Aktualności

Szanowni Państwo,

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Augustowskiego odbywa się

 • osobiście w punkcie lub
 • za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz
 • poza lokalem punktu.

Termin porady ustalany jest:

 • telefonicznie pod nr 572-397-060 w dni powszednie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Augustowie, tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30
 • poprzez e-mail: npp-npo@st.augustow.wrotapodlasia.pl;
 • samodzielnie pod adresem na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Ilustracja do artykułu npp_202010.png

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Augustowski z siedzibą przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Z inspektorem ochrony danych u Administratora można skontaktować się elektronicznie pod adresem e-mail: iod@st.augustow.wrotapodlasia.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku określonego w przepisach prawa polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (T.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 945) - art. 4 ust. 4
 4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w oświadczeniach, o których mowa w art. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich sporządzenia (art. 4 ust. 5 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - T.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 945).
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest adwokat, radca prawny a w szczególnie uzasadnionych przypadkach aplikant adwokacki lub aplikant radcowski, organizacja pozarządowa oraz osoby, o których mowa w art. 11 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (T.j. Dz.U. z 2021, poz. 945) świadczący usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z którymi zostały podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami mogą być także: operator pocztowy Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa w zakresie adresu, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, jako podmiot przetwarzający w zakresie obsługi poczty elektronicznej, osoby lub podmioty uprawnione do niszczenia dokumentacji na podstawie zgody archiwum państwowego po upływie okresu przechowywania tej dokumentacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie utrata możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno-Prawny

Data wytworzenia: 2022-04-04

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2023-06-30

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2022-04-04