Informacje dotyczące zgłoszenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych, sieci, stacji transformatorowych.

 

Rok 2021

Lp. Data wpływu zgłoszenia Imię i nazwisko albo nazwa inwestora Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu lub nie wniesieniu sprzeciwu
1 26.03.2021 PGE Dystrybucja S.A, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a działki nr ewid.: 294, 854/2, 854/3 obręb 4 Augustów budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm2 wraz ze złączami kablowymi o łącznej długości 147 m. Augustów, dnia 20.04.2021 r.
AB-VII-1.6743.19.2021
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.
Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) Starosta Augustowski informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 26.03.2021 r. PGE Dystrybucja S.A, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a dotyczącego budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na działkach nr ewid.: 294, 854/2, 854/3 obręb 4 Augustów.
2 14.06.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok reprezentowany przez pełnomocnika Karola Brodowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Mazurska 30A, 19-400 Olecko Augustów Etap I ul.: Składowa, Usługowa, Wojska Polskiego, Rosiczkowa na działkach nr ewid.: 717/2, 171/14, 171/15, 718/1, 719/1, 720/1, 738/7, 738/9, 725/3, 626 obręb 1 Miasto Augustów i 4573 obręb 3 Miasto Augustów

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia

Projektowana sieć gazowa będzie wykonana z rur polietylenowych klasy PE100 RC typ 2 oraz PE100 RC/PP typ 3 w przypadku przewiertu sterowanego. Przejścia pod jezdnią wykonywane będą metodą bezwykopową, przeciskiem w rurach osłonowych. Do budowy sieci gazowej wykorzystane zostaną rury PE100RC SDR17 o średnicach: dn250, dn225, dn90, PE100RC PP SDR17 o średnicach dn250, dn225, PE100RC SDR11 dn63, PE100RC PP SDR11 dn63.

Rury polietylenowe do budowy gazociągu powinny być koloru pomarańczowego odpowiednio oznakowane. Rury łączone będą poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe.


Rok 2020

Lp. Data wpływu zgłoszenia Imię i nazwisko albo nazwa inwestora Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu lub nie wniesieniu sprzeciwu
1 02.07.2020 ROSA PARK II Sp. z o.o. ul. Żabia 5/16,
16-300 Augustów
od węzła B2 do 7 w ul. Arnikowej i części ul. Miodowej w Augustowie na działkach nr ewid.: 4064/8, 4064/2, 4064/6, 5020/12, 4572, 4043/5, 5020/5, 5020/13, 5020/14, 5020/8, 5020/6 obręb 0003 Miasto Augustów Projektowana sieć wodociągową o długości 561 m będzie wykonana z rur i kształtek z polietylenu PE100 SDR 17 PN10 łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Włączenie w węźle B2 będzie wykonane poprzez usunięcie zaślepki dz160 i zamontowanie mufy elektrooporowej Ø160 typ CBKHA160 (Fusion). Sieć wodociągowa będzie połączona z istniejącym wodociągiem Ø110 mm z rur PVC na terenie działki 4572 poprzez wykonanie węzła rozgałęźnego (punkt J). Węzeł rozgałęźny będzie wykonany za pomocą trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego dn150 typ 712/1010 (AVK) oraz zwężek dwukołnierzowych dn150/100 typ 712/2210 AVK). Na sieci wodociągowej będą zamontowane hydranty zewnętrzne nadziemne dn 80 typ 84/93-N7 łamliwe (typ C) (AVK). Przejście pod ul. Arnikową będzie wykonane za pomocą przewiertu sterowanego i zabezpieczone rurą ochronną stalową 273..0x7.1 zakończoną manszetami.

Augustów, dnia 03.08.2020r.

AB.V-II.6743.76.2020

INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) Starosta Augustowski informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia  02.07.2020r. ROSSA PARK II, ul. Żabia 5 lok. 16, 16-300 Augustów dotyczącego budowy sieci wodociągowej od węzła B2 do J w ul. Arnikowej i części ul. Miodowej w Augustowie na działkach nr ewid.: 4064/8, 4064/2, 4064/6, 5020/12, 4572, 4043/5, 5020/15, 5020/13, 5020/14, 5020/8, 5020/6 obręb 0003 Miasto Augustów.

