Statut Powiatu Augustowskiego

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1

 


Statut określa:

1) ustrój Powiatu Augustowskiego,
2) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Powiatu w Augustowie, Komisji Rady Powiatu, Zarządu Powiatu,
3) zasady tworzenia Klubów Radnych Powiatu Augustowskiego,
4) zasady dostępu do dokumentów Rady, jej Komisji i Zarządu Powiatu oraz korzystania z nich.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Augustowski,
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Augustowie,
3) Komisji - należy przez to rozumieć Komisje Rady Powiatu w Augustowie,
4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Augustowie,
5) Klubach Radnych - należy przez to rozumieć Kluby Radnych Powiatu Augustowskiego,
6) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Augustowie,
7) Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Augustowie,
8) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o samorządzie powiatowym.

 

§ 3

Powiat stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców Powiatu oraz terytorium obejmujące:
1) miasto: Augustów,
2) gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska, Sztabin.

§ 4

Siedzibą władz Powiatu jest miasto Augustów.

§ 5

1. Powiat ma osobowość prawną.
2. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 6

1. Powiat posiada herb, flagę i sztandar.
2. Wzór herbu, flagi i sztandaru określają odrębne uchwały Rady.

Rozdział 2
Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Rady

 

§ 7

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 19 Radnych.
3. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje Komisje.

§ 8

Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 9

Rada wybiera ze swego grona:

1) Przewodniczącego,
2) jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących.

 

§ 10

Rada powołuje spośród Radnych następujące stałe Komisje:

1) Rewizyjną,
2) Budżetu i Finansów,
3) Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
4) Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli,
5) Budownictwa, Dróg, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa.

 

§ 11

1. Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej Powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.
2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają i wypowiadają słowo „Ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
3. Radny nieobecny na pierwszej sesji oraz Radny, który uzyskał mandat w czasie trwania kadencji, składa ślubowanie na pierwszej sesji, na której jest obecny.

§ 12

1. Dokumentem stwierdzającym pełnienie funkcji Radnego jest zaświadczenie Powiatowej Komisji Wyborczej podpisane przez jej Przewodniczącego.
2. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Powiatu.
3. Radny obowiązany jest brać udział w pracach organów Powiatu.
4. Radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez Radę.

§ 13

1. Wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem Radny obecny na sesji.
3.W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko.

§ 14

Obsługę Rady i jej Komisji zapewnia Wydział Organizacyjno-Prawny Starostwa.

§ 15

1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
2. Rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
3. Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję nadzwyczajną na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1
4. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 stosuje się przepis ust. 2, z tym, że dodatkowo jest wymagana zgoda wnioskodawcy.
5. Na wniosek Starosty Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest Zarząd, a projekt wpłynął do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.

§ 16

1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie terminu i miejsce obrad,
3) zapewnienie dostarczenia Radnym materiałów, w tym projektów uchwał.

3. Przy przygotowaniu sesji Przewodniczący Rady może korzystać z pomocy Wiceprzewodniczących.
4. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia się Radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad. Do powiadomienia doręcza się projekty uchwał i pozostałe materiały sesyjne.
6. Materiały na sesję których przedmiotem jest uchwalenie budżetu Powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, doręcza się Radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem sesji.
7. W przypadku niedotrzymania terminów o których mowa w ust. 5 i 6 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia.
8. Wniosek o odroczenie sesji może złożyć Radny tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
9. Terminów o których mowa w ust. 5 i 6 nie stosuje sie do sesji zwoływanej w trybie przewidzianym w § 15 ust. 3.

§ 17

1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Starosty, ustala listę gości zaproszonych na sesję.
2. W sesjach uczestniczą, z głosem doradczym, Sekretarz i Skarbnik.
3. Do udziału w sesjach mogą zostać zobowiązani kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 18

1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

§ 19

1. Porządek obrad sesji powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego Rady lub Radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1, Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie podejmowanie uchwał.
3. W protokole z obrad Rady odnotowuje się fakt przerwania obrad i przyczynę, imiona i nazwiska nieobecnych Radnych oraz Radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem.

§ 20

1. Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu Rady, Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, niemożliwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwał.

§ 21

1. Przewodniczący Rady otwiera, prowadzi i zamyka sesje.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady czynności określone w ust. 1 wykonuje wskazany przez Przewodniczącego Rady Wiceprzewodniczący Rady, a w razie braku wskazania Wiceprzewodniczący starszy wiekiem.
3. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: "Otwieram .... sesję Rady Powiatu w Augustowie."
4. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady:

1) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad,
2) przedstawia porządek obrad,
3) poddaje pod głosowanie wniosek o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad.

5. Rada może uchwalić w trakcie obrad uzupełnienie lub zmianę ustalonego porządku obrad bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
6. Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:

1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu i wykonania uchwał Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,
4) interpelacje i zapytania Radnych,
5) wnioski i oświadczenia Radnych.

