działki nr ewid. 40/1 i 40/2),

38/1 (z podziału działki nr ewid. 38 na działki nr ewid. 38/1 i 38/2),

35/45 (z podziału działki nr ewid. 35/7 na działki nr ewid. 35/45 i 35/46),

35/43 (z podziału działki nr ewid. 35/5 na działki nr ewid. 35/43 i 35/44),

35/41 (z podziału działki nr ewid. 35/28 na działki nr ewid. 35/41 i 35/42),

31/14 (z podziału działki nr ewid. 31/3 na działki nr ewid. 31/14 i 31/15),

251/82 (z podziału działki nr ewid. 251/44 na działki nr ewid. 251/82 i 251/83),

251/80 (z podziału działki nr ewid. 251/10 na działki nr ewid. 251/80 i 251/81),

251/78 (z podziału działki nr ewid. 251/38 na działki nr ewid. 251/78 i 251/79).

251/76 (z podziału działki nr ewid. 251/33 na działki nr ewid. 251/76 i 251/77),

251/74 (z podziału działki nr ewid. 251/31 na działki nr ewid. 251/74 i 251/75),

251/72 (z podziału działki nr ewid. 251/1 na działki nr ewid. 251/72 i 251/73),

250/14 (z podziału działki nr ewid. 250/2 na działki nr ewid. 250/14 i 250/15),

248/1 (z podziału działki nr ewid. 248 na działki nr ewid. 248/1 i 248/2).

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że w ciągu 7 dni strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3-go Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Augustów, dnia 01.09.2017r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Zgodnie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1496) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 01.09.2017r. po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Augustowa złożonego w dniu 06.07.2017r. zmienionego z dniu 11.07.2017r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: dla inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej: ul. Wojciech w Augustowie o długości 722,80m (od km 0+794,00 do km 1+516,80) w zakresie budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej z poboczami żwirowymi, zjazdami na drogi leśne i do posesji oraz przebudowy infrastruktury teletechnicznej kolidującej z planowanym przebiegiem ul. Wojciech.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Augustów 7: 4141, 4052, 4077, 4029, 4049, 4057, 4064, 4061/4 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj;

4051/1 (z podziału działki nr ewid. 4051 na działki nr ewid. 4051/1 i 4051/2),

4054/1 (z podziału działki nr ewid. 4054 na działki nr ewid. 4054/1 i 4054/2),

4053/1 (z podziału działki nr ewid. 4053 na działki nr ewid. 4053/1 i 4053/2),

4055/1 (z podziału działki nr ewid. 4055 na działki nr ewid. 4055/1, 4055/2 i 4055/3),

4055/2 (z podziału działki nr ewid. 4055 na działki nr ewid. 4055/1, 4055/2 i 4055/3),

4056/1 (z podziału działki nr ewid. 4056 na działki nr ewid. 4056/1 i 4056/2),

24/17 (z podziału działki nr ewid. 24/1 na działki nr ewid. 24/16, 24/17, 24/18 i 24/19),

4059/1 (z podziału działki nr ewid. 4059 na działki nr ewid. 4059/1 i 4059/2),

4076/1 (z podziału działki nr ewid. 4076 na działki nr ewid. 4076/1 i 4076/2).

Działki oznaczone tłustym drukiem przeznaczone są do włączenia w pas drogi gminnej ul. Wojciech w Augustowie oraz przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustów, pok. 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

 

Augustów, dnia 25.08.2017r.

AB-VII-1.6740.1.156.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2031) zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia 04.08.2017r. Burmistrza Miasta Augustowa ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa ul. Pagórek o długości 163,52m (od km 0+004,48 do 0+168,00) w zakresie robót drogowych – jezdni o szerokosci 4,5 m o nawierzchni bitumicznej z poboczami żwirowymi o szerokości 0,50m, zjazdów do posesji o szerokosci 3,5m o nawierzchni bitumicznej oraz likwidacja słupa oraz przebudowa słupa krańcowego linii napowietrznej nn nr 8 i przebudowa części linii kablowej na działkach drogowych 1116/1, 1116/5, 1117/15, 1117/20, 1117/26 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działki 1117/38 (z podziału dz. 1117/3 na dz. nr 1117/38 i na dz. 1117/39) oraz na działce nr 1117/8, która w całości zostanie przejęta w pas projektowanej drogi.

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego , że w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z e zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiaów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu .

Augustów, dnia 23.08.2017r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Zgodnie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.2031) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 22.08.2017r. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu w Augustowie ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustów w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2523B klasy technicznej „L” ul. Łaziennej i ul. Szkolnej w Augustowie wg opracowania: odcinek A 0+000 - 0+034,10 i odcinek B 0+000 - 0+233,50 ul. Łazienna, odcinek C 0+000 - 0+51,20 ul. Kwaśna, odcinek D 0+000 - 0+071,15 ul. Szkolna w zakresie robót: wykonania nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, normatywnych wlotów skrzyżowań, nowej nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych, chodników i kanalizacji deszczowej

na działkach o nr ewid. 2440/13, 2439/3, 3043, 3110, 3111, 3112, 3074, 3128, 2493/17, 2399, 2437, 3105 położonych w obrębie ewid. 2 Miasto Augustów

oraz na działkach w obrębie ewid. 2 Miasto Augustów powstałych w wyniku podziału nieruchomości

3093/1 (z podziału dz. nr 3093 na dz. nr 3093/1 i 3093/2), 3126/1 (z podziału dz. nr 3126 na dz. nr 3126/1 i 3126/2)

3129/1 (z podziału dz. nr 3129 na dz. nr 3129/1 i 3126/2), 3131/1 (z podziału dz. nr 3131 na dz. nr 3131/1 i 3131/2).

 

Działki nr 2399, 2437, 3105 w obrębie ewid. 2 Miasto Augustów biorące udział w opracowaniu ze względu na potrzebę czasowego zajęcia terenu pod infrastrukturę przebudowywaną oraz konieczność połączenia z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu nie podlegają podziałowi i przejęciu.

Działki oznaczone tłustym drukiem do włączenia w pas drogi powiatowej.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustów, pok. 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Augustów, dnia 23.08.2017r.

AB-VII-1.6740.1.131.2017

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

 

Zgodnie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.2031) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 23.08.2016r. po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Augustowa złożonego w dniu 05.07.2017r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km roboczy 0+000 – 0+451,57 w zakresie robót drogowych- nawierzchni jezdni, chodników, rozbiórki placu nawrotowego, rozbiórki i budowy zjazdów, przebudowę linii kablowej nN-oświetlenia terenu, przebudowa przyłącza napowietrznego, linii kablowej nN i sieci telekomunikacyjnej, likwidację części rowu 15mb, przebudowę rowu drogowego na rów kryty na działkach drogowych nr ewid.

 

738/9 (z podziału dz. 738/4 na dz. nr 738/9 i 738/10), 722/1(z podziału dz. 722 na dz. nr 722/1 i 722/2),

738/7(z podziału dz. 738/5 na dz. nr 738/7 i 738/8), 721/1 (z podziału dz. 721 na dz. nr 721/1 i 721/2)

717/14 (z podziału dz. 717/8 na dz. nr 717/14 i 717/15), 720/1(z podziału dz. 720 na dz. nr 720/1 i 720/2)

726/1 (z podziału dz. 726 na dz. nr 726/1 i 726/2), 719/1 (z podziału dz. 719 na dz. nr 719/1 i 719/2)

725/3 (z podziału dz. 725/2 na dz. nr 725/3 i 725/4), 718/1 (z podziału dz. 718 na dz. nr 718/1 i 718/2)

724/3(z podziału dz. 724/2 na dz. nr 724/3 i 724/4), 723/1 (z podziału dz. 723 na dz. nr 723/1 i 723/2)

 

oraz działki 724/1 i 725/1 w całości z mocy prawa staną się własnością Gminy Miasto Augustów w obrębie ewid. 0001 Augustów w jednostce ewidencyjnej Augustów oraz czasowego zajęcia działek na realizację inwestycji:

738/10, 738/8, 726/2, 725/4, 720/2, 719/2, 718/2, 722/2, 762/2

Działki oznaczone tłustym drukiem są do włączenia w pas drogi gminnej dojazdowej oraz przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pok. 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Augustów, dnia 11.08.2017r

AB- VII-2.6740.1.98.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2031) zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia 07.08.2017r., Zarządu Powiatu w Augustowskiego ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: obejmującej rozbudowę ulicy powiatowej miejskiej Nr 2508B Głowackiego w Augustowie odcinek „A” długości 645,50m (od km rob.0+014,00 do km 0+659,50) w zakresie: budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowa chodników dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ciągów pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych do granic pasa drogowego, przebudowa istniejących oraz budowa nowych przepustów i rowów krytych, oczyszczenie istniejącego rowu melioracyjnego, budowa systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego kolektora deszczowego lub istniejącego rowu otwartego, przebudowa kolidujących odcinków sieci uzbrojenia terenu budowa parkingów dla samochodów osobowych o nawierzchni bitumicznej, przebudowę istniejących oraz budowa nowych urządzeń oświetlenia ulicznego z planowanym przebiegiem ul. Głowackiego w Augustowie. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym
Miasto Augustów 2:1888/16, 1888/8, 1887/17, 1879, 2085, 2109/2, 2135, 1900/10, 1886/14, 1887, 2035, 3304/3, 2034/4, 2034/3, 1003/4, 1891/1, 1888/12, 1888/11, 1888/5, 1888/18, 2109/6, 2109/7, 2108/7, 2136 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

1888/23 (z podziału działki nr ewid. 1888/16 na działki nr ewid. 1888/23 i 1888/24),
1888/21 (z podziału działki nr ewid. 1888/8 na działki nr ewid. 1888/21 i 1888/22),
1888/19 (z podziału działki nr ewid. 1888/17 na działki nr ewid. 1888/19 i 1888/20),
1879/2 (z podziału działki nr ewid. 1879 na działki nr ewid. 1879/2 i 1879/1 i 1879/3),
2085/1 (z podziału działki nr ewid. 2085 na działki nr ewid. 2085/1 i 2085/2),
2109/12 (z podziału działki nr ewid. 2109/2 na działki nr ewid. 2109/12 i 2109/13),
2135/1 (z podziału działki nr ewid. 2135 na działki nr ewid. 2135/1 i 2135/2),
oraz działki 2034/1, 2034/2 w całości z mocy prawa staną się własnością Powiatu Augustowskiego w obrębie ewid. 0002 Augustów w jednostce ewidencyjnej Augustów.
Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Poniżej wykaz z informacją jaka część działki (powierzchnia) ma być przejęta pod projektowaną drogę i stać się własnością Powiatu Augustowskiego,
oraz rozbudowę odcinka ulicy powiatowej miejskiej Nr 2528 ul. Młodości w Augustowie odcinek „B” o długości 101,00m (od km rob. 0+000,00 do km 0+101,00) oraz odcinek „C” długości 330,00m (od km rob.0+000,00 do km 0+330,00) w zakresie: budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowa chodników dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych do granic pasa drogowego, budowa systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego kolektora deszczowego, przebudowa kolidujących odcinków sieci uzbrojenia technicznego terenu ul. Młodości. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Augustów 2: 4161, 4157/3, 4157/4, 4157/2, 4141, 802, 2112/1, 2112/2, 2115, 4202, 4201, 4200, 4199, 4198, 4147, 4195, 4194, 2111/5, 2111/3, 4193, 4192, 2110/5, 4163/1, 4162/1, 4160/1, 4159/2, 4158/2, 4156/1, 4155/1, 4154/5, 4154/3, 4152/1, 4151/1, 4150/2, 4149/1, 4148/2, 4190, 2095, 4145/1, 4143/1, 2109/3, 4191, 4164/2, 4164/1, 4153/1, 4189, 4146, 4144, 4142 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj;

4161/2 (z podziału działki nr ewid. 4161 na działki nr ewid. 4161/2 i 4161/1),
4157/5 (z podziału działki nr ewid. 4157/2 na działki nr ewid. 4157/5 i 4157/6),
4157/7 (z podziału działki nr ewid. 4157/3 na działki nr ewid. 4157/7 i 4157/8)
4157/9 (z podziału działki nr ewid. 4157/4 na działki nr ewid. 4157/9, 4157/10),
4141/1 (z podziału działki nr ewid. 4141 na działki nr ewid. 4141/1 i 4141/2),
802/1 (z podziału działki nr ewid. 802 na działki nr ewid. 802/1 i 802/2),
2112/3 (z podziału działki nr ewid. 2112/1na działki nr ewid. 2112/3 i 2112/4),
2112/5 (z podziału działki nr ewid. 2112/2 na działki nr ewid. 2112/5 i 2112/6).

oraz działki 4203, 4148/1 w całości z mocy prawa staną się własnością Powiatu Augustowskiego w obrębie ewid. 0002 Augustów w jednostce ewidencyjnej Augustów.

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni od dostarczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Augustów, dnia 8 sierpnia 2017 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Gminie Miasto Augustów pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych, wykonanie wylotów oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi w ramach inwestycji pn. „Budowa ul. Arnikowej w Augustowie.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości dnia 8 sierpnia 2017 r.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2017
Starosty Augustowskiego z dnia 26 maja 2017r.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Starosta Augustowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

10.08.2017r. o godz. 10.00
pod adresem Augustów, ul. 3 Maja 29, pokój nr 18
odbędzie się druga licytacja następujących ruchomości:

przyczepa ciężarowa FLOOR FLMA-16, nr rej. NOS 81WC, nr YIN XLT0000000N013691 rok produkcji 2000,
wartość szacunkowa według rzeczoznawcy skarbowego: 10500,00zł
(słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych), której właścicielem jest Powiat Augustowski

Cena wywoławcza wynosi Vi wartości szacunkowej pojazdu: 5250,00zł (słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

Obowiązuje wadium w wysokości: 1050,00zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych), które należy wpłacić do dnia 09 sierpnia 2017r. na konto Starostwa Powiatowego w Augustowie 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225 PEKAO S.A., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto Starostwa lub w kasie Starostwa Powiatowego w Augustowie, pokój nr 5 w dn. 10.08.2017r. w godz. 8.00-9.00.

Przyczepę ciężarową można obejrzeć w dniu 09.08.2017r. w godzinach 9.00-11.00 oraz 10.08.2017r. w godzinach 8.30-9.00 na parkingu firmy Transdźwig Zawadzcy Sp. Jawna, 16-300 Augustów, ul. Wypusty 7. Wycena pojazdu dokonana przez biegłego skarbowego znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. Nr 2.

Licytacja powyższej przyczepy ciężarowej nie dojdzie do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udział przynajmniej dwóch uczestników, jak również, gdy żaden z uczestników nie zaoferuje nawet ceny wywołania. Prawo własności ruchomości będącej przedmiotem licytacji nabywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca jest zobowiązany uiścić zaoferowaną kwotę w kasie Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, czynnej w godzinach 8.00-14.30.
Nabywca, który po udzieleniu przybicia bądź następnego dnia do godziny 12 nie uiści ceny nabycia traci złożone wadium oraz prawo do kupna wynikające z przybicia.

Za ukryte wady przyczepy ciężarowej Starosta Augustowski nie odpowiada.

Starosta Augustowski zastrzega sobie prawo unieważnienia, odwołania lub przerwania licytacji bez podania przyczyny.

Bliższe informacje pod nr tel. 87 643 96 77

w/z STAROSTY

mgr inż. Katarzyna Beata Sturgulewska
WICESTAROSTA

Pliki do pobrania:
Protokół z licytacji: przyczepa ciężarowa FLOOR FLMA-16 z dnia 10.08.2017r.

Augustów, dnia 02 sierpnia 2017r.

Ogłoszenie

Starosty Augustowskiego

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405), podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w obrębach ewidencyjnych: Dreństwo, Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Pomiany, Solistówka, w gminie Bargłów Kościelny; obręb 3 miasta Augustów.

Uzasadnienie

Starosta sporządza uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Plany te podlegają procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym zwrócono się do właściwych organów o odstąpienie od ww. procedury.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku pismem znak: NZ.0523.42.2017 z dnia 31.05.2017r. stwierdził, iż zachodzą okoliczności uzasadniające odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasów zlokalizowanych w ww. obrębach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem znak: WPN.611.22.2017.M.A. z dnia 24 maja 2017r. poinformował, że projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w w/w obrębach nie wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z otrzymanych stanowisk ww. organów uzgadniających wynika, iż realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe projekty uproszczonych planów urządzenia lasów nie wyznaczają nowych ram do realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ich głównym celem jest dalsze racjonalne prowadzenie gospodarki leśnej.

Zatem biorąc pod uwagę ww. uzgodnienia oraz uwarunkowania określone w art. 49 przedmiotowej. ustawy, Starosta Augustowski odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębach ewidencyjnych: Dreństwo, Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Pomiany, Solistówka, w gminie Bargłów Kościelny; obręb 3 miasta Augustów.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasów dla ww. obrębów umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Augustowie, ul. 3Maja 29.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie. ul. 3 Maja 29, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 11, I piętro w terminie do 23.08.2016r. (21 dni od ogłoszenia publicznej informacji).

 

Z up. Starosty

/-/ Grzegorz Dadura

Augustów, dnia 26.07.2017r.

AB- VII-2.6740.1.78.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2031) zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia 06.07.2017r., zmienionym w dniu 11.07.2017r. Burmistrza Miasta Augustowa, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa ul. Wojciech w Augustowie o długości 722,80m (od km 0+794,00 do km 1+516,80) w zakresie budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej z poboczami żwirowymi, zjazdami na drogi leśne i do posesji oraz przebudowy infrastruktury teletechnicznej kolidującej z planowanym przebiegiem ul. Wojciech. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Augustów 7: 4141, 4052, 4077, 4029, 4049, 4057, 4064, 4061/4 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj;

4051/1 (z podziału działki nr ewid. 4051 na działki nr ewid. 4051/1 i 4051/2),
4054/1 (z podziału działki nr ewid. 4054 na działki nr ewid. 4054/1 i 4054/2),
4053/1 (z podziału działki nr ewid. 4053 na działki nr ewid. 4053/1 i 4053/2),
4055/1 (z podziału działki nr ewid. 4055 na działki nr ewid. 4055/1, 4055/2 i 4055/3),
4055/2 (z podziału działki nr ewid. 4055 na działki nr ewid. 4055/1, 4055/2 i 4055/3),
4056/1 (z podziału działki nr ewid. 4056 na działki nr ewid. 4056/1 i 4056/2),
24/17 (z podziału działki nr ewid. 24/1 na działki nr ewid. 24/16, 24/17, 24/18 i 24/19),
4059/1 (z podziału działki nr ewid. 4059 na działki nr ewid. 4059/1 i 4059/2),
4076/1 (z podziału działki nr ewid. 4076 na działki nr ewid. 4076/1 i 4076/2).

