Informacje

INFORMACJA O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE AUGUSTOWSKIM

Szanowni Państwo,

Od 1 lipca 2021 r. nieodpłatna pomoc prawna odbywa się w systemie stacjonarnym i systemie zdalnym. Klienci powinni wcześniej umówić telefonicznie godzinę wizyty lub godzinę kontaktu zdalnego pod numerem telefonu 572 397 060

Istnieje możliwość umówienia wizyty on-line:

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (T.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945) na terenie powiatu augustowskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje:

 • ­osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
 • osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w sytuacji udzielania nieodpłatnej porady prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba uprawniona nie jest zobowiązana do składania oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W 2021 roku powiecie augustowskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja udzielana jest zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni:
  1. w budynku Starostwa Powiatowego, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów:
   • od poniedziałku do wtorku w godz. 11.30 - 15.30
   • od środy do piątku w godz. 9.00 - 13.00
 2. Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie:
  1. w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk:
   • poniedziałek w godz. 9.00 - 13.00
  2. w budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów:
   • wtorek  w godz. 7.30 - 11.30
  3. w budynku Urzędu Gminy Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska
   • środa w godz. 8.00 - 12.00
  4. w budynku Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin
   • czwartek w godz. 9.00 - 13.00
  5. w budynku Urzędu Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka
   • piątek w godz. 9.00 - 13.00

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji odbywa się na terenie powiatu augustowskiego według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić:

 • ­telefonicznie pod numerem telefonu:  572-397-060
 • ­elektronicznie, pod adresem e-mail: npp-npo@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Zgłoszeń dokonuje się w dni powszednie (oprócz świąt i innych dni wolnych od pracy) w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Augustowie tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Powiat Augustowski zapewnia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie, przy ul. Mickiewicza 2, dostęp do usług tłumacza języka migowego on-line. Urządzenie (monitor komputerowy) służący do komunikacji z tłumaczem on-line znajduje się na parterze, pok. nr 7.

Usługa polega na tłumaczeniu języka migowego on-line w bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy. Tłumaczenie odbywa się w formie rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą języka polskiego migowego (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM), a osobą używającą języka polskiego fonicznego, przy czym tłumacz znajduje się po jednej stronie a pozostałe osoby po drugiej stronie połączenia wideokonferencyjnego.

Osoba niesłysząca i głuchoniema chcąca otrzymać usługę nieodpłatnej pomocy prawnej zobowiązana jest do zgłoszenia chęci skorzystania z ww. usługi (ze wskazaniem metody komunikowania się tj. PJM lub SJM) na 3 dni robocze przed przybyciem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (T.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945) nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłaną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja prowadzona jest w zależności od zgłoszonych potrzeb przez osoby uprawnione.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWTELSKIE

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w ramach dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

W przypadku, gdy zgłaszany problem prawny „nie ma jedynie natury prawnej”, wówczas osoba uprawniona może zostać skierowana przez udzielającego bezpłatnej pomocy prawnej do „innych systemów pomocy”, które obejmują „w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej”.

   Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (T.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945) starosta prowadzi, aktualizuje oraz publikuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu augustowskiego, która obejmuje  w szczególności:

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób znajdujących się w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
 • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Poniżej odnośniki do:

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno-Prawny

Data wytworzenia: 2018-12-31

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2021-07-07

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2018-12-31