Uchwała 109/XV/04

Uchwała NR 109/XV/04
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie określenia trybu i zasad postępowania w zakresie udzielania dotacji z budżetu powiatu podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), art. 118 ust. 2 z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; z 2003 r. Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; z 2001 r. Nr 88, poz. 961; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 96, poz. 874; z 2004 r. Nr 19, poz. 177) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874; Nr 202, poz. 1956, Nr 202, poz. 1958, Nr 228, poz. 2262) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1. Z budżetu powiatu mogą być udzielane dotacje podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu na zadania inne niż wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.).

§ 2. Rodzaj zadania oraz wysokość środków na realizację zadań, o których mowa w § 1, określa Rada Powiatu w uchwale budżetowej.

§ 3. 1. Po podjęciu uchwały budżetowej na dany rok Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty zadania i kwoty dotacji ustalone w budżecie powiatu.
2. Na każde zadanie Zarząd ogłasza otwarty konkurs ofert. Ogłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
1) rodzaj zadania;
2) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
3) termin i warunki realizacji zadania;
4) termin składania ofert;
5) termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
3. Dotacje będą przyznawane w oparciu o ofertę złożoną przez podmiot ubiegający się
o dotację. Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu ofert przeprowadza właściwy Wydział Starostwa Powiatowego, a następnie przedstawia je Zarządowi Powiatu.
2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad oferty, Zarząd Powiatu wyznacza termin i wzywa składającego ofertę do ich usunięcia lub uzupełnienia. Oferta, która nie została uzupełniona nie jest rozpatrywana.
3. Przy rozpatrywaniu ofert o realizację zadania uwzględnia się w szczególności:
a) zgodność zadania z zadaniami statutowymi składającego ofertę,
b) ocenę merytoryczną oferty;
c) koszt realizacji zadania, w tym wysokość udziału środków własnych oraz wnioskowaną wysokość dotacji.
4. Zarząd Powiatu ma prawo dokonania wyboru wykonawcy zadania w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta.
5. Z czynności dotyczących wyboru oferty sporządza się protokół.

§ 5. O dokonanym wyborze oferty Zarząd Powiatu powiadamia niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania powiatu zawieranej przez Zarząd Powiatu z podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych.
2. Umowa powinna zawierać:
a) oznaczenie stron umowy;
b) opis zadania i termin jego realizacji;
c) kwotę dotacji i tryb płatności;
d) tryb kontroli wykonania zadania;
e) sposób rozliczenia dotacji celowej i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
3. Dotacja przekazywana jest na wskazany w umowie rachunek bankowy.

§ 7. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu.
2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania
z realizacji zleconego zadania w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania lub
w terminie określonym w umowie.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania dofinansowanego lub sfinansowanego dotacją powinno zawierać:
a) nazwę zadania;
b) zestawienie poniesionych kosztów;
c) opis zrealizowanego zadania;
d) źródła sfinansowania zadania.

§ 8. 1. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację zadania na inne cele niż określone w umowie.
2. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie określonym w § 7 ust. 2.
3. Nieterminowe rozliczenie się z przyznanej dotacji oraz wydatkowanie pieniędzy niezgodnie z przyznaną dotacją powoduje zwrot niewłaściwie wydatkowanej kwoty do budżetu powiatu wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych za okres od dnia przekazania dotacji do dnia zwrotu.

§ 9. 1. Zarząd Powiatu dokonuje kontroli prawidłowości realizacji zleconego zadania
w formie:
a) analizy i sprawdzenia przedłożonego przez podmiot otrzymujący dotację rozliczenia finansowego i rzeczowego,
b) przeprowadzenia (dokonania) czynności kontrolnych na każdym etapie realizacji zadania.
2. Zakres kontroli obejmuje:
a) wykonanie zadania zgodnie z umową,
b) udokumentowanie realizowanego zadania,
c) przeznaczenie i wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu powiatu.
3.Zarząd Powiatu podejmuje decyzję o podjęciu czynności kontrolnych w sytuacjach uzasadnionych, kierując się rodzajem i zakresem realizowanego zadania oraz wielkością przyznanej dotacji.
4. Czynności kontrolne przeprowadza pracownik Starostwa Powiatowego upoważniony przez Zarząd Powiatu.
5. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania i wykorzystania dotacji, do podmiotu realizującego zadanie kieruje się stosowne wnioski i zalecenie wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
7. W przypadku, gdy wykonawca zadania nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości lub nie doprowadzi do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe przekazane na jego realizację podlegają zwrotowi do budżetu powiatu w terminie ustalonym przez Zarząd Powiatu.

§ 10. Zarząd Powiatu przedstawi w informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu dane o realizacji zadań, na które udzielono dotacje z budżetu powiatu.

§ 11. Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty informację o wykorzystaniu dotacji udzielonych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

§ 12. Dotacje na zadania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.) z budżetu powiatu podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku są udzielane w trybie i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 13. Z dniem 1 czerwca 2004 roku traci moc Uchwała Nr XI/75/99 Rady Powiatu
w Augustowie z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu Powiatu Augustowskiego dotacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2004 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Roman Krzyżopolski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2004-05-14

Data modyfikacji: 2004-05-14

Opublikował: Barbara Łoboda

Data publikacji: 2004-05-14