Uchwały Rady Powiatu Augustowskiego

Nr Uchwały:

Uchwała Dotyczy:

Uchwała
Nr 1/I/02

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Augustowie

Uchwała
Nr 2/I/02
w sprawie wyboru Starosty Augustowskiego
Uchwała
Nr 3/I/02
w sprawie wyboru Wicestarosty Augustowskiego
Uchwała
Nr 4/I/02
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 5/I/02
w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji Statutowej
Uchwała
Nr 6/I/02
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Augustowskiego na 2002 rok
Uchwała
Nr 7/II/02
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 8/II/02

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Augustowskiego

Uchwała
Nr 9/II/02

w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie

Uchwała
Nr 10/II/02
w sprawie odwołania Eleonory Urszuli Chodkiewicz z funkcji Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Uchwała
Nr 11/II/02
w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Uchwała
Nr 12/II/02
w sprawie desygnowania delegata Powiatu Augustowskiego do Związku Powiatów Polskich
Uchwała
Nr 13/II/02

w sprawie zmiany uchwały Nr 170/XXIII/2001 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 19 lutego 2001 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Euroregionu "Niemen"

Uchwała
Nr 14/II/02
w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie
Uchwała
Nr 15/II/02
w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie
Uchwała
Nr 16/II/02
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 17/II/02
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Augustowskiego na 2002 rok
Uchwała
Nr 18/II/02
w sprawie ustalenia terminu spłaty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Augustowie
Uchwała
Nr 19/II/02
w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Augustowskiego
Uchwała
Nr 20/II/02
w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Augustowskiego
Uchwała
Nr 21/IV/03
w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Uchwała
Nr 22/IV/03
w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Augustowie
Uchwała
Nr 23/IV/03
w sprawie zmiany Uchwały Nr 148/XX/2000 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 sierpnia 2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli
Uchwała
Nr 24/IV/03
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Augustowie
Uchwała
Nr 25/IV/03
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, położonej w Augustowie przy ul. Słowackiego, oznaczonej nr geodezyjnym 766/2 o pow. 5066 m2
Uchwała
Nr 26/IV/03
w sprawie przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12, oznaczonej nr geodezyjnym 65/2, o pow. 37559 m2 w nieodpłatne użytkowanie dla SP ZOZ w Augustowie
Uchwała
Nr 27/IV/03
w sprawie określenia zasad najmu i dzierżawy mienia przekazanego w nieodpłatne użytkowanie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie
Uchwała
Nr 28/IV/03
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie
Uchwała
Nr 29/V/03
w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2003 rok
Uchwała
Nr 30/V/03
w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 31/V/03
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 32/V/03
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 33/V/03
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 34/V/03

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budownictwa i Dróg, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Powiatu w Augustowie

Uchwała
Nr 35/V/03
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu powiatu augustowskiego
Uchwała
Nr 36/V/03
w sprawie zmiany uchwały Nr 23/IV/03 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 19 lutego 2003 r. zmieniającej uchwałę Nr 148/XX/2000 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawia zasad wynagradzania nauczycieli
Uchwała
Nr 37/V/03
w sprawie powołania Komisji Regulaminowej
Uchwała
Nr 38/V/03
w sprawie zajęcia stanowiska popierającego działania zmierzające do utworzenia przejścia granicznego w Lipszczanach
Uchwała
Nr 39/VI/03
w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Augustowie
Uchwała
Nr 40/VI/03
w sprawie założenia III Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie ul. Tytoniowa 6 i włączenia do Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6
Uchwała
Nr 41/VI/03
w sprawie założenia Liceum Profilowanego w Lipsku i włączenia do Zespołu Szkół w Lipsku
Uchwała
Nr 42/VI/03
w sprawie zmiany uchwały Nr 250/XXXV/2002 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 stycznia 2002r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
Uchwała
Nr 43/VI/03
w sprawie wyrażenia woli prowadzenia przez powiat augustowski liceum plastycznego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie
Uchwała
Nr 44/VI/03
w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu zmierzających do udzielenia poręczenia kredytu na spłatę zobowiązań SP ZOZ w Augustowie
Uchwała
Nr 45/VI/03
w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 46/VI/03
w sprawie zmiany Regulaminu działania Zarządu Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 47/VI/03
w sprawie zmiany Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 48/VI/03
w sprawie zmiany uchwały Nr 194/XXVII/2001 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Augustowskiej Organizacji Turystycznej
Uchwała
Nr 49/VI/03
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 50/VI/03
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budownictwa i Dróg, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 51/VII/03
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 52/VII/03
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
Uchwała
Nr 53/VII/03
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2003 rok
Uchwała
Nr 54/VII/03
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 55/VII/03
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 56/VII/03
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 57/VIII/03
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2003 rok
Uchwała
Nr 58/VIII/03
w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie
Uchwała
Nr 59/VIII/03
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku
Uchwała
Nr 60/VIII/03
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie

Uchwała
Nr 61/IX/03

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2003 rok.

