Uchwały Rady Powiatu 2010-2014

 

Nr Uchwały:

Uchwała Dotyczy:

Uchwała
Nr 1/I/10

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr 2/I/10

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr 3/I/10
w sprawie wyboru Starosty Augustowskiego.
Uchwała
Nr 4/I/10
w sprawie wyboru Wicestarosty Augustowskiego.
Uchwała
Nr 5/I/10
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 6/I/10

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr 7/I/10

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr 8/I/10

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr9/I/10

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr 10/I/10
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budownictwa i Dróg, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 11/II/10
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Powiatu Augustowskiego.
Uchwała
Nr 12/II/10
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Augustowskiego
Uchwała
Nr 13/II/10
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2010 rok.
Uchwała
Nr 14/III/11
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2011 - 2016.
Uchwała
Nr 15/III/11
w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2011 rok.
Uchwała
Nr 16/III/11
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie
Uchwała
Nr 17/III/11
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
Uchwała
Nr 18/III/11
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Augustowie przy ul. Turystycznej.
Uchwała
Nr 19/III/11
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.
Uchwała
Nr 20/III/11
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 21/III/11
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 22/III/11
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budownictwa i Dróg, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 23/III/11
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 24/III/11
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 25/IV/11
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zygmunta Janusza Rułkowskiego na postępowanie Starosty Augustowskiego
Uchwała
Nr 26/IV/11
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej
Uchwała
Nr 27/IV/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków.
Uchwała
Nr 28/IV/11
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Augustowie.
Uchwała
Nr 29/V/11
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
Uchwała
Nr 30/V/11
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie użytkowania wieczystego
Uchwała
Nr 31/V/11
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2011 rok.
Uchwała
Nr 32/V/11
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2011 - 2016.
Uchwała
Nr 33/VI/11
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2010 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok
Uchwała
Nr 34/VI/11
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 35/VI/11
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2011 rok.
Uchwała
Nr 36/VI/11
w sprawie wydania opinii dotyczącej uzupełniającego wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy
Uchwała
Nr 37/VII/11
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się zwiększone środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku
Uchwała
Nr 38/VII/11
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem
i przechowywaniem pojazdów
Uchwała
Nr 39/VII/11
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2011 - 2016
Uchwała
Nr 40/VII/11
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015
Uchwała
Nr 41/VII/11
w sprawie zmiany uchwały Nr 212/XXXV/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego
Uchwała
Nr 42/VII/11
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Augustowskiego
Uchwała
Nr 43/VII/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Augustów
Uchwała
Nr 44/VII/11
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2011 rok.
Uchwała
Nr 45/VII/11
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2011 - 2016
Uchwała
Nr 46/VIII/11
w sprawie dokonania przeniesienia pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.
Uchwała
Nr 47/VIII/11
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2011 rok.
Uchwała
Nr 48/VIII/11
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2011 - 2016.
Uchwała
Nr 49/IX/11
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.
Uchwała
Nr 50/IX/11
w sprawie przekazania zarządu drogą powiatową Nr 1187B Jabłońskie – Topiłówka - Mazurki od km 0+000 do km 2+431,30 oraz uwzględnienia w projekcie budżetu na 2012 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie – Topiłówka - Mazurki od km 0+000 do km 2+431,30”.
Uchwała
Nr 51/IX/11
w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2012 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic miejskich powiatowych w Augustowie: 2519B – Kwaśna, 2528B - Młodości i 2536B - Polna – ETAP I”.
Uchwała
Nr 52/IX/11
w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XXXIV/06 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Augustowskiego na lata 2007 – 2013”
Uchwała
Nr 53/IX/11
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2011 rok.
Uchwała
Nr 54/IX/11
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2011 - 2016.
Uchwała
Nr 55/IX/11
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego powiatowych dróg publicznych w powiecie augustowskim.
Uchwała
Nr 56/X/11
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.
Uchwała
Nr 57/X/11
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2011 rok.
Uchwała
Nr 58/X/11
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2011 - 2016.
Uchwała
Nr 59/X/11
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem
i przechowywaniem pojazdów w 2012 roku
Uchwała
Nr 60/XI/11
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.
Uchwała
Nr 61/XI/11
