Uchwała Nr 69/XIII/12

UCHWAŁA NR 69/XIII/12
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE
z dnia 14 lutego 2012 roku

w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego
oraz z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”


Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity w Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536; z 2011r. Nr 112, poz. 654; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1211; Nr 208, poz.1241; Nr 209, poz. 1244) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 248/XXXIII/2006 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 21 września 2006r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Krzyżopolski

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2012-02-27

Data modyfikacji: 2012-02-27

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2012-02-27