2 02.07.2020 ROSA PARK II Sp. z o.o. ul. Żabia 5/16,
16-300 Augustów
od komory istniejącej do studni S 12 na działkach nr ewid.: 4064/3, 4064/2, 4076/1, 4072/2, 5020/5, 5020/13, 4064/7 obręb 0003 Miasto Augustów Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 420,8 m będzie wykonana z rur i kształtek PVC lite SN8 o średnicach Ø315 (308,3 m), Ø250 (54,2 m), Ø200 (58,3 m), uszczelnionych za pomocą uszczelek gumowych. Na sieci kanalizacji sanitarnej będą wykonane studnie z kręgów z betonu wibroprasowanego wodoszczelnego min. W6 z felcem Ø1000 mm łączone na uszczelkę gumową, z prefabrykowana dennicą monolityczną wykonana w jednym procesie technologicznym z kinetą oraz otworami dla kanałów i przyłączy. Na studniach zastosowane będą włazy klasy D400 bez zawiasów, nie ryglowane, wentylowane, luźne.

Augustów, dnia 03.08.2020r.

AB.V-II.6743.75.2020

INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) Starosta Augustowski informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia  02.07.2020r. ROSSA PARK II, ul. Żabia 5 lok. 16, 16-300 Augustów dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej od komory istniejącej do studni S12 na działkach nr ewid.: 4064/3, 4064/2, 4076/1, 4072/2, 5020/5, 5020/13, 4064/7 obręb 0003 Miasto Augustów.

3 17.11.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok reprezentowana przez pełnomocnika Karola Brodowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Mazurska 30A, 19-400 Olecko

Lipsk Etap II ul.: Rynek, Żłobikowskiego, Stolarska, Kościelna, Zakościelna, Pusta i Jermakowicza na działkach nr ewid.: 354, 584, 325, 282, 276/5, 277, 279/1, 355, 307, 160/23, 125 obręb Lipsk

Projektowana inwestycja polegać będzie na budowie sieć gazowej średniego ciśnienia:

- PE100RC SDR17 oraz PE100RC PP SDR17 o średnicy dn125 mm w pasie ulicy Kościelnej i Zakościelnej w Lipsku;

- PE100RC SDR17 oraz PE100RC PP SDR17 o średnicy dn90 mm w pasie ul. Kościelnej, Pustej i Jermakowicza w Lipsku;

- PE100RC SDR11 oraz PE100RC PP SDR 11 o średnicy dn63 mm w pasie ulicy Żłobikowskiego, Stolarskiej oraz Pustej w Lipsku.

            Przejścia pod jezdnią wykonywane będą metodą bezwykopową, przeciskiem w rurze osłonowej – przeciskowej. Rury polietylenowe do budowy gazociągu powinny być koloru pomarańczowego odpowiednio oznakowane. Rury łączone będą poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe. Rury układane w wykopie otwartym bez stosowania podsypki  i obsypki piaskowej.

 Augustów, dnia 10.12.2020r.

AB.III.6743.29.2020

INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU
Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) Starosta Augustowski informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 17.11.2020 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok reprezentowanych przez pełnomocnika Karola Brodowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Mazurska 30A, 19-400 Olecko dotyczącego budowy obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia w msc. Lipsk Etap II ul.: Rynek, Żłobikowskiego, Stolarska, Kościelna, Zakościelna, Pusta i Jermakowicza na działkach nr ewid.: 354, 584, 325, 282, 276/5, 277, 279/1, 355, 307, 160/23, 125 obręb Lipsk.

STAROSTA  AUGUSTOWSKI


Rok 2017

Lp. Data wpływu zgłoszenia Imię i nazwisko albo nazwa inwestora Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu lub nie wniesieniu sprzeciwu
1 27.01.2017 Gmina Bargłów Kościelny działki o nr ewid. 292/6, 287/3, 285/3,
283/6, 283/7
przy  ul. Augustowskiej
w Bargłowie Kościelnym

Budowa sieci wodociągowej.

Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PVC-U DN Ø 110 o długości 911,5m. Na sieci armatura żeliwna kołnierzowa zabezpieczona przed korozją powłokami typu epoksydowego (nakładanej metodą proszkową o grubości min 250µm, zasuwy klinowe z żeliwa sferoidalnego PN16 z miękkim (gumowym) uszczelnieniem i potrójnym uszczelnieniem trzpienia typu „Oring” z obudową i skrzynka uliczną do zasuw min. Ø 150 mm w świetle pokrywy.  Hydrant p.poż. typu naziemnego Ø 80 z żeliwa szarego malowane proszkowo farba epoksydową o wysokości H-2,45m. Hydrant usytuowany na końcówce sieci. Wydajność hydrantu (H1)  powyżej 10I/s przy ciśnieniu 0,2MPa.

Deklarowany termin rozpoczęcia robót: 05.03.2017 r.

Augustów, dnia 03.03.2017r.

AB-II.6743.2.2017

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Starosta Augustowski, działając na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290) informuje, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 27.01.2017r. Gminy Bargłów Kościelny 16-320 Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47, dotyczące budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 292/6, 287/3, 285/3, 283/6, 283/7 przy  ul. Augustowskiej w Bargłowie Kościelnym.

2 13.02.2017 PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok działki nr ewid. 310, 309/16, 309/10, 309/14 położone w obr. ewid. Gabowe Grądy i na działce nr ewid. 10 położonej w obr. ewid. Promiski, gmina Augustów

budowa linii kablowych nN wraz ze złączami kablowymi nN

Sposób wykonania robót: projektowane linie kablowe typu YAKXs 4x120mm2 o długości 52(65)m, 168(187)m i 179(190)m należy doprowadzić ze stacji transformatorowej objętej oddzielnym opracowaniem do projektowanych trzech złączy kablowych ZK-3+2TL.

Augustów, dnia 15.03.2017r.

AB-I.6743.4.2017

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Starosta Augustowski, działając na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) informuje że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 13.02.2017 r. firmy PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21A dot. budowy linii kablowych nN wraz ze złączami kablowymi nN na działkach nr ewid. 310, 309/16, 309/10, 309/14 położonych w obr. ewid. Gabowe Grądy i na działce nr ewid. 10 położonej w obr. ewid. Promiski, gmina Augustów.

3 03.04.2017 Bogusława i Marek Salik działki nr ewid. 169/14, 169/15, 169/9, 169/12, 169/11 i 535 położone w obr. ewid. Szczebra, gmina Nowinka

budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Sposób wykonania robót: sieć wodociągową należy wykonać z istniejącego wodociągu PVC ø110. Sieć będzie wykonana z rur PE100 SDR17 PN 10 o średnicy ø90 L=224,6m. Na końcu sieci zaprojektowano hydrant naziemny ø 80mm. Przyłącza z projektowanych sieci do projektowanych budynków mieszkalnych na działkach nr ewid. 169/15 i 169/9 wykonać poprzez nawiertki NWZ PE 90/32.

Sieć kanalizacji należy włączyć do istniejącej studzienki rewizyjnej PP ø630 w drodze, na działce nr 169/14. Sieć sanitarną o długości l=207m należy wykonać z rury PVC ø200 SDR 34. Studnie rewizyjne na sieci zaprojektowano jako betonowe ø1000. Przyłącza do budynków na działkach 169/15 i 169/9 z projektowanej sieci należy wykonać z rury PVC-U ø160 SDR 34.

Augustów, dnia 21.04.2017r.

AB-IV.6743.20.2017

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Starosta Augustowski, działając na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) informuje, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 30.03.2017 r. Państwa Bogusławy i Marka Salik dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 169/14, 169/15, 169/9, 169/12, 169/11 i 535 położonych w obr. ewid. Szczebra, gmina Nowinka.

4 12.04.2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
„GIGA” Sp. z o. o.
16-300 Augustów
ul. Obr. Westerplatte 16
działka nr ewid. 3732/2 przy ulicy Ramotowskiego

Budowa sieci cieplnej.

