Uchwała Nr 62/IX/2015

UCHWAŁA NR 62/IX/2015
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia  31 sierpnia 2015 r.

w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm. w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 871), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm. w Dz. U. z 2013 r. w poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189 i 1190), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.260.100 zł i zmniejsza się o kwotę 113.757 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.298.020 zł i zmniejsza się o kwotę 551.677 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2015 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem 70.478.510 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
- dochody majątkowe w wysokości   15.457.284 zł,
- dochody bieżące w wysokości         55.021.226 zł.
2. Wydatki ogółem  69.069.642 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
- wydatki majątkowe w wysokości  18.579.889 zł,
- wydatki  bieżące  w wysokości     50.489.753 zł.

§ 4. Ustala się:
1.  Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2015 roku w wysokości 509.000 zł, zgodnie z zawartymi umowami poręczenia dla kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
2. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2015 rok w wysokości 14.270.218 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3.  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2015 r. w wysokości 8.547.446 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2015 roku w wysokości 8.530.211 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 1.353.990 zł  oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 2.762.858 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 1.408.868 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów przypadajacych do spłaty w 2015 roku w kwocie 1.008.868 zł i udzielenie pożyczki w kwocie 400.000 zł.

§ 7. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2015 roku w wysokości 1.599.158 zł:
1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 108.407 zł,
2. Nadwyżka budżetu Powiatu w 2015 roku w wysokości 1.008.868 zł.
3. Wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 481.883 zł.

§ 8. W uchwale Nr 24/IV/2015 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 587, ze zm. w poz. 1444, 1925 i 2436) w § 11 pkt 2 a) kwotę „2.500.000 zł” zastępuje się kwotą „6.000.000 zł”.

§ 9.  W uchwale Nr 58/VIII/2015 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 czerwca 2015  r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 2436) w § 8 kwotę „763.700 zł” zastępuje się kwotą „1.163.700 zł”. 

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski
 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2015-09-18

Data modyfikacji: 2015-09-18

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2015-09-18