Informacje

INFORMACJA
O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE AUGUSTOWSKIM

   Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (T.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) na terenie Powiatu Augustowskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna.

   Do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej uprawniona jest każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

   W Powiecie Augustowskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni:
  1. w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk:
    - poniedziałek w godz. 9.00 – 13.00
  2. w budynku Starostwa Powiatowego, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów:
    - od wtorku do czwartku w godz. 11.30 - 15.30
    - piątek w godz. 9.00 - 13.00
 2. Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (T.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294):
  1. w budynku Starostwa Powiatowego, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów:
    - poniedziałek w godz. 9.00 – 13.00
    - od wtorku do czwartku 7.30 – 11.30
  2. w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk:
    - piątek w godz. 9.00 - 13.00

   Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń,  po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
   Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

   Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić:

   Zgłoszeń dokonuje się w dni powszednie (oprócz świąt i innych dni wolnych od pracy) w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Augustowie tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.

   Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) może być udzielania nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
   Osoba, która zgłosi uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa staroście, w formie papierowej lub elektronicznej:

 • pisemne oświadczenie, że  nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
 • wskazuje okoliczności to uzasadniające oraz dostępne środki porozumiewania się na odległość.

   Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

   Osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

   Powiat Augustowski zapewnia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie, przy ul. Mickiewicza 2, dostęp do usług tłumacza języka migowego on-line. Urządzenie (monitor komputerowy) służący do komunikacji z tłumaczem on-line znajduje się na parterze, pok. nr 7.

   Usługa polega na tłumaczeniu języka migowego on-line w bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy. Tłumaczenie odbywa się w formie rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą języka polskiego migowego (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM), a osobą używającą języka polskiego fonicznego, przy czym tłumacz znajduje się po jednej stronie a pozostałe osoby po drugiej stronie połączenia wideokonferencyjnego.

   Osoba niesłysząca i głuchoniema chcąca otrzymać usługę nieodpłatnej pomocy prawnej zobowiązana jest do zgłoszenia chęci skorzystania z ww. usługi (ze wskazaniem metody komunikowania się tj. PJM lub SJM) na 3 dni robocze przed przybyciem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

ZAKRES UDZIELANEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

   Zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

   Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

   W przypadku, gdy zgłaszany problem prawny „nie ma jedynie natury prawnej”, wówczas osoba uprawniona może zostać skierowana przez udzielającego bezpłatnej pomocy prawnej do „innych systemów pomocy”.

   Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (T.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) Starosta prowadzi, aktualizuje oraz publikuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu augustowskiego, która obejmuje w szczególności:

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób znajdujących się w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
 • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.

   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Augustów, dnia 20 maja 2019 r.

Poniżej odnośniki do:

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim prowadzony przez Wojewodę Podlaskiego

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie augustowskim

Karta informacyjna poradnictwa - Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno-Prawny

Data wytworzenia: 2018-12-31

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Modyfikujący: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2019-05-22

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2018-12-31