 

§ 22

1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
3. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdej chwili obrad.
4. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję Rady.

§ 23

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień Radnych i innych osób uczestniczących w sesji.
2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie Radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, Przewodniczący Rady, po zwróceniu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w sesji.
4. Przewodniczący Rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad osobom będącym publicznością, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 24

1. Przewodniczący Rady udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:

1) sprawdzenia quorum,
2) zmiany porządku obrad,
3) ograniczenia czasu wystąpień mówców,
4) zakończenia wystąpień,
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
6) zarządzenia przerwy,
7) odesłania projektu uchwały do Komisji,
8) przeliczenia głosów,
9) przestrzegania porządku obrad.

3. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję, po czym poddaje wniosek pod głosowanie.

§ 25

1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ 26

Rozpatrzenie projektu uchwały polega na przedstawieniu uzasadnienia podjęcia uchwały, przedstawieniu opinii właściwych Komisji, Klubów Radnych, dyskusji i głosowaniu.

§ 27

1. Przewodniczący Rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Zarządowi, zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 28

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę " Zamykam ..... sesję Rady Powiatu w Augustowie".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która odbyła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 29

1. Przebieg sesji jest nagrywany. Nagranie przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu.
2. Z przebiegu sesji sporządza się protokół.
3. Protokół z sesji Rady powinien w szczególności zawierać:

1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia,
2) stwierdzenie prawomocności obrad,
3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
4) uchwalony porządek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególności treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,
6) przebieg głosowania i jego wyniki,
7) podpis Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół.

4. Do protokołu dołącza się listę obecności Radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez Radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski Radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
5. Protokół z poprzedniej sesji jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez Radnych nie później niż do czasu głosowania nad przyjęciem protokołu.

§ 30

1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:

1) co najmniej 5 Radnych,
2) Przewodniczący Rady,
3) Klub Radnych,
4) Komisja Rady,
5) Zarząd Powiatu.

2. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe Komisje Rady.
3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4 wymagają zaopiniowania przez Zarząd.
4. Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał właściwym Komisjom i Zarządowi.

§ 31

1. Projekt uchwały powinien zawierać:

1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
5) określenie terminu wejścia w życie uchwały.

2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie.
3. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego Starostwa.

§ 32

1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący prowadzący sesję.

§ 33

1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi arabskimi numer uchwały, cyframi rzymskimi numer sesji oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.
2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji. Rejestr uchwał prowadzi Starostwo.
3. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwała organu Powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu niezwłocznie.
4. Starosta przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w ust. 3:

1) uchwałę budżetową,
2) uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu,
3) inne uchwały objęte zakresem działania Izby.

 

§ 34

1. Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się przez ich publikację w środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeń lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Powiatowe przepisy porządkowe podlegają także ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

§ 35

Wydział Organizacyjno-Prawny Starostwa gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat.

§ 36

Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy ustawowe stanowią inaczej.

§ 37

W głosowaniu biorą udział wyłącznie Radni.

§ 38

1. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady.
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady.
4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.

§ 39

1. W głosowaniu tajnym Radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady.
2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez Radę spośród Radnych. Komisja skrutacyjna wybiera Przewodniczącego Komisji.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż Radnych obecnych na sesji.
4. Karty wydaje komisja skrutacyjna bezpośrednio przed głosowaniem.
5.Radni wyczytywani z listy w porządku alfabetycznym przez członka komisji skrutacyjnej wrzucają do urny wypełnione karty do głosowania tajnego.
6. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.
7. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji.

§ 40

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą ilość głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się, nie dolicza się do żadnej
z grup głosujących.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów - to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus 1 ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

§ 41

1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje się odpowiednio do Zarządu albo Komisji Rady, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.
2. Interpelację składa się w sprawach istotnych dla Powiatu.
3. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub w okresie między sesjami.
4. Odpowiedź na interpelację jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

§ 42

1. Zapytania składa się w sprawach dotyczących bieżących problemów Powiatu, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na zapytania Radnych stosuje się przepisy § 41 ust.4.

Rozdział 4
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej i pozostałych Komisji Rady
§ 43

1. Rada wybiera Komisję Rewizyjną w liczbie 5 osób.
2.W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Radni, w tym przedstawiciele wszystkich Klubów, z wyjątkiem Radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady oraz będących członkami Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji.
4. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej mogą być dokonywane w każdym czasie na wniosek Przewodniczącego Komisji, Przewodniczącego Rady lub zainteresowanego członka Komisji.

§ 44

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu biorąc pod uwagę kryteria zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Powiatu i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 45

1. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Radę.
3. Za zgodą Rady, Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie pracy.

