UCHWAŁA NR 104/XIV/2016
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie włączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie
do Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie

        Na podstawie art. 62 ust. 5, w zw. z art. 5c pkt 1 i art. 42 ust. 1  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych      (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:


§  1. Z dniem 1 lipca 2016r. włącza się Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie, ul. Zarzecze 1 do Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3a, likwidując tym samym jednostkę budżetową Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie.

§ 2. Pełna nazwa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie otrzymuje brzmienie: Zespół Placówek Młodzieżowych Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie.

§ 3. Mienie będące na stanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie zostanie protokolarnie przekazane z dniem 30 czerwca 2016r. Zespołowi Placówek Młodzieżowych w Augustowie, na podstawie inwentaryzacji wszystkich składników majątku.

§ 4. Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie przejmie wszystkie należności i zobowiązania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie, według stanu na 30 czerwca 2016r.

§ 5. Pracownicy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie od dnia 1 lipca  2016r. staną się pracownikami Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie.

§ 6. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie do dostosowania statutu Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie do nowej struktury organizacyjnej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Augustowie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Augustowie oraz Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Augustowie i Zespole Placówek Młodzieżowych w  Augustowie.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Sobolewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2016-04-12

Modyfikujący: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2016-04-12

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2016-04-12