UCHWAŁA NR 189/XXIX/13
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE


z dnia 16 października 2013 r.

w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2013 rok.


Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm.w Dz. U. z 2013 r. w poz. 938), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 100.000 zł i zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Budżet powiatu na 2013 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem 60.854.752 zł , w tym:
- dochody majątkowe w wysokości     940.279 zł,
- dochody bieżące w wysokości      59.914.473 zł.
2. Wydatki ogółem  62.269.690 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
- wydatki majątkowe w wysokości  2.469.910 zł,
- wydatki  bieżące  w wysokości   59.799.780 zł.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2013 roku w wysokości 5.160.177 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2013 roku w wysokosci 4.452.440 zł, zgodnie z zawartymi umowami poręczenia dla kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie

§ 5. W budżecie Powiatu tworzy się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie zarządzonym na dzień 17 listopada 2013 r. w wysokości 20.000 zł.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1.414.938 zł, który zostanie pokryty z następujacych źródeł:
1. Przychodów ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 800.000 zł,
2. Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 614.938 zł.

§ 7. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2013 roku w wysokości 1.634.033 zł:
1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 108.407 zł,
2. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.525.626 zł.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.


Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski 
 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowo - Budżetowy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2013-10-31

Modyfikujący: Sylwia Zajkowska

Data modyfikacji: 2013-10-31

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2013-10-31