§ 46

1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
2. Sekretarz Komisji sporządza z jej posiedzenia protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Komisji.
3. Komisja Rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja Rewizyjna, za zgodą Rady, może korzystać z opinii rzeczoznawców, ekspertów i biegłych w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

§ 47

1. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się co najmniej z 3 członków Komisji. Przewodniczący Komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres kontroli.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
3. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.

§ 48

1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.
2. Członek Komisji może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu członka Komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.

§ 49

1. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
2. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.

§ 50

1. Zespół kontrolny, w terminie 7 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do Zarządu, wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, obowiązujących
w kontrolowanej jednostce.

§ 51


1. Komisja Rewizyjna składa Radzie na pierwszej sesji każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli.

§ 52

1. Rada, w drodze uchwały, może powoływać ze swojego grona, stałe i doraźne Komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania. Komisje Rady są powoływane w składzie 5 osobowym.
2. Komisje podlegają Radzie w całym zakresie swojej działalności.
3. Komisja wybiera Przewodniczącego Komisji oraz Wiceprzewodniczącego.
4. Propozycje składu osobowego Komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia Przewodniczący Rady na wniosek zainteresowanych radnych, Klubów Radnych lub Komisji.
5.Pierwsze zebranie Komisji zwołuje Przewodniczący Rady i prowadzi je do czasu wyboru Przewodniczącego Komisji.

§ 53

1. Do zadań Komisji stałych należy:

1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady,
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje,
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności Rady i Zarządu.

2. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.
3. Komisja jest obowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz w roku oraz w każdym czasie - na żądanie Rady.

§ 54

1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
2. W posiedzeniach Komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: Przewodniczący Rady, radni nie będący członkami Komisji oraz członkowie Zarządu.
3. Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

§ 55

1. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:

1) ustala terminy i porządek posiedzeń,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów,
3) zwołuje posiedzenia Komisji,
4) kieruje obradami Komisji.

2. Przewodniczący Komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków Komisji lub Przewodniczącego Rady.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący.

§ 56

1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym.
2. Wnioski odrzucone przez Komisję umieszcza się, na żądanie wnioskodawcy, w sprawozdaniu Komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach dotyczących projektów uchwał Rady.

§ 57

1. Z obrad Komisji sporządzany jest protokół.
2. Protokół powinien zawierać:

1) stwierdzenie prawomocności obrad oraz nazwiska członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu oraz osób zaproszonych,
2) porządek obrad,
3) przedstawienie przebiegu posiedzenia oraz treść wystąpień i składanych oświadczeń,
4) wyniki głosowań i treść podjętych uchwał, przyjętych wniosków i opinii,
5) sprawozdania i dokumenty przedstawiane na posiedzeniu.

3. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz protokolant. Protokół jest przyjmowany na następnym posiedzeniu Komisji w drodze głosowania.

§ 58

Przewodniczący Komisji lub Wiceprzewodniczący składa Radzie na pierwszej sesji każdego roku roczne sprawozdanie z działalności Komisji w roku poprzednim.

§ 59

1. Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy Komisji doraźnej określa Rada w uchwale o powołaniu Komisji.
2. Do Komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Komisji stałej, z uwzględnieniem ust. 1.

§ 60

1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Przewodniczący Komisji uzgadniają porządek posiedzenia oraz podpisują zawiadomienia o jego zwołaniu.
3. Przewodniczący Komisji spośród siebie wyznaczają osobę prowadzącą posiedzenie wspólne Komisji. Ustalenie wyboru Przewodniczącego posiedzenia powinno zostać ujęte w protokole.
4. Protokół podpisują Przewodniczący Komisji oraz protokolant.

Rozdział 4
Zasady tworzenia i działania Klubów Radnych

 

§ 61

1. Radni mogą tworzyć Kluby Radnych.
2. Klub może utworzyć co najmniej 4 Radnych.
3. Przynależność Radnych do Klubów jest dobrowolna.

§ 62

1. Utworzenie Klubu Radnych należy zgłosić Przewodniczącemu Rady w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.
2. Zgłoszenie utworzenia Klubu Radnych powinno zawierać:

1) nazwę Klubu,
2) listę członków Klubu,
3) imię i nazwisko Przewodniczącego Klubu.

3. W razie zmiany składu Klubu lub jego rozwiązania Przewodniczący Klubu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 63

1. Działalność Klubów Radnych nie może być finansowana z budżetu Powiatu.
2. Kluby Radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin Klubu nie może być sprzeczny ze Statutem Powiatu.
3. Przewodniczący Klubów Radnych są obowiązani przedłożyć Przewodniczącemu Rady regulaminy Klubów w terminie 7 dni od ich uchwalenia.
4. Przedstawiciele Klubów mogą przedstawiać stanowiska Klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady.

§ 64

1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem Klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich Członków.

