UCHWAŁA NR 153/XXIII/13
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE
z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu  Profilaktyczno – Edukacyjnego
dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Przemocą w Rodzinie
w Powiecie Augustowskim na lata 2013-2018

Na podstawie art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007r. Nr 173, poz 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 92, poz. 753;  Nr 157, oz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493; Dz.U. z 2009r. Nr 206, poz. 1589; Dz.U. z 2010r., Nr 28, poz. 146; Nr 125, poz. 842, Nr 149, poz. 887 ) uchwala się, co następuje:

§1. Rada Powiatu w Augustowie uchwala Powiatowy Program Profilaktyczno – Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2013-2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Augustowie.

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Krzyżopolski

 


 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2013-04-11

Modyfikujący: Sylwia Zajkowska

Data modyfikacji: 2013-04-11

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2013-04-11