Uchwały Rady Powiatu 2018-2023

UCHWAŁA Nr 1/I/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Augustowie

UCHWAŁA Nr 2/I/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Augustowie

UCHWAŁA Nr 3/I/2018 w sprawie wyboru Starosty Augustowskiego

UCHWAŁA Nr 4/I/2018 w sprawie wyboru Wicestarosty Augustowskiego

UCHWAŁA Nr 5/I/2018 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Augustowie

UCHWAŁA Nr 6/I/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie

UCHWAŁA Nr 7/I/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Augustowie

UCHWAŁA Nr 8/I/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu w Augustowie

UCHWAŁA Nr 9/I/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Augustowie

UCHWAŁA Nr 10/I/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie

UCHWAŁA Nr 11/II/2018 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2019 - 2021.

UCHWAŁA Nr 12/II/2018 w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

UCHWAŁA Nr 13/II/2018 w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Augustowie

UCHWAŁA Nr 14/II/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego na rok 2019

UCHWAŁA Nr 15/II/2018 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Augustowskim

UCHWAŁA Nr 16/II/2018 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. ,,Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim (V)”w ramach osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

UCHWAŁA Nr 17/II/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.

UCHWAŁA Nr 18/II/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018-2023

UCHWAŁA Nr 19/II/2018 w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr 20/II/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019-2023

UCHWAŁA Nr 21/II/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Augustowskiego

UCHWAŁA Nr 22/II/2018 w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Powiatu w Augustowie do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy

UCHWAŁA Nr 23/II/2018 w sprawie delegowania Radnych Rady Powiatu w Augustowie do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

UCHWAŁA Nr 24/II/2018 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie

UCHWAŁA Nr 25/II/2018 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

UCHWAŁA Nr 26/II/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 186/XXIII/05 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

UCHWAŁA Nr 27/II/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 194/XXVII/2001 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Augustowskiej Organizacji Turystycznej

UCHWAŁA Nr 28/III/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie na 2019 rok

UCHWAŁA Nr 29/III/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie na 2019 rok

UCHWAŁA Nr 30/III/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Augustowie na 2019 rok

UCHWAŁA Nr 31/III/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu w Augustowie na 2019 rok

UCHWAŁA Nr 32/III/2019 w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3

UCHWAŁA Nr 33/III/2019 w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6

UCHWAŁA Nr 34/III/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3

UCHWAŁA Nr 35/III/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6

UCHWAŁA Nr 36/III/2019 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

UCHWAŁA Nr 37/III/2019 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego
prowadzonych przez Powiat Augustowski w 2019 roku

UCHWAŁA Nr 38/III/2019 w sprawie uchwalenia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA Nr 39/III/2019 zmieniająca uchwałę nr 273/XXXIV/2018 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 10 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2019 roku

UCHWAŁA Nr 40/IV/2019 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku

UCHWAŁA Nr 41/IV/2019 w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3

UCHWAŁA Nr 42/IV/2019 w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6

UCHWAŁA Nr 43/IV/2019 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3

UCHWAŁA Nr 44/IV/2019 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6

UCHWAŁA Nr 45/IV/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok

UCHWAŁA Nr 46/IV/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA Nr 47/V/2019 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania

UCHWAŁA Nr 48/V/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu augustowskiego

UCHWAŁA Nr 49/V/2019 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego

UCHWAŁA Nr 50/V/2019 w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku

UCHWAŁA Nr 51/V/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr 52/V/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA Nr 53/VI/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Augustowie

UCHWAŁA Nr 54/VI/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2018 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

UCHWAŁA Nr 55/VI/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie

UCHWAŁA Nr 56/VI/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok

UCHWAŁA Nr 57/VI/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA Nr 58/VI/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bargłów Kościelny

UCHWAŁA Nr 59/VI/2019 przyjmująca stanowisko w sprawie poprawy dostępności komunikacyjnej powiatu augustowskiego

UCHWAŁA Nr 60/VII/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Zespole Placówek Młodzieżowych Bursie Międzyszkolnej w Augustowie

UCHWAŁA Nr 61/VII/2019 w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

UCHWAŁA Nr 62/VII/2019 w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr 63/VII/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019-2023

UCHWAŁA Nr 64/VII/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipsk.

UCHWAŁA Nr 65/VII/2019 w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji dotyczącej ustanowienia strefy ciszy na jeziorze Paniewo

UCHWAŁA NR 66/VIII/2019 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, z uwzględnieniem przeniesień środków finansowych pomiędzy zadaniami

UCHWAŁA NR 67/VIII/2019 w  sprawie  przyjęcia  „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

UCHWAŁA NR 68/VIII/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR 69/VIII/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2020 roku

UCHWAŁA NR 70/VIII/2019 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie Gimnazjum Nr 5 Specjalnego im. Jana Pawła II w Augustowie i stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 5 Specjalnego im. Jana Pawła II w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski

UCHWAŁA NR 71/VIII/2019 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie Gimnazjum Nr 4 w Augustowie i stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 4 w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski

UCHWAŁA NR 72/VIII/2019 w sprawie wyłączenia z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski

UCHWAŁA NR 73/VIII/2019 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski

UCHWAŁA NR 74/VIII/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski

UCHWAŁA NR 75/VIII/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski

UCHWAŁA NR 76/VIII/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski

UCHWAŁA NR 77/VIII/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski

UCHWAŁA NR 78/VIII/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski

UCHWAŁA NR 79/VIII/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski

UCHWAŁA NR 80/VIII/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski

UCHWAŁA NR 81/VIII/2019 w sprawie wyłączenia z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowie i likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski

UCHWAŁA NR 82/VIII/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

UCHWAŁA NR 83/VIII/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.