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego.

Augustów, dnia 25.07.2017r.

AB-VII-2.6740.1.84.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2031) zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia 07.07.2017r. Powiatowego Zarządu Dróg ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów działającego w imieniu inwestora Zarządu Powiatu w Augustowie ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa powiatowych ulic miejskich ul. Łaziennej, Kwaśnej i Szkolnej w Augustowie obejmującego trzy odcinki w ciągu ulic powiatowych o łącznej długości około 410 m w zakresie robót drogowych – nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, normatywnych wlotów skrzyżowań, nowej nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych, chodników, kanalizacji deszczowej. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Augustów 2: 2440/13, 2439/3, 3043, 3110, 3111, 3112, 3074, 3128, 2493/17, 2399, 2437, 3105 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj;
3093/1 ( z podziału dz. 3093 na dz. nr 3093/1 i 3093/2 ), 3126/1 ( z podziału dz. 3126 na dz. nr 3126/1 i 3126/2 ),
3129/1 ( z podziału dz. 3129 na dz. nr 3129/1 i 3126/2 ), 3131/1 ( z podziału dz. 3131 na dz. nr 3131/1 i 3131/2 ).

Działki nr. 2399, 2437, 3105 w obrębie ewid. 2 Miasto Augustów biorące udział w opracowaniu ze względu na potrzebę czasowego zajęcia terenu pod infrastrukturę przebudowywaną oraz konieczność połączenia z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu nie podlegają podziałowi i przejęciu.

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w ciągu 14 dni można w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów.

Starosta Augustowski

Augustów, dnia 21 lipca 2017 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Pracowniczemu Ośrodkowi Maszynowemu w Augustowie Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości dnia 21 lipca 2017 r.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

AB-VII-1.6740.1.131.2017

Augustów, dn. 20.07.2017r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Poz. 20131) zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia 05.07.2017r. Burmistrza Miasta Augustowa ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km roboczy 0+000-0+451.57 w zakresie robót drogowych- nawierzchni jezdni, chodników, rozbiórki placu nawrotowego, rozbiórki i budowy zjazdów, przebudowę linii kablowej nN-oświetlenia terenu, przebudowa przyłącza napowietrznego, linii kablowej nN i sieci telekomunikacyjnej, likwidację części rowu 15mb, przebudowę rowu drogowego na rów kryty na części działek drogowych powstałych w wyniku podziału działek tj;

717/14 (z podziału dz 717/8 na dz. 717/14 i dz 717/15), 718/1 (powstałej z podziału dz. 718 na dz. 718/1 i dz. 718/2), 719/1 (powstałej z podziału dz. 719 na dz. 719/1 na 719/2), 720/1 (powstałej z podziału dz 720 na dz. 720/1 i dz. 720/2), 721/1(powstałej z podziału dz. 721 na dz. 721/1 i dz. 721/2), 722/1 (powstałej z podziału dz. nr 722 na dz. 722/1 i dz. 722/2), 723/1(powstałej z podziału dz. 723 na dz. 723/1 i 723/2), 724/3(powstałej z podziału dz. 724/2 na dz. 724/3 i dz. 724/4), 725/3 (powstałej z podziału dz. 725/2 na dz. 725/3 i dz. 725/4), 726/1(powstałej z podziału dz. 726 na dz. 726/1 i dz. 726/2), 738/9(powstałej z podziału dz. 738/4 na działki 738/9 i dz. 728/10), 738/7 (powstałej z podziału dz. 728/5 na dz. 738/7 i dz. 738/8) oraz w całości działek 724/1, 725/1.

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Stosownie do art. 10 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w ciągu 14 dni można w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacja techniczna oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów.

Starosta Augustowski

Augustów, dnia 20 lipca 2017 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu zlokalizowanego na działkach o nr geod. 1973/48, 1973/13 obręb 2 przy ul. Kamiennej w Augustowie.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości dnia 20 lipca 2017 r.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 17 lipca 2017 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej na działce o nr geod. 2034/4, 2035, 2085 obręb 2, Miasto Augustów.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości dnia 17 lipca 2017 r.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dn. 19.07.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pliki do pobrania: Pełna treść informacji

Augustów, dn. 18.07.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Pliki do pobrania: Pełna treść informacji

Augustów, dn. 14.07.2017 r.

dotyczy zapytania ofertowego Nr OP.272.13.2017

Plik do pobrania: Weryfikacja formularza cenowego

Augustów, dn. 10.07.2017 r.

OP.272.13.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ”Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w II półroczu 2017 r.”

Pliki do pobrania:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego
 2. Zapytanie wraz z załącznikami
 3. Formularz cenowy

Augustów, dn. 19.07.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pliki do pobrania: Pełna treść informacji

Augustów, dn. 18.07.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Pliki do pobrania: Pełna treść informacji

Augustów dn. 10.07.2017 r.

OP.272.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ”Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w II półroczu 2017 r.”

Pliki do pobrania:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego
 2. Zapytanie wraz z załącznikami
 3. Formularz cenowy

Augustów, dnia 4 lipca 2017 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu J-28 przy ulicy Kamiennej w Augustowie na działce o nr geod. 1832/9 obręb 2, Miasto Augustów.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości dnia 4 lipca 2017 r.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, 28.06.2017r.

INFORMACJA O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

dotyczy

przyczepy ciężarowej FLOOR FLMA-16, nr rej. NOS 81WC, nr VIN XLT0000000N013691 rok produkcji 2000,

do pobrania: pełna treść Informacji

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2017
Starosty Augustowskiego
z dnia 26 maja 2017r.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Starosta Augustowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

28.06.2017r. o godz. 11.00
pod adresem Augustów, ul. 3 Maja 29, pokój nr 18
odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości:

przyczepa ciężarowa FLOOR FLMA-16, nr rej. NOS 81WC, nr VIN XLT0000000N013691 rok produkcji 2000,
wartość szacunkowa według rzeczoznawcy skarbowego: 10500,00zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych),
której właścicielem jest Powiat Augustowski

Cena wywoławcza wynosi ¾ wartości szacunkowej pojazdu: 7875,00zł (słownie: siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych)

Obowiązuje wadium w wysokości: 1050,00zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych), które należy wpłacić do dnia 27 czerwca 2017r. na konto Starostwa Powiatowego w Augustowie 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225 PEKAO S.A., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto Starostwa lub w kasie Starostwa Powiatowego w Augustowie, pokój nr 5 w dn. 28.06.2017r. w godz. 8.00 – 9.30 .

Przyczepę ciężarową można obejrzeć w dniu 27.06.2017r. w godzinach 9.00-11.00 oraz 28.06.2017r. w godzinach 8.30 – 9.00 na parkingu firmy Transdźwig Zawadzcy Sp. Jawna, 16-300 Augustów, ul. Wypusty 7. Wycena pojazdu dokonana przez biegłego skarbowego znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. Nr 2.

Licytacja powyższej przyczepy ciężarowej nie dojdzie do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udział przynajmniej dwóch uczestników, jak również, gdy żaden z uczestników nie zaoferuje nawet ceny wywołania. Prawo własności ruchomości będącej przedmiotem licytacji nabywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca jest zobowiązany uiścić zaoferowaną kwotę w kasie Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, czynnej w godzinach 8.00-14.30.
Nabywca, który po udzieleniu przybicia bądź następnego dnia do godziny 12 nie uiści ceny nabycia traci złożone wadium oraz prawo do kupna wynikające z przybicia.

Za ukryte wady przyczepy ciężarowej Starosta Augustowski nie odpowiada.

Starosta Augustowski zastrzega sobie prawo unieważnienia, odwołania lub przerwania licytacji bez podania przyczyny.

Bliższe informacje pod nr tel. 87 643 96 77

Starosta Augustowski
Jarosław Szlaszyński

Augustów, dnia 14 czerwca 2017 r.

Dotyczy: realizacji umowy numer GI-MZUT.0742.11.2016. z dnia 03.11.2016 r. - dotyczącej dostosowania baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościahc oraz dostosoawnie danych o sieciach i uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym GESUT - w powiecie suwalskim, sejeńskim i augustowskim

OGŁOSZENIE

Poniżej, w załączniku wykaz działek, dla których będą wykonywane czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, których właściciele, użytkownicy wieczyści oraz władający nie są znani lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania:
--> Pobierz wykaz

W interesie właściciela jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości (z numerem PESEL), a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie poświadczone notarialnie.
Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
Prosimy o zabranie dokumentów dotyczących ustalanych granic (mapy, wyrysy, Akty Własności Ziemi itp.).

Augustów, dnia 13 czerwca 2017 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu „bez nazwy” przy ulicy Nadrzecznej w Augustowie na działkach o nr geod. 2912/1 i 2912/2, obręb 2, Miasto Augustów.
Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości dnia 13 czerwca 2017 r.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 6 czerwca 2017 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie legalizacji urządzenia wodnego na działce o nr geod. 50/5, obręb 0014 Jaminy, gm. Sztabin, wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.
Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 5 czerwca 2017 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie likwidacji urządzenia wodnego na działce o nr geod. 2774/1, 2774/2, 2774/6 obręb 2, Miasto Augustów.
Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 25.05.2017r.

AB-II.6740.1.12.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej

Zgodnie art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2031 z zm.) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 25.05.2017r. po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bargłowa Kościelnego złożonego w dniu 28.03.2017 r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 102870B Tajenko – Tajno Łanowe od km 0+000 do km 2+312,94 w zakresie robót drogowych: wykonania nawierzchni jezdni wraz z mijankami, budowy i przebudowy zjazdów na przyległe posesje, przebudowy jezdni i poboczy w obrębie skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 1223B i Nr 1261B, remontu przepustu, wykonaniu przepustów dwudzielnych na istniejącym kablu teletechnicznym pod nawierzchnią jezdni i zjazdów. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 647/3, 644, 537 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

602/2 (z podziału dz. 602/1 na dz. nr 602/2 i 602/3),
612/1 (z podziału dz. 612 na dz. nr 612/1 i 612/2),
613/1 (z podziału dz. 613 na dz. nr 613/1 i 613/2),
614/1 (z podziału dz. 614 na dz. nr 614/1 i 614/2),
615/2 (z podziału dz. 615/1 na dz. nr 615/2 i 615/3),
616/1 (z podziału dz. 616 na dz. nr 616/1 i 616/2),
617/1 (z podziału dz. 617 na dz. nr 617/1 i 617/2),
618/1 (z podziału dz. 618 na dz. nr 618/1 i 618/2),
619/1 (z podziału dz. 619 na dz. nr 619/1 i 619/2),
340/1 (z podziału dz. 340 na dz. nr 340/1 i 340/2)
341/2 (z podziału dz.341/1 na dz. nr 341/2 i 341/3),
347/2 (z podziału dz. 347/1 na dz. nr 347/2 i 347/3),
349/3 (z podziału dz. 349/1 na dz. nr 349/3 i 349/4),
349/5 (z podziału dz. 349/2 na dz. nr 349/5 i 349/6),
631/2 (z podziału dz. 631/1 na dz. nr 631/2 i 631/3),
424/4 (z podziału dz. 424/1 na dz. nr 424/4 i 424/5),
424/6 (z podziału dz. 424/2 na dz. nr 424/6 i 424/7),
423/3 (z podziału dz. 423/1 na dz. nr 423/3 i 423/4),
401/1 (z podziału dz. 401 na dz. nr 401/1 i 401/2),
395/1 (z podziału dz. 359 na dz. nr 359/1 i 359/2),
393/4 (z podziału dz. 393/1 na dz. nr 393/4 i 393/5),
393/6 (z podziału dz. 393/3 na dz. nr 393/6 i 393/7),
392/1 (z podziału dz. 392 na dz. nr 392/1 i 392/2),
391/1 (z podziału dz. 391 na dz. nr 391/1 i 391/2).

Działki oznaczone tłustym drukiem do włączenia w pas drogi publicznej.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w ciągu 14 dni w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1500 można zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów.

Augustów, dn. 26 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia

Pobierz: pełna treść ogłoszenia

Augustów, dn. 5 czerwca 2017 r.

INFORMACJA
o wyborze nakorzystniejszych ofert

Do pobrania:

Augustów, dn. 1 czerwca 2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Dot.: Całoroczne utrzymanie czystości z podziałem na dwa zadania.

Zadanie nr 1 - utrzymanie czystości wokół budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 i ul. 3 Maja 37.
Zadanie nr 2 - utrzymywanie czystości w budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 i ul. 3 Maja 37.


Do pobrania:
Pełna treść Informacji

Augustów, dn. 25 maja 2017 r.

OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia

Do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia o zmianie (aktualne)
 2. SIWZ+wzory_umow+zalaczniki (aktualne)

Augustów, dn. 23 maja 2017 r.

Ogłoszenie nr 512928-N-2017 z dnia 2017-05-23 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI w trybie przetargu nieograniczonego

Całoroczne utrzymanie czystości z podziałem na dwa zadania.

 • Zadanie nr 1 - utrzymanie czystości wokół budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Augustowie
  przy ul. 3 Maja 29 i ul. 3 Maja 37.
 • Zadanie nr 2 - utrzymywanie czystości w budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Augustowie
  przy ul. 3 Maja 29 i ul. 3 Maja 37.

Pliki do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia (aktualne)
 2. SIWZ+wzory umów + załączniki (wersja nieaktualna!!!)

Augustów, dnia 16 maja 2017 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Bargłów Kościelny na wykonanie pomostu pływającego o konstrukcji metalowo - drewnianej w kształcie zbliżonym do litery T na jeziorze Dreństwo – działka o nr geod. 3/1 – obręb 0007 Dreństwo, gm. Bargłów Kościelny, pow. augustowski wychodzącego z działki o nr geod. 81 obręb 0004 Barszcze, gm. Bargłów Kościelny.
Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 12 maja 2017 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie likwidacji rowu przy ul. Łąkowej w Augustowie na działce o nr geod. 2325, obręb 2, Miasto Augustów.
Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 28 kwietnia 2017 r.

GP.6341.11.2017

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Nadleśnictwa Szczebra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Leśnik II” znajdującego się na działce nr 118/3, obręb Serwy, gmina Płaska, powiat augustowski, województwo podlaskie, oraz stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z powyższego ujęcia udzielonego Nadleśnictwu Szczebra decyzją Starosty Augustowskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. znak: OS.III-6220/2/9/2001.
Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) zawiadamia się, że informację o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. 3 Maja 29, pokój nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30 do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 27 kwietnia 2017 r.

GP.6341.8.2017

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Bargłów Kościelny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Bargłowie Kościelnym do rowu na działce nr 171/9 w miejscowości Bargłów Kościelny, gmina Bargłów Kościelny, powiat augustowski, województwo podlaskie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) zawiadamia się, że informację o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. 3 Maja 29, pokój nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 27 kwietnia 2017 r.

GP.6341.10.2017

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Bargłów Kościelny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym do rowu na działce nr 207 w miejscowości Tajno Stare, gmina Bargłów Kościelny, powiat augustowski, województwo podlaskie.
Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) zawiadamia się, że informację o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. 3 Maja 29, pokój nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30 do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 27 kwietnia 2017 r.

GP.6341.9.2017

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Bargłów Kościelny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Pomianach do rowu na działce nr 456/3 w miejscowości Pomiany, gmina Bargłów Kościelny, powiat augustowski, województwo podlaskie.
Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) zawiadamia się, że informację o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. 3 Maja 29, pokój nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30 do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, 21 kwietnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowego sprzętu, urządzeń i oprogramowania dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Pliki do pobrania:

 1. Pełna treść zapytania
 2. Załączniki (uwaga-karta SD 32 GB!)

Informacja z otwarcia ofert (05.05.2017 r.)

Informacja o wyborze oferty (09.05.2017 r.)

Augustów, 20 kwietnia 2017 r.

OS.6162.2.2017

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Na podstawie art. 21 ust 1 pkt 2 ustawy o lasach (tj. z 2015r. poz. 2100 ze zmianami) oraz art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zmianami)

i n f o r m u j e

o przystąpieniu do opracowania projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych: Dreństwo, Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Łąki nad rzeką Nettą, Łąki wsi Tajno, Pomiany, Solistówka, Tajenko, Pruska, Skieblewo, Sosnowo, Miasto Augustów, położonych na terenie powiatu augustowskiego na lata 2018-2027, wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Augustów, dnia 18.04.2017 r.