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2011 rok.
Uchwała
Nr 62/XI/11
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2011 - 2016.
Uchwała
Nr 63/XI/11
w sprawie zmiany uchwały Nr 228/XXXVII/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Uchwała
Nr 64/XI/11
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości Powiatu Augustowskiego.
Uchwała
Nr 65/XI/11
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Augustowskiego Augustowskiemu Klubowi Sportowemu „Sparta”
Uchwała
Nr 66/XI/11
w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Podlaskiego strefą wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie (GMO)
Uchwała
Nr 67/XII/11
w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2012 rok.
Uchwała
Nr 68/XII/11
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2012 - 2016.
Uchwała
Nr 69/XIII/12
w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
Uchwała
Nr 70/XIII/12
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 2 w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3
Uchwała
Nr 71/XIII/12
w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3
Uchwała
Nr 72/XIII/12
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3
Uchwała
Nr 73/XIII/12
w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6
Uchwała
Nr 74/XIII/12
w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6
Uchwała
Nr 75/XIII/12
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6
Uchwała
Nr 76/XIII/12
w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6
Uchwała
Nr 77/XIII/12
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6
Uchwała
Nr 78/XIII/12
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Lipsku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Lipsku, ul. Szkolna 1
Uchwała
Nr 79/XIII/12
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Lipsku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Lipsku, ul. Szkolna 1
Uchwała
Nr 80/XIII/12
w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6 w III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie, wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6
Uchwała
Nr 81/XIII/12
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2012 rok
Uchwała
Nr 82/XIII/12
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości Powiatu Augustowskiego
Uchwała
Nr 83/XIII/12
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Augustowie
Uchwała
Nr 84/XIII/12
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 85/XIII/12
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 86/XIII/12
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 87/XIII/12
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budownictwa i Dróg, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 88/XIII/12
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała
Nr 89/XIII/12
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 90/XIII/12
w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 91/XIII/12
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 92/XIV/12
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
Uchwała
Nr 93/XIV/12
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Augustowie
Uchwała
Nr 94/XIV/12
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.
Uchwała
Nr 95/XIV/12
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2012 - 2014.
Uchwała
Nr 96/XIV/12
w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 2 w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie,
Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3
Uchwała
Nr 97/XIV/12
w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3
Uchwała
Nr 98/XIV/12
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3
Uchwała
Nr 99/XIV/12
w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6
Uchwała
Nr 100/XIV/12
w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6
Uchwała
Nr 101/XIV/12
w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6
Uchwała
Nr 102/XIV/12
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6
Uchwała
Nr 103/XIV/12
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6
Uchwała
Nr 104/XIV/12
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Lipsku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Lipsku, ul. Szkolna 1
Uchwała
Nr 105/XIV/12
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Lipsku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Lipsku, ul. Szkolna 1
Uchwała
Nr 106/XIV/12
w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 w Augustowie w III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie
Uchwała
Nr 107/XIV/12
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2012 rok.
Uchwała
Nr 108/XV/12
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 109/XV/12
w sprawie zmiany uchwały Nr 16/III/2011 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
Uchwała
Nr 110/XV/12
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego w 2012 roku
Uchwała
Nr 111/XV/12
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2012 rok.
Uchwała
Nr 112/XV/12
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2012 - 2016.
Uchwała
Nr 113/XV/12
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowinka.
Uchwała
Nr 114/XVI/12
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2011 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok
Uchwała
Nr 115/XVI/12
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 116/XVI/12
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2012 - 2016.
Uchwała
Nr 117/XVII/12
w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu w Augustowie do opracowania kierunków zmian i przekształceń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie
Uchwała
Nr 118/XVII/12
w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Augustowie
Uchwała
Nr 119/XVII/12
w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie
