UCHWAŁA NR 237/XXXV/2014
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE
z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm. w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i z 2014 r. poz. 379 i 911), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm. w Dz. U. z 2013 r. w poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 37.172 zł i zmniejsza się o kwotę 750.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 139.172 zł i zmniejsza się o kwotę 852.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2014 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem 60.937.565 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
- dochody majątkowe w wysokości   4.240.029 zł,
- dochody bieżące w wysokości       56.697.536 zł.
2. Wydatki ogółem  62.510.762 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
- wydatki majątkowe w wysokości  7.741.615 zł,
- wydatki  bieżące  w wysokości   54.769.147 zł.

§ 4. Ustala się:
1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2014 rok w wysokości 3.973.574 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2014 r. w wysokości 5.870.433 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1.573.197 zł, który zostanie pokryty z następujących źródeł:
1. Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.520.388 zł.
2. Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 52.809 zł.

§ 6. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2014 roku w wysokości 1.690.440 zł:
1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 108.407 zł,
2. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.582.033 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.


Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski 
 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowo - Budżetowy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2014-11-26

Modyfikujący: Sylwia Zajkowska

Data modyfikacji: 2014-11-26

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2014-11-26