Załatwianie Spraw Obywateli

1. Wydział Organizacyjno - Prawny

Załatwia sprawy obywatelskie w zakresie:

- prowadzenie spraw wynikających z przepisów dotyczących rzeczy znalezionych: przechowywanie rzeczy znalezionych, poszukiwanie właścicieli, wydawanie rzeczy.

- wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na sprowadzenie zwłok, szczątek z obcego państwa.

- organizowanie przewozu osób zmarłych lub zabitych z miejsc publicznych do prosektorium, na obszarze powiatu.

- przyjmowanie podań w sprawie zmiany imion i nazwisk.

- wydawanie decyzji na przeprowadzenie zbiórek publicznych obejmujących swoim zasięgiem teren powiatu.

- organizacja i przeprowadzanie poboru.

- uzupełnianie jednostek wojskowych o zasoby osobowe - żołnierzy rezerwy.

- przyjmowanie skarg i wniosków obywateli.

Gdzie załatwiać:
Starostwo Powiatowe w Augustowie ul. 3 Maja 29, Wydział Organizacyjno - Prawny,
tel.(087) 643 96 50, 643 96 51

Kiedy:
Codziennie w godzinach od 730 do 1530


2. Wydział Architektury i Budownictwa

Załatwia sprawy obywatelskie w zakresie:

- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na rozbiórkę obiektów.

- stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

- nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.

- przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

- przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

- określenie wysokości opłaty skarbowej za pozwolenia na budowę. Prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,

- rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,

- przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, zgłaszanie sprzeciwu oraz wydawanie pozwolenia na użytkowanie,

- prowadzenie spraw związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

- uzgadnianie rozwiązań projektowanych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych.

Gdzie załatwiać:
Starostwo Powiatowe w Augustowie ul. 3 Maja 29, Wydział Architektury i Budownictwa,
tel.(087) 643 96 91

Kiedy:
Codziennie w godzinach od 730 do 1530


3. Wydział Geodezji i Kartografii

Załatwia sprawy obywatelskie w zakresie:

1. Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa:

- ewidencja nieruchomości,

- zbywanie nieruchomości,

- ustalanie opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu,

- aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu,

- przeniesienie nieodpłatnego prawa własności gruntu na rzecz właściciela budynków w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,

- przeniesienie nieodpłatnego prawa własności gruntu rolnego (rencistówki) z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa.

2. Wywłaszczanie nieruchomości:

- przyjmowanie wniosków,

- wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego,

- wydawanie decyzji o wywłaszczeniu,

- ustalanie wysokości odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,

- zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

3. Ekwiwalent za nieruchomości pozostawione za granicą w związku z wojną w 1939 r.:

- przyjmowanie i rejestracja wniosków,

- wydanie decyzji o wartości nieruchomości pozostawionej poza granicami kraju,

- zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargowej w ramach zaliczenia wartości pozostawionych nieruchomości.

4. Gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu augustowskiego:

- ewidencja nieruchomości,

- zbywanie nieruchomości.

5. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów:

- aktualizacja klas gruntów,

- wydawanie decyzji zatwierdzających nowe klasy gruntów.

6. Ewidencja gruntów i budynków:

- prowadzenie bazy danych ewidencji gruntów budynków,

- wprowadzanie zmian do operatów ewidencji gruntów budynków,

- sporządzanie na zlecenie stron wypisów z rejestru ewidencji gruntów,

- sporządzanie na zlecenie stron wypisów i wyrysów z dokumentacji ewidencji gruntów.

7. Uzgadnianie dokumentacji projektowej:

- uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- uzgadnianie usytuowania projektowanych przyłączy do pojedyńczego budynku,

- prowadzenie ewidencji uzgodnionych projektów sieci i uzbrojenia terenu,

- udostępnianie jednostkom wykonawstwa geodezyjno - kartograficznego uzgodnień usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

8. Powiatowy Ośrodek dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,

- przyjmowanie i ewidencjonowanie zleceń i zgłoszeń na roboty, geodezyjno-kartograficzne wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego,

- sporządzanie wytycznych technicznych do zgłaszanych prac geodezyjno - kartograficznych

- kontrola zgodności z obowiązującymi instrukcjami technicznymi przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjno - kartograficznych

- programowanie, zakładanie i aktualizacja map zasadniczych i ewidencyjnych, tworzenie mapy numerycznej

- opracowanie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych

- prowadzenie powiatowej bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie

- ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

- wykonywanie na zlecenie stronie kopii kserograficznych i ozalidowych z posiadanych map ewidencyjnych, sytuacyjno - wysokościowych w skalach 1 : 500, 1: 1 000 oraz map topograficznych w skali 1: 1000.

9. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej:

- składanie wniosków,

Gdzie załatwiać:
Starostwo Powiatowe w Augustowie ul. Brzostowskiego 2, Wydział Geodezji i Kartografii,
tel.

Usługi Numer telefonu Numer pokoju
Ochrona i klasyfikacja gruntów rolnych 87 643 96 79 108
Gospodarka nieruchomościami 87 643 96 78
87 643 96 79
108, 109
Ewidencja gruntów:Miasto Augustów, Miasto Lipsk, gmina Lipsk, gmina Augustów, gmina Sztabin, gmina Bargłów Kościelny, gmina Nowinka, gmina Płaska 87 643 96 96
87 643 96 97
202, 203
Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 87 643 96 84 201
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej – Mapa zasadnicza 87 643 96 81 207
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej – Narady koordynacyjne 87 643 96 83 207
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej – Obsługa geodetów 87 643 96 82 207

Kiedy:
Codziennie w godzinach od 730 do 1530


4. Wydział Komunikacji i Transportu

Załatwia sprawy obywatelskie w zakresie:

- Rejestracja pojazdów

- Rejestracja czasowa pojazdu

- Rejestracja pojazdu "SAM"

- Wyrejestrowanie pojazdu

- Wydanie prawa jazdy

- Wymiana prawa jazdy lub wtórnika

- Wydanie świadectwa kwalifikacji

- Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

- Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym

- Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej

Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu powiatu augustowskiego

Gdzie załatwiać:
Starostwo Powiatowe w Augustowie ul. 3 Maja 29, Wydział Komunikacji i Transportu,
tel. (087) 643 96 75

Kiedy:
Codziennie w godzinach od 800 do 1430


5. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Załatwia sprawy obywatelskie w zakresie:

- Wydanie karty wędkarskiej

- Rejestracja łodzi do połowu ryb

- Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

- Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

- Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

- Wydanie pozwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów

- Wydanie pozwolenia na zbieranie lub transport odpadów

- Zatwierdzanie programów gospodarki odpadami

- Przyjmowanie informacji w sprawie odpadów

- Koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

- Wydawanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu

- Zatwierdzenie projektu prac geologicznych

- Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu lub decyzją.

- Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna

- Przyznawanie środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów

Gdzie załatwiać:
Starostwo Powiatowe w Augustowie ul. Brzostowskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa; Pokój: 101, 102, 103, 106,
tel. 643 96 88

Kiedy:
Codziennie w godzinach od 730 do 1530


6. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Załatwia sprawy obywatelskie z zakresie:

- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

- współdziałanie z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej.

- wytaczanie powództw na rzecz konsumentów,

- współdziałanie z organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,

- udzielanie obywatelom pomocy w innych formach w zakresie ochrony praw konsumentów,

- wykonywanie innych zadań określonych w ustawie ( o ochronie konkurencji i konsumentów) lub w przepisach odrębnych.

Gdzie załatwiać:
Starostwo Powiatowe w Augustowie ul. 3 Maja 29, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów,
tel.(087) 643 96 50, 643 96 51

Kiedy:
Codziennie w godzinach od 730 do 1530


TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW

Starostwo Powiatowe w Augustowie załatwia sprawy w trybie przewidzianym w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 00.98.1071 z pózn. zm) tj.:

1. niezwłocznie załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone:

- w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania,
- w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane lub znane z urzędu, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi urząd rozporządza,

2. załatwianie spraw wymagających postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,

3. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie Starostwo Powiatowe w Augustowie zawiadamia strony, podając przyczynę zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Mitros – główny specjalista w komórce organizacyjnej Pełnomocnika ds. Promocji i Integracji Europejskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe Augustów

Data wytworzenia: 2017-09-12

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data wprowadzenia: 2003-09-01

Data modyfikacji: 2024-01-10

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-09-01