Uchwała
Nr 120/XVII/12
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Uchwała
Nr 121/XVII/12
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu augustowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Augustowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Uchwała
Nr 122/XVII/12
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Augustowskiego Polskiemu Towarzystwu Numizmatycznemu na żetonie poświęconym X Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej „Pieniądz i systemy monetarne – wspólne dziedzictwo Europy”
Uchwała
Nr 123/XVII/12
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2012 rok.
Uchwała
Nr 124/XVII/12
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2012 - 2016.
Uchwała
Nr 125/XVII/12
w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania wniosku w sprawie odwołania Starosty Augustowskiego.
Uchwała
Nr 126/XVIII/12
w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Augustowie,
ul. Śródmieście 31
Uchwała
Nr 127/XVIII/12
w sprawie określenia kierunku zmian i przekształceń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie
Uchwała
Nr 128/XVIII/12
w sprawie  zmiany uchwały Nr 111/XV/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2012 rok.
Uchwała
Nr 129/XIX/12
w sprawie uchwalenia  „Programu Ochrony Środowiska  dla Powiatu Augustowskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.
Uchwała
Nr 130/XIX/12
w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2012 rok.
Uchwała
Nr 131/XIX/12
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2012-2016
Uchwała
Nr 132/XIX/12
w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2013 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr  1187B  Jabłońskie – Topiłówka - Mazurki od km 0+000  do km 2+431,30”.
Uchwała
Nr 133/XX/12
w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Augustowski.
Uchwała
Nr 134/XX/12
w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Augustowie.
Uchwała
Nr 135/XX/12
w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr l w Augustowie, ul. Śródmieście 31
Uchwała
Nr 136/XX/12
w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Uchwała
Nr 137/XX/12
w  sprawie  ustalenia  wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem  pojazdów w 2013 roku
Uchwała
Nr 138/XX/12
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości Powiatu Augustowskiego.
Uchwała
Nr 139/XX/12
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.
Uchwała
Nr 140/XX/12
w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowinka.
Uchwała
Nr 141/XX/12
w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2012 rok.
Uchwała
Nr 142/XX/12
w sprawie wyboru kandydatów do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie.
Uchwała
Nr 143/XXI/12
w sprawie zmiany uchwały Nr 212/XXXV/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego.
Uchwała
Nr 144/XXI/12
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.
Uchwała
Nr 145/XXI/12
w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2012 rok.
Uchwała
Nr 146/XXI/12
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2012 - 2016.
Uchwała
Nr 147/XXI/12
w sprawie oddania w dzierżawę budynku położonego w Augustowie przy ulicy Szpitalnej 12.
Uchwała
Nr 148/XXII/13
w sprawie powierzenia w latach 2013 – 2015 Gminie Miasto Augustów prowadzenia zadania publicznego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej
Uchwała
Nr 149/XXII/13
w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2013 rok.
Uchwała
Nr 150/XXII/13
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2013- 2016.
Uchwała
Nr 151/XXIII/13
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Augustowie przy
ul. Szpitalnej 12 w trybie przetargu pisemnego ograniczonego.
Uchwała
Nr 152/XXIII/13
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.
Uchwała
Nr 153/XXIII/13
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu  Profilaktyczno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2013-2018
Uchwała
Nr 154/XXIII/13
w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego Rodzinnym Domu Dziecka w Augustowie, ul. Wypusty 13
Uchwała
Nr 155/XXIII/13
w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2013 rok.
Uchwała
Nr 156/XXIII/13
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2013 - 2016.
Uchwała
Nr 157/XXIII/13
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 158/XXIII/13
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 159/XXIII/13
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu
Uchwała
Nr 160/XXIII/13
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 161/XXIII/13
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budownictwa i Dróg, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 162/XXIII/13
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
Uchwała
Nr 163/XXIII/13
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Augustowie.
Uchwała
Nr 164/XXIV/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2012
i sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok
Uchwała
Nr 165/XXIV/13
w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 166/XXIV/13
w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2013 rok
Uchwała
Nr 167/XXIV/13
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2013-2016
Uchwała
Nr 168/XXIV/13
w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Augustowskiego
Uchwała
Nr 169/XXIV/13
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego na rok 2013
Uchwała
Nr 170/XXVI/13
w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
Uchwała
Nr 171/XXVI/13
w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2013 rok.
Uchwała
Nr 172/XXVI/13
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2013 - 2016.
Uchwała
Nr 173/XXVI/13
w sprawie zmiany Uchwały Nr 168/XXIV/13 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Augustowskiego.
