Uchwała nr 242/XXXII/06

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 14 lipca 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2006 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt 8 ppkt c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.
w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 82 ust. 1 pkt 1, art. 165, art. 168, art. 184, ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.229.287 zł i zmniejsza się o kwotę 1.327.587 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.386.158 zł i zmniejsza się o kwotę 1.484.458 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2006 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 54.010.935 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2. Wydatki ogółem 54.808.433 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 797.498 zł są:

a) kredyt bankowy zaciągnięty na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 359.628 zł,

b) kredyty bankowe zaciągnięte na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w wysokości 437.870 zł;

4. Źródłem spłat rat kredytu w wysokości 846.620 zł są:

a) wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 152.044 zł,

b) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w wysokości 54.204 zł,

c) kredyt bankowy zaciągnięty na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 640.372 zł.

§ 4. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych w wysokości 21.796.014 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 1.000.000 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2006-08-14

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2006-08-14

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2006-08-14