Uchwały Rady Powiatu 2006-2010

Nr Uchwały:

Uchwała Dotyczy:

Uchwała
Nr 1/I/06

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr 2/I/06

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr 3/I/06
w sprawie wyboru Starosty Augustowskiego.
Uchwała
Nr 4/I/06
w sprawie wyboru Wicestarosty Augustowskiego.
Uchwała
Nr 5/I/06
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 6/I/06

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr 7/I/06

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr 8/I/06

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr9/I/06

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr 10/I/06

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budownictwa i Dróg, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr 11/II/06
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatku funkcyjnego, dodatku motywacyjnego, dodatku za warunki pracy, dodatku za wysługę lat, nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku mieszkaniowego oraz regulaminu określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw.
Uchwała
Nr 12/II/06

w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza sie środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz określenia zadań, na które przeznacza się zwiększone środki w 2006 roku.

Uchwała
Nr 13/II/06
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Augustowskiego na 2006 rok.
Uchwała
Nr 14/II/06
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 15/II/06
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 16/III/06
w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2007 rok.
Uchwała
Nr 17/III/06
w sprawie zaopiniowania studium ochrony przeciwpowodziowej rzek Czarna Hańcza i Biebrza.
Uchwała
Nr 18/IV/07
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 19/IV/07

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr 20/IV/07
w sprawie wyboru Starosty Augustowskiego.
Uchwała
Nr 21/IV/07
w sprawie wyboru Wicestarosty Augustowskiego.
Uchwała
Nr 22/IV/07
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 23/IV/07

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr 24/IV/07

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr 25/IV/07

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr 26/IV/07

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr 27/IV/07

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budownictwa i Dróg, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr 28/V/07
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Podlaskiego.
Uchwała
Nr 29/V/07
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 30/VI/07
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Uchwała
Nr 31/VI/07
w sprawie sposobu podziału środków, ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
Uchwała
Nr 32/VI/07
w sprawie upoważnienia dyrektora Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie do podpisania umowy na realizację projektu “Akademia jutra” przyjętego do finansowania przez Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Uchwała
Nr 33/VI/07
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Augustowskiego przez Agencję „TD” Wydawnictwo Turystyczne w Warszawie na mapie turystycznej „Suwalszczyzna”.
Uchwała
Nr 34/VI/07

w sprawie ustalenia opłaty za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie.

Uchwała
Nr 35/VI/07
w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
Uchwała
Nr 36/VI/07
w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
Uchwała
Nr 37/VI/07
w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
Uchwała
Nr 38/VI/07

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Uchwała
Nr 39/VI/07

w sprawie delegowania radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Uchwała
Nr 40/VI/07
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Uchwała
Nr 41/VII/07
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Augustowskiego Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie
Uchwała
Nr 42/VII/07
w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2007r.
Uchwała
Nr 43/VII/07
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku.
Uchwała
Nr 44/VII/07
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na realizację projektu „Akademia jutra”.
Uchwała
Nr 45/VII/07
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok ”.
Uchwała
Nr 46/VII/07
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 47/VII/07
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 48/VII/07
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 49/VII/07
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 50/VII/07
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budownictwa i Dróg, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 51/VII/07
w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Uchwała
Nr 52/VII/07
w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Uchwała
Nr 53/VIII/07
w sprawie powołania Powiatowej Komisji do Spraw Referendum.
Uchwała
Nr 54/IX/07
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 55/IX/07
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Toczyłowskiego z dnia 19 marca 2007 roku.
Uchwała
Nr 56/X/07
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2007 rok.
Uchwała
Nr 57/X/07
w sprawie realizacji w 2007r. projektu „Czuję się bezpiecznie” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.
Uchwała
Nr 58/X/07
w sprawie pozbawienia drogi Nr 2511B Kanałowa w Augustowie kategorii drogi powiatowej.
Uchwała
Nr 59/X/07
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “POMOCNA DŁOŃ” na lata 2007 - 2015.
Uchwała
Nr 60/X/07

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Augustowskiego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