Sieć cieplna wykonana będzie z rur preizolowanych stalowych o standardowej grubości izolacji, instalacją alarmową o średnicy TP Ø42,4/160, TP Ø48,3/160, TP Ø60,3/200 Twin Pipe produkcji LOGSTOR Power FlowSystem z systemem muf termokurczliwych.
Projektowane przyłącze sieci cieplnej wykonane będzie od istniejącego rurociągu 2Ø76,1/140 w ul. Ramotowskiego

5 27.04.2017 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
„GIGA” Sp. z o. o.
16-300 Augustów
ul. Obr. Westerplatte 16
dz. 4572, 4078, 3931 w ulicy Arnikowej i ulicy Słowackiego w Augustowie

Budowa sieci cieplnej.

Sieć cieplna wykonana będzie z rur preizolowanych stalowych o standardowej grubości izolacji, instalacją alarmową o średnicy TP Ø88,9/250 – 583,5mb LOGSTOR Power FlowSystem z systemem muf termokurczliwych.
Projektowane przyłącze sieci cieplnej wykonane będzie od istniejącego rurociągu 2Ø76,1/140 w ul. Ramotowskiego.

Deklarowany termin rozpoczęcia robót: 27.05.2017r.

6 12.05.2017 PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok na działkach nr ewid. 67, 91, 92, 93, 94, 156, 159 położonych w obr. ewid. Ateny i na działkach nr ewid. 235/5, 399/13, 399/22, 443/2 położonej w obr. ewid. Walne, gmina Nowinka

budowa linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nn 0,4kV

Sposób wykonania robót:budowa linii kablowych typu YAKXs 4x120mm2 o długości 437(469)m i 443(486)m i złącz kablowych 0,4 kV typu ZK4 i ZK3 ze skrzynkami pomiarowymi

7 12.05.2017 PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok na działkach nr ewid. 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 117, 133, 134, 143, 144, 146 położonych
w obr. ewid. Ateny, gmina Nowinka.

budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nn 0,4kV

Sposób wykonania robót: budowa linii kablowej typu YAKXs 4x120mm2 o długości 708(869)m i złącz kablowych 0,4 kV typu ZK3 ze skrzynkami pomiarowymi.

8 12.05.2017 PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok na działkach nr ewid. 39/14, 64/2, 73/3, 22/16, 23/7, 23/12, 24/14, 24/15, 24/8, 24/9, 24/10, 113, 117, 125, 133, 134 położonych w obr. ewid. Ateny, gmina Nowinka.

budowa linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nn 0,4kV

Sposób wykonania robót: budowa linii kablowych typu YAKXs 4x120mm2 o długości 354(374)m i 346(424)m i złącz kablowych 0,4 kV typu ZK4 i ZK3 ze skrzynkami pomiarowymi.

9 12.07.2017 Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o.
w Augustowie,
16-300 Augustów,
ul. Filtrowa 2
działki nr 4566, 4462, 3922/15, 3922/26, 5004/3 obr. ewid. 3.

budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji w ul. Bagiennej i w ul. Mokrej w Augustowie z osiedlową przepompownią ścieków.

Charakterystyka przedmiotu zgłoszenia: budowa sieci wodociągowej z rur PCV fi 90 mm, L=292,2 m i PE fi 63 mm, L=38,6 wraz z przyłączami wodociągowymi do granic posesji oraz sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym tj. częściowo grawitacyjnym z rur PCV fi 200 mm, L=297 m a częściowo ciśnieniowym z rur PCV fi 90 mm, L = 172,2 m z przykanalikami do granic posesji.
W ramach zadania zostanie zbudowana przepompownia ścieków.

Deklarowany termin rozpoczęcia robót: wrzesień 2017r.

10 13.07.2017 Leonida Kozaczuk-Grochocka

działki nr ewid. 46/50 i 46/63  (sieć wodociągowa)

46/83 i 46/107(Sieć kanalizacji)

położonych w miejscowości Ateny, gmina Nowinka

budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowy przyłączy do projektowanych budynków mieszkalnych

Sposób wykonania robót:

sieć wodociągową należy wykonać z istniejącego wodociągu PVC ø110. Sieć będzie wykonana z rur PE100 SDR17 PN 10 o średnicy ø90 L=50,5m. Na końcu sieci zaprojektowano hydrant naziemny ø 80mm. Przyłącza z projektowanych sieci do studni wodomierzowych wykonać z rur PE 100 SDR17 PN 10 - na działkę nr ewid. 46/107 wykonać poprzez nawiertkę NWZ PE 90/40, rura ø40, L=50,3m a na działkę nr ewid. 46/83 poprzez nawiertkę  NWZ PE 90/32, rura ø32, L=17,8m.