Uchwała
Nr 62/IX/03

w sprawie zmiany uchwały Nr 274/XXXVIII/2002 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 kwietnia
2002 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Augustowie za 2001 r.
Uchwała
Nr 63/IX/03
w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych
w Augustowie na osiedlu Śródmieście.
Uchwała
Nr 64/IX/03
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany wykorzystania nieruchomości położonej we wsi Rygałówka oznaczonej Nr 255/3 o pow. 1700 m2 wraz z budynkami darowanej aktem notarialnym Repertorium A Nr 1947/2000 z dnia 14 kwietnia 2000 r. Miastu i Gminie Lipsk.
Uchwała
Nr 65/IX/03
w sprawie użyczenia zabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie przy ul. 3 Maja 16 oznaczonej Nr geodezyjnym 3473 o pow. 2090 m2 na potrzeby Miasta Augustów związane
z uworzeniem Muzeum Ziemi Augustowskiej.
Uchwała
Nr 66/IX/03
w sprawie utworzenia środka specjalnego w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego
w Augustowie.
Uchwała
Nr 67/IX/03
w sprawie nadania statutu Liceum Profilowanemu w Lipsku.
Uchwała
Nr 68/IX/03
w sprawie likwidacji Powiatowego Zakładu Usług Medycznych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Augustowie z siedzibą w Augustowie przy ul. 3 Maja 29.
Uchwała
Nr 69/IX/03
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Augustowskiego.
Uchwała
Nr 70/X/03
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Augustowie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2003 r.
Uchwała
Nr 71/X/03
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2003 rok.
Uchwała
Nr 72/X/03
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2003 roku.
Uchwała
Nr 73/X/03
w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Augustowie.
Uchwała
Nr 74/X/03
w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego w Augustowie.
Uchwała
Nr 75/X/03
w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2003-2006".
Uchwała
Nr 76/X/03
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2004 rok".
Uchwała
Nr 77/X/03
w sprawie przekazania trwałego zarządu do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Augustowskiego, położonej w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego między Augustowskim Centrum Edukacyjnym i Bursą Międzyszkolną w Augustowie.
Uchwała
Nr 78/X/03
w sprawie zaliczenia odcinka drogi nr 102698 B o długości 1,850 km (od dr. powiatowej nr 1209B Przewięź - Sucha Rzeczka - Płaska - Rudawka do dr. powiatowej nr 1234 B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo) do kategorii dróg powiatowych.
Uchwała
Nr 79/X/03
w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 1234 B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo o dł. 2,029 km (od dr. powiatowej nr 1209 B Przewięź - Sucha Rzeczka - Płaska - Rudawka do skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną nr 102698 B) kategorii drogi powiatowej.
Uchwała
Nr 80/X/03
w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Augustowie za 2002 rok.
Uchwała
Nr 81/X/03

w sprawie podjęcia działań zmierzających do powierzenia Województwu Podlaskiemu prowadzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do powiatu, dotyczących kosztów utrzymania miejsc w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku.

Uchwała
Nr 82/XI/03
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2003 rok.
Uchwała
Nr 83/XI/03
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku.
Uchwała
Nr 84/XI/03
w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
Uchwała
Nr 85/XI/03
w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Liceum Profilowanego w Lipsku i przyjęcia jednolitego tekstu statutu.
Uchwała
Nr 86/XI/03
w sprawie przyznania dodatku specjalnego Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 87/XII/03
w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Augustowskiego na lata 2004 - 2007" wraz z "Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami".
Uchwała
Nr 88/XII/03
w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2003 - 2006".
Uchwała
Nr 89/XII/03
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2003 rok.
Uchwała
Nr 90/XII/03
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2003 rok.
Uchwała
Nr 91/XII/03
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku.
Uchwała
Nr 92/XII/03
w sprawie ustalenia terminów spłaty pożyczek udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

Uchwała
Nr 93/XII/03

w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Augustowie na osiedlu Śródmieście.
Uchwała
Nr 94/XIII/03
w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na Zarządzenie Zastępcze Wojewody Podlaskiego.
Uchwała
Nr 95/XIV/04

w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2004r.