Uchwała
Nr 61/XI/07
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy Młodości w Augustowie.
Uchwała
Nr 62/XI/07
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu i flagi Powiatu Augustowskiego w książce „Herby województw i powiatów Polski współczesnej”.
Uchwała
Nr 63/XI/07
w sprawie podjęcia partnerskiej współpracy Powiatu Augustowskiego z Rejonem Łoździeje (Litwa).
Uchwała
Nr 64/XI/07
w sprawie nadania imienia II Liceum Ogólnokształcącemu w Augustowie oraz prawa posiadania przez szkołę sztandaru.
Uchwała
Nr 65/XI/07
w sprawie nadania imienia Technikum Nr 1 wchodzącemu w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie oraz prawa posiadania przez szkołę sztandaru.
Uchwała
Nr 66/XI/07
w sprawie powierzenia Gminie Płaska zadania publicznego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie zimowego ich utrzymania.
Uchwała
Nr 67/XI/07
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Augustowskiego za okres 2004-2006 r.
Uchwała
Nr 68/XI/07
w sprawie ograniczenia żeglugi jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych jeziorach powiatu augustowskiego.
Uchwała
Nr 69/XI/07
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2007 rok.
Uchwała
Nr 70/XI/07
w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które mogą tworzyć rachunki dochodów własnych.
Uchwała
Nr 71/XI/07
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz określenia zadań, na które przeznacza się zwiększone środki w 2007 roku.
Uchwała
Nr 72/XI/07
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Augustowie z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2007 r.
Uchwała
Nr 73/XII/07
 