Uchwała
Nr 174/XXVII/13
w sprawie  przekazania środków finansowych dla Policji w 2013 roku.
Uchwała
Nr 175/XXVII/13
w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Miastu Augustów.
Uchwała
Nr 176/XXVII/13
w sprawie zmiany uchwały Nr 212/XXXV/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego.
Uchwała
Nr 177/XXVII/13
w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2013 rok.
Uchwała
Nr 178/XXVII/13
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2013 - 2016.
Uchwała
Nr 179/XXVII/13
w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
Uchwała
Nr 180/XXVIII/13
 w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2014 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy miejskiej powiatowej Nr 2524B 3-go Maja w Augustowie na odcinku od ul.  Rynku Zygmunta Augusta do ul. Hożej”.
Uchwała
Nr 181/XXVIII/13
w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Augustowie  z Wójtem Gminy Sztabin porozumienia dotyczącego przekazania zarządu: odcinkiem drogi powiatowej Nr 1225B Sztabin – Jaminy – Mogielnice od DK Nr 8 do skrzyżowania z ul. Młodości w Sztabinie, drogą powiatową Nr 1241B Sztabin – Janówek oraz odcinkiem drogi powiatowej nr 1223B od skrzyżowania z drogą gminną Nr 102829B Janówek- Kopiec do m. Huta oraz uwzględnienia w projekcie budżetu na 2014 rok środków finansowych na realizację przebudowy tych odcinków dróg powiatowych w ramach inwestycji " Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 1225B, 1241B i 1223B oraz drogę gminną 102829B ".
Uchwała
Nr 182/XXVIII/13
w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2014 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze – Dreństwo – Woznawieś od km 0+000 do km 5+725”.
Uchwała
Nr 183/XXVIII/13
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Augustowie z Burmistrzem Miasta Augustów  porozumienia dotyczącego przekazania zarządu: odcinkiem ulicy miejskiej powiatowej Nr 2536B - Polna w Augustowie długości 12mb, odcinkiem ulicy miejskiej powiatowej Nr 2553B – ks. Skorupki w Augustowie długości 30 mb oraz odcinkiem ulicy miejskiej powiatowej Nr 2561B –Wojska Polskiego w Augustowie długości 40 mb.
Uchwała
Nr 184/XXVIII/13
w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
Uchwała
Nr 185/XXVIII/13
w sprawie sprostowania błędu.
Uchwała
Nr 186/XXVIII/13
w sprawie  pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie za rok 2012.
Uchwała
Nr 187/XXVIII/13
w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2013 rok.
Uchwała
Nr 188/XXVIII/13
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2013 - 2016.
Uchwała
Nr 189/XXIX/13
w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2013 rok.
Uchwała
Nr 190/XXX/13
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.
Uchwała
Nr 191/XXX/13
w  sprawie  ustalenia  wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i  przechowywaniem  pojazdów w 2014 roku
Uchwała
Nr 192/XXX/13
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Augustów.
Uchwała
Nr 193/XXX/13
w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2013 rok.
Uchwała
Nr 194/XXX/13
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2013 - 2016.
Uchwała
Nr 195/XXX/13
w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
Uchwała
Nr 196/XXXI/14
w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2014 rok.
Uchwała
Nr 197/XXXI/14
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2014 - 2017.
Uchwała
Nr 198/XXXI/14
w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego Rodzinnym Domu Dziecka w Augustowie, ul. Wypusty 13
Uchwała
Nr 199/XXXII/14
w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Zarządu Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 200/XXXII/14
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Augustowskiego Powiatowemu Kołu Pszczelarzy w Augustowie na oznaczenie miejsca pochodzenia produktu „miód augustowski”
Uchwała
Nr 201/XXXII/14
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Zespole Placówek Młodzieżowych Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 2 w Augustowie
Uchwała
Nr 202/XXXII/14
w sprawie powierzenia Gminie Białystok prowadzenia zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym
Uchwała
Nr 203/XXXII/14
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.
Uchwała
Nr 204/XXXII/14
w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2014 rok.
Uchwała
Nr 205/XXXII/14
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2014 - 2017.
Uchwała
Nr 206/XXXII/14
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 207/XXXII/14
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 208/XXXII/14
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 209/XXXII/14
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 210/XXXII/14
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budownictwa i Dróg, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa  i Rolnictwa Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 211/XXXIII/14
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2013 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok
Uchwała
Nr 212/XXXIII/14
w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 213/XXXIII/14
w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2014 rok.
Uchwała
Nr 214/XXXIII/14
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2014 - 2017.
Uchwała
Nr 215/XXXIII/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Augustów.
Uchwała
Nr 216/XXXIII/14
w sprawie zaopiniowania projektu połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do sejmiku województwa.
Uchwała
Nr 217/XXXIII/14
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego w 2014 r.
Uchwała
Nr 218/XXXIII/14
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. opieki zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
