UCHWAŁA  NR 930/130/14
ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia  25 marca  2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Augustowskiego za  2013 rok


  Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 595),  art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm. w Dz. U. z 2013 r. w poz. 938 i poz. 1646), Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2013 rok składające się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:
Nr 1 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2013 r. – dochody Powiatu.
Nr 2 - Dochody budżetu Powiatu Augustowskiego za 2013 rok według źródeł.
Nr 3 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2013 r. – wydatki Powiatu.
Nr 4 - Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2013 rok.
Nr 5 - Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień za 2013 rok.
Nr 6 –  Realizacja zadań inwestycyjnych  za 2013 rok.
Nr 7 –  Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2013 roku.
Nr 8 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2013 rok.
Nr 9 – Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 roku.
Nr 10 –Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 roku.
Nr 11 -Wykonanie planu finansowych dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2013 roku.
Nr 12 – Wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów.
Nr 13 -Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez Powiat Augustowski zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za  2013 rok.
Nr 14 - Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2013 rok.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przedstawić Radzie Powiatu w Augustowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Augustowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biutetynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

 

Członkowie Zarządu:                                                                          Przewodniczący Zarządu
1. Jarosław Szlaszyński                                                                        Franciszek Wiśniewski
2. Wiesław Jarmusik 
3. Zenon Sieńko   
4. Andrzej Zarzecki 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowo - Budżetowy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2015-12-01

Modyfikujący: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2015-12-01

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2015-12-01