Uchwała Nr 215/XVIII/05

RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 29 grudnia 2005 r.


w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2006 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. D i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr.142. poz.1592 ze zm.
w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984. Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 48, 52, 109, 110, 112 ust. 2 i 6, art. 116, 117, 122, 124 i 128 ust. 2 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273 poz. 2703 i z 2005 r. Nr 14, poz. 114) Rada Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:§ 1

Ustala się:

 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 51.122.899 zł,

w tym:

 • dochody związane z realizacją zadań zleconych 4.027.000 zł,
 • dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego 3.749.817 zł.
  zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 52.100.811 zł,
 • wydatki związane z realizacją zadań zleconych 4.027.000 zł,
 • wydatki związane z realizacją zadań własnych 44.323.994 zł.
  zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 • wydatki związane z realizacją zadań wspólnych .
  z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 3.749.817 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 13.


 1. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 977.912 zł są:

a) kredyt bankowy zaciągnięty na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 540.042 zł,

b) kredyty bankowe zaciągnięte na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w wysokości 437.870 zł,

 1. Źródłem spłat rat kredytu w wysokości 846.620 zł są:

a) wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 332.458 zł,

b) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w wysokości 54.204 zł,

c) kredyt bankowy zaciągnięty na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 459.958 zł.
§ 2

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2006 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.

§ 4

Ustala się:

 1. Limit wydatków inwestycyjnych w wysokości 20.343.353 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 2. Dotacje dla instytucji i podmiotów realizujących zadania własne powiatu w łącznej kwocie 2.303.692 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 3. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 427.626 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 4. Dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 63.210 zł oraz wydatki w kwocie 63.710 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 220.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 407.000 zł. Plan przychodów i wydatków Funduszu stanowi załącznik Nr 8.

§ 6

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 73.800 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 206.840 zł.
Plan przychodów i wydatków Funduszu stanowi załącznik Nr 9.

§ 7

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2006 r., stanowiącą załącznik Nr 10.


§ 8

Przyjmuje się "Prognozowaną sytuację finansową Powiatu Augustowskiego na lata 2006 - 2016" stanowiącą załącznik Nr 11.


§ 9

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10

Ustala się dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.682.817 zł
i wydatki w wysokości 15.704.214 zł związane z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 13.


§ 11

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2006 r. w wysokości 18.622.630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.


§ 12

 1. Postanawia się zaciągnąć w 2006 roku kredyty długoterminowe w kwocie łącznej 1.437.870 zł.

 2. Przewiduje się spłatę kredytów w latach 2007 - 2016.

 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umów kredytowych.

 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do ustanowienia zabezpieczenia kredytów w formie weksli in blanco.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

 2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków podległym jednostkom organizacyjnym.§ 14

 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym do kwoty 2.000.000 zł.

 2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu
  w roku budżetowym do kwoty 1.500.000 zł.

 3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym do kwoty 500.000 zł.

§ 15

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku powiatu.

 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 2.000.000 zł.


§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman KrzyżopolskiZałączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2006-01-10

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2006-01-10

Opublikował: Małgorzata Mitros

Data publikacji: 2006-01-10