Sieć kanalizacji należy włączyć do istniejącego rurociągu zbiorczego tłocznego PE ø75, na działce nr ewid. 46/50 poprzez trójnik zaciskowy PP 75/65/75 z zasuwą liniową żeliwną Dn50. Sieć kanalizacyjną tłoczną o długości L=62,6m należy wykonać z rury PE 100 SDR17 PN 10 ø75mm. Na odejściach przyłączy kanalizacyjnych do poszczególnych działek zastosowano zasuwy żeliwne Dn40. Przyłącza z sieci do przepompowni wykonać z PE 100 SDR17 PN 10 ø40 L=52,8m do działki nr ewid. 46/107 i L=5m do działki nr ewid. 46/83. Zbiornik przepompowni zaprojektowano z tworzywa sztucznego monolitycznego z nastawką.

11 20.11.2017r. Justyna i Szymon Wróblewscy

działki nr ewid. 56/5 i 56/6 położone przy ul. Spacerowej
i Brzozowej w Sztabinie

Sposób wykonania robót:
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wykonana w technologii tradycyjnej murowanej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Budynek częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej o kącie połaci 420.

Parametry projektowanego budynku:-
długość 10,64m; -szerokość 9,30m; - wysokość 8,95m

Usytuowanie projektowanego budynku względem działek sąsiednich:

  • od strony działki nr ewid. 56/3 - 14,34m
  • od strony działki nr ewid. 56/26 - 6,00m i 7,21m

Augustów, dnia 13.12.2017r.

AB-VI.6743.59.2017

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Starosta Augustowski, działając na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) informuje, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 20.11.2017r. Państwa Justyny i Szymona Wróblewskich dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 56/5 i 56/6 położonych przy ul. Spacerowej i Brzozowej w Sztabinie.


Rok 2016

Lp. Data wpływu zgłoszenia Imię i nazwisko albo nazwa inwestora Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o  wniesieniu lub nie wniesieniu sprzeciwu
1 7.04.2016 PGE Dystrybucja S.A. działka nr ewid. 118/4 Budowa energetycznej linii kablowej nN 0.4 kV oraz remont istniejącej stacji transformatorowej.
Kabel energetyczny będzie układany w wykopie szerokości 0,4 m na działkach prywatnych, w pasie drogowym drogi powiatowej.
Remont stacji transformatorowej polega na wykonaniu otworu rewizyjnego w stropie, zamurowaniu drzwi wejściowych, wybiciu otworu drzwiowego, wykonaniu podłogi technologicznej, dociepleniu budynku, naprawie ścian istniejących, przebudowie istniejących kanałów kablowych, wykonanie instalacji elektroenergetycznej, grzewczej elektrycznej i wentylacji, wykonaniu daszków nad wejściem.
 
2 7.04.2016 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" działka nr ewid. 220 przy ul. Kasztanowej w Augustowie Budowa sieci cieplnej rozdzielczej z rur preizolowanych podwójnych LOGSZOR TWINPIPE o standardowej grubości izolacji wraz z instalacją alarmową. Sieć cieplna wykonan będzie metodą rozkopu.  
3 7.04.2016 PGE Dystrybucja S.A. działki nr ewid. 118/1 i 118/4 Budowa energetycznej linii kablowej nN 0.4 kV. Kabel energetyczny będzie układany w wykopie szerokości 0,4 m na działkach prywatnych, w pasie drogowym drogi powiatowej.  
4 7.07.2016 Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa "RADMET" działki nr ewid. 667 i 666/2 w miejscowości Szczebra, gmina Nowinka

Budowa linii napowietrznej i linii kablowej nN-0,4kV oraz rozbiórki linii napowietrznej nN-0,4kV.
Sposób wykonania robót: wyjście kablem ze stacji transformatorowej na działce nr ewid. 667, przejście kablem przy granicy drogi wojewódzkiej po działce nr ewid. 666/2, wejście na projektowany słup linii napowietrznej na działce nr ewid. 666/2. Rozbiórka istniejącej linii napowietrznej od istniejącego słupa linii głównej na działce nr ewid. 667 do projektowanego słupa linii napowietrznej na działce nr ewid. 666/2 w tym rozbiórka trzech słupów nr 27, 28 i 29.