Uchwała
Nr 96/XIV/04

w sprawie wygaśniecia mandatu radnego Andrzeja Słomskiego

Uchwała
Nr 97/XIV/04
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatku funkcyjnego, dodatku motywacyjnego, dodatku za warunki pracy, nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku mieszkaniowego oraz regulaminu określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw.
Uchwała
Nr 98/XIV/04
w sprawie zbycia części nieruchomości zabudowanej położonej w Augustowie przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich.
Uchwała
Nr 99/XIV/04
w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka z siedzibą w miejscowości Szczebra 48B, gm. Nowinka.
Uchwała
Nr 100/XIV/04
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Augustowskiego przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Augustowie.
Uchwała
Nr 101/XIV/04
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 102/XIV/04
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 103/XIV/04
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 104/XIV/04
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 105/XIV/04
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budownictwa i Dróg, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 106/XV/04
w sprawie wstąpienia Marka Jana Roszkowskiego w skład Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 107/XV/04
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 108/XV/04
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2004 rok.
Uchwała
Nr 109/XV/04
w sprawie określenia trybu i zasad postępowania w zakresie udzielania dotacji z budżetu powiatu podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
Uchwała
Nr 110/XV/04

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku.

Uchwała
Nr 111/XVI/04
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Uchwała
Nr 112/XVI/04
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Uchwała
Nr 113/XVI/04
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2004 rok.
Uchwała
Nr 114/XVI/04

w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

Uchwała
Nr 115/XVI/04
w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
Uchwała
Nr 116/XVI/04
w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.
Uchwała
Nr 117/XVI/04
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Augustowskiego.
Uchwała
Nr 118/XVI/04
w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, ul. Śródmieście 31, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, ze szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną dla dorosłych.
Uchwała
Nr 119/XVI/04
w sprawie przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3 ze szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną dla dorosłych.
Uchwała
Nr 120/XVI/04

w sprawie przekształcenia Technikum dla Dorosłych Nr 2 wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3 ze szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną dla dorosłych.

Uchwała
Nr 121/XVI/04
w sprawie przekształcenia Zaocznego Technikum Zawodowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6 ze szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną dla dorosłych.
Uchwała
Nr 122/XVI/04
w sprawie przekształcenia Technikum Zawodowego dla Dorosłych, wchodzącego
w skład Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 4 ze szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną dla dorosłych.
Uchwała
Nr 123/XVI/04
w sprawie przekształcenia Technikum Zawodowego dla Dorosłych w Lipsku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Lipsku, ul. Szkolna 1 ze szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną dla dorosłych.
Uchwała
Nr 124/XVI/04
w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Augustowskiego
na lata 2004 - 2006".
Uchwała
Nr 125/XVI/04
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Patomorfologii w Łomży.
Uchwała
Nr 126/XVII/04
w sprawie zmiany Uchwały nr 124/XVI/04 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 07 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Augustowskiego na lata 2004-2006"
Uchwała
Nr 127/XVII/04
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku
Uchwała
Nr 128/XVII/04
w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 1227B Cisów - Kryłatka - Krasnybór o dł. 2,500 km (od dr. krajowej nr 8 Augustów - Białystok do skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną nr 102833B) kategorii drogi powiatowej
Uchwała
Nr 129/XVII/04
w sprawie zaliczenia odcinka drogi nr 102833B Podcisówek-Balinka o dł. 2,200 km (od dr. krajowej nr 8 Augustów-Białystok do drogi powiatowej nr 1227B Cisów -Kryłatka - Krasnybór - dł. 2,500 km) do kategorii dróg powiatowych
Uchwała
Nr 130/XVII/04
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich najbliższych rodzin
Uchwała
Nr 131/XVII/04
w sprawie zmiany Uchwały Nr 52/VII/03 Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
Uchwała
Nr 132/XVII/04
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Augustowie do dokonywania wszelkich czynności w celu przygotowania i realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała
Nr 133/XVII/04
w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji projektu Europejskiego Funduszu Społecznego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne",
Uchwała
Nr 134/XVII/04