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Augustowie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w tym postępowaniu oraz zaciągnięcia zobowiązań z tytułu realizacji inwestycji p.n. „Przebudowa ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Granica Państwa”.
Uchwała
Nr 74/XIII/07
w sprawie pozbawienia odcinka drogi Nr 1222B Rzepiski-Komaszówka-granica Gminy Augustów od km 0+000 do km 4+025 kategorii drogi powiatowej.
Uchwała
Nr 75/XIII/07
w sprawie nadania numeru porządkowego dla Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.
Uchwała
Nr 76/XIII/07
w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Augustowie, ul. Tytoniowa 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.
Uchwała
Nr 77/XIII/07
w sprawie ustalenia regulaminu określającego na 2008 r. wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Uchwała
Nr 78/XIII/07
w sprawie zmiany Uchwały Nr 163/XXI/2000 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, o którym mowa w §3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 61, poz. 708 z 2000 r./.
Uchwała
Nr 79/XIII/07
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
Uchwała
Nr 80/XIII/07
w sprawie ustalenia terminu spłaty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
Uchwała
Nr 81/XIII/07
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości Powiatu Augustowskiego.
Uchwała
Nr 82/XIII/07
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2007 rok.
Uchwała
Nr 83/XIII/07
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku.
Uchwała
Nr 84/XIII/07
w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Uchwała
Nr 85/XIII/07
w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Uchwała
Nr 86/XIV/07
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2007 rok.
Uchwała
Nr 87/XIV/07
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku.
Uchwała
Nr 88/XIV/07
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Powiatu Augustowskiego.
Uchwała
Nr 89/XIV/07
w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2008 rok.
Uchwała
Nr 90/XV/08
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
Uchwała
Nr 91/XV/08
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2008 rok.
Uchwała
Nr 92/XV/08
w sprawie zmiany Uchwały Nr 52/VII/03 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów, zmienionej uchwałą Nr 131/XVII/04 Rady Powiatu z dnia 17 września 2004 r.
Uchwała
Nr 93/XV/08
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok".
Uchwała
Nr 94/XV/08
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Augustowie przy ul. 3 Maja 37
Uchwała
Nr 95/XV/08
w sprawie rozpatrzenia skargi przedstawicieli firmy"Your School" Centrum Nauki Języków Obcych Sylwia i Jan Rubkiewicz s. c. w Warszawie.
Uchwała
Nr 96/XV/08
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 97/XV/08
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 98/XV/08
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 99/XV/08
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 100/XV/08
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budownictwa i Dróg, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 101/XV/08
w sprawie inicjatywy ustanowienia sztandaru Powiatu Augustowskiego.
Uchwała
Nr 102/XVI/08
w sprawie zmiany uchwały Nr Uchwały Nr 253/XXXIV/06 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Augustowskiego na lata 2007 – 2013”
Uchwała
Nr 103/XVI/08
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku
Uchwała
Nr 104/XVI/08
w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Augustowskiego oraz sposobu ich rozliczania.
Uchwała
Nr 105/XVI/08
w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Augustowskiego
Uchwała
Nr 106/XVI/08
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2008 rok.
Uchwała
Nr 107/XVII/08
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 108/XVIII/08
w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Augustowskiego.
Uchwała
Nr 109/XVIII/08
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany wykorzystania nieruchomości położonej we wsi Rygałówka, oznaczonej Nr 255/3 o pow. 1700 m² wraz z budynkami, darowanej aktem notarialnym Repertorium A Nr 1947/2000 z dnia 14 kwietnia 2000 r. Miastu i Gminie Lipsk.
Uchwała
Nr 110/XVIII/08
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2008 rok.
Uchwała
Nr 111/XVIII/08
w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XXXIV/06 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Augustowskiego na lata 2007 – 2013”.
Uchwała
Nr 112/XIX/08
w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, Al. Kard. Wyszyńskiego 3, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Al. Kard. Wyszyńskiego 3.
Uchwała
Nr 113/XIX/08
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2008 rok.
Uchwała
Nr 114/XX/08
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2008 rok.
Uchwała
Nr 115/XX/08
w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XXXIV/06 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Augustowskiego na lata 2007 – 2013”
Uchwała
Nr 116/XX/08
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Augustowskiego oraz sposobu ich rozliczania
Uchwała
Nr 117/XXI/08
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2008 rok.
Uchwała
Nr 118/XXI/08
w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XXXIV/06 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Augustowskiego na lata 2007 – 2013”.
Uchwała
Nr 119/XXI/08
w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
Uchwała
Nr 120/XXI/08
w sprawie uchwalenia „ Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Powiatu Augustowskiego na lata 2008 – 2032”.
Uchwała
Nr 121/XXI/08
w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Augustowskiego na lata 2008 – 2011”.
Uchwała
Nr 122/XXI/08
w sprawie uchwalenia „ Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2008 – 2011”.
Uchwała
Nr 123/XXII/08
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2008 rok.
Uchwała
Nr 124/XXII/08
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
Uchwała
Nr 125/XXII/08
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Augustowie do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na okres 5 lat, tj. w latach 2009 – 2013 celem realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt)
Uchwała
Nr 126/XXII/08
w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2009 rok środków finansowych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1196B przez wieś Jeziorki”
Uchwała
Nr 127/XXII/08
w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2009 rok środków finansowych na realizację zadania „Przebudowa ulicy miejskiej powiatowej Nr 2568B Aleja 400 – lecia w Lipsku”
Uchwała
Nr 128/XXII/08
