UCHWAŁA NR 243/XXXIII/06
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE
21 września 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2006 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt 8 ppkt c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 82 ust. 1 pkt 1, art. 165, art. 168, art. 184, ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

   1. §1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 167.308 zł i zmniejsza się o kwotę 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
    §2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 474.274 zł i zmniejsza się o kwotę 310.966 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
    §3. Budżet powiatu na 2006 r. po dokonanych zmianach wynosi:

 1. Dochody ogółem 54.639.123 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

 2. Wydatki ogółem 54.436.621 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 797.498 zł są:

  1. kredyt bankowy zaciągnięty na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 359.628 zł,

  2. kredyty bankowe zaciągnięte na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w wysokości 437.870 zł;

 1. Źródłem spłat rat kredytu w wysokości 846.620 zł są:
 1. wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
  w wysokości 152.044 zł,
 2. przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w wysokości 54.204 zł,
 3. kredyt bankowy zaciągnięty na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
  w wysokości 640.372 zł.

§4. Ustala się:

 1. Limit wydatków inwestycyjnych w wysokości 21.847.614 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

 2. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 464.051 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

 3. Dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 78.310 zł oraz wydatki w kwocie 77.460 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§5. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 220.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 467.000 zł. Plan przychodów i wydatków Funduszu stanowi załącznik Nr 6 do uchwały.

§6. Ustala się dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.986.317 zł i wydatki w wysokości 16.517.814 zł związane z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2006 r. w wysokości 19.416.281 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§8. Przyjmuje się "Prognozowaną sytuację finansową Powiatu Augustowskiego na lata 2006 - 2016" stanowiącą załącznik Nr 9 do uchwały.

§9. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 10 do uchwały.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2006-10-09

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2006-10-09

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2006-10-09