UCHWAŁA NR 240/ XXXVI/ 2014
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE
z dnia 28 października 2014 roku

w  sprawie  przyjęcia  „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na lata 2015 - 2018”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014r. poz. 379), w związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.1118) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2018”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie

Roman Krzyżopolski

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2014-11-26

Modyfikujący: Sylwia Zajkowska

Data modyfikacji: 2014-11-26

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2014-11-26