Rozdział 5
Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Zarządu

 

§ 65

Zarząd jest organem wykonawczym Powiatu.

§ 66

1. Zarząd liczy 5 osób.
2. W skład Zarządu wchodzą:

1) Starosta, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu,
2) Wicestarosta,
3) Członkowie Zarządu w liczbie 3.

 

§ 67

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
2) wykonywanie uchwał Rady,
3) gospodarowanie mieniem Powiatu,
4) wykonywanie budżetu Powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.

2. W realizacji zadań Zarząd podlega wyłącznie Radzie.

§ 68

Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 69

1.Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy jego obradom Starosta, a w przypadku określonym w ust. 2 Wicestarosta.
2. Wicestarosta zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy jego obradom, wówczas gdy z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek podjęcia przez Zarząd rozstrzygnięcia, a Starosta nie jest obecny.
3. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek co najmniej 2 Członków Zarządu, w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

§ 70

Zawiadomienie o posiedzeniu musi zawierać:

1) informacje o czasie i miejscu posiedzenia,
2) przewidywany porządek obrad.

 

§ 71

1. Członkowie Zarządu obowiązani są brać czynny udział w jego pracach.
2. Z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu uczestniczą Sekretarz i Skarbnik.
3. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Starosta może zobowiązać pracowników Starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.
4. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, w szczególności Radni.

§ 72

1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.
2. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu.
3. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu Zarządu.

§ 73

 

Uchwały Zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska Członków Zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji.

§ 74

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który w szczególności powinien zawierać:

1) datę, miejsce i numer kolejny posiedzenia,
2) wykaz osób uczestniczących w posiedzeniu z odnotowaniem charakteru ich uczestnictwa,
3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu,
4) zatwierdzony porządek obrad,
5) podstawowe tezy dyskusji nad podejmowanymi przez Zarząd rozstrzygnięciami,
6) treść podjętych rozstrzygnięć z odnotowaniem wyników głosowań oraz wniesionych zdań odrębnych,
7) treść oświadczeń, stanowisk i opinii osób uczestniczących w posiedzeniu Zarządu,
8) podpis Przewodniczącego i pozostałych Członków Zarządu oraz osoby sporządzającej protokół.

2. Protokół z posiedzenia Zarządu po jego zatwierdzeniu podpisują Członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu oraz osoba sporządzająca protokół. Lista osób uczestniczących
w posiedzeniu Zarządu stanowi załącznik do protokołu.
3. Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie.
4. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia, na posiedzeniu następnym. W razie zgłoszenia wniosków, o których mowa w ust. 3, o ich uwzględnieniu rozstrzyga Zarząd.

§ 75

Starosta składa Radzie na każdej sesji sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

Rozdział 6
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Zarządu

 

§ 76

 

Działalność organów Powiatu jest jawna, a ograniczenie jawności może wynikać wyłącznie z ustaw.

§ 77

 

1. Jawność działania organów Powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej Komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów Powiatu i Komisji.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Statutem.
3. Dostęp do dokumentów i korzystania z nich oznacza, że:

1) każdy ma prawo do:
a) wglądu do dokumentów,
b) sporządzania notatek ,
c) otrzymania wyciągów z protokołów posiedzeń organów Powiatu i Komisji,
2) korzystanie z prawa dostępu do dokumentów może odbywać się jedynie na terenie Starostwa:
a) w czasie godzin pracy Starostwa,
b) w obecności pracownika Starostwa.

 

§ 78

 

Uprawnienia określone w § 77 podlegają ograniczeniu:

1) w przypadku podjęcia przez Radę, Zarząd, Komisję uchwał o wyłączeniu jawności wynikających z ustaw,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawy nie stanowią inaczej niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§ 79

Informacja o miejscu, terminie, przedmiocie i otwartym dla publiczności charakterze obrad Rady zamieszczana jest na stronie internetowej www.augustowski.home.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa co najmniej 7 dni przed planowaną sesją.

Rozdział 6
Jednostki organizacyjne Powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże

§ 80

 

1. Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy się w celu wykonywania zadań Powiatu.
2. Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek Rada.
3. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarząd, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
4. Powiatową administrację zespoloną stanowią:

1) Starostwo Powiatowe,
2) Powiatowy Urząd Pracy, będący jednostką organizacyjną Powiatu,
3) jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

5. Zarząd prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 81

 

1. Powiatowe służby, inspekcje i straże tworzą:

1) Komenda Powiatowa Policji w Augustowie,
2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie,
3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie.

2. Uprawnienia Starosty, Zarządu i Rady wobec powiatowych służb, inspekcji i straży określają przepisy ustawowe.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 82

 

Zmian statutu dokonuje Rada w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 83

 

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2003-08-26

Data modyfikacji: 2009-03-03

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2003-08-26