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej,

Uchwała
Nr 135/XVII/04
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
Uchwała
Nr 136/XVII/04
w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Powiatu Augustowskiego
Uchwała
Nr 137/XVII/04
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie"
Uchwała
Nr 138/XVII/04
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie"
Uchwała
Nr 139/XVII/04
w sprawie przystąpienia do realizacji w 2005 r. zadania pn.: "Termomodernizacja budynków Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie"
Uchwała
Nr 140/XVII/04
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2004 rok
Uchwała
Nr 141/XVII/04
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Augustowie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2004 roku
Uchwała
Nr 142/XVII/04
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku
Uchwała
Nr 143/XVII/04
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Augustowskiego przez Wydawnictwo BiK na Mapie Administracyjno-Turystycznej Województwa Podlaskiego
Uchwała
Nr 144/XVII/04
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie
Uchwała
Nr 145/XVII/04

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr 146/XVIII/04
w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie powiatu augustowskiego
Uchwała
Nr 147/XVIII/04
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Augustowskiego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w Białymstoku celem zamieszczenia na folderze, prezentacji multimedialnej i stronie internetowej w ramach oferty inwestycyjnej Podlasia
Uchwała
Nr 148/XVIII/04
w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych
w Augustowie przy ul. Żabiej, oznaczonych nr 2186, 2196, 2197/2.
Uchwała
Nr 149/XVIII/04

w sprawie przyznania dodatku specjalnego Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr 150/XVIII/04
zmieniająca uchwałę Nr 134/XVII/04 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 17 września 2004 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Uchwała
Nr 151/XVIII/04

zmieniająca uchwałę Nr 135/XVII/04 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 17 września 2004 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

Uchwała
Nr 152/XVIII/04
w sprawie zawierania porozumień i przyjmowania środków finansowych od innych samorządów terytorialnych i realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom pochodzącym z innych powiatów, a umieszczonym w placówkach rodzinnych funkcjonujących na terenie Powiatu Augustowskiego.
Uchwała
Nr 153/XVIII/04
w sprawie zawierania porozumień i wydatkowania środków finansowych na utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Augustowskiego,
a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.
Uchwała
Nr 154/XVIII/04
w sprawie zawierania porozumień i przyjmowania środków finansowych od innych samorządów terytorialnych i realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom pochodzącym z innych powiatów, a umieszczonym w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Augustowskiego.
Uchwała
Nr 155/XVIII/04
w sprawie zawierania porozumień i wydatkowania środków finansowych na utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Augustowskiego,
a umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.
Uchwała
Nr 156/XVIII/04
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku.
Uchwała
Nr 157/XVIII/04

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na konwersji i weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez Powiat Augustowski w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu.

Uchwała
Nr 158/XVIII/04
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2004 rok.
Uchwała
Nr 159/XVIII/04

w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu w Augustowie do opracowania kierunków zmian i przekształceń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

Uchwała
Nr 160/XIX/04

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Augustowskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2005 rok"

Uchwała
Nr 161/XIX/04

w sprawie zmiany uchwały Nr 325/XLIII/2002 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 9 października 2002 roku w sprawie przyjęcia "STRATEGII ROZWOJU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO DO 2020 ROKU"

Uchwała
Nr 162/XIX/04

w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 r.

Uchwała
Nr 163/XIX/04

w sprawie ustalenia terminów spłaty pożyczek udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

Uchwała
Nr 164/XIX/04
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2004 rok.
Uchwała
Nr 165/XIX/04

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2004 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach i spłatę kredytu długoterminowego.

Uchwała
Nr 166/XX/05

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umowy zawartej z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie projektu Przebudowa ciągu drogowego od drogi krajowej nr 16 do drogi krajowej nr 61, Rutki - Rajgród.

Uchwała
Nr 167/XXI/05
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2005 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynkach Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie.
Uchwała
Nr 168/XXII/05
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie przy ul. Żabiej 5.
Uchwała
Nr 169/XXII/05

w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Powiatu Augustowskiego.

Uchwała
Nr 170/XXII/05
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.
Uchwała
Nr 171/XXII/05

w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2005 rok

Uchwała
Nr 172/XXII/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr 124/XVI/04 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Augustowskiego na lata 2004 - 2006".