AB-II.6740.1.12.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2031) zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia 28.03.2017r. Wójta Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: wykonania nawierzchni jezdni wraz z mijankami, budowy i przebudowy zjazdów na przyległe posesje, przebudowy jezdni i poboczy w obrębie skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 1223B i Nr 1261B, remontu przepustu, wykonaniu przepustów dwudzielnych na istniejącym kablu teletechnicznym pod nawierzchnią jezdni i zjazdów. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 647/3, 644, 537 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

602/2 (z podziału dz. 602/1 na dz. nr 602/2 i 602/3),
612/1 (z podziału dz. 612 na dz. nr 612/1 i 612/2),
613/1 (z podziału dz. 613 na dz. nr 613/1 i 613/2),
614/1 (z podziału dz. 614 na dz. nr 614/1 i 614/2),
615/2 (z podziału dz. 615/1 na dz. nr 615/2 i 615/3),
616/1 (z podziału dz. 616 na dz. nr 616/1 i 616/2),
617/1 (z podziału dz. 617 na dz. nr 617/1 i 617/2),
618/1 (z podziału dz. 618 na dz. nr 618/1 i 618/2),
619/1 (z podziału dz. 619 na dz. nr 619/1 i 619/2),
340/1 (z podziału dz. 340 na dz. nr 340/1 i 340/2),
341/2 (z podziału dz.341/1 na dz. nr 341/2 i 341/3),
347/2 (z podziału dz. 347/1 na dz. nr 347/2 i 347/3),
349/3 (z podziału dz. 349/1 na dz. nr 349/3 i 349/4),
349/5 (z podziału dz. 349/2 na dz. nr 349/5 i 349/6),
631/2 (z podziału dz. 631/1 na dz. nr 631/2 i 631/3),
424/4 (z podziału dz. 424/1 na dz. nr 424/4 i 424/5),
424/6 (z podziału dz. 424/2 na dz. nr 424/6 i 424/7),
423/3 (z podziału dz. 423/1 na dz. nr 423/3 i 423/4),
401/1 (z podziału dz. 401 na dz. nr 401/1 i 401/2),
395/1 (z podziału dz. 359 na dz. nr 359/1 i 359/2),
393/4 (z podziału dz. 393/1 na dz. nr 393/4 i 393/5),
393/6 (z podziału dz. 393/3 na dz. nr 393/6 i 393/7),
392/1 (z podziału dz. 392 na dz. nr 392/1 i 392/2),
391/1 (z podziału dz. 391 na dz. nr 391/1 i 391/2).

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w ciągu 14 dni w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1500 można zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów.

a/a

Augustów, dnia 15 marca 2017 r.

GP.6341.3.2017

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Fundacji Rozwoju z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Agrawit”, obręb Serwy, gmina Płaska, powiat augustowski, województwo podlaskie, oraz stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z powyższego ujęcia udzielonego Polskiemu Stronnictwu Ludowemu – Naczelnemu Komitetowi Wykonawczemu w Warszawie decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach z dnia 25 września 1998 r. znak: ROŚ.VIIogw/6210/768/97.
Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) zawiadamia się, że informację o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. 3 Maja 29, pokój nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30 do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dn. 6.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Pliki do pobrania:

 1. Pełna treść zapytania
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
 3. Wzór umowy - załącznik nr 2
 4. Formularz ofertowy - załącznik nr 3
 5. Formularz cenowy - załącznik nr 4
 6. Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5
 7. Wzór protokołu odbioru - załącznik nr 6

Informacja z otwarcia ofert (15.03.2017 r.)

Informacja o wyborze oferty (16.03.2017 r.)

Augustów, dn. 28 lutego 2017 r.

Ogłoszenie nr 33574 - 2017 z dnia 2017-02-28 r.
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym
pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym
z dróg położonych na terenie Powiatu Augustowskiego

Pliki do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. SIWZ
 3. Załączniki nr 1 - 7 do SIWZ i załącznik nr 1 do formularza oferty
 4. Załącznik nr 5 do umowy
 5. Załącznik nr 8-wzor umowy do SIWZ wraz z załącznikami nr 2, 3, 4 i 6 do umowy

Informacja z otwarcia ofert (8.03.2017 r.)

Informacja o wyborze oferty (17.03.2017 r.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (22.03.2017 r.)

Augustów, dnia 10 lutego 2017r.

OS.6164.8.2017

OGŁOSZENIE
STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Na podstawie art. 43, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a-c, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informuję o zatwierdzeniu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych: Lipsk, Rogożyn Nowy, Wyżarne, Wołkusz, położonych w Gminie Lipsk na okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2026r.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z przyjętymi Uproszczonymi Planami Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla ww. obrębów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Augustowie przy ul. 3 Maja 26 w pokoju nr 11, w godzinach pracy urzędu.

Z up. STAROSTY
mgr. niż. Grzegorz Dadura
NACZELNIK WYDZIAŁU

UZASADNIENIE Sporządzone na podstawie art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów: Lipsk, Nowy Rogożyn, Wołkusz, Wyżarne położonych na terenie gminy Lipsk na okres od 01.01.2017 do 31.12.2026

Augustów, dnia 7 lutego 2017r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Płaska zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci tuneli rozsączających oraz na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 i wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z wydaniem ww. pozwolenia.

Augustów dn. 20.01.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2017 r."

Pliki do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert (27.01.2017 r.)

Informacja o wyborze oferty (30.01.2017 r.)

Augustów dn. 20.01.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ”Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2017 r.”

Pliki do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert (27.01.2017 r.)

Informacja o wyborze oferty (30.01.2017 r.)

 


Augustów, dnia 22 grudnia 2016r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek J. W. prowadzącego działalność gospodarczą Mazurskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Budowlane J.W. „Ślepsk” zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez istniejący wylot.
Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 i wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z wydaniem ww. pozwolenia.

Augustów, dnia 22 grudnia 2016r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek D. B. N. prowadzącego Przedsiębiorstwo Produkcyjne CEZAR zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu zabudowy hotelowej Hotel WOJCIECH do wód jeziora Białego poprzez istniejący wylot.
Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 i wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z wydaniem ww. pozwolenia.

Augustów, dnia 22.12.2016r.

AB-I.6743.89.2016

INFORMACJA DOKONANIA ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) Starosta Augustowski informuje, że w dniu 19.12.2016r. wpłynęło zgłoszenie firmy PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A dot. budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach nr ewid. 591/1, 305, 307 położonych w obr. ewid. Jeziorki, gmina Augustów.
Sposób wykonania robót: budowa linii napowietrznej na odcinku długości 30m przewodem typu AsXSn 4x95 mm2 oraz na odcinku długości 65m przewodem typu AsXSn 4x70 mm2. Zaprojektowano linię energetyczną napowietrzną nN 0,4kV w układzie pracy TN-C z zastosowaniem przewodów AsXSn na słupach z żerdzi strunobetonowych wirowanych E oraz z żerdzi żelbetowych ŻN.

Augustów, dnia 21 grudnia 2016 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej w kształcie zbliżonym do litery T o łącznej długości 54,0 mb i powierzchni 84 m2 położonego na jeziorze Dręstwo – działka o nr geod. 4 – obręb 0007 Dreńtwo, gm. Bargłów Kościelny, pow. augustowski wychodzącego z działki o nr 112 obręb 0021 Rybczyzna, gm. Rajgród, pow. grajewski.
Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11 w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 14 grudnia 2016 r.

GP.6341.9.2016

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte, na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowo – Produkcyjnego „DarekCo” z siedzibą w Augustowie, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie zakładu produkcyjnego przy ulicy Wojska Polskiego 70 w Augustowie, gmina m. Augustów, powiat augustowski, województwo podlaskie.
Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) zawiadamia się, że informację o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. 3 Maja 29, pokój nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30 do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Informacja o przystąpieniu do konsultacji w sprawie projektu
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego
na lata 2017-2022”

Na podstawie uchwały Nr 69/XIII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (Dz.U. Województwa Podlaskiego 2012 r., poz. 708), Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 12 grudnia 2016 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2022”.
Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego, organizacji pozarządowych oraz samorządów, instytucji i podmiotów gospodarczych odnośnie opracowywanego dokumentu. Tekst dokumentu jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego, w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie www.pcpr.augustow.pl i stronie internetowej Powiatu Augustowskiego www.augustowski.home.pl.
Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie powiatu augustowskiego od 15 grudnia 2016 roku do 30 grudnia 2016 roku w następujących formach: przedstawianie opinii, uwag, komentarzy na przygotowanych formularzach oraz do skrzynki na uwagi i wnioski umieszczonej w Biurze Obsługi Klienta.
Wszelkie uwagi, aby zostały rozpatrzone muszą wpłynąć do dnia 30.12.2016 roku do godziny 15.30.
Mieszkańcy, organizację pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mają możliwość zgłaszania opinii, uwag i propozycji pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 1, w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52, pok. 6 oraz pocztą elektroniczną na adres powiat.augustowski@home.pl lub pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl


Pliki do pobrania:

- Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2022”

- Formularz konsultacji społecznych

Augustów, dnia 9 grudnia 2016 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu) na rzece Bargłówka w ciągu drogi powiatowej nr 1116 B Bargłów Kościelny – do dr. Nr 16.
Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

 

Augustów, dnia 9 grudnia 2016 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej DN 500 na odcinku od studni D1 do studni D2 z wykonaniem wylotu prefabrykowanego na działce o nr geod. 2041/12 przy ulicy Łopianowej w Augustowe.
Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 6 grudnia 2016 r.

OS.6341.65.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.) zawiadamia się o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego Gminie Miasto Augustów na wykonanie likwidacji rowu przydrożnego na odcinku od studni Si1 do projektowanej studni D2 zlokalizowanego na działkach o nr geod. 738/4 i 738/5 obręb 1 Augustów oraz przebudowę rowu melioracyjnego R-J7 poprzez wykonanie przepustu i wylotu z przepustu na działkach o nr geod. 725/2 i 726 obręb 1 w Augustowie.
Starosta Augustowski informuje o możliwości wglądu do treści pozwolenia wodnoprawnego w dniach 06.12.2016 - 19.12.2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, pokój nr 11.

w/z STAROSTY
mgr inż. Katarzyna Beata Sturgulewska
WICESTAROSTA

Augustów, dnia 6.12.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie zaprasza do składania ofert na:
"Świadczenie obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Augustowie i organów Powiatu Augustowskiego".

Pliki do pobrania:

- Informacja z otwarcia ofert (opublikowano 15.12.2016)

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (opublikowano 21.12.2016)

Augustów, dnia 29.11.2016r.

AB-VI.6743.77.2016

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Starosta Augustowski, działając na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) informuje że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 27.10.2016 r. Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin dot. budowy oświetlenia drogowego tj: sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV, szafy sterowniczej oraz 10 szt. słupów oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 17 i 5/2 położonych w obr. ewid. Komaszówka, gmina Sztabin.

Augustów, dnia 28 listopada 2016 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku na przebudowę rowu otwartego od km 324+883 do km 325+042 po stronie prawej drogi krajowej Nr 16 zlokalizowanego na działce o nr geod. 128 obręb Rutki Nowe, powiat augustowski, woj. podlaskie.
Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 25 listopada 2016 r.

GP.6341.8.2016

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte, na wniosek MIRAGE BOATS spółka jawna z siedzibą w Augustowie, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego - studni nr 1 zlokalizowanej na terenie zakładu produkcyjnego przy ulicy Rajgrodzkiej 107 w Augustowie, gmina m. Augustów, powiat augustowski, województwo podlaskie.
Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) zawiadamia się, że informację o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. 3 Maja 29, pokój nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30 do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

dn. 25 listopada 2016 r.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji z dnia 21 listopada 2016 r., znak: WI-II.7821.9.2016.AG, utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Augustowskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 2/2016, znak: AB-VII-2.6740.1.9.2016, udzielającą Burmistrzowi Miasta Augustowa zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej 102436B ul. Glinki w Augustowie.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania: pobierz obwieszczenie.pdf

Augustów, dnia 9 listopada 2016 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu na działce o nr geod. 42 w ramach budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów – Lipsk - gr. Państwa w km 16+231 na działkę o nr geod. 94/4 przez działkę o nr geod. 94/5 obręb 1 w Augustowie.
Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 02.11.2016 r.

OP.272.19.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro
Starostwo Powiatowe w Augustowie zaprasza do składania ofert na:

„Usuniecie usterek zawartych w protokołach z wykonania pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej
w budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Augustowie
przy ul. 3 Maja 29 i ul. 3 Maja 37 wraz z wykonaniem pomiarów ochronnych.”

Pliki do pobrania:
- pełna treść Zapytania Ofertowego
- załączniki
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Augustów, dnia 28 października 2016r.

AB-VI.6743.77.2016

INFORMACJA DOKONANIA ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) Starosta Augustowski informuje, że w dniu 27.10.2016r. wpłynęło zgłoszenie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin dot. budowy oświetlenia drogowego tj: sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV, szafy sterowniczej oraz 10 szt. słupów oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 17 i 5/2 położonych w obr. ewid. Komaszówka, gmina Sztabin.
Sposób wykonania robót: zasilanie projektowanych latarni będzie wykonane ze stacji „Komaszówka” 5-955. Złącze kablowo - pomiarowe przy stacji na działce nr ewid. 5/2 wykona RE Suwałki. Zasilanie ze złącza kablowego ZKP będzie wykonane kablem YAKXS 4x25mm2. Projektuje się dwa obwody oświetlenia ulicznego. Roboty będą prowadzone w granicach istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr ewid. 17 oraz na działce nr ewid. 5/2 w obr ewid. Komaszówka, gmina Sztabin.

Augustów, dnia 27 października 2016 r.

Zarząd Powiatu Augustowskiego
informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych
projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Augustowskiego
na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko”
oraz projektów uproszczonych planów urządzania lasów własności osób fizycznych
i wspólnot gruntowych na lata 2017-2026 obejmujących miejscowości:
Lipsk, Rogożyn Nowy, Wołkusz, Wyżarne, położonych na terenie Gminy Lipsk,
Powiat Augustowski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 672 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 353).

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pokój 11, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

Wersja elektroniczna projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko” jest zamieszona poniżej.

Wnioski i uwagi do powyższych dokumentacji można składać w terminie od dnia 14 listopada 2016 r. do dnia 05 grudnia 2016r. na podany wyżej adres urzędu pisemnie, ustnie w pokoju nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: powiat.augustowski@home.pl

Po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych uwagi i wnioski nie będą rozpatrywane.

Augustów, dnia 26 października 2016 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Gminie Miasto Augustów pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu przydrożnego na odcinku od studni Si 1 do projektowanej studni D2 zlokalizowanego na działkach o nr geod. 738/4 i 738/5 obręb 1 w Augustowie oraz przebudowę rowu melioracyjnego R-J7 poprzez wykonanie przepustu i wylotu z przepustu na działkach o nr geod. 725/2 i 726 obręb 1 w Augustowie.
Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 26 października 2016 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy odcinka rowu melioracyjnego na rów kryty o średnicy Ø 800 na działce o nr geod. 1125/15 położonej w Augustowie przy ul. Ustronie.
Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 25 października 2016 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu na działce o nr geod. 23/1 obręb 1 Dalny Las, gm. Płaska.
Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 25 października 2016 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Gminie Miasto Augustów pozwolenia wodnoprawnego na likwidację części rowu melioracyjnego „R-J6” na działce o nr geod. 722 w Augustowie.
Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 25 października 2016r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza Miasta Augustowa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Gminie Miasto Augustów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu oraz na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu na działce o nr geod. 725/2, obr. 1 w Augustowie.
Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730do godz. 1530 i wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z wydaniem ww. pozwolenia.

Augustów, dnia 20 października 2016 roku

Zamawiający:
Powiat Augustowski
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów

Do Wszystkich Uczestników
Postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
„Augustowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2018 r., numer postępowania OP.272.11.2016”.


Zamawiający w pkt. 5 Rozdziału IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Wymagania dotyczące wadium, omyłkowo podał numeru rachunku bankowego: 52 1240 5211 1111 0010 2889 8225.
Prawidłowy numer rachunku bankowego to: 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225.

Augustów, dnia 11 października 2016 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Niedźwiedzica w km: 5+296, 5+758, 8+069, 9+875 na zastawkach, do nawodnienia użytków zielonych obręb Rygałówka, Siółko, Rakowicze, Kopczany, Lichosielce na terenie gminy Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 11 października 2016 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Panu P. Ł. Z. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie likwidacji rowów „Y”, „Y7” oraz likwidację części rowu „Y8” i wykonanie jego w nowej trasie. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr geod. 1001/3, 1001/6, 1001/8, 1001/9, 1005/9, 1001/14 obręb 2 w Augustowie, woj. podlaskie.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 22.09.2016r.

AB-VII-2.6743.33.2016

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Starosta Augustowski, działając na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290) informuje, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 16.08.2016r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o. 16-300 Augustów ul. Obrońców Westerplatte 16, dotyczące budowy sieci cieplnej rozdzielczej na dz. nr ew. 3001/8, 1323, 2956 i 2840 w ulicach Chwalczewskiego, Kwaśnej i Nadrzecznej w Augustowie.

Augustów, dnia 22.09.2016r.

AB-VII-1.6743.89.2016

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Starosta Augustowski, działając na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290) informuje, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 16.08.2016r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o. 16-300 Augustów ul. Obrońców Westerplatte 16, dotyczące budowy sieci cieplnej rozdzielczej na dz. nr ew. 3725 i 3705/2 w ul. Wybickiego w Augustowie.

Augustów, dnia 19 września 2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Augustowska Grupa Zakupowa.
Dostawa energii elektrycznej
w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 4.835,98 MWh w okresie od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2018r., z tego:
- Do lokali i obiektów – 3.646,56 MWh;
- Dla potrzeb oświetlenia drogowego – 1.189,42 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)10%.
2.Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi, w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
3.Zamówienie udzielone zostanie w 2 częściach:
Część I – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów, wykaz punktów - Zał. nr 1a do SIWZ
Część II – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, wykaz punktów - Zał. Nr 1b do SIWZ

Pliki do pobrania:
- pełna treść Ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

- pytania i odpowiedzi

- informacja z otwarcia ofert z dnia 24.10.2016 r.

- informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Augustów, dnia 20 października 2016 roku

Zamawiający:
Powiat Augustowski
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów

Do Wszystkich Uczestników
Postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
„Augustowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2018 r., numer postępowania OP.272.11.2016”.


Zamawiający w pkt. 5 Rozdziału IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Wymagania dotyczące wadium, omyłkowo podał numeru rachunku bankowego: 52 1240 5211 1111 0010 2889 8225.
Prawidłowy numer rachunku bankowego to: 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225.

Augustów, dnia 31.08.2016r.