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
Uchwała
Nr 129/XXIII/08
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2008 rok.
Uchwała
Nr 130/XXIII/08
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
Uchwała
Nr 131/XXIII/08
w sprawie ustalenia terminu spłaty pożyczek udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
Uchwała
Nr 132/XXIII/08
w sprawie regulaminu określającego na 2009r. wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Uchwała
Nr 133/XXIII/08
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok ”
Uchwała
Nr 134/XXIII/08
w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2009 rok.
Uchwała
Nr 135/XXIII/08
w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XXXIV/06 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Augustowskiego na lata 2007 – 2013”
Uchwała
Nr 136/XXIII/08
w sprawie zgłoszenia kandydatów do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie.
Uchwała
Nr 137/XXIII/08
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Augustowskiego.
Uchwała
Nr 138/XXIV/09
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych
w szkolnych schroniskach młodzieżowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
Uchwała
Nr 139/XXIV/09
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
Uchwała
Nr 140/XXIV/09
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2009 rok.
Uchwała
Nr 141/XXIV/09
w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XXXIV/06 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Augustowskiego na lata 2007 – 2013”
Uchwała
Nr 142/XXIV/09
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 143/XXIV/09
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 144/XXIV/09
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 145/XXIV/09
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 146/XXIV/09
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budownictwa i Dróg, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 147/XXV/09
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski
Uchwała
Nr 148/XXV/09
w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XXXIV/06 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Augustowskiego na lata 2007 – 2013”
Uchwała
Nr 149/XXV/09
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2009 rok.
Uchwała
Nr 150/XXV/09
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 151/XXVI/09
w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XXXIV/06 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Augustowskiego na lata 2007 – 2013”
Uchwała
Nr 152/XXVI/09
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2009 rok.
Uchwała
Nr 153/XXVI/09
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
Uchwała
Nr 154/XXVI/09
w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
Uchwała
Nr 155/XXVI/09
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Danuty i Tadeusza Waluś.
Uchwała
Nr 156/XXVI/09
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Augustowie umowy użyczenia z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku na okres siedmiu lat
Uchwała
Nr 157/XXVII/09
w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XXXIV/06 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Augustowskiego na lata 2007 – 2013”
Uchwała
Nr 158/XXVII/09
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2009 rok.
Uchwała
Nr 159/XXVII/09
w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2010 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze – Dreństwo – Woznawieś od km 0+000 do km 5+725"
Uchwała
Nr 160/XXVII/09
w sprawie przekazania zarządu drogą powiatową Nr 1193B Reszki – Łabętnik oraz uwzględnienia w projekcie budżetu na 2010 rok środków finansowych na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1193B Reszki – Łabętnik w ramach inwestycji "Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze Nr 1193B Reszki- Łabętnik i Nr 102877B Łabętnik - wieś"
Uchwała
Nr 161/XXVII/09
w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2010 rok środków finansowych na realizację zadania „Przebudowa ulic powiatowych Nr 2528B – Młodości oraz 2519B – Kwaśna w Augustowie"
Uchwała
Nr 162/XXVII/09
w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2010 rok środków finansowych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1188B Jeziorki– Turówka – Biernatki – Mazurki od km 0+000 do km 3+428"
Uchwała
Nr 163/XXVII/09
w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2010 rok środków finansowych na przebudowę ulicy powiatowej Nr 2565B - Tytoniowa oraz przekazania zarządu ulicami powiatowymi Nr 2565B - Tytoniowa oraz 2506B – Elektryczna w Augustowie w zakresie realizacji inwestycji pod nazwą ,,Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich”.
Uchwała
Nr 164/XXVII/09
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
Uchwała
Nr 165/XXVII/09
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami za lata 2007 - 2008
Uchwała
Nr 166/XXVII/09
w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”
Uchwała
Nr 167/XXVII/09
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego.
Uchwała
Nr 168/XXVII/09
w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
Uchwała
Nr 169/XXVII/09
w sprawie Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie
Uchwała
Nr 170/XXVII/09
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Augustowie.
Uchwała
Nr 171/XXVIII/09
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok ”
Uchwała
Nr 172/XXVIII/09
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2009 rok.
Uchwała
Nr 173/XXVIII/09
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza sie środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz określenia zadań na które przeznacza sie zwiększone środki w 2009 roku.
Uchwała
Nr 174/XXVIII/09
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski
Uchwała
Nr 175/XXVIII/09
w sprawie Statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie
Uchwała
Nr 176/XXIX/09
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Augustowskiego za lata 2006 - 2008
Uchwała
Nr 177/XXIX/09
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2009 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków
Uchwała
Nr 178/XXIX/09
w sprawie ustalenia terminu spłaty pożyczek udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
Uchwała
Nr 179/XXIX/09
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2009 rok.
Uchwała
Nr 180/XXIX/09
w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2010 rok.
Uchwała
Nr 181/XXIX/09
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2009 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków
Uchwała
Nr 182/XXX/10
w sprawie ustalenia opłaty za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie
Uchwała
Nr 183/XXX/10
