UCHWAŁA NR 227/XXXI/06
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE
Z DNIA 25 KWIETNIA 2006 R.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2006 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2, art. 165, art. 168, art. 184, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.995.590 zł i zmniejsza się o kwotę 524.195 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.361.366 zł i zmniejsza się o kwotę 70.385 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2005 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 54.039.235 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2. Wydatki ogółem 54.836.733 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 797.498 zł są:

a) kredyt bankowy zaciągnięty na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 359.628 zł,

b) kredyty bankowe zaciągnięte na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w wysokości 437.870 zł;

4. Źródłem spłat rat kredytu w wysokości 846.620 zł są:

a) wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 152.044 zł,

b) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w wysokości 54.204 zł,

c) kredyt bankowy zaciągnięty na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 640.372 zł.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2006 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się:

1. Limit wydatków inwestycyjnych w wysokości 22.019.619 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 464.051 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 220.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 407.000 zł. Plan przychodów i wydatków Funduszu stanowi załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 73.800 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 201.840 zł. Plan przychodów i wydatków Funduszu stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.983.317 zł i wydatki w wysokości 16.638.214 zł związane z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2006 r. w wysokości 19.779.136 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciaganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 2.500.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz programami i projektami realizowanymi ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych do wysokości określonych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

2. zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których realizacja w 2007 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Augustowskiego i termin zapłaty upływa w 2007 roku.

§ 13. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2006-05-08

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2006-05-08

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2006-05-08