AB-VII-2.6740.1.9.2016

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Zgodnie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.2031) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 31.08.2016r. po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Augustowa złożonego w dniu 05.07.2016r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa drogi gminnej 102436B ul. Glinki w Augustowie od km 0+000 do km 0+717,50 w zakresie robót: wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz zjazdów na posesję wraz z budową kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i ciśnieniowej, przebudową oraz rozbiórką i budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rozbiórką i budową kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, rozbiórką i budową hydrantów, budową elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn-0,4kV, kablowej nn-0,4kV, napowietrzno – kablowej linii oświetlenia ulicznego oraz rozbiórką elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn-0,4kV i kablowej nn-0,4kV na działkach drogowych nr ewid. 1835, 1836/12, 1834/21, 1839/1, 1838/1, 1837/3, 1984, 1991/8, 1834/18, 1840/11, 1834/11, 1995, 1834/20, 1837/1, 1992/6, 1991/10, 1003/4, i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj;
1836/14 (z podziału dz. 1836/1 na dz. nr 1836/14 i 1836/15),1842/3 (z podziału dz. 1842/2 na dz. nr 1842/3 i 1842/4) 1841/3 (z podziału dz. 1841/1 na dz. nr 1841/3 i 1841/4), 1841/5 (z podziału dz. 1841/2 na dz. nr 1841/5 i 1841/6) 1992/15 (z podziału dz. 1992/14 na dz. nr 1992/15 i 1992/16) 1982/1 (z podziału dz. 1982 na dz. nr 1982/1 i 1982/2) 1981/1 (z podziału dz. 1981 na dz. nr 1981/1 i 1981/2), 1983/1 (z podziału dz. 1983 na dz. nr 1983/1 i 1983/2) 1985/1 (z podziału dz. 1985 na dz. nr 1985/1 i 1985/2), 1986/1 (z podziału dz. 1986 na dz. nr 1986/1 i 1986/2) 1987/5 (z podziału dz. 1987/1 na dz. nr 1987/5 i 1987/6), 1987/7 (z podziału dz. 1987/2 na dz. nr 1987/7 i 1987/8) 1987/9 (z podziału dz. 1987/3 na dz. nr 1987/9 i 1987/10), 1990/7 (z podziału dz. 1990/1 na dz. nr 1990/7 i 1990/8) oraz działki 1840/10 i 1993/1 w całości z mocy prawa staną się własnością Gminy Miasto Augustów w obrębie ewid. 0002 Augustów w jednostce ewidencyjnej Augustów.

Działki oznaczone tłustym drukiem są włączenia w pas drogi gminnej Nr 102436B ul. Glinki oraz przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pok. 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. , poz. 23), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Augustowie, w Urzędzie Miejskim w Augustowie, w miejscowościach przez które przebiega droga, na stronach internetowych, a także w prasie lokalnej.

Augustów dnia: 22-08-2016

Informacja o wyniku postępowania

W związku z realizowanym postępowaniem ofertowym o udzielenie zamówienia na: Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pod nazwą: „Zamknięcie ciągów komunikacyjnych obejmujących drogi powiatowe nr 1223B, 1224B i 1228B - ETAP II " w skład którego wchodzi realizacja dwóch odcinków dróg tj.: "Przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej Nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb." oraz "Przebudowa drogi nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo –Kopiec – Huta – Podcisówek na odcinku Sosnowo - Kopiec, dł. odc. 3,480 km” uprzejmie informujemy, iż:

Do pobrania: pełna treść Informacji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Augustów: Zamknięcie ciągów komunikacyjnych obejmujących drogi powiatowe nr 1223B, 1224B i 1228B - ETAP II
Numer ogłoszenia: 183491 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016

Do pobrania: pełna treść Ogłoszenia

Augustów, dnia 11.08.2016r.

AB-IV.6743.46.2016

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Starosta Augustowski, działając na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ) informuje że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 07.07.2016 r. Pana R. O. prowadzącego działalność gospodarczą jako Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa “RADMET” 16-304 Nowinka, Szczebra 1A dot. budowy linii napowietrznej i linii kablowej nN-0,4kV oraz rozbiórki linii napowietrznej nN-0,4kV na działkach nr ewid. 667 i 666/2 położonych w miejscowości Szczebra, gmina Nowinka.

Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy: OP.272.14/2016 zamówienie publiczne prowadzone w trybie „przetargu nieograniczonego” na: „Zamknięcie ciągów komunikacyjnych obejmujących drogi powiatowe nr 1223B, 1224B i 1228B - ETAP II”.
Numer ogłoszenia BZP: 136811 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016


Do pobrania: Pełna treść ZAWIADOMIENIA

Augustów, dnia 19.07.2016r.

AB-VII-2.6740.1.9.2015

OBWIESZCZENIE

Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2031) zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia 05.07.2016r. Burmistrza Miasta Augustowa ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa ul. Glinki w Augustowie od km 0+000 do km 0+717,50 w zakresie robót drogowych – nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz zjazdów na posesję wraz z budową kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i ciśnieniowej, przebudową oraz rozbiórką i budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rozbiórką i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, rozbiórką i budową hydrantów, budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn-0,4kV, kablowej nn-0,4kV, napowietrzno – kablowej linii oświetlenia ulicznego oraz rozbiórką elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn-0,4kV i kablowej nn-0,4kV na działkach drogowych o nr ewid. 1835, 1836/12, 1834/21, 1839/1, 1838/1, 1837/3, 1984, 1991/8, 1834/18, 1840/11, 1834/11, 1995, 1834/20, 1837/1, 1992/6, 1991/10, 1003/4 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj;
1836/14 (z podziału dz. 1836/1 na dz. nr 1836/14 i 1836/15),
1842/3 (z podziału dz. 1842/2 na dz. nr 1842/3 i 1842/4),
1841/3 (z podziału dz. 1841/1 na dz. nr 1841/3 i 1841/4),
1841/5 (z podziału dz. 1841/2 na dz. nr 1841/5 i 1841/6),
1992/15 (z podziału dz. 1992/14 na dz. nr 1992/15 i 1992/16),
1982/1 (z podziału dz. 1982 na dz. nr 1982/1 i 1982/2),
1981/1 (z podziału dz. 1981 na dz. nr 1981/1 i 1981/2),
1983/1 (z podziału dz. 1983 na dz. nr 1983/1 i 1983/2),
1985/1 (z podziału dz. 1985 na dz. nr 1985/1 i 1985/2),
1986/1 (z podziału dz. 1986 na dz. nr 1986/1 i 1986/2)
1987/5 (z podziału dz. 1987/1 na dz. nr 1987/5 i 1987/6),
1987/7 (z podziału dz. 1987/2 na dz. nr 1987/7 i 1987/8),
1987/9 (z podziału dz. 1987/3 na dz. nr 1987/9 i 1987/10),
1990/7 (z podziału dz. 1990/1 na dz. nr 1990/7 i 1990/8),
oraz działki 1840/10 i 1993/1 w całości z mocy prawa staną się własnością Gminy Miasto Augustów w obrębie ewid. 0002 Augustów w jednostce ewidencyjnej Augustów

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w ciągu 14 dni można w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów.

Augustów, dnia 19 lipca 2016 r.

Z a w i a d o m i e n i e
o zakończeniu postępowania

Starosta Augustowski zakończył postępowanie w sprawie udzielenia Gminie Miasto Augustów pozwolenia wodnoprawnego na:
1) wykonanie wylotu oznaczonego jako „pd2” oraz na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu, na działce nr geod. 717/10 obr. 1 z sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Usługowej w Augustowie.
2) wykonanie wylotu oznaczonego jako „pd3” oraz na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu, na działce nr geod. 717/7 obr. 1 z sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Produkcyjnej w Augustowie.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) strony biorące udział w postępowaniu mają zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie oraz zgłoszenia żądań.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30 w terminie trzech dni od daty upublicznienia niniejszego zawiadomienia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Augustów: Zamknięcie ciągów komunikacyjnych obejmujących drogi powiatowe nr 1223B, 1224B i 1228B - ETAP II
Numer ogłoszenia: 136811 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016

Pliki do pobrania:
- pełna treść ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- załączniki do SIWZ
- dokumentacje 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo –Kopiec – Huta – Podcisówek na odcinku Sosnowo - Kopiec
- Przedmiar - Przebudowa drogi powiatowej nr 1223B Podcisówek _ Kopiec _ Tajno Lanowe na odcinku Sosnowo - Kopiec, dł. odc. 3,480 km
- dokumentacje 2569B ul. Kościelna w Lipsku
- Przedmiar - Przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej Nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie.
Numer ogłoszenia: 133725 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016

Pliki do pobrania:
- Pełna treść ogłoszenia
- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami
- załącznik do opisu przedmiotu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: pobierz

Informacja o udzieleniu zamówienia: pobierz

Augustów, dnia 12 lipca 2016 r.

GP.6341.6.2016

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 135 pkt 1 i art. 138 ust. 1ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.), zawiadamia się, że z urzędu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego nr OS–III–6223/4/05 z dnia 11 lipca 2005 r. udzielonego Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowo – Produkcyjnemu „DarekCo” z siedzibą w Augustowie, przez Starostę Augustowskiego, na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie zakładu produkcyjnego przy ulicy Wojska Polskiego 70 w Augustowie, gmina m. Augustów, powiat augustowski, województwo podlaskie.
Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) zawiadamia się, że informację o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. 3 Maja 29, pokój nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30 do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 12 lipca 2016 r.

GP.6341.7.2016

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 135 pkt 1 i art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.), zawiadamia się, że z urzędu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego nr OS–III–6223/4/04 z dnia 27 września 2004 r. udzielonego MIRAGE BOATS spółka jawna z siedzibą w Augustowie, przez Starostę Augustowskiego, na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie zakładu produkcyjnego przy ulicy Rajgrodzkiej 107 w Augustowie, gmina m. Augustów, powiat augustowski, województwo podlaskie.
Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) zawiadamia się, że informację o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. 3 Maja 29, pokój nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30 do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 11 lipca 2016r.

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Strabag Spółka z o. o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia przez Starostę Augustowskiego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do ziemi (rowu przydrożnego) na działce nr geod. 672, obręb 35 Żarnowo Pierwsze, Gm. Augustów.

Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 7:30do godz. 15:30 i wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z wydaniem ww. pozwolenia.

Augustów, dnia 08.07.2016r.

AB-IV.6743.46.2016

INFORMACJA DOKONANIA ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290) Starosta Augustowski informuje, że w dniu 07.07.2016r. wpłynęło zgłoszenie Pana R. O. prowadzący działalność gospodarczą jako Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa “RADMET” 16-304 Nowinka, Szczebra 1A dot. budowy linii napowietrznej i linii kablowej nN-0,4kV oraz rozbiórki linii napowietrznej nN-0,4kV na działkach nr ewid. 667 i 666/2 położonych w miejscowości Szczebra, gmina Nowinka.

Sposób wykonania robót: wyjście kablem ze stacji transformatorowej na działce nr ewid. 667, przejście kablem przy granicy drogi wojewódzkiej po działce nr ewid. 666/2, wejście na projektowany słup linii napowietrznej na działce nr ewid. 666/2. Rozbiórka istniejącej linii napowietrznej od istniejącego słupa linii głównej na działce nr ewid. 667 do projektowanego słupa linii napowietrznej na działce nr ewid. 666/2 w tym rozbiórka trzech słupów nr 27, 28 i 29.

Termin rozpoczęcia robót (nie wcześniej niż 30 dni od dnia zgłoszenia)

Augustów, dnia 5 lipca 2016r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza Miasta Augustowa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Gminie Miasto Augustów pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego na kanał kryty DN 400mm i DN 315mm oraz likwidację rowów melioracyjnych na działkach geod. nr 717/1, 717/2, 717/9, 717/10, 717/13, 718 obr. 1 przy ulicy Produkcyjnej, ulicy Usługowej
i ulicy Składowej w Augustowie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 i wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z wydaniem ww. pozwolenia.

Augustów, dn. 5.07.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 30.000 euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: zakup 9 sztuk komputerów.

Do pobrania:

- pełna treść zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

IAugustów, dnia 4 lipca 2016r.

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza Miasta Augustowa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Gminie Miasto Augustów pozwolenia wodnoprawnego na:
1) wykonanie wylotu oznaczonego jako „pd2” oraz na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu, na działce nr geod. 717/10 obr. 1 z sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Usługowej w Augustowie.
2) wykonanie wylotu oznaczonego jako „pd3” oraz na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu, na działce nr geod. 717/7 obr. 1 z sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Produkcyjnej w Augustowie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 i wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z wydaniem ww. pozwolenia.

Augustów, dnia 29 czerwca 2016 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Augustów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia przez Starostę Augustowskiego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach, Rutki Nowe 1, Gm. Augustów do ziemi (rowu melioracyjnego) na działce nr geod. 159/4, obręb 21 Rutki Nowe, Gm. Augustów.

Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 i wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z wydaniem ww. pozwolenia.

Augustów dn. 24.06.2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E


o przystąpieniu do opracowania aktualizacji „Programu ochrony środowiska
dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017 – 2020 oraz prognozy jego oddziaływania
na środowisko”


Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353), w związku z art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 672), Zarząd Powiatu w Augustowie informuje, że przystąpił do opracowania projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko”.


Starosta Augustowski
Jarosław Szlaszyński

Augustów dn. 17.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ”Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w II półroczu 2016 r.”

Pliki do pobrania:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego
 2. Formularz cenowy:

*************************************************

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: pobierz

Augustów dn. 17.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ”Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w II półroczu 2016 r.”

Pliki do pobrania:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego
 2. Formularz cenowy:

****************************************

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: pobierz

Augustów, dn. 2 czerwca 2016 r.

GP.6341.2.2016

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Nowinka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany w trybie art. 155 w/w ustawy decyzji Starosty Augustowskiego znak: OS.6223/3/7/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych na potrzeby ujęcia wody zlokalizowanego na działce nr 48/4 w miejscowości Bryzgiel, gmina Nowinka, powiat augustowski, województwo podlaskie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) zawiadamia się, że informację o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. 3 Maja 29, pokój nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30 do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dn. 1 czerwca 2016 r.

GP.6341.3.2016

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Nadleśnictwa Płaska w Żylinach, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie deszczowni Wołkusz w Lubinowie, gmina Płaska, powiat augustowski, województwo podlaskie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) zawiadamia się, że informację o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. 3 Maja 29, pokój nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dn. 25.05.2016 r.

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu w Augustowie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie ul. Tytoniowa 6, 16-300 Augustów.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania: pobierz_plik

Augustów, dnia 19 maja 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE II
na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro

Starostwo Powiatowe zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi monitorowania i ochrony budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 (w tym obsługa sygnału napadowego) i ul. 3 Maja 37 oraz konserwacji urządzeń lokalnego systemu alarmowego w w/w budynkach.

Pliki do pobrania:

 • pełna treść zapytania - docx, pdf
 • wzór umowy - docx, pdf
 • formularz ofertowy - załącznik nr 1 - docx, pdf

******************************************

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty: pobierz

Augustów, dnia 2 maja 2016 r.

OS.6341.18.2016

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego na działce o nr geod. 116/2, położonej w obrębie geodezyjnym Solistówka, gmina Bargłów Kościelny.
Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 4 maja 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro

Starostwo Powiatowe zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi monitorowania i ochrony budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 (w tym obsługa sygnału napadowego) i ul. 3 Maja 37 oraz konserwacji urządzeń lokalnego systemu alarmowego w w/w budynkach.

Pliki do pobrania:

 • pełna treść zapytania - docx, pdf
 • wzór umowy - docx, pdf
 • formularz ofertowy - załącznik nr 1 - docx, pdf

***************************************************

Unieważnienie postępowania: pobierz informację

Augustów, dnia 29 kwietnia 2016r.

OP.272.8.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie nie podlega ustawie 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro (art. 4 pkt 8 ww. ustawy). Wyłonienie najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie instrukcji udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Augustowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2010 Starosty Augustowskiego z dnia 15 marca 2010r.

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017 – 2020 oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko, w formie drukowanej w ilości 3 egzemplarzy w formacie A4 jednego i drugiego opracowania oraz w formie elektronicznej PDF i Word.

Pliki do pobrania: Pełna treść Zapytania

Augustów, dnia 21 kwietnia 2016 r.

OS.6341.15.2016

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, że przekazanie przez Marszałka Województwa Podlaskiego dnia 15 kwietnia 2016 r. Staroście Augustowskiemu wniosku Gminy Miasto Augustów wszczęło postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę urządzenia wodnego – pomostu drewnianego zlokalizowanego na jeziorze Necko (działka o nr ewid. 4959) i częściowo na działce o nr ewid. 2842/3, obręb 2 Miasto Augustów, gm. Miasto Augustów, pow. augustowski, woj. podlaskie.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 20 kwietnia 2016 r.

OS.6341.16.2016

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, że przekazanie przez Marszałka Województwa Podlaskiego dnia 15 kwietnia 2016 r. Staroście Augustowskiemu wniosku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, działającego przez pełnomocnika wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego (z dnia 14.07.2003 r., znak: OS-II-6223/23/2003) udzielonego Przedsiębiorstwu Żegluga Augustowska Sp. z o.o. na wykonanie umocnienia brzegu jeziora Studzieniczne w Studzienicznej i wykonanie odbojnic służących do cumowania statków żeglugi pasażerskiej przy działce o nr ewid. 4121 stanowiącej własność Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Matki Bożej Szkaplerznej.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 20 kwietnia 2016 r.

OS.6341.14.2016

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, że przekazanie przez Marszałka Województwa Podlaskiego dnia 15 kwietnia 2016 r. Staroście Augustowskiemu wniosku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Giżycku wszczęło postępowanie w sprawie nałożenia na właściciela obowiązku likwidacji wykonanych urządzeń wodnych – dwóch pomostów stałych różnych kształtów i hangaru na jeziorze Białym (dz. o nr geod 4007) na wysokości działki o nr geod. 337/5 obręb 4, Miasto Augustów.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 20 kwietnia 2016 r.

OS.6341.13.2016

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, że przekazanie przez Marszałka Województwa Podlaskiego dnia 12 kwietnia 2016 r. Staroście Augustowskiemu wniosku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, działającemu przez pełnomocnika wszczęło postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – gródz tymczasowych wykonywanych w związku z prowadzeniem prac remontowych śluzy Swoboda w km 47+400 Kanału Augustowskiego.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 20 kwietnia 2016 r.

OS.6341.12.2016

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, że przekazanie przez Marszałka Województwa Podlaskiego dnia 15 kwietnia 2016 r. Staroście Augustowskiemu wniosku Pana D. Ż., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej w kształcie odwróconej litery L położonego na jeziorze Serwy (dz. o nr ewid. 445) przy działce o nr ewid. 1013, Obręb Serwy, gm. Płaska, pow. Augustowski.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 13 kwietnia 2016 r.

