Uchwała Nr 120/XXI/08

UCHWAŁA NR 120/ XXI / 08
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE
z dnia 30 września 2008 r.


w sprawie uchwalenia „ Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest
dla Powiatu Augustowskiego na lata 2008 – 2032” .


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy o odpadach ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, Nr 88, poz. 587) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „ Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Powiatu Augustowskiego na lata 2008 – 2032”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2008-10-10

Data modyfikacji: 2008-10-10

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2008-10-10