Augustów, dnia 11.08.2016r.

AB-IV.6743.46.2016

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Starosta Augustowski, działając na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ) informuje że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 07.07.2016 r. Pana Radosława Okrągłego prowadzącego działalność gospodarczą jako Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa “RADMET” 16-304 Nowinka, Szczebra 1A dot. budowy linii napowietrznej i linii kablowej nN-0,4kV oraz rozbiórki linii napowietrznej nN-0,4kV na działkach nr ewid. 667 i 666/2 położonych w miejscowości Szczebra, gmina Nowinka.

5 16.08.2016 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „GIGA” działki nr ewid. 3001/8, 1323, 2956 i 2840 w ulicach Chwalczewskiego, Kwaśnej i Nadrzecznej w Augustowie

Budowa sieci cieplnej rozdzielczej z rur preizolowanych stalowych o standardowej grubości izolacji, instalacją alarmową Twin Pipe o średnicy 2x25/140, 32/16, 40/160, 50/200 Twin Pipe produkcji LOGSTOR Power Flow System z systemem muf termokurczliwych.
Projektowane przyłącze sieci cieplnej wykonane będzie od istniejącego rurociągu 2x60,3/220 róg ulic Nowomiejskiej i Kwaśnej do istniejącego rurociągu 48,3/160 w ulicy Nowomiejskiej.

Augustów, dnia 22.09.2016r.

AB-VII-2.6743.33.2016

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Starosta Augustowski, działając na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290) informuje, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 16.08.2016r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o. 16-300 Augustów ul. Obrońców Westerplatte 16, dotyczące budowy sieci cieplnej rozdzielczej na dz. nr ew. 3001/8, 1323, 2956 i 2840 w ulicach Chwalczewskiego, Kwaśnej i Nadrzecznej w Augustowie.

6 16.08.2016 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „GIGA” działki nr ewid. 3725 i 3705/2 w  ul. Wybickiego w Augustowie

Budowa sieci cieplnej rozdzielczej z rur preizolowanych stalowych o standardowej grubości izolacji, instalacją alarmową Twin Pipe o średnicy 2x25/140, 32/16, 40/160, 50/200 Twin Pipe produkcji LOGSTOR Power Flow System z systemem muf termokurczliwych.
Projektowane przyłącze sieci cieplnej wykonane będzie od istniejącego rurociągu 2x88,9/160 w ul. Wybickiego (Państwowa Szkoła Muzyczna) do wysokości dz. nr ew. 3833/2 przy ul. Wybickiego.

Augustów, dnia 22.09.2016r.

AB-VII-1.6743.89.2016

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Starosta Augustowski, działając na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290) informuje, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 16.08.2016r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o. 16-300 Augustów ul. Obrońców Westerplatte 16, dotyczące budowy sieci cieplnej rozdzielczej na dz. nr ew. 3725 i 3705/2 w  ul. Wybickiego w Augustowie.

7. 19.12.2016 PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A działki nr ewid. 591/1, 305, 307 położone w obr. ewid. Jeziorki, gmina Augustów

Budowa linii napowietrznej na odcinku długości 30m przewodem typu AsXSn 4x95 mm2 oraz na odcinku długości 65m przewodem typu AsXSn 4x70 mm2. Zaprojektowano linię energetyczną napowietrzną nN 0,4kV w układzie pracy TN-C z zastosowaniem przewodów AsXSn na słupach z żerdzi strunobetonowych wirowanych E oraz z żerdzi żelbetowych ŻN

Augustów, dnia 24.01.2017r.

AB-I.6743.89.2016

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Starosta Augustowski, działając na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) informuje że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 19.12.2016 r. firmy PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A dot. budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach nr ewid. 591/1, 305, 307 położonych w obr. ewid. Jeziorki, gmina Augustów

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Architektury i Budownictwa

Data wytworzenia: 2017-07-12

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2016-02-26

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2021-06-16

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2016-02-26