UCHWAŁA  NR   1060/145/14
ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia informacji  z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego
za I półrocze 2014 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm. w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i z 2014 r. poz. 379 i 911) i art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm. w Dz. U. z 2013 r. w poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) oraz uchwały Nr 203/XXXI/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Augustowski jest organem założycielskim,  Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2014 r. składające się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:
Nr 1 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2014 r. – dochody Powiatu.
Nr 2 - Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2014 r. według źródeł.
Nr 3 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2014 r. – wydatki Powiatu.
Nr 4 - Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2014 r.
Nr 5 - Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 r.
Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w I półroczu 2014 r.
Nr 7 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2014 r.
Nr 8 - Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w I półroczu 2014 r.
Nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w I półroczu 2014 r.
Nr 10 - Wykonanie planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2014 r.
Nr 11 – Wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów.
Nr 12 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez Powiat Augustowski zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2014 r.
Nr 13 - Część opisowa do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za  I półrocze 2014 r.

§ 2. Informację z wykonania budżetu przedstawić Radzie Powiatu w Augustowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Augustowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Członkowie Zarządu:                                                                                          Przewodniczący Zarządu
1. Jarosław Szlaszyński ..............................                                                         Franciszek Wiśniewski
2. Wiesław Jarmusik  ..................................
3. Zenon Sieńko      ….................................
4. Andrzej Zarzecki  ....................................
 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowo-Budżetowy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2014-10-14

Modyfikujący: Sylwia Zajkowska

Data modyfikacji: 2014-10-14

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2014-10-14