Uchwała
Nr 219/XXXIV/14
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
Uchwała
Nr 220/XXXIV/14
w sprawie podziału Powiatu Augustowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
Uchwała
Nr 221/XXXIV/14
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Augustowskiego przez Wydawnictwo BiK na trzeciej edycji Mapy Administracyjno – Turystycznej Województwa Podlaskiego
Uchwała
Nr 222/XXXIV/14
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Augustowskiego przez Centrum Kształcenia i Usług Sp z o.o. w Oświęcimiu na potrzeby Systemu Informacji Lokalnej SIL24
Uchwała
Nr 223/XXXIV/14
w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2014 rok.
Uchwała
Nr 224/XXXIV/14
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2014 - 2017.
Uchwała
Nr 225/XXXIV/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sztabin.
Uchwała
Nr 226/XXXIV/14
w sprawie  przekazania środków finansowych dla Policji w 2014 roku.
Uchwała
Nr 227/XXXIV/14
w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2015 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2522B Limanowskiego w Augustowie”.
Uchwała
Nr 228/XXXIV/14
w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2015 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy miejskiej powiatowej Nr 2524B 3-go Maja w Augustowie na odcinku od ul.  Ściegiennego do ul. Hożej”.
Uchwała
Nr 229/XXXIV/14
w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2015 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1215B Pruska – Tajno Podjeziorne od km 0+000 do km 3+920”.
Uchwała
Nr 230/XXXIV/14
w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Augustowie z Wójtem Gminy Bargłów Kościelny porozumienia dotyczącego przekazania zarządu: drogą powiatową zamiejską Nr 1212B Barszcze – Dreństwo – Woznawieś od km 0+000 do km 5+725 oraz uwzględnienia
w projekcie budżetu na 2015 rok środków finansowych na realizację inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze – Dreństwo–Woznawieś od km 0+000 do km 5+725”.
Uchwała
Nr 231/XXXIV/14
w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Augustowie z Burmistrzem Lipska porozumienia dotyczącego przekazania zarządu: ulicą powiatową Nr 2569B Kościelna w Lipsku dł. 330mb odcinek od ul. Batorego w kierunku Sztabina oraz uwzględnieniaw projekcie budżetu na 2015 rok środków finansowych na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka ulicy powiatowej Nr 2569B Kościelna w Lipsku dł. 330mb odcinek od ul. Batorego w kierunku Sztabina” .
Uchwała
Nr 232/XXXIV/14
w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Augustowie z Wójtem Gminy Augustów porozumienia dotyczącego przekazania zarządu: odcinkiem drogi powiatowej nr   1187B  Jabłońskie – Topiłówka - Mazurki od km 0+000 do km 0+400 oraz uwzględnienia w projekcie budżetu na 2015 rok środków finansowych na realizację przebudowy odcinka drogi powiatowej nr   1187B  Jabłońskie – Topiłówka - Mazurki od km 0+000 do km 0+400 w ramach inwestycji "Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną 102656B"
Uchwała
Nr 233/XXXIV/14
w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Augustowie z Wójtem Gminy Sztabin porozumienia dotyczącego przekazania zarządu: odcinkiem drogi powiatowej nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr 102829B Janówek - Kopiec oraz uwzględnienia w projekcie budżetu na 2015 rok środków finansowych na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr 102829B Janówek- Kopiec”
Uchwała
Nr 234/XXXIV/14
w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
Uchwała
Nr 235/XXXIV/14
w sprawie  pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie za rok 2013.
Uchwała
Nr 236/XXXV/14
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Augustowie z Burmistrzem Miasta Augustowa porozumienia dotyczącego przekazania zarządu: odcinkiem ulicy miejskiej powiatowej Nr 2536B - Polna w Augustowie długości 12mb, odcinkiem ulicy miejskiej powiatowej Nr 2514B – Kopernika w Augustowie długości 16,23 mb, odcinkiem ulicy miejskiej powiatowej Nr 2516B – Kościuszki w Augustowie długości 18,07 mb, odcinkiem ulicy miejskiej powiatowej Nr 2559B – Wierzbna w Augustowie długości 15 mb oraz odcinkiem ulicy miejskiej powiatowej Nr 2524B – 3 Maja w Augustowie długości 3,5 mb.
Uchwała
Nr 237/XXXV/14
w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2014 rok.
Uchwała
Nr 238/XXXV/14
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2014 - 2017.
Uchwała
Nr 239/XXXV/14
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej
Uchwała
Nr 240/XXXVI/14
w  sprawie  przyjęcia  „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 - 2018”
Uchwała
Nr 241/XXXVI/14
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.
Uchwała
Nr 242/XXXVI/14
w sprawie przyjęcia rezygnacji Starosty Augustowskiego.
Uchwała
Nr 243/XXXVI/14
w sprawie wyboru Starosty Augustowskiego.
Uchwała
Nr 244/XXXVI/14
w sprawie wyboru Wicestarosty Augustowskiego.
Uchwała
Nr 245/XXXVI/14
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 246/XXXVI/14
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Augustowskiego.
Uchwała
Nr 247/XXXVII/14
w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2014 rok.
Uchwała
Nr 248/XXXVII/14
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2014 - 2017.
Uchwała
Nr 249/XXXVII/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Augustów.
Uchwała
Nr 250/XXXVII/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Augustów.
Uchwała
Nr 251/XXXVII/14
w  sprawie  ustalenia  wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i  przechowywaniem  pojazdów w 2015 roku

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2010-12-10

Modyfikujący: Sylwia Zajkowska

Data modyfikacji: 2014-11-26

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2010-12-10