OS.6341.9.2016

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania Panu T. D. , pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu pływającego w kształcie zbliżonym do odwróconej litery U z 4 odnogami na jeziorze Necko – (działka o nr geod. 4959) obręb 0002, zlokalizowanego na wysokości działki nr 275/15 gm. Miasto Augustów, pow. Augustów, woj. podlaskie.
Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podano do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 30.03.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie dotyczy: ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dn. 17 października 2015r.

Do pobrania: pełna treść ogłoszenia

Augustów, dnia 11.02.2016r.

ABVI.6740.5.1.2015

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Zgodnie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2013) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 10.02.2016r. po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie działającego w imieniu Zarządu Powiatu Augustowskiego złożonego w dniu 21.12.2015r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej “Rozbiórkę starego i budowę nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe - Sosnowo - Kopiec - Huta - Podcisówek w km 5+291 na rzece Netta w miejscowości Sosnowo wraz z dojazdami” na działce nr ewid. 1 położonej w obrębie ewid. Sosnowo, gmina Sztabin, na działce nr ewid. 666 położonej w obrębie ewid. Jaziewo, gmina Sztabin, na działkach nr ewid. 599, 600, 601/1, 606/1, 846, 852, 857/1, 858/1, 859/1, 861, 862 położonych w obrębie ewid. Łąki nad rzeką Nettą, gmina Bargłów Kościelny.
Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:
rozbiórkę istniejącego mostu, budowę nowego mostu, wykonanie dojazdów do mostu od km 5+200,00 do km 5+510,00, z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: 601/1 (z podziału działki nr ewid. 601 na działki nr ewid. 601/1 i 601/2), 606/1 (z podziału działki nr ewid. 606 na działki nr ewid. 606/1 i 606/2), 857/1 (z podziału działki nr ewid. 857 na działki nr ewid. 857/1 i 857/2), 858/1 (z podziału działki nr ewid. 858 na działki nr ewid. 858/1 i 858/2), 859/1 (z podziału działki nr ewid. 859 na działki nr ewid. 859/1 i 859/2) obręb ewid. Łąki nad rzeką Nettą, gmina Bargłów Kościelny.

Działki oznaczone tłustym drukiem do włączenia w pas drogi powiatowej.

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pok. nr 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Starosta Augustowski

Augustów, dnia 29 stycznia 2016r.

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. o. o. w Augustowie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia przez Starostę Augustowskiego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11
w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 7.30do godz. 15.30 i wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z wydaniem ww. pozwolenia.

Augustów, dnia 28.01.2016 r.

Zamawiający
Starostwo Powiatowe
ul.3 Maja 29
16-300 Augustów

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w drodze zapytania ofertowego na
„Dostawę samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie”

- nr postępowania OP.272.5.2016

Działając na podstawie ustawy - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz.121) oraz instrukcji udzielenia zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Augustowie, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

FIMOT FILIPKOWSCY S. J. w Ełku Placówka Terenowa w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 42,16-400 Suwałki
z ceną ofertową brutto: 75.500,00 zł.


Uzasadnienie wyboru oferty:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, która spełnia przyjęte kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty - cena. Wartość oferty mieści się w kwocie, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie podpisania umowy na realizację zamówienia.

Dziękujemy za złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

Starosta

Jarosław Szlaszyński

Augustów, 26.01.2016r.

Raport z dnia 22 stycznia 2016 roku
z przeprowadzonych konsultacji
w sprawie projektu „Programu Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020”

Do pobrania: Pełna treść Raportu

Augustów, 21.01.2016r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania Panu A. P. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu otwartego na rów kryty poprzez wykonanie przepustu drogowego w związku z budową zjazdu z drogi krajowej Nr 16 na działki nr 155 i 156/1 w km 332 + 541 w miejscowości Żarnowo Drugie, gm. Augustów.
Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, 21.01.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 30.000 EURO

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na ”Zakup i dostawę samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie”

Do pobrania: pełna treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 13.01.2016r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów działającego w imieniu Zarządu Powiatu Augustowskiego, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -”Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe - Sosnowo - Kopiec - Huta - Podcisówek w km 5+291 na rzece Netta w miejscowości Sosnowo wraz z dojazdami” na działce nr ewid. 1 położonej w obrębie ewid. Sosnowo, gmina Sztabin, na działce nr ewid. 666 położonej w obrębie ewid. Jaziewo, gmina Sztabin, na działkach nr ewid. 599, 600, 846, 852, 861, 862 położonych w obrębie ewid. Łąki nad rzeką Nettą, gmina Bargłów Kościelny i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj: 601/1 (z podziału działki nr ewid. 601 na działki nr ewid. 601/1 i 601/2), 606/1 (z podziału działki nr ewid. 606 na działki nr ewid. 606/1 i 606/2), 857/1 (z podziału działki nr ewid. 857 na działki nr ewid. 857/1 i 857/2), 858/1 (z podziału działki nr ewid. 858 na działki nr ewid. 858/1 i 858/2), 859/1 (z podziału działki nr ewid. 859 na działki nr ewid. 859/1 i 859/2) położonych w obrębie ewid. Łąki nad rzeką Nettą, gmina Bargłów Kościelny.

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 15 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Starosta Augustowski

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana Z. K. , zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia przez Starostę Augustowskiego pozwolenia wodnoprawnego na oraz wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej w kształcie zbliżonym do litery L na jeziorze Blizno - dz. nr 487 - obręb Walne, przy działce o nr geod. 46/55, obręb Ateny, gm. Nowinka.

Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 i wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z wydaniem ww. pozwolenia.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana M. K. , zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia przez Starostę Augustowskiego pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego pomostu drewnianego na jeziorze Blizno – obręb Walne, gm. Nowinka oraz wykonanie dwóch pomostów o konstrukcji drewnianej w kształcie zbliżonym do litery L na jeziorze Blizno - dz. nr 487 - obręb Walne, przy działce o nr geod. 46/35, obręb Ateny, gm. Nowinka.

Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 i wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z wydaniem ww. pozwolenia.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. złożonego przez pełnomocnika - Pana W. P. , zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia przez Starostę Augustowskiego pozwolenia wodnoprawnego PGE Dystrybucja S.A. na przejście napowietrznej kablowej linii SN nad rzeką rzeką Pieciówką (km 3+460) w miejscowości Gruszki, gmina Płaska.

Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 i wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z wydaniem ww. pozwolenia.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. złożonego przez pełnomocnika - Pana W. P., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia przez Starostę Augustowskiego pozwolenia wodnoprawnego PGE Dystrybucja S.A. na przejście napowietrznej kablowej linii SN nad rzeką Maleszówką oraz Starorzeczem rzeki Maleszówka w miejscowości Gruszki, gmina Płaska.

Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 i wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z wydaniem ww. pozwolenia.

Augustów, dnia 05.01.2016r.

ABII.6740.5.1.2015

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Zgodnie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.2013) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 05.01.2016r. po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bargłów Kościelny złożonego w dniu 08.10.2015r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej –”Rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo – Pruska” klasy technicznej “D” od km 0+000,00 do km 5+357,00 na dz. nr ew. 295, 157/2, 157/3, 163/1, 164/1, 165/1, 167/3, 167/5,169/2, 171/2, 173/3, 174/2, 176/2, 181/2 182/2, 184/2, 184/3, 111/3, 111/5, 188/1, 190/1, 191/1, 191/2, 192/1, 193/1, 195/1, 196/1, 197/1, 198/1, 199/1 obręb Dreństwo, dz. nr ew. 44, 47, 51, 53, 50, 52, 46, 42/3, 41/7, 28/12, 28/1,4 8/16, 8/3, 8/4, 10/5, 10/7, 11/1, 13/1, 15/10, 17/1, 56/1, 55/1, 55/2, 55/3, 28/7, 28/8, 28/10, 9/8, 10/9, 10/11, 14/10, 14/12, 14/14, 14/16, 14/18, 14/20, 21/1, 22/3, 22/5, 22/6, 23/1, 24/3 obręb Bułkowizna i na dz. nr ew. 145, 141, 121 obr. Pruska, gm. Bargłów Kościelny.
Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje: - rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo – Pruska od km 0+000,00 do km 5+357,00 - wykonanie chodników dla pieszych, budowę i przebudowę wjazdów na przyległe posesje, przebudową 6 przepustów, przebudowa kolidującego kabla teletechnicznego, z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości 157/2, 157/3 (z podziału dz.157/1 na dz. nr 157/2, 157/3 i 157/4) 163/1 (z podziału dz.163 na dz. nr 163/1, 163/2), 164/1 (z podziału dz. 164 na dz. nr 164/1 i 164/2), 165/1 (z podziału dz.165 na dz. nr 165/1, 165/2), 167/3 (z podziału dz.167/1 na dz. nr 167/3 i 167/4), 167/5 (z podziału dz. 167/2 na dz. nr 167/5 i 167/6), 169/2 (z podziału dz. 169/1 na dz. nr 169/2 i 169/3), 171/2 (z podziału dz. 171/1 na dz. nr 171/2 i 171/3), 173/3 (z podziału dz.173/2 na dz. nr 173/3 i 173/4), 174/2 (z podziału dz. 174/1 na dz. nr 174/2 i 174/3), 176/2 (z podziału dz. 176/1 na dz. nr 176/2 i 176/3), 181/2 (z podziału dz.181/1 na dz. nr 181/2 i 181/3), 182/2 (z podziału dz. 182/1 na dz. nr 182/2 i 182/3), 184/2 i 184/3 (z podziału dz. 184/1 na dz. nr 184/2, 184/3 i 184/4)), 111/3 (z podziału dz. 111/1 na dz. nr 111/3 i 111/4), 111/5 (z podziału dz. 111/2 na dz. nr 111/5 i 111/6), 188/1 (z podziału dz. 188 na dz. nr 188/1 i 188/2), 190/1 (z podziału dz. 190 na dz. nr 190/1 i 190/2), 191/1 i 191/2 (z podziału dz. 191 na dz. nr 191/1, 191/2 i 191/3), 192/1 (z podziału dz. 192 na dz. nr 192/1 i 192/2), 193/1 (z podziału dz. 193 na dz. nr 193/1 i 193/2), 195/1 (z podziału dz. 195 na dz. nr 195/1 i 195/2), 196/1 (z podziału dz. 196 na dz. nr 196/1 i 196/2), 197/1 (z podziału dz. 197 na dz. nr 197/1 i 197/2), 198/1 (z podziału dz. 198 na dz. nr 198/1 i 198/2), 199/1 (z podziału dz. 199 na dz. nr 199/1 i 199/2) w obrębie ewid. Dreństwo, na działkach nr ewid. 44, 47, 51, 53 50, 52, 46, i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj; 42/3 (z podziału dz. 42/2 na dz. nr 42/3 i 42/4), 41/7 (z podziału dz. 41/3 na dz. nr 41/7 i 41/8), 28/12 (z podziału dz. 28/4 na dz. nr 28/12 i 28/13), 28/14 (z podziału dz. 28/5 na dz. nr 28/14 i 28/15), 28/16 (z podziału dz. 28/6 na dz. nr 28/16 i 28/17), 8/3 i 8/4 (z podziału dz. 8/1 na dz. nr 8/3, 8/4 i 8/5), 10/5 (z podziału dz. 10/1 na dz. nr 10/5 i 10/6), 10/7 (z podziału dz. 10/2 na dz. nr 10/7 i 10/8), 11/1 (z podziału dz. 11 na dz. nr 11/1 i 11/2), 13/1 (z podziału dz. 13 na dz. nr 13/1 i 13/2), 15/10 (z podziału dz. 15/7 na dz. nr 15/10 i 15/11) 17/1 (z podziału dz. 17 na dz. nr 17/1 i 17/2), 56/1 (z podziału dz. 56 na dz. nr 56/1 i 56/2), 55/1, 55/2 i 55/3 (z podziału dz. 55 na dz. nr 55/1, 55/2, 55/3 i 55/4), 28/7 i 28/8 (z podziału dz.28/2 na dz. nr 28/7, 28/8 i 28/9), 28/10 (z podziału dz. 28/1 na dz. nr 28/10 i 28/11), 9/12 (z podziału dz. 9/10 na dz. nr 9/12 i 9/13), 10/9 (z podziału dz. 10/3 na dz. nr 10/9 i 10/10), 10/11 (z podziału dz. 10/4 na dz. nr 10/11 i 10/12), 14/10 (z podziału dz. 14/1 na dz. nr 14/10 i 14/11), 14/12 (z podziału dz. 14/9 na dz. nr 14/12 i 14/13), 14/14 (z podziału dz. 14/8 na dz. nr 14/14 i 14/15), 14/16 (z podziału dz. 14/7 na dz. nr 14/16 i 14/17), 14/18 (z podziału dz. 14/6 na dz. nr 14/18 i 14/19), 14/20 (z podziału dz. 14/5 na dz. nr 14/20 i 14/21), 21/1 (z podziału dz. 21 na dz. nr 21/1 i 21/2), 22/3 (z podziału dz. 22/1 na dz. nr 22/3 i 22/4), 22/5 i 22/6 (z podziału dz. 22/2 na dz. nr 22/5, 22/6 i 22/7), 23/1 (z podziału dz. 23 na dz. nr 23/1 i 23/2), 24/3 (z podziału dz. 24/1 na dz. nr 24/3 i 24/4) w obrębie ewid. Bułkowizna

Działki oznaczone tłustym drukiem do włączenia w pas drogi gminnej.

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pok. 13 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.


Starosta Augustowski


Informacja o przystąpieniu do konsultacji
w sprawie projektu „Programu Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020 roku”

Na podstawie uchwały Nr 69/XIII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (Dz.U. Województwa Podlaskiego 2012r., poz. 708), Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 30 grudnia 2015r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020 roku”.
Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego, organizacji pozarządowych oraz samorządów, instytucji i podmiotów gospodarczych odnośnie opracowywanego dokumentu. Tekst dokumentu jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego i na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego www.augustowski.home.pl.
Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie powiatu augustowskiego od 31 grudnia 2015 roku do 21 stycznia 2016 roku w następujących formach: przedstawianie opinii, uwag, komentarzy na przygotowanych formularzach oraz do skrzynki na uwagi i wnioski umieszczonej w Biurze Obsługi Klienta.
Opinie, uwagi i propozycje można wysyłać pocztą lub zgłaszać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 1 oraz pocztą elektroniczną na adres promocja@hot.pl lub powiat.augustowski@home.pl .

Pliki do pobrania:

- Uchwała Nr 335/38/15 Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020 roku” wraz z Załącznikiem

- „Program Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020 roku” - projekt

- Załączniki Nr 1-4

Raport z przeprowadzonych konsultacji
w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Augustowie
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu Powiatu Augustowskiego
na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
oraz placówek niepublicznych,
wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Augustowskiego,
a także trybu zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania

 

1. Cel konsultacji
Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego, organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz organów prowadzących szkoły i placówki niepubliczne dotowane przez Powiat Augustowski odnośnie projektu uchwały Rady Powiatu w Augustowie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Augustowskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

2. Podmioty zaangażowane w konsultacje:
- mieszkańcy Powiatu Augustowskiego,
- organizacje pozarządowe,
- podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
- organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne dotowane przez Powiat Augustowski.

3. Przebieg konsultacji i wykorzystane formy konsultacji
Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 13 listopada 2015r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Augustowie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Augustowskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Informacja o przystąpieniu do konsultacji została wysłana w dniu 13 listopada 2015r. pismem znak: OKiS. 4331.26.2015 do trzech organów prowadzących szkoły i placówki niepubliczne, dotowane przez Powiat Augustowski, tj. do Ewy Wójcik i Tomasza Wójcik, do Fundacji CORDIS oraz do Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „STOPKA”. Ponadto w dniu 16 listopada 2015r. informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Informację o konsultacjach opublikowano również w prasie lokalnej, tj. w listopadowym numerze „Przeglądu Augustowskiego”
Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 16 listopada do 1 grudnia 2015r. w formie przedstawiania opinii, uwag i komentarzy na przygotowanym formularzu.
Tekst dokumentu oraz formularza zgłaszania opinii, uwag i komentarzy dostępny był w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie i na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego www.augustowski.home.pl. Opinie, uwagi i propozycje mogły być zgłaszane pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie (skrzynka na uwagi i wnioski) oraz pocztą elektroniczną na adres powiat.augustowski@home.pl do dnia 1 grudnia 2015r. do godz. 15.30 (decydowała data i godzina wpływu do Starostwa).
W okresie trwania konsultacji wpłynęła tylko jedna opinia - ze Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „STOPKA” w Łomży.

4. Zgłoszone główne uwagi/postulaty/opinie/pytania/wyniki badań itp.
Zgłoszono zastrzeżenie odnośnie § 5 ust. 2 projektu uchwały, który brzmiał:
„2. Dotacje obliczane na podstawie wydatków bieżących, do czasu podjęcia uchwały budżetowej na dany rok budżetowy lub uzyskania informacji od najbliższej gminy (powiatu) o wysokości wydatków bieżących ponoszonych przez nich na jednego ucznia publicznej szkoły danego typu lub rodzaju, w przypadku, gdy takiej szkoły nie prowadzi Powiat Augustowski, nalicza się na podstawie stawek obowiązujących w ubiegłym roku budżetowym. Po podjęciu uchwały budżetowej na aktualny rok budżetowy lub uzyskaniu informacji od najbliższej gminy (powiatu) o wysokości wydatków bieżących ponoszonych przez nich na jednego ucznia publicznej szkoły danego typu lub rodzaju, wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu, z uwzględnieniem wielkości wynikających z uchwały lub informacji – począwszy od transzy dotacji za styczeń tego samego roku budżetowego.”
Powołano się przy tym na uchwałę RIO w Łodzi nr 24/168/2013 z dnia 11 lipca 2013r., uchwałę RIO we Wrocławiu nr XIII/2672/2011 z dnia 14 czerwca 2011r., uchwałę RIO w Olsztynie nr 0102-264/11 z dnia 22 września 2011r. oraz wyrok WSA w Gliwicach I SA/Gl 26/14 z dnia 21 października 2014r.
W związku ze zgłoszonymi uwagami postanowiono o wykreśleniu § 5 z treści projektu uchwały.

