UCHWAŁA NR 93/XIII/2016
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE  

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020 roku”

Na podstawie art. 12 ust. 9ca ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1649, z 2015r. poz. 349, poz. 1240, poz. 1358) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Sobolewski

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2016-02-04

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2016-02-04

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2016-02-04