UCHWAŁA NR 204/XXXII/14
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm. w Dz. U. z 2013 r. w poz. 938 i poz. 1646), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 356.519 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.868.338 zł i zmniejsza się o kwotę 127.065 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2014 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem 62.504.462 zł , w tym:
- dochody majątkowe w wysokości     6.227.225 zł,
- dochody bieżące w wysokości      56.277.237 zł.
2. Wydatki ogółem  64.077.659 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
- wydatki majątkowe w wysokości  11.577.152 zł,
- wydatki  bieżące  w wysokości   52.500.507 zł.

§ 4. Ustala się:
1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2014 rok w wysokości 9.377.821 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2014 r. w wysokości 6.109.124 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2014 roku w wysokości 6.642.038 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 3.949.637 zł  oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 2.376.440 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1.573.197 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.573.197 zł.

§ 7. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2014 roku w wysokości 1.690.440 zł:
1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 108.407 zł,
2. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 161.437 zł,
3. Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.420.596 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2014 pożyczek do łącznej kwoty 686.000 zł.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.


Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowo Budżetowy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2014-04-11

Modyfikujący: Sylwia Zajkowska

Data modyfikacji: 2014-04-11

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2014-04-11