UCHWAŁA NR 193/XXX/13
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 11 grudnia  2013 r.

w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm.w Dz. U. z 2013 r. w poz. 938), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 349.201 zł i zmniejsza się o kwotę 298.998  zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.525.353 zł i zmniejsza się o kwotę 2.762.922 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2013 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem 60.897.207 zł , w tym:
- dochody majątkowe w wysokości     940.279 zł,
- dochody bieżące w wysokości      59.956.928 zł.
2. Wydatki ogółem  61.024.373 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
- wydatki majątkowe w wysokości  2.555.680 zł,
- wydatki  bieżące  w wysokości   58.468.693 zł.

§ 4. Ustala się:
1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2013 rok w wysokości 2.109.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2013 r. w wysokości 7.333.545 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2013 roku w wysokości 5.217.323 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
4. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2013 roku w wysokosci 2.286.464 zł, zgodnie z zawartymi umowami poręczenia dla kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 2.261.199 zł  oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 2.134.033 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 127.166 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 127.166 zł.

§ 7. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2013 roku w wysokości 1.634.033 zł:
1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 108.407 zł,
2. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.525.626 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 246.040 zł i plan wydatków wysokości 246.040 zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2013 pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.


Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski 
 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowo - Budżetowy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2013-12-20

Modyfikujący: Sylwia Zajkowska

Data modyfikacji: 2013-12-20

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2013-12-20