Uchwała nr 161/XIX/04

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 325/XLIII/2002 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 9 października 2002 roku w sprawie przyjęcia "STRATEGII ROZWOJU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO DO 2020 ROKU"

Na podstawie art. 4 ustawy w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055) uchwala się, co następuje:

§ 1. Traci moc II część "STRATEGII ROZWOJU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO DO 2020 ROKU" pt. "Plan strategiczny".

§ 2. Uchwala się II część "STRATEGII ROZWOJU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO DO 2020 ROKU" pt. "Misja i cele rozwoju Powiatu Augustowskiego" stanowiącą załącznik nr 1do niniejszej uchwały.

§ 3. Zadania zapewniające realizację określonych w "STRATEGII ROZWOJU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO DO 2020 ROKU" celów, będą uwzględniane w wieloletnich planach inwestycyjnych obejmujących okres zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Monitorowanie zadań zawartych w wieloletnim planie inwestycjnym będzie odbywało się w cyklu rocznym, a "STRATEGII ROZWOJU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO DO 2020 ROKU" - w cyklu 4 - letnim.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski

Załączniki do treści

  • zal_u161.rar (RAR, 100,4 KB)

    Załącznik do Uchwały 161/XIX/04.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2005-01-11

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2005-01-11

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2005-01-11