Augustów, dn. 09.12.2015r.

Przewodniczący Zespołu
Mirosław Krakowski

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Klubowi Przyrodników z siedzibą, przy ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin na przebudowę rowu w postaci wykonania trzech zastawek drewnianych w ramach realizacji zadania, pn. ochrona torfowisk alkalicznych w obrębie ewidencyjnym: 0008 Krusznik, nr działki 259, gm. Nowinka, pow. augustowski.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana W. P. – Pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia przez Starostę Augustowskiego pozwolenia wodnoprawnego na budowę napowietrznej kablowej linii SN nad rzeką Szlamicą (km 2+312) w miejscowości Rygol, gmina Płaska.

Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 i wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z wydaniem ww. pozwolenia.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana W. P. – Pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia przez Starostę Augustowskiego pozwolenia wodnoprawnego na budowę napowietrznej kablowej linii SN nad rzeką Szlamicą (km 1+578) w miejscowości Rygol, gmina Płaska.

Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 i wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z wydaniem ww. pozwolenia.

Augustów, 10 grudnia 2015r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Sztabin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia przez Starostę Augustowskiego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni przy Zespole Szkół Samorządowych w Krasnymborze do ziemi na działce nr geod. 231/6 we wsi Krasnybór, gm. Sztabin.

Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 i wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z wydaniem ww. pozwolenia.

Augustów 8.12.2015r.

Augustów: Zamówienie z wolnej ręki na dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych
Numer ogłoszenia: 334056 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

Szczegóły w załączeniu do pobrania: pełna treść ogłoszenia

Augustów 11.12.2015r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dostarczenie przez PWPW S.A. na podstawie jednostkowych zamówień Zamawiającego następujących dokumentów i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów: 1. spersonalizowanych blankietów dowodów...

Szczegóły w załączeniu do pobrania: pełna treść ogłoszenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Augustowie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbiórki starego i budowę nowego mostu na rzece Netta w miejscowości Sosnowo w km 5+291 drogi powiatowej nr 1223 B Tajno Łonowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek wraz z dojazdami oraz wykonanie wylotu odprowadzającego wody deszczowe i roztopowe.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Panu P. S. na przebudowę rowu przydrożnego poprzez wykonanie przepustu drogowego w ramach budowy zjazdu indywidualnego z drogi gminnej w km 745+295, na działkę ewidencyjną 5/1 w miejscowości Nowinka.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Państwu Ł. i A. W. na wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej w kształcie zbliżonym do litery L położonego na jeziorze Wigry – dz. nr 236/1 – obręb Bryzgiel, gm. Nowinka, dostępnego z działki o nr geod. 86/8 obręb Bryzgiel, gm. Nowinka, pow. Augustów.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Informacja o przystąpieniu do konsultacji
w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Augustowie
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego
na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych,
wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Augustowskiego, a także trybu
z dnia i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie uchwały Nr 69/XIII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2012r., poz. 708), Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 13 listopada 2015r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Augustowie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Augustowskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego, organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz organów prowadzących szkoły i placówki niepubliczne dotowane przez Powiat Augustowski odnośnie opracowywanego dokumentu.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 16 listopada do 1 grudnia 2015r. w formie przedstawiania opinii, uwag i komentarzy na przygotowanym formularzu.
Tekst dokumentu oraz formularza zgłaszania opinii, uwag i komentarzy jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29 i na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego www.augustowski.home.pl.
Mieszkańcy Powiatu Augustowskiego, organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne dotowane przez Powiat Augustowski, mają możliwość zgłaszania swoich opinii, uwag i propozycji pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie (skrzynka na uwagi i wnioski) oraz pocztą elektroniczną na adres powiat.augustowski@home.pl do dnia 1 grudnia 2015r. do godz. 15.30 (decyduje data
i godzina wpływu do Starostwa).

Pliki do pobrania:
- Projekt Uchwały Rady Powiatu
- Formularz zgłaszania opinii, uwag i komentarzy

Augustów, dnia 12 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 12.11. 2015r. na wniosek Wójta Gminy Bargłów Kościelny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej –”Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo – Pruska” klasy technicznej “D” od km 0+000,00 do km 5+357,00 wraz z przebudową 6 przepustów, budową i przebudową zjazdów na przyległe do drogi posesje, wykonaniem chodników dla pieszych wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego na działce nr ewid. 295 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj; 157/2, 157/3 (z podziału dz.157/1 na dz. nr 157/2, 157/3 i 157/4) 163/1 (z podziału dz.163 na dz. nr 163/1, 163/2), 164/1 (z podziału dz. 164 na dz. nr 164/1 i 164/2), 165/1 (z podziału dz.165 na dz. nr 165/1, 165/2), 167/3 (z podziału dz.167/1 na dz. nr 167/3 i 167/4), 167/5 (z podziału dz. 167/2 na dz. nr 167/5 i 167/6), 169/2 (z podziału dz. 169/1 na dz. nr 169/2 i 169/3), 171/2 (z podziału dz. 171/1 na dz. nr 171/2 i 171/3), 173/3 (z podziału dz.173/2 na dz. nr 173/3 i 173/4), 174/2 (z podziału dz. 174/1 na dz. nr 174/2 i 174/3), 176/2 (z podziału dz. 176/1 na dz. nr 176/2 i 176/3), 181/2 (z podziału dz.181/1 na dz. nr 181/2 i 181/3), 182/2 (z podziału dz. 182/1 na dz. nr 182/2 i 182/3), 184/2 i 184/3 (z podziału dz. 184/1 na dz. nr 184/2, 184/3 i 184/4)), 111/3 (z podziału dz. 111/1 na dz. nr 111/3 i 111/4), 111/5 (z podziału dz. 111/2 na dz. nr 111/5 i 111/6), 188/1 (z podziału dz. 188 na dz. nr 188/1 i 188/2), 190/1 (z podziału dz. 190 na dz. nr 190/1 i 190/2), 191/1 i 191/2 (z podziału dz. 191 na dz. nr 191/1, 191/2 i 191/3), 192/1 (z podziału dz. 192 na dz. nr 192/1 i 192/2), 193/1 (z podziału dz. 193 na dz. nr 193/1 i 193/2), 195/1 (z podziału dz. 195 na dz. nr 195/1 i 195/2), 196/1 (z podziału dz. 196 na dz. nr 196/1 i 196/2), 197/1 (z podziału dz. 197 na dz. nr 197/1 i 197/2), 198/1 (z podziału dz. 198 na dz. nr 198/1 i 198/2), 199/1 (z podziału dz. 199 na dz. nr 199/1 i 199/2) w obrębie ewid. Dreństwo, na działkach nr ewid. 44, 47, 51, 53 50, 52, 46, i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj; 42/3 (z podziału dz. 42/2 na dz. nr 42/3 i 42/4), 41/7 (z podziału dz. 41/3 na dz. nr 41/7 i 41/8), 28/12 (z podziału dz. 28/4 na dz. nr 28/12 i 28/13), 28/14 (z podziału dz. 28/5 na dz. nr 28/14 i 28/15), 28/16 (z podziału dz. 28/6 na dz. nr 28/16 i 28/17), 8/3 i 8/4 (z podziału dz. 8/1 na dz. nr 8/3, 8/4 i 8/5), 10/5 (z podziału dz. 10/1 na dz. nr 10/5 i 10/6), 10/7 (z podziału dz. 10/2 na dz. nr 10/7 i 10/8), 11/1 (z podziału dz. 11 na dz. nr 11/1 i 11/2), 13/1 (z podziału dz. 13 na dz. nr 13/1 i 13/2), 15/10 (z podziału dz. 15/7 na dz. nr 15/10 i 15/11) 17/1 (z podziału dz. 17 na dz. nr 17/1 i 17/2), 56/1 (z podziału dz. 56 na dz. nr 56/1 i 56/2), 55/1, 55/2 i 55/3 (z podziału dz. 55 na dz. nr 55/1, 55/2, 55/3 i 55/4), 28/7 i 28/8 (z podziału dz.28/2 na dz. nr 28/7, 28/8 i 28/9), 28/10 (z podziału dz. 28/1 na dz. nr 28/10 i 28/11), 9/8 (z podziału dz. 9/7 na dz. nr 9/8 i 9/9), 10/9 (z podziału dz. 10/3 na dz. nr 10/9 i 10/10), 10/11 (z podziału dz. 10/4 na dz. nr 10/11 i 10/12), 14/10 (z podziału dz. 14/1 na dz. nr 14/10 i 14/11), 14/12 (z podziału dz. 14/9 na dz. nr 14/12 i 14/13), 14/14 (z podziału dz. 14/8 na dz. nr 14/14 i 14/15), 14/16 (z podziału dz. 14/7 na dz. nr 14/16 i 14/17), 14/18 (z podziału dz. 14/6 na dz. nr 14/18 i 14/19), 14/20 (z podziału dz. 14/5 na dz. nr 14/20 i 14/21), 21/1 (z podziału dz. 21 na dz. nr 21/1 i 21/2), 22/3 (z podziału dz. 22/1 na dz. nr 22/3 i 22/4), 22/5 i 22/6 (z podziału dz. 22/2 na dz. nr 22/5, 22/6 i 22/7), 23/1 (z podziału dz. 23 na dz. nr 23/1 i 23/2), 24/3 (z podziału dz. 24/1 na dz. nr 24/3 i 24/4) w obrębie ewid. Bułkowizna oraz na dz. nr ew. 145, 141 i 121 położonych w obrębie ewid. Pruska, gmina Bargłów Kościelny.

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Informuję – stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, – że w ciągu 14 dni można w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów.

Starosta Augustowski

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania Pani M. P. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu w ramach budowy zjazdu na działkę nr 250/6 w miejscowości Janówka 29 A, gm. Augustów.
Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U.z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul.3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Ogłoszenie
zamiarze przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1. Podstawa prawna:
Art. 23 ust 1 w związku z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm. ).

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:
Powiat Augustowski
Adres: ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów

3. Określenie przewidywalnego trybu udzielenia zamówienia:
Wybór operatora zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy o publicznym transporcie drogowym, czyli bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług.

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
Publiczny transport zbiorowy w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Augustowskiego, dla której Powiat Augustowski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:
Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przewiduje się na listopad 2016.

6. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Gminie Bargłów Kościelny na wykonanie urządzeń wodnych, przebudowę istniejących przepustów drogowych (rowów) w istniejącej lokalizacji i niezmienionych parametrach hydraulicznych w związku z inwestycją pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo – Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego”.

Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

Augustów, dnia 26 sierpnia 2015r.

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o. o. w Augustowie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia przez Starostę Augustowskiego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Augustowie do rzeki Netty poprzez istniejący wylot.
Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 7.30do godz. 15.30 i wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z wydaniem ww. pozwolenia.

Augustów, dnia 12 sierpnia 2015r.

OS.6341.2.27.2015

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana M. K., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia przez Starostę Augustowskiego pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego pomostu drewnianego na jeziorze Blizno – obręb Walne, gm. Nowinka oraz wykonanie pomostu drewnianego w kształcie zbliżonym do litery T na jeziorze Blizno - dz. nr 487 - obręb Walne, przy działce o nr geod. 235/14, obręb Ateny, gm. Nowinka.

Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30 i wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z wydaniem ww. pozwolenia.

Augustów, dnia 31 lipca 2015r.

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Związku Wyznaniowego Świadków Jehowy w Polsce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia przez Starostę Augustowskiego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz rozsączanie wód deszczowych z parkingów, dróg dojazdowych i połaci dachowych na działce o nr geod. 1880/11 przy ul. Żurawiej w Augustowie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29 w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 i wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z wydaniem ww. pozwolenia.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Panu Andrzejowi Bukrejewskiemu na przebudowę rowu otwartego „Z” o całkowitej długości 850 m poprzez zakrycie i zmianę trasy odcinka przedmiotowego rowu na długości 25,5 m rurociągiem o średnicy fi 400 na działce o nr geod. 260/3 zlokalizowanego przy ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie.
Jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania jak wyżej podaje się do publicznej wiadomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w godzinach urzędowania do dnia zakończenia postępowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 30.000 EURO

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ”Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w II półroczu 2015 r.”

Do pobrania:
- pełna treść zapytania
- formularz cenowy
- formularz ofertowy
- oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 30.000 EURO

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ”Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w II półroczu 2015 r.”

Do pobrania:
- pełna treść zapytania
- formularz cenowy
- formularz ofertowy
- oświadczenie

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty: pobierz

Starostwo Powiatowe w Augustowie
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów

Ogłoszenie o naborze

Starosta Augustowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Augustowie Geologa powiatowego w wymiarze pełnego etatu.

Szczegóły pod adresem: http://bip.st.augustow.wrotapodlasia.pl/Nabor_kan/wolne_stano/var/resources/38/52/129/naborgeologpowiatowy.pdf

INFORMACJA DOKONANIA ZGŁOSZENIA

Augustów dnia 02.07.2015r.

AB V.6743.43.2015

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( Dz. U. z 2015r. poz. 443 ) , Starosta Augustowski informuje , że w dniu 01.07.2015r. wpłynęło zgłoszenie Pana Henryka Grzybowskiego dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz studni na działce nr ewid. 174/1 w obrębie Macharce gmina Płaska.
Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny jest konstrukcji drewnianej , wolnostojący parterowy , niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym. Bryła budynku pokryta dachem dwuspadowym krytym blachodachówką.
Parametry projektowanego budynku:

 • szerokość elewacji frontowej 7,24m
 • długość budynku 10,71m
 • wysokość budynku 7,71m
 • kąt nachylenia połaci dachowych 50o

Usytuowanie projektowanego budynku od granic sąsiednich:

 • od granicy działki o nr ewid 45/12 12m
 • od granicy działki o nr ewid 35/7 12m
 • od granicy działki o nr ewid. 174/2 9,70m

Studnia będzie usytuowana w odległości 7.5m od granic działek o nr ewid. 45/12 i 35/7
Projektowana przydomowa oczyszczalnia ścieków sanitarnych będzie usytuowana od granicy działki o nr ewid. 174/2 w odległości : 2m drenaż rozsączający oraz 3,19m studnia chłonna.

a/a

*************************************************************************************************************************************************************

Augustów, dnia 23.07.2015r.


AB V.6743.43.2015


W związku z pismem Inwestora z dnia 08.07.2015r. wnoszącym o umorzenie postępowania dotyczącego zgłoszenia zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego , przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych
oraz studni na działce nr ewid. 174/1 położonej w miejscowości Macharce gmina Płaska , Starosta Augustowski informuje , iż zgłoszenie Pana Henryka Grzybowskiego z dnia 01.07.2015r. stało się nieskuteczne.


a/a

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Augustowskiego.

Numer ogłoszenia: 94631 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015

Pliki do pobrania:
-
pełna treść Ogłoszenia
- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami
- PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ -I
- PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ -II
- PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ -III
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych oraz jachtów i łodzi jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego.
Numer ogłoszenia: 86881 - 2015; data zamieszczenia: 15.06.2015

Pliki do pobrania: Pełna treść Ogłoszenia

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszych ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę:
„Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych oraz jachtów
i łodzi jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego- część I i II zamówienia ”
- nr postępowania: OP.272.2.2015.

Pliki do pobrania: Pełna treść Infromacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych oraz jachtów i łodzi
jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego


Numer ogłoszenia: 127746 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015

Do pobrania:
- Pełna treść ogłoszenia
- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami
- PYTANIA I ODPOWIEDZI do SIWZ

Obwieszczenie

o licytacji ruchomości
- ciągnik samochodowy marki MAN

Do pobrania: Pełna treść Obwieszczenia

ZAWIADOMIENIE o wyniku postępowania

przeprowadzonym w trybie zapytań ofertowych o udzielenie zamówienia pod nazwą:
„Dostawa i montaż platformy schodowej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Augustowie
przy ulicy ul. 3 Maja 29 wraz z przygotowaniem miejsca instalacji i doprowadzenie linii zasilającej”

Do pobrania: Pełna wersja Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE o wyniku postępowania

przeprowadzonym w trybie zapytań ofertowych o udzielenie zamówienia pod nazwą:
Likwidacja barier architektonicznych oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych
do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 37”

Do pobrania: Pełna wersja Zawiadomienia

Zarząd Powiatu Augustowskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego
wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat –
działka położona w Augustowie obręb 4, oznaczona nr 65/9 o pow. 0,3198 ha.
Informacje: nr tel. 87 643 96 80.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Starostwo Powiatowe w Augustowie zaprasza do złożenia oferty na:
„Likwidacja barier architektonicznych oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych
do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 37”

Pliki do pobrania:
- pełna treść Zapytania
- załączniki wraz z dokumentacją techniczną

ZAPYTANIE OFERTOWE

Starostwo Powiatowe w Augustowie zaprasza do złożenia oferty na:
„Dostawę i montaż platformy schodowej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Augustowie
przy ul. 3 Maja 29 wraz z przygotowaniem miejsca instalacji i doprowadzenie linii zasilającej”.

Pliki do pobrania:
- pełna treść Zapytania
- załączniki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

"Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Augustowskiego
z uwzględnieniem wszystkich powiatowych jednostek budżetowych,
dochodów własnych jednostek budżetowych, służb, straży i inspekcji".

Numer ogłoszenia: 40813 - 2015; data zamieszczenia: 24.03.2015

Do pobrania: Pełna treść Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

"Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów
usuniętych z dróg Powiatu Augustowskiego na podstawie art. 130 a ustawy (Prawo o ruchu drogowym)".

Numer ogłoszenia: 40663 - 2015; data zamieszczenia: 24.03.2015

Do pobrania: Pełna treść Ogłoszenia

Augustów, dnia 24.03.2015 r.

