UCHWAŁA NR 196/XXXI/14
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2014 rok.


Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 211, art. 212, art. 214,  art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i  art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm.w Dz. U. z 2013 r. w poz. 938), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:
1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości  62.147.943 zł, w tym:
- dochody majątkowe w wysokości    6.227.225 zł,
- dochody bieżące w wysokości        55.920.718 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości   62.336.386  zł, w tym:
- wydatki majątkowe w wysokości  10.642.386 zł,
- wydatki  bieżące w wysokości       51.694.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu tworzy się:
1. Rezerwę ogólną w wysokości  63.000 zł.
2. Rezerwę celową w wysokosci 120.000 zł przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 3. Ustala się:
1.  Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2014 rok w wysokości 9.469.055 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2014 roku w wysokości 4.886.544 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2014 roku w wysokosci 730.984 zł, zgodnie z zawartymi umowami poręczenia dla kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2014 r. w wysokości 5.555.538 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 1.822.476 zł  oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 1.634.033 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 188.443 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 188.443 zł.

§ 6. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2014 roku w wysokości 1.634.033 zł:
1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 108.407 zł,
2. Wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.525.626 zł,

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 1.000.000 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 185.280 zł i plan wydatków wysokości 185.280 zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa zwiazane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej w wysokości 271.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 7 uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4 do uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 200.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę  budżetu Powiatu.
6. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
7. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Krzyżopolski

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowo - Budżetowy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2014-02-03

Modyfikujący: Sylwia Zajkowska

Data modyfikacji: 2014-02-03

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2014-02-03