UCHWAŁA NR 84/VIII/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR 85/VIII/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Augustów

UCHWAŁA NR 86/IX/2019 w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

UCHWAŁA NR 87/IX/2019 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020

UCHWAŁA NR 88/IX/2019 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego powiatowych dróg publicznych w powiecie augustowskim

UCHWAŁA NR 89/IX/2019 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

UCHWAŁA NR 90/IX/2019 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego na prowadzenie szkół i placówek niepublicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Augustowskiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

UCHWAŁA NR 91/IX/2019 w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Augustowie, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3

UCHWAŁA NR 92/IX/2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski

UCHWAŁA NR 93/IX/2019 w sprawie sposobu podziału środków, ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

UCHWAŁA NR 94/IX/2019 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego

UCHWAŁA NR 95/IX/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.

UCHWAŁA NR 96/IX/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR 97/IX/2019 w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok.

UCHWAŁA NR 98/IX/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020-2023

UCHWAŁA NR 99/IX/2019 w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Powiatu w Augustowie do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Augustowie

UCHWAŁA NR 100/IX/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Augustowie na 2020 rok

UCHWAŁA NR 101/IX/2019 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim (VI)» realizowanego w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy - projekty pozakonkursowe.

UCHWAŁA NR 102/IX/2019 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie

UCHWAŁA NR 103/X/2020 w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. G. Piramowicza w Augustowie, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

UCHWAŁA NR 104/X/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 89/IX/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

UCHWAŁA NR 105/X/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/IX/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski

UCHWAŁA NR 106/X/2020 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Augustowski w 2020 roku

UCHWAŁA NR 107/X/2020 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z drugiej zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020

UCHWAŁA NR 108/X/2020 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok.

UCHWAŁA NR 109/X/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020-2023

UCHWAŁA NR 110/XI/2020 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

UCHWAŁA NR 111/XI/2020 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego

UCHWAŁA NR 112/XI/2020 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok.

UCHWAŁA NR 113/XI/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020-2023

UCHWAŁA NR 114/XI/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sztabin.

UCHWAŁA NR 115/XI/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowinka.

UCHWAŁA NR 116/XI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i wspólną realizację projektu pt. „Fachowcy z Augustowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UCHWAŁA NR 117/XI/2020 w sprawie rozpoznania skargi z dnia 8 marca 2020 r. na postępowanie Starosty Augustowskiego

UCHWAŁA NR 118/XI/2020 w sprawie rozpoznania skargi na postępowanie Dyrektora i personelu pielęgniarskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie

UCHWAŁA NR 119/XII/2020 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok.

UCHWAŁA NR 120/XII/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020-2023

UCHWAŁA NR 121/XII/2020 w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu augustowskiego

UCHWAŁA NR 122/XII/2020 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Biura Usług Turystycznych „Żak Tourist” sp. z o.o. w Augustowie na 2020 rok

UCHWAŁA NR 123/XIII/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Augustowie

UCHWAŁA NR 124/XIII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2019 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

UCHWAŁA NR 125/XIII/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie

UCHWAŁA NR 126/XIII/2020 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok

UCHWAŁA NR 127/XIII/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020-2023

UCHWAŁA NR 128/XIII/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowinka

UCHWAŁA NR 129/XIII/2020 w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

UCHWAŁA NR 130/XIII/2020 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego

UCHWAŁA NR 131/XIII/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu augustowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Augustowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA NR 132/XIV/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Augustowskiego do Porozumienia Terytorialnego „Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny”

UCHWAŁA NR 133/XV/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

UCHWAŁA NR 134/XV/2020 w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

UCHWAŁA NR 135/XV/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków łub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR 136/XV/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2021 roku

UCHWAŁA NR 137/XV/2020 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2021 rok”

UCHWAŁA NR 138/XV/2020 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok

UCHWAŁA NR 139/XV/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 - 2023 

UCHWAŁA NR 140/XVI/2020 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok

UCHWAŁA NR 141/XVII/2020 w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

UCHWAŁA NR 142/XVII/2020 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021

UCHWAŁA NR 143/XVII/2020 w sprawie oraganizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu augustowskiego

UCHWAŁA NR 144/XVII/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu augustowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Augustowski oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków

UCHWAŁA Nr 145/XVII/2020 w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021 – 2023”

UCHWAŁA NR 146/XVII/2020 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego

UCHWAŁA NR 147/XVII/2020 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok

UCHWAŁA NR 148/XVII/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 - 2023

UCHWAŁA NR 149/XVII/2020 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Augustowskiemu i jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg

UCHWAŁA NR 150/XVII/2020 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”

UCHWAŁA NR 151/XVII/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Augustowie na 2021 rok

UCHWAŁA NR 152/XVII/2020 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi z dnia 12 listopada 2020 roku

UCHWAŁA NR 153/XVIII/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 rok

UCHWAŁA NR 154/XVIII/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 - 2024

UCHWAŁA NR 155/XVIII/2021 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na świadczenie usług, polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego na 2021 rok

UCHWAŁA NR 156/XVIII/2021 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2025

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Data wytworzenia: 2018-12-03

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2021-01-22

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2018-12-03