OS.6341.2.8.2015

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn.zm.) informuję, że zostało wydane Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku pozwolenie wodnoprawne na regulację wód oraz wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pod nazwą:
„Rzeka Słuczka – kształtowanie poprzecznego i podłużnego koryta rzeki wraz z budowlami w km 9+000÷15+650, 17+000÷19+470 „ polegającego na:
- ukształtowaniu przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Słuczki,
- rozbiórce zniszczonych budowli wodnych i komunikacyjnych, budowie nowych budowli wodnych i komunikacyjnych, obręb Rutki Nowe, Gm. Augustów, obręb Kukowo, Reszki, Kamionka Nowa, Łabętnik, Kamionka Stara i Pomiany, gm. Bargłów Kościelny.
W związku z powyższym informuję, że od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w terminie czternastu dni od dnia upublicznienia obwieszczenia strony mogą zapoznawać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. 3 Maja 29, pokój nr 11.
Nadmieniam, że informację o zakończeniu postępowania i wydaniu pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie, na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm.), podano do publicznej wiadomości.

Z up. Starosty
mgr inż. Alojzy Mikos

ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego
przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

Do pobrania: Pełna treść Wykazu

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na: „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Augustowskiego z uwzględnieniem
wszystkich powiatowych jednostek budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych,
służb, straży i inspekcji”
– Nr sprawy: OP.272.11.2014.

Do pobrania - pełna treść Informacji

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę polegającą na „Usuwaniu pojazdów oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów
usuniętych z dróg Powiatu Augustowskiego - na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”

(nr postępowania: OP.272.1.2015).

Do pobrania - pełna treść Informacji

Augustów, dnia 5.03.2015 r.

OS.6341.2.8.2015

OBWIESZCZENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn.zm.) informuję, że zakończone zostało postępowanie w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód oraz wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pod nazwą:
„Rzeka Słuczka – kształtowanie poprzecznego i podłużnego koryta rzeki wraz z budowlami w km 9+000÷15+650, 17+000÷19+470 „ polegającego na:
- ukształtowaniu przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Słuczki,
- rozbiórce zniszczonych budowli wodnych i komunikacyjnych, budowie nowych budowli wodnych i komunikacyjnych, obręb Rutki Nowe, Gm. Augustów, obręb Kukowo, Reszki, Kamionka Nowa, Łabętnik, Kamionka Stara i Pomiany, gm. Bargłów Kościelny.
W związku z powyższym informuję, że od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w terminie siedmiu dni strony mogą zapoznawać się z treścią sprawy oraz składać uwagi i wyjaśnienia w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. 3 Maja 29, pokój nr 11.
Nadmieniam, że informację o zakończeniu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie, na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm.), podano do publicznej wiadomości.

Główny Specjalista

mgr inż. Alojzy Mikos

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania
(w drodze zapytania ofertowego)
na: „Wykonanie prac zabezpieczających budynek garażowy Starostwa Powiatowego w Augustowie
położony na działce nr ewid. 3444/4 przy ul. 3 Maja 29 w Augustowie”.

Do pobrania: Pełna treść Powiadomienia

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zaprasza do złożenia oferty na:
”Wykonanie prac zabezpieczających budynek garażowy Starostwa Powiatowego
w Augustowie położony na działce nr ewid. 3444/4 przy ul. 3 Maja 29 w Augustowie”.

Pliki do pobrania:
- zapytanie ofertowe, formularz Ofertowy, wzór umowy
- Ocena techniczna budynku garażowego
- garaż-schemat zabezpieczeń
- przedmiar robót (kosztorys ofertowy)

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne(tj. Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn.zm.) informuję, że w dniu 10 lutego 2014 r. zostało wszczęte na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód oraz wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pod nazwą:
„Rzeka Słuczka – kształtowanie poprzecznego i podłużnego koryta rzeki wraz z budowlami w km 9+000÷15+650, 17+000÷19+470 „ polegającego na:
- ukształtowaniu przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Słuczki,
- rozbiórce zniszczonych budowli wodnych i komunikacyjnych, budowie nowych budowli wodnych i komunikacyjnych, obręb Rutki Nowe, Gm. Augustów, obręb Kukowo, Reszki, Kamionka Nowa, Łabętnik, Kamionka Stara i Pomiany, gm. Bargłów Kościelny.
W związku z powyższym informuję, że od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia do dnia 4 marca 2015 r. strony mogą zapoznawać się z treścią sprawy oraz składać uwagi i wyjaśnienia w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. 3 Maja 29, pokój nr 11.
Ponadto informuję, że informację o wszczęciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie, na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 145
z późn. zm.), podano do publicznej wiadomości.


Główny Specjalista

mgr inż. Alojzy Mikos

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

"Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych
z dróg Powiatu Augustowskiego na podstawie art. 130 a ustawy (Prawo o ruchu drogowym)"

Numer ogłoszenia: 23821 - 2015; data zamieszczenia: 23.02.2015

Pliki do pobrania:
- Pełna treść ogłoszenia
- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wraz z załącznikami)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

"Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Augustowskiego
z uwzględnieniem wszystkich powiatowych jednostek budżetowych,
dochodów własnych jednostek budżetowych, służb, straży i inspekcji."

Numer ogłoszenia: 23779 - 2015; data zamieszczenia: 23.02.2015

Pliki do pobrania:
- Pełna treść ogłoszenia
- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wraz z załącznikami)

Powiadomienie o wyniku postępowania

z zebranych ofert (w drodze zapytań ofertowych) na
”Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksówi kserokopiarek
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2015 r.”

Do pobrania:
Pełna treść Powiadomienia

Powiadomienie o wyniku postępowania

z zebranych ofert (w drodze zapytań ofertowych) na
"Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2015 r."

Do pobrania:
Pełna treść Powiadomienia

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 30.000 EURO

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
”Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2015 r.”

WIĘCEJ INFORMACJI...

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 30.000 EURO

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
”Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2015 r.”

WIĘCEJ INFORMACJI...

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania
(w drodze zapytania ofertowego)

na: „Wykonanie prac zabezpieczających budynek garażowy Starostwa Powiatowego w Augustowie
położony na działce nr ewid. 3444/4 przy ul. 3 Maja 29 w Augustowie”
.

Pełna treść Powiadomienia

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zaprasza do złożenia oferty na:
”Wykonanie prac zabezpieczających budynek garażowy Starostwa Powiatowego w Augustowie
położony na działce nr ewid. 3444/4 przy ul. 3 Maja 29 w Augustowie”.

Pliki do pobrania:
- zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, wzór umowy
- ocena techniczna budynku garażowego
- garaż-schemat zabezpieczeń

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Augustowskiej Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016

Pełna treść Ogłoszenia

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie na podstawie art. 37 ust. 4 oraz art. 38 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późniejszymi zmianami)ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości.

Pełna treść Ogłoszenia

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszych ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Augustowskiej Grupy Zakupowej w okresie od 01-01-2015 r. do 31-12-2016 r.” – Nr sprawy:OP.272.9.2014
Pliki do pobrania: Pełna treść Informacji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Augustowie.
Numer ogłoszenia: 232909 - 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014

Pliki do pobrania:
- Pełna treść Ogłoszenia

 

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn.zm.) informuje się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Województwu Podlaskiemu pozwolenia wodnoprawnego na przejście sieci szerokopasmowej (kanalizacji kablowej) w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1228 B Sztabin -Krasnybór – Jastrzębna – Lipsk, obok istniejącego mostu pod dnem rzeki Lebiedzianka, w km 2+297 w miejscowości Krasnybór, gmina Sztabin.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w godzinach urzędowania do dnia 12.11.2014r. i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego.
Niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i terminie jego wywieszenia powinno być zwrócone Starostwu Powiatowemu w Augustowie.


Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

mgr inż. Grzegorz Dadura

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Augustowie”
– Nr sprawy: OP.272.10.2014

Pliki do pobrania:
- pełna treść Informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby
Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Augustowie

Numer ogłoszenia: 218863 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014

Pliki do pobrania:
- Pełna treść ogłoszenia
- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wraz z załącznikami)

- pytania i odpowiedzi (21.10.2014)
- zmiana treści SIWZ wraz z załącznikami
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na posadowienie posągu "Gołej Zośki" na jeziorze Rospuda.


WYKAZ Nr 1/2014 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

na Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Augustowskiej Grupy Zakupowej
w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016

Pliki do pobrania:
- Pełna treść ogłoszenia

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wraz z załącznikami)
- Ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie
- Zmiana rachunku bankowego

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:
- zamieszczone 16.10.2014r.

- Zamieszczone 20.10.2014r.

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn.zm.) informuje się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Województwu Podlaskiemu pozwolenia wodnoprawnego na przejście sieci szerokopasmowej (kanalizacji kablowej) w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr 265 obok istniejącego przepustu pod dnem rzeki Rów A w km 8 + 382 w miejscowości Janówek, gm. Sztabin, pow. augustowski, woj. Podlaskie.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w godzinach urzędowania do dnia 18.08.2014r. i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego.

Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

mgr inż. Grzegorz Dadura

Raport z konsultacji w sprawie projektu
„Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 - 2018”

Pliki do pobrania:
1. Pełna treść Raportu
2. Załacznik do Raportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie
Numer ogłoszenia: 246214 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
Do pobrania: Pełna treść Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn.zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Urzędowi Miejskiemu w Lipsku pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego przepustu na rzece Wołkuszanka w m. Nowe Leśne Bohatery, gmina Lipsk, pow. augustowski w ciągu drogi gminnej Nr G 10 2771 i wykonanie nowego urządzenia wodnego (przepustu) wraz z przebudową dojazdów oraz wykonanie tymczasowego rurociągu z grodzami dla realizacji robót.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w godzinach urzędowania do dnia 25.07.2014 r. i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego.

Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

mgr inż. Grzegorz Dadura

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie
Do pobrania: Pełna treść Informacji

Informacja o konsultacjach w sprawie projektu
„Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 - 2018”

Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 24 czerwca 2014r. podjął decyzję o przedłużeniu terminu konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2018”.
Wnioski i uwagi do projektu dokumnetu można przedkładać do 20 lipca 2014r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zakup i dostawa łodzi motorowej z przyczepą podłodziową.
Numer ogłoszenia: 141479 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014
Do pobrania: Pełna treść Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Sprzątanie i utrzymywanie czystości w budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-go Maja 29 i ul. 3-go Maja 37oraz ich posesji.
Numer ogłoszenia: 140443 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014

Do pobrania: Pełna treść Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo-dydaktycznego Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z dociepleniem budynku oraz infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz ciągiem pieszym, na działkach o nr ewid. gruntu 118/2 i 63 położonych przy Al. Kard. Wyszyńskiego 3B w Augustowie.
Numer ogłoszenia: 139927 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014

Do pobrania: Pełna treść Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W AUGUSTOWIE

Pełna treść ogłoszenia,SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami oraz ewentualne zapytania i odpowiedzi - dostepne są na stronie www.augustowski.home.pl

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) informuję, że w dniu 10.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego pomostu drewnianego w kształcie zbliżonym do litery L oraz na budowę pomostu pływającego w kształcie zbliżonym do litery L na działce o nr geod. 236/1 - jezioro Wigry, obręb Bryzgiel, gmina Nowinka, przy działce o nr geod. 97/18.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, w terminie do dnia 14.07.2014 r. w godzinach urzędowania i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z wydaniem ww. pozwolenia wodnoprawnego.

Z up. Starosty Augustowskiego
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

mgr inż. Grzegorz Dadura

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę łodzi motorowej z przyczepą podłodziową w ramach Programu Operacyjnego - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty (nr 2), złożonej przez firmę MD WATER SPORTS Michał Druszcz, ul. Wschodnia 20, 05-220 Zielonka, która zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę brutto: 356.000,00 zł.

Do pobrania: Pełna treść Informacji

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo – dydaktycznego Augustowskiego Centrum edukacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z ociepleniem budynku oraz ciągiem pieszym, na działkach o nr ewid. gruntu 118/2 i 63 położonych przy Al. Kard. Wyszyńskiego 3B w Augustowie” Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty (nr 2), złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Łukasz Pałuska, 16-503 Krasnopol, Aleksandrowo 28, która zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę brutto: 485.883,20 zł.

Do pobrania: Pełna treść Informacji

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegająca na „sprzątaniu i utrzymywaniu czystości w budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 i ul. 3 Maja 37 oraz terenu zewnętrznego (posesji)” – OP.272.7.2014.

Do pobrania: Pełna treść Informacji

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

dotyczącego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie” (nr postępowania OP. 272.4.2014),

Do pobrania: Pełna treść Zawiadonienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sprzątanie i utrzymywanie czystości w budynkach administracyjnych
Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-go Maja 29 i ul. 3-go Maja 37oraz ich posesji.

Numer ogłoszenia: 122459 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014

Do pobrania: Pełna treść ogłoszenia, SIWZ wraz z załącznikami

Augustów, dnia 4 czerwca 2014r.

OS.6341.2.75.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm.) zawiadamia się o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na szczególne korzystanie z wód, pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych, jej piętrzenie oraz retencjonowanie dla potrzeb żeglugi po Kanale Augustowskim w km od 0 + 000 (rzeka Biebrza) do km 81 + 750 (śluza Kurzyniec) oraz w jeziorach Serwy i Sajno.
Starosta Augustowski informuje o możliwości wglądu do treści pozwolenia wodnoprawnego od dnia 04.06.2014 r. do dnia 18.06.2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, pokój 11.


Z up. Starosty Augustowskiego
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

mgr inż. Grzegorz Dadura

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo- dydaktycznego Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z dociepleniem budynku oraz infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz ciągiem pieszym, na działkach o nr ewid. gruntu 118/2 i 63 położonych przy Al. Kard. Wyszyńskiego 3B w Augustowie
Numer ogłoszenia: 118995 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014

Pełna treść ogłoszenia; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ); Dokumentacja projektowa; Przedmiary robót; Specyfikacje techniczne; Pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie WWW.AUGUSTOWSKI.HOME.PL

Informacja
o przystąpieniu do konsultacji w sprawie projektu
„Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 - 2018”

Pełna treść Informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W AUGUSTOWIE

Pełna treść ogłoszenia,SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami oraz ewentualne zapytania i odpowiedzi - dostepne są na stronie www.augustowski.home.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakup i dostawa łodzi motorowej z przyczepą podłodziową
Numer ogłoszenia: 179874 - 2014; data zamieszczenia: 28.05.2014

Pełna treść ogłoszenia; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - znajdują się na stronie WWW.AUGUSTOWSKI.HOME.PL

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę łodzi motorowej z przyczepą podłodziową w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”– Nr sprawy: OP.272.2.2014
Pełna treść zawiadomienia:

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający – Powiat Augustowski, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów zawiadamia, że unieważnia postępowanie dotyczące zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo – dydaktycznego Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z dociepleniem budynku oraz infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz ciągiem pieszym, na działkach o nr ewid. gruntu 118/2 i 63 położonych przy Al. Kard. Wyszyńskiego 3b w Augustowie” (nr postępowania OP.272.3.2014), na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Pełna treść Zawiadomienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakup i dostawa łodzi motorowej z przyczepą podłodziową
Numer ogłoszenia: 155164 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014

Pełna treść ogłoszenia; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - znajdują się na stronie WWW.AUGUSTOWSKI.HOME.PL

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo-dydaktycznego Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z dociepleniem budynku oraz infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz ciągiem pieszym, na działkach o nr ewid. gruntu 118/2 i 63 położonych przy Al. Kard. Wyszyńskiego 3B w Augustowie
Numer ogłoszenia: 98641 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014
Pełna treść ogłoszenia; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ); Dokumentacja projektowa; Przedmiary robót; Specyfikacje techniczne; Pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie WWW.AUGUSTOWSKI.HOME.PL

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
dotyczące udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
projektu Dokumentu Implementacyjnego

Do pobrania: Pełna treść ogłoszenia

STAROSTA AUGUSTOWSKI
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
o g ł a s z a
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa.

Do pobrania: Pełna treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn.zm.) informuje się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Województwu Podlaskiemu pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjnej linii kablowej (rurociągu kablowego) pod rzeką Słuczką (km 15+634) w miejscowości Kamionka Nowa, gmina Bargłów Kościelny, pow. augustowski, woj. podlaskie.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w godzinach urzędowania do dnia 7.03.2014r. i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego.

Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn.zm.) informuje się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Województwu Podlaskiemu pozwolenia wodnoprawnego na przejście sieci szerokopasmowej (kanalizacji kablowej) w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1209B Przewięź – Sucha Rzeczka – Płaska – Mikaszówka – Gruszki – Rudawka w Gruszkach obok istniejącego mostu pod dnem rzeki Pieciówka w km 3+452 w miejscowości Gruszki, gmina Płaska, pow. augustowski, woj. podlaskie.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w godzinach urzędowania do dnia 7.03.2014r. i w tym terminie można wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego.


Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Sprzątanie i utrzymywanie czystości w budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Augustowie
przy ul. 3-go Maja 29 i ul. 3-go Maja 37oraz ich posesji.

Numer ogłoszenia: 30801 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014

Do pobrania: Pełna treść ogłoszenia

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę polegająca na
"sprzątaniu i utrzymywaniu czystości w budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Augustowie
przy ul. 3 Maja 29 i ul. 3 Maja 37 oraz terenu zewnętrznego (posesji)" - OP.272.1.2014.

Do pobrania - pełna treść Informacji

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, póz. 1227 z późn. zm.) Minister Infrastruktury i Rozwoju, zawiadamia o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.(z perspektywą do 2030 r). Zakłada się, że proces ten będzie trwa) do sierpnia 2014 r., a w trakcie jego trwania zaplanowane zostały dwuetapowe konsultacje społeczne.

Do pobrania: Pełna treść Ogłoszenia

Augustów, dnia 23.12.2013 r.

OS.6341.2.75.2013

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn.zm.) informuję, że w dniu 31 października 2013r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Giżycku pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody w Kanale Augustowskim w km od 0+000 /rzeka Biebrza/ do km 81+750 /śluza Kurzyniec/ oraz w jeziorach Serwy i Sajno.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w godzinach urzędowania do dnia 15.01.2014r. i w tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia związane z udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego.
Rozprawa administracyjna odbędzie się w dniu 15 stycznia 2014r. o godz. 10.00 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3-go Maja 29, pokój nr 11.

