Uchwała Nr 8/II/02
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 17 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Augustowskiego.

 

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity w Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688/ oraz § 76 Statutu Powiatu Augustowskiego /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 1999 r. Nr 6, poz. 51, Nr 25, poz. 391; Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2001 r. Nr 42, poz. 731/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Statucie Powiatu Augustowskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/12/1998 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Augustowskiego /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 1999 r. Nr 6, poz. 51, Nr 25, poz. 391; Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2001 r. Nr 42, poz. 731/ wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada powiatu ustanawia w drodze uchwały własny herb i flagę powiatu.

2. Herb Powiatu Augustowskiego w postaci tarczy trójdzielnej z falą srebrną z lewa w skos. W polu górnym błękitnym z prawa - mitra książęca złota. Pole dolne zielone.

3. Flaga herbowa Powiatu Augustowskiego ma postać płata trójdzielnego z pasem srebrnym z lewa w skos. Na polu górnym błękitnym z prawa - mitra książęca złota. Pole dolne zielone.

4. Wzory herbu i flagi stanowią załącznik nr 1 do Statutu.".

2. W § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"W skład rady powiatu wchodzi 19 radnych.".

3. § 9 otrzymuje brzmienie:

"Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

1/ stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu;

2/ wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego;

3/ powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu;

4/ stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej;

5/ uchwalanie budżetu powiatu;

6/ rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu;

7/ podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami;

8/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

a/ zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,

b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,

e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,

f/ tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,

g/ tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,

h/ współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,

i/ tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

9/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu;

10/ określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

11/ podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych;

12/ uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;

13/ uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

14/ dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu;

15/ podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu;

16/ podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;

17/ podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.".

4. W § 12 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"Organizację i zasady działania rady powiatu określa regulamin działania rady powiatu uchwalony przez radę powiatu.".

5. W § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Rada powiatu wybiera komisję rewizyjną w liczbie 5 osób.".

6. § 43:

1/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Rada powiatu, w drodze uchwały, może powoływać ze swojego grona, stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania. Komisje rady powiatu są powoływane w składzie pięcioosobowym.".

2/ skreśla się ust. 6.

7. § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Klub może utworzyć co najmniej czterech radnych.".

8. § 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom zarządu.".

9. W § 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Powiatowe służby, inspekcje i straże tworzą:

1/ Komenda Powiatowa Policji w Augustowie;

2/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie;

3/ Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Augustowie;

4/ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Augustowie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Roman Krzyżopolski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-08-29

Data modyfikacji: 2003-08-29

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-08-29