UCHWAŁA NR 90/XIII/2016
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
 w Powiecie Augustowskim na lata 2016 - 2018.

    Na podstawie art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 595; Dz.U. z 2013r., poz. 645; Dz.U. z 2014r., poz. 379; poz. 1072, Dz. U. z 2015r., poz. 871; poz. 1045; poz. 1445; poz. 1890) i art. 180 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 332; Dz.U. z 2015r., poz. 1045, poz. 1199; poz. 1830) uchwala się, co następuje:

§1.    Rada Powiatu w Augustowie uchwala Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2016 – 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Augustowie.

§3.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2016-02-04

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2016-02-04

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2016-02-04