Augustów: Zamówienie z wolnej ręki na dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych
na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Augustowie

Numer ogłoszenia: 278707 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Augustowski, ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, tel. 87 643 96 50, faks 87 643 96 95.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie z wolnej ręki na dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Augustowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dostarczenie przez PWPW S.A. na podstawie jednostkowych zamówień Zamawiającego następujących dokumentów i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów: 1. spersonalizowanych blankietów dowodów rejestracyjnych, 2. blankietów pozwoleń czasowych, 3. blankietów kart pojazdów, 4. nalepek kontrolnych, 5. blankietów pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania, 6. znaków legalizacyjnych obejmujących: a. nalepki legalizacyjne do dowodu rejestracyjnego i na tablice rejestracyjne, b. nalepki na tablice tymczasowe, 7. spersonalizowanych blankietów praw jazdy, 8. blankietów międzynarodowych prawa jazdy, 9. blankietów pozwoleń na kierowanie tramwajem, 10. druków wniosków o wydanie prawa jazdy. Oraz realizację zamówień: 1. na wykonanie i dostawę dokumentów i oznaczeń takich jak: a. spersonalizowane karty pojazdu, b. spersonalizowane nalepki kontrolne, c. inne spersonalizowane dokumenty lub oznaczenia komunikacyjne, które Zamawiający będzie zobowiązany wydawać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ponadto świadczenie usług w zakresie: a. systemu Wysyłania Powiadomień (SWP). Szczegółowe warunki świadczenia usługi określa Załącznik nr 9 do Umowy, z zastrzeżeniem w § 6 ust. 4, b. systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dedykowanej dla Systemów Pojazd i Kierowca, umożliwiającej składanie wniosków elektronicznych o wydanie prawa jazdy, rejestrację czasową, rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu. Usługa ta stanowi funkcjonalność systemów POJAZD i KIEROWCA, uruchamianą na życzenie Zamawiającego bez żadnych dodatkowych opłat, c. innych dodatkowych funkcjonalności systemów teleinformatycznych POJAZD i KIEROWCA, których zakres i szczegółowe warunki świadczenia określą aneksy do niniejszej Umowy, d. wdrożenia i utrzymania rozwiązania Portal Starosty, zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzenie elektronicznych mechanizmów sprawowania przez Zamawiającego nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców. Szczególne warunki świadczenia usługi określa Załącznik nr 10 do Umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.45.40.00-7, 22.45.80.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 800000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 800000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 800000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 800000,00
 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dostawy dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Minister Infrastruktury komunikatem z dnia 18.08.2008r. poinformował o wyborze Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w warszawie jako jedynego producenta w/w dokumentów.

 

Augustów: Świadczenie usług prawniczych dla Starostwa Powiatowego w Augustowie i organów powiatu.
Numer ogłoszenia: 278675 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Augustowski, ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, tel. 87 643 96 50, faks 87 643 96 95.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług prawniczych dla Starostwa Powiatowego w Augustowie i organów powiatu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym W Augustowie i organów powiatu polegającej na: 1.udzielaniu konsultacji prawnych w zakresie działania komórek organizacyjnych Urzędu, tj.: - Rady, Zarządu Powiatu i Komisji Rady, - Powiatowego Rzecznika Konsumentów, - Sekretarza i Skarbnika Powiatu, - Wydziału Organizacyjno-Prawnego, - Wydziału Geodezji i Kartografii, - Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, - Wydziału Architektury i Budownictwa, - Wydziału Finansowo-Budżetowego, - Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, - Wydziału Komunikacji i Transportu, - Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 2. opracowywaniu pisemnych opinii prawnych, 3. udzielaniu porad i konsultacji prawnych, 4. opracowywanie projektów umów, 5. opiniowaniu projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, 6. zastępstwa procesowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.11.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • IURIS CONSULTUS Biuro Prawnicze w Suwałkach, ul. 1 Maja 1/72, 16-400 Suwałki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 228528,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 261252,00
 • Oferta z najniższą ceną: 261252,00 / Oferta z najwyższą ceną: 261252,00
 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a, art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 5 ust 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. w Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w przypadku zamówienia na wykonanie usług prawniczych w Starostwie Powiatowym w Augustowie (są to usługi o charakterze niepriorytetowym) zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust 1 lub art. 67 ust 1 w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z wymienionych w tym przepisie okoliczności: 1. naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków, 2. naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 3. poniesieniem straty w mieniu publicznym, 4. uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. W przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 5 ust 1 b p.z.p.). Ustawodawca dopuścił więc możliwość zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki zgodnie z wyborem zamawiającego, bez konieczności wykazywania zarówno przesłanek określonych odpowiednio w art. 62 ust 1 i art. 67 ust 1, jak i szczególnego uzasadniania dla zastosowania takich trybów, jak ma to miejsce w okolicznościach wskazanych w art. 5 ust 1a, dla usług prawniczych. Dyspozycja przepisu wskazuje na rodzaj usług prawniczych. Po pierwsze zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego przy wyborze kancelarii do obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Augustowie, gdzie jedynym kryterium jest cena oraz wcześniejsze zatrudnienie w obsłudze prawnej samorządów terytorialnych może, spowodować wybór oferty złożonej przez kancelarię nie dysponującą właściwym doświadczeniem w obsłudze organów samorządu powiatowego, jak również mogą być złożone oferty przewyższające możliwości finansowe Starostwa. Powyższe więc wskazuje, że zastosowanie przetargu nieograniczonego na wybór kancelarii do obsługi prawnej starostwa mogłoby spowodować naruszenie zasady celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków (w/w art. 5 ust 1 a pkt 1.). Po drugie tryb zamówienia z wolnej ręki i negocjacje bez ogłoszenia pozwalają zamawiającemu w bardzo elastyczny sposób dokonać wyboru właściwego wykonawcy, co w konsekwencji skutkuje lepszym dopasowaniem oferty prawnika do potrzeb i możliwości zamawiającego. Zamawiający dokonując wyboru wykonawcy, może brać pod uwagę nie tylko cenę oferty, wiedzę i doświadczenie, ale również okoliczności nie sprecyzowane w ustawie p.z.p., a istotne z punktu widzenia interesów zamawiającego, takie jak: ogólny prestiż wykonawcy, opinia na jego temat w środowisku zawodowym, osiągane sukcesy zawodowe, skuteczność procesowa oraz ocena dotychczasowej pracy w zakresie obsługi prawnej zamawiającego. Podkreślić należy, że połączenie usług prawniczych z usługami prawniczymi polegającymi na wykonaniu zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi lub innymi organami orzekającymi jak również polegającymi na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego jest celowe i racjonalne z uwagi na zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej Starostwa uwzględniając specyfikę działalności tej jednostki. Świadczenie kompleksowych usług prawniczych umożliwia szybsze i bardziej rzetelne rozwiązanie spraw, co przekłada się na efektywność wydatkowania środków. Dokonując wyboru wykonawcy usług prawniczych należy wziąć pod uwagę czy wskazani wykonawcy posiadają pełną wiedzę odnośnie specyfiki funkcjonowania zamawiającego, charakteru oraz zakresu prowadzonych przez niego spraw jak i stanie toczących się spraw. Utrzymanie ciągłości wykonywania usług prawniczych przez tych samych wykonawców zmniejsza istotne ryzyko wystąpienia błędów, umożliwia ciągłość realizacji powierzonych zadań oraz zapewnia terminowe ich wykonanie. Ocenie zamawiającego podlega czy dotychczasowi wykonawcy są partnerami sprawdzonymi, do których zamawiający ma zaufanie, i którzy świadcząc usługi wykazali się profesjonalizmem i umiejętnością doboru optymalnych rozwiązań. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki - w omawianej sprawie - zmniejsza w sposób istotny ryzyko strat, jakie powstałyby w przypadku powierzenia świadczenia usług prawniczych nowym, niesprawdzonym wykonawcom. Zamówienie z wolnej ręki daje możliwość wynegocjowania ceny właściwej z uwagi na możliwości finansowych Starostwa, a ponadto daje możliwość wyboru kancelarii prawnej posiadającej duże doświadczenie oraz wiedzę w obsłudze prawnej organów samorządów. Podsumowując należy stwierdzić, że usługi prawnicze mają charakter usług niepriorytetowych, w związku z czym do zamówień udzielonych na te usługi zastosowanie maja regulacje art. 5 ust 1a i 1b p.z.p.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Numer ogłoszenia: 188557 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Augustowskiej Grupy Zakupowej
Numer ogłoszenia: 187663 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Informacja o wyborze oferty w przetargu

Pełna treść informacji dotycząca przetargu -
„Remont budynku będącego własnością Powiatu Augustowskiego
przeznaczonego na cele statutowe Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie
Al. Kardynała Wyszyńskiego 3b”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Remont budynku będącego własnością Powiatu Augustowskiego
przeznaczonego na cele statutowe Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie
Numer ogłoszenia: 235924 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013


Pełna treść Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont budynku będącego własnością Powiatu Augustowskiego
przeznaczonego na cele statutowe Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie Aleja
Kardynała Wyszyńskiego 3 b
Numer ogłoszenia: 90891 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013


Pełna treść Ogłoszenia

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu ratownictwa wodnego w 2012 roku

Zarząd Powiatu w Augustowie informuje, ze w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2012 roku wpłynęła jedna oferta Augustowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oferta została rozpatrzona negatywnie.

Starosta Augustowski
F

Załącznik

do uchwały Nr 547/77/12

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 15 października 2012r.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

z zakresu ratownictwa wodnego w 2012 roku

Zarząd Powiatu w Augustowie, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) i uchwały Nr 224/XXXVII/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2014”, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2012 roku.

1. Rodzaj zadania

Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych sprzętu do ratownictwa wodnego i dofinansowanie zakupów sprzętu do ratownictwa wodnego podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na obszarach wodnych Powiatu Augustowskiego.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2012 roku Zarząd Powiatu w Augustowie przeznacza, zgodnie z uchwałą Nr 111/XV/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu powiatu augustowskiego na 2012 rok, środki finansowe w wysokości 4.000 zł, z tego kwota 1.000 zł na wydatki bieżące i 3.000 zł na zakupy inwestycyjne.

3. Zasady przyznawania dotacji

3.1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), będących jednocześnie podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Dz. U. Nr 208, poz. 1240).

3.2. Złożone oferty muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

3.3. Do złożonej oferty trzeba dołączyć oświadczenie o nieposiadaniu przeterminowanych zobowiązań finansowych.

3.4 Do złożonej oferty, oprócz załączników obowiązkowych, można dołączyć inne dokumenty, które według oferenta mogą mieć wpływ na ocenę merytoryczną składanej oferty.

3.5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na dofinansowanie realizacji zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

3.6. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie w umowie z wybranym oferentem.

3.7. Kwota przyznanej dotacji w ramach umowy nie może być większa niż 80% całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania określonych w kosztorysie przez organizację.

3.8. Kosztami kwalifikowanymi w ramach realizacji zadania będą koszty ponoszone w celu utrzymania gotowości i prowadzenia działań ratowniczych, w szczególności koszt zakupu sprzętu i ekwipunku ratowniczego niezbędnego do działań ratowniczych. Dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie wydatków poniesionych przed dniem ogłoszenia konkursu, nie wcześniej niż przed dniem 1 października 2012r.

4. Termin i warunki realizacji zadań

4.1. Realizacja zadania w okresie: 1– 31 grudnia 2012 roku.

4.2. Decyzja Zarządu Powiatu w Augustowie w sprawie wyboru oferty stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem), przy czym załącznikiem do umowy jest kopia oferty. Ramowy wzór umowy określają załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

4.3 Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.

4.4. Rozliczenie przyznanej dotacji dokonywane będzie na podstawie sprawozdania z wykonania zadania publicznego, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

5. Termin i miejsce składania ofert

5.1. Termin składania ofert upływa 14 listopada 2012 roku o godz. 15.30.

5.2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert 2012 – Ratownictwo wodne” osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pokój nr 1 w godzinach 7.30 – 15.30 lub korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów (decyduje data wpływu oferty do siedziby Starostwa).

5.3. Oferta złożona w terminie innym niż wskazany w ofercie nie będzie objęta procedurą konkursową.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru oferty

6.1 Wybór oferty nastąpi w trybie konkursowym określonym w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 10 i § 11 załącznika do uchwały Nr 224/XXXVII/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2014”.

6.2 Wyboru oferty dokonuje Komisja Konkursowa w składzie powołanym przez Zarząd Powiatu w Augustowie.

6.3. Wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Konkursowa dokona w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne:

Kryteria formalne:

1) składającym ofertę winien być podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie, określony w punkcie 3.1. niniejszego ogłoszenia,

2) złożenie oferty w terminie,

3) złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25),

4) kompletność oferty (tj. oferta wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem), podpisana przez osoby upoważnione,

5) oferta zawiera szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

6) zgodność oferty z założeniami określonymi w pkt 3.7 niniejszego konkursu.

Oferty niespełniające powyższych wymogów formalnych nie będą dalej rozpatrywane.

Kryteria merytoryczne:

1) zgodność złożonej oferty z zakresem zadania;

2) możliwość realizacji zadania publicznego przez dany podmiot biorąc pod uwagę w szczególności:

a) doświadczenie podmiotu w realizacji tego typu zadań;

b) posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, umożliwiające realizację zadania pod względem merytorycznym oraz obsługę administracyjną, która zagwarantuje rzetelne rozliczenie przyznanej dotacji;

3) efektywność zgłoszonych w ofercie wydatków do proponowanych działań oraz ich racjonalność i gospodarność;

4) wysokość udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (minimum 20%);

5) wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) wiarygodność podmiotu pod względem finansowym;

7) posiadanie statusu podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240).

6.4. Komisja po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawia niezwłocznie protokół z przeprowadzonej oceny postępowania konkursowego Zarządowi Powiatu w Augustowie.

6.5. Decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego podejmuje Zarząd Powiatu w Augustowie w terminie 7 dni od dnia przedłożenia protokołu.

6.6. Z chwilą zaakceptowania przez Zarząd Powiatu w Augustowie wyboru dokonanego przez Komisję Konkursową wybór oferty uznaje się za ostatecznie dokonany.

6.7. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone nie później niż 35 dni po upływie terminu składania ofert, zgodnie z trybem wyboru ofert określonym w niniejszym ogłoszeniu.

7. Wykaz zadań publicznych zleconych przez Zarząd Powiatu w Augustowie w latach 2011 – 2012

W latach 2011 – 2012 Zarząd Powiatu w Augustowie nie zlecał organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego.

 

 

Starosta Augustowski

Augustów: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.120.000 zł na sfinansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetowego Powiatu Augustowskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Numer ogłoszenia: 326804 - 2011; data zamieszczenia: 10.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Augustowski , ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, tel. 87 643 96 50, faks 87 643 96 95.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.augustowski.home.pl oraz http://bip.st.augustow.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.120.000 zł na sfinansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetowego Powiatu Augustowskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.120.000 zł na sfinansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetowego Powiatu Augustowskiego w wysokości 1.508.656 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 611.344 zł. 2.Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo na wniosek Zamawiającego, nie później niż do dnia 20.12.2011 roku . 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do uruchomienia kredytu w ciągu 2 dni od zawarcia umowy. 4.Okres spłaty kredytu (kapitału) w latach 2012-2016. 5.Karencja w spłacie kredytu do dnia 30 września 2012 roku. Spłata kredytu (kapitału) nastąpi od 1 października 2012 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany okresu karencji w zakresie uzgodnionym z Wykonawcą. 6.Spłata kapitału następować będzie w okresach miesięcznych w pierwszym dniu każdego miesiąca. 7.Spłata odsetek nastąpi w okresach miesięcznych, w pierwszym dniu każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po uruchomieniu kredytu. 8. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany okresu spłaty, terminów i wysokości spłat rat kredytu oraz odsetek w okresie spłaty kredytu w zakresie uzgodnionym z Wykonawcą. 9.Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku. 10.Prowizja liczona jako % od kwoty uruchomionego kredytu płatna w terminie 7 dni od daty uruchomienia kredytu. Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które są związane z uruchomieniem kredytu. Prowizja nie może być wyższa niż 1 % kwoty kredytu. 11.Oprocentowanie kredytu zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M równej średniomiesięcznej stawce WIBOR 1M powiększonej o stałą w trakcie trwania umowy, marżę banku. Średniomiesięczna stawka WIBOR 1M obliczana jest jako średnia arytmetyczna stanów dziennych stawki WIBOR 1 M z miesiąca poprzedniego. 12.Zabezpieczenie kredytu w formie weksela in blanco wraz z deklaracja wekslową..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania Wykonawca musi wnieść wadium. 2. Zamawiający ustala wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zlotych). 3.Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca powinien przedłożyć zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego lub Prezesa NBP (albo dokument równoważny), jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. u. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku. . Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Na potwierdzenie spełnienia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien przedłożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna przedłożenie przez bank sprawozdania finansowego za 2010 r. lub sprawozdania finansowego za ostatni zakończony i zatwierdzony przez biegłego rewidenta rok obrachunkowy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. 2. Kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego lub Prezesa NBP, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia albo dokumentu równoważnego, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.st.augustow.wrotapodlasia.pl/, oraz www.augustowski.home.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. 3-go Maja 29 16-300 Augustów pokój nr 31.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Augustowie ul. 3 Maja 29 16-300 Augustów pokój nr 1 Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załączniki

ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM. GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO W AUGUSTOWIE,
UL. TYTONIOWA 6, 16-300 AUGUSTÓW

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:
a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej szkole;
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) uzyskała:
- co najmniej dobrą ocenę pracy okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
- w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku,
o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:
a) ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i spełnia wymagania określone w ppkt. 1) lit. b-i:
b) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w ppkt. 1) lit. b-i:
3) jest osobą niebędąca nauczycielem, która:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
b) ukończyła studia magisterskie;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie
o ubezwłasnowolnienie;
f) spełnia wymagania określone w ppkt 1) lit. b, e, g, i;
4) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), spełniający wymagania określone wyżej, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 3);
5) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.);
11) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) –
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Na żądanie organu prowadzącego szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których mowa w pkt. 2 ppkt. 2, 4, 5, 11, 12.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Konkurs”, w terminie do dnia 5 lipca 2011 r. do godz. 1500, w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu
w Augustowie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Augustowie

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Oprganizacyjno Prawny

Data wytworzenia: 2016-06-28

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2004-06-17

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2020-01-02

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2004-06-17