UCHWAŁA NR 129/ XIX/12
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE
25 września  2012 r.

w sprawie uchwalenia  „Programu Ochrony Środowiska  dla Powiatu Augustowskiego
na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz.708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498. Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 129, poz. 734, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341, z 2012 r. poz. 460), po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Podlaskiego, Rada Powiatu  w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „ Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016-2019”, w brzmieniu określonym w załącznik do uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 122/XXI/08 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 września 2008r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2008-2011”.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski


 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2012-10-10

Modyfikujący: Sylwia Zajkowska

Data modyfikacji: 2012-10-10

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2012-10-10