UCHWAŁA NR 149/XXII/13
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE
z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2013 rok.


Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 29, poz. 142), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zm. w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1474 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 178, poz. 1061) oraz art. 211, art. 212, art. 214,  art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i  art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:
1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości  60.138.060 zł,
       w tym:
- dochody majątkowe w wysokości    3.077.799 zł,
- dochody bieżące w wysokości        57.060.261 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości   59.687.595 zł,
       w tym:
- wydatki majątkowe w wysokości    4.653.551 zł,
- wydatki  bieżące w wysokości       55.034.044 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu tworzy się:
1. Rezerwę ogólną w wysokości  60.000 zł.
2. Rezerwę celową w wysokosci 115.000 zł przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 3. Ustala się:
1.  Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2013 rok w wysokości  4.200.657 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2013 roku w wysokości 6.959.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2013 roku w wysokosci 2.877.538 zł, zgodnie z zawartymi umowami poręczenia dla kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2013 r. w wysokości 5.221.301 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 1.183.568 zł  oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 1.634.033 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu w 2013 roku w wysokości 450.465 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów w 2013 roku w kwocie 450.465 zł.

§ 6. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2013 roku w wysokości 1.634.033 zł:
1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 908.407 zł,
2. Wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 275.161 zł,
3. Planowana nadwyżka budżetu Powiatu w 2013 roku w kwocie 450.465 zł 

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 1.000.000 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 225.280 zł i plan wydatków wysokości 225.280 zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa zwiazane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej w wysokości 220.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 7 uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
a) w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 3.400.000 zł,
b) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4 do uchwały,
c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Przenoszeniu niewykorzystanych środków z zadań inwestycyjnych na wydatki bieżące.
5. Zwiększaniu planu wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania inwestycyjne.
6. Dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 200.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym.
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę  budżetu Powiatu.
8. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
9.  Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.


Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Krzyżopolski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowo - Budżetowy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2013-01-29

Modyfikujący: Sylwia Zajkowska

Data modyfikacji: 2013-01-29

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2013-01-29