Harmonogram

Informacja o zmianie lokalizacji
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
w Augustowie

   Z dniem 4 września 2017 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowany w Augustowie rozpocznie pracę w nowej siedzibie przy ul. 3 Maja 29, w Augustowie (budynek Starostwa Powiatowego w Augustowie, pokój nr 19). Godziny pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nie uległy zmianie.

   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Augustowskim pracują zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać adwokaci i radcy prawni, na podstawie umów zawartych z Powiatem:
  a) w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk:
  ­    poniedziałek w godz. 9.00 – 13.00
  b) w budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, tel. 87 643-96-62:
  ­    od wtorku do czwartku w godz. 11.30 - 15.30
  ­    piątek w godz. 9.00 - 13.00
 2. Punkt, którego prowadzenie Powiat powierzył organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego – Fundacji TOGATUS PRO BONO w Olsztynie:
  a) w budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, tel. 87 643-96-62:
  ­    poniedziałek w godz. 9.00 – 13.00
  ­    od wtorku do czwartku 7.30 – 11.30
  b) w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk:
  ­    piątek w godz. 9.00 - 13.00

   Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się
  w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie:

 1. oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,
 2. ważnej Karty Dużej Rodziny,
 3. zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 4. ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 5. dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 6. dokumentu potwierdzającego ciążę,
 7. w przypadku osoby która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty uprawnienie to jest wykazywane poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Pomoc prawna obejmuje uzyskanie informacji w zakresie:

 1. prawa pracy,
 2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 3. prawa cywilnego,
 4. spraw karnych,
 5. spraw administracyjnych,
 6. ubezpieczenia społecznego,
 7. spraw rodzinnych,
 8. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Augustów, dnia 1 września 2017 r.

 

Poniżej podajemy odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości,
gdzie znajdą Państwo wyczerpujące informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej,
którą będzie można uzyskać od 1 stycznia 2016r. na terenie każdego powiatu.

 


INFORMACJA O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE AUGUSTOWSKIM
w roku 2018

 

   Zgodnie z art. 9 ust 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.) Starosta Augustowski informuje, że w dniu 1 września 2017 r. Powiat Augustowski zawarł porozumienie z Gminą Lipsk w sprawie realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Augustowskiego.

   Od dnia 1 stycznia 2018 r. w Powiecie Augustowskim będą funkcjonowały

DWA PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w których nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać adwokaci i radcy prawni, na podstawie umów zawartych z Powiatem:
  1. w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk:
   ­- poniedziałek w godz. 9.00 – 13.00
  2. w budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, tel. 87/ 643-96-62:
   ­- od wtorku do czwartku w godz. 11.30 - 15.30
   ­- piątek w godz. 9.00 - 13.00
 2. Punkt, którego prowadzenie Powiat powierzy organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego:
  1. w budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, tel. 87/ 643-96-62:
   ­- poniedziałek w godz. 9.00 – 13.00
   ­- od wtorku do czwartku 7.30 – 11.30
  2. w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk:
   ­- piątek w godz. 9.00 - 13.00

 

Augustów, 19 września 2017 r.


INFORMACJA
O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W POWIECIE AUGUSTOWSKIM

Od dnia 1 stycznia 2018 r. w Powiecie Augustowskim funkcjonują
DWA PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w których nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni, na podstawie umów zawartych z Powiatem:
  1. w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk:
   ­    - poniedziałek w godz. 9.00 – 13.00
  2. w budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów:
   ­    - od wtorku do czwartku w godz. 11.30 - 15.30
   ­    - piątek w godz. 9.00 - 13.00
 2. Punkt, którego prowadzenie Powiat powierzył organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego – Fundacji TOGATUS PRO BONO w Olsztynie:
  1. w budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów:
   ­    - poniedziałek w godz. 9.00 – 13.00
   ­    - od wtorku do czwartku 7.30 – 11.30
  2. w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk:
   ­    - piątek w godz. 9.00 - 13.00   Augustów, dnia 3 stycznia 2018 r.


 

Informacja o zmianie godzin pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

zlokalizowanego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku,

prowadzonym przez

Fundację TOGATUS PRO BONO w Olsztynie

 

L.p.

Lokalizacja punktu

Data

Godziny pracy

punktu NPP

1.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk

4 maja 2018 r.

8.00-16.00

2.

11 maja 2018 r.

3.

1 czerwca 2018 r.

4.

17 sierpnia 2018 r.

5.

2 listopada 2018 r.

6.

21 grudnia 2018 r.

7.

28 grudnia 2018 r.

 

 

Augustów, dnia 2 maja 2018 r.

Starosta Augustowski

Jarosław Szlaszyński


Informacja o zmianie godzin pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

zlokalizowanego w Starostwie Powiatowym w Augustowie

prowadzonym przez

Fundację TOGATUS PRO BONO w Olsztynie

 

 

L.p.

Lokalizacja punktu

Data

Godziny pracy punktu NPP

 

Starostwo Powiatowe w Augustowie,

ul. 3 Maja 29,

16-300 Augustów

10 grudnia 2018 r.

7.30-15.30

17 grudnia 2018 r.

 

 

W dniu 24 i 31 grudnia 2018 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Augustowie będzie nieczynny.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Data wytworzenia: 2017-09-01

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2015-10-15

Data modyfikacji: 2020-03-12

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2016-10-21