Uchwała nr 177/XXVII/13

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia  30 sierpnia 2013 r.

w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2013 rok.

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 885), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 457.398 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.017.298 zł i zmniejsza się o kwotę 559.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2013 r. po dokonanych zmianach wynosi:

  1. Dochody ogółem 62.555.810 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

-dochody majątkowe w wysokości     2.685.371 zł,

-dochody bieżące w wysokości         59.870.439 zł.

  1. Wydatki ogółem  63.970.748 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

-wydatki majątkowe w wysokości  4.463.633 zł,

-wydatki  bieżące  w wysokości   59.507.115 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2013 rok w wysokości 4.014.939 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2013 roku w wysokości 5.073.092 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1.414.938 zł, który zostanie pokryty z następujacych źródeł:

  1. Przychodów ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 800.000 zł,
  2. Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 614.938 zł.

§ 6. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2013 roku w wysokości 1.634.033 zł:

  1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 108.407 zł,
  2. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.525.626 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2013 poręczeń i gwarancji  do łącznej kwoty 6.906.000 zł.

§ 8. W uchwale Nr 140/XXIV/09 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2009 rok zmienionej uchwałą Nr 149/XXV/09 z dnia 17 kwietnia 2009 r. uchyla się § 9.

§ 9.  W uchwale Nr 192/XXXI/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2010 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 146, poz. 1873) uchyla się § 8.  

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowo - Budżetowy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2013-10-07

Modyfikujący: Sylwia Zajkowska

Data modyfikacji: 2013-10-07

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2013-10-07