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest rożny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej - w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski
Uchwała
Nr 184/XXX/10
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym i likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w jego skład,
Uchwała
Nr 185/XXX/10
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2010r.
Uchwała
Nr 186/XXX/10
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2010r.
Uchwała
Nr 187/XXX/10
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Uchwała
Nr 188/XXX/10
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów
Uchwała
Nr 189/XXX/10
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki
Uchwała
Nr 190/XXX/10
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
Uchwała
Nr 191/XXX/10
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budownictwa i Dróg, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa
Uchwała
Nr 192/XXXI/10
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2010 rok.
Uchwała
Nr 193/XXXI/10
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Powiatu Augustowskiego
Uchwała
Nr 194/XXXII/10
w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.
Uchwała
Nr 195/XXXII/10
w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XXXIV/06 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Augustowskiego na lata 2007 – 2013”
Uchwała
Nr 196/XXXII/10
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2010 rok.
Uchwała
Nr 197/XXXII/10
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 198/XXXII/10
w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Powiatu w Augustowie do usunięcia naruszenia prawa
Uchwała
Nr 199/XXXIII/10
w sprawie przekazania zadania własnego inwestycyjnego w ramach projektu ,,Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich”.
Uchwała
Nr 200/XXXIII/10
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2010 rok.
Uchwała
Nr 201/XXXIV/10
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2010 rok.
Uchwała
Nr 202/XXXIV/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wilków
Uchwała
Nr 203/XXXIV/10
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Augustowski jest organem założycielskim.
Uchwała
Nr 204/XXXV/10
w sprawie rozpatrzenia skargi Wójta Gminy Płaska na postępowanie Starosty Augustowskiego
Uchwała
Nr 205/XXXV/10
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Danuty i Tadeusza Waluś na postępowanie Starosty Augustowskiego
Uchwała
Nr 206/XXXV/10
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Samsika na postępowanie Starosty Augustowskiego
Uchwała
Nr 207/XXXV/10
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku.
Uchwała
Nr 208XXXV/10
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Uchwała
Nr 209/XXXV/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sztabin
Uchwała
Nr 210/XXXV/10
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2010 rok
Uchwała
Nr 211/XXXV/10
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Specjalnych w Augustowie oraz prawa posiadania sztandaru
Uchwała
Nr 212/XXXV/10
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego.
Uchwała
Nr 213/XXXV/10
w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2011 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze – Dreństwo – Woznawieś od km 0+000 do km 5+725"
Uchwała
Nr 214/XXXV/10
w sprawie przekazania zarządu drogą powiatową Nr 1187B Jabłońskie – Topiłówka - Mazurki od km 0+000 do km 2+431,30 oraz uwzględnienia w projekcie budżetu na 2011 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie – Topiłówka - Mazurki od km 0+000 do km 2+431,30”
Uchwała
Nr 215/XXXV/10
w sprawie przekazania zarządu drogą powiatową Nr 1193B Reszki – Łabętnik oraz uwzględnienia w projekcie budżetu na 2011 rok środków finansowych na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1193B Reszki – Łabętnik w ramach inwestycji "Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze Nr 1193B Reszki- Łabętnik i Nr 102877B Łabętnik - wieś"
Uchwała
Nr 216/XXXV/10
w sprawie przekazania zarządu drogą powiatową Nr 1238B Kopczany – Dulkowszczyzna - Rogożyn Stary od km 0+000 do km 2+600 oraz uwzględnienia w projekcie budżetu na 2011 rok środków finansowych na realizację remontu drogi powiatowej Nr 1238B Kopczany – Dulkowszczyzna - Rogożyn Stary od km 0+000 do km 2+600 w ramach inwestycji "Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego w gminie Lipsk, obejmującego drogi gminne nr 102760B i 102758B oraz drogę powiatową 1238B"
Uchwała
Nr 217/XXXV/10
w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2011 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1219B Białobrzegi – Gliniski, od km 0+000 do km 3+800, dł. odcinka 3,800 km”
Uchwała
Nr 218/XXXVI/10
w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
Uchwała
Nr 219/XXXVI/10
w sprawie zasad zbywania ruchomych aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które zostały utworzone przez Powiat Augustowski.
Uchwała
Nr 220/XXXVI/10
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2010 rok.
Uchwała
Nr 221/XXXVI/10
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Augustowskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Uchwała
Nr 222/XXXVI/10
w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie oraz prawa posiadania sztandaru
Uchwała
Nr 223/XXXVII/10
zmieniająca Uchwałę Nr 221/XXXVI/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Augustowskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Uchwała
Nr 224/XXXVII/10
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2014”
Uchwała
Nr 225/XXXVII/10
w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XXXIV/06 Rady Powiatu
w Augustowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Augustowskiego na lata 2007 – 2013”
Uchwała
Nr 226/XXXVII/10
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2010 rok.
Uchwała
Nr 227/XXXVII/10
w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu Augustowskiego w latach 2011-2013 na wkład własny w realizacji przez SP ZOZ w Augustowie projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.
Uchwała
Nr 228/XXXVII/10
w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Uchwała
Nr 229/XXXVII/10
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Uchwała
Nr 230/XXXVII/10
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie
Uchwała
Nr 231/XXXVII/10
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie
Uchwała
Nr 232/XXXVII/10
w sprawie zamiaru przystąpienia Powiatu Augustowskiego do realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2006-12-20

Modyfikujący: Sylwia Zajkowska

Data modyfikacji: 2010-11-23

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2006-12-20