UCHWAŁA NR  253/XXXIV/06
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 26 października 2006 r.

 w sprawie przyjęcia 
„Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Augustowskiego na lata 2007 - 2013”

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055)  Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Augustowskiego na lata 2007 - 2013”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2006-11-16

Data modyfikacji: 2006-11-16

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2006-11-16