Uchwała
Nr 173/XXII/05

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatku funkcyjnego, dodatku motywacyjnego, dodatku za warunki pracy, dodatku za wysługę lat, nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku mieszkaniowego oraz regulaminu określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw.
Uchwała
Nr 174/XXII/05
w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Augustowie, ul. Tytoniowa 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ze szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną - Szkołę Policealną dla Dorosłych Nr 2 w Augustowie.
Uchwała
Nr 175/XXII/05
w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ze szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną - Szkołę Policealną Nr 2 w Augustowie.
Uchwała
Nr 176/XXII/05
w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, Al. Kard. Wyszyńskiego 3, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, ze szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną dla dorosłych.
Uchwała
Nr 177/XXII/05

w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego w Augustowie, Al. Kard. Wyszyńskiego 3, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, ze szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną - Szkołę Policealną Nr 1 w Augustowie.

Uchwała
Nr 178/XXII/05

w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Uchwała
Nr 179/XXII/05
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 180/XXII/05
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 181/XXII/05
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 182/XXII/05
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 183/XXII/05

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budownictwa i Dróg, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała
Nr 184/XXIII/05
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 185/XXIII/05
w sprawie przekazania trwałego zarządu do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Augustowskiego, położonej w Augustowie przy
ul. Partyzantów między Powiatowym Zarządem Dróg i II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie.
Uchwała
Nr 186/XXIII/05
w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Uchwała
Nr 187/XXIV/05
w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
Uchwała
Nr 188/XXIV/05
w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Augustowie, ul. Mickiewicza 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie, ul. Mickiewicza 2.
Uchwała
Nr 189/XXIV/05
w sprawie powierzenia Miastu Augustów do wykonywania zadania powiatu polegającego na prowadzeniu powiatowej biblioteki publicznej.
Uchwała
Nr 190/XXIV/05
w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Augustowie, ul. Śródmieście 31.
Uchwała
Nr 191/XXIV/05
w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3a.
Uchwała
Nr 192/XXIV/05
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
Uchwała
Nr 193/XXIV/05
w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 dla Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" oraz ze środków budżetu państwa.
Uchwała
Nr 194/XXIV/05
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2005 rok.
Uchwała
Nr 195/XXIV/05
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się zwiększone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku oraz dokonania przeniesień środków pomiędzy zadaniami.
Uchwała
Nr 196/XXIV/05
w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które mogą tworzyć rachunki dochodów własnych.
Uchwała
Nr 197/XXIV/05
w sprawie rachunku dochodów własnych w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie i szczegółowych zasad gospodarki finansowej dochodami własnymi
Uchwała
Nr 198/XXV/05
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
Uchwała
Nr 199/XXV/05
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2005 rok.
Uchwała
Nr 200/XXVI/05
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Augustowie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2005 roku.
Uchwała
Nr 201/XXVI/05

w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.

Uchwała
Nr 202/XXVI/05
w sprawie zmiany uchwały Nr 163/XXI/2000 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, o którym mowa w §3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Uchwała
Nr 203/XXVI/05
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Augustowie przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich.
Uchwała
Nr 204/XXVI/05
w sprawie zaopiniowania aneksu do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
Uchwała
Nr 205/XXVI/05
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody restrukturyzacyjnej zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie wobec Powiatu Augustowskiego.
Uchwała
Nr 206/XXVI/05
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
Uchwała
Nr 207/XXVI/05
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2005 rok.
Uchwała
Nr 208/XXVII/05
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatku funkcyjnego, dodatku motywacyjnego, dodatku za warunki pracy, dodatku za wysługę lat, nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku mieszkaniowego oraz regulaminu określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw.
Uchwała
Nr 209/XXVII/05
w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka z siedzibą w miejscowości Szczebra 48B, gm. Nowinka.
Uchwała
Nr 210/XXVII/05
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.
Uchwała
Nr 211/XXVIII/05

w sprawie przyjęcia "Karty współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego "

Uchwała
Nr 212/XXVIII/05

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegona 2006 rok "

Uchwała
Nr 213/XXVIII/05

w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.

Uchwała
Nr 214/XXVIII/05

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2005 rok.

Uchwała
Nr 215/XXVIII/05

w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2006 rok.

Uchwała
Nr 216/XXIX/06
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zawartej przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną w Suwałkach z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie projektu "Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim".
Uchwała
Nr 217/XXX/06
w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Augustowie, Aleja Kard. Wyszyńskiego 3, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, Aleja Kard. Wyszyńskiego 3.
Uchwała
Nr 218/XXX/06
w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Augustowie, ul. Tytoniowa 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych
im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.
Uchwała
Nr 219/XXX/06
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Augustowie.
Uchwała
Nr 220/XXX/06
w sprawie przystąpienia do Partnerstwa przy realizacji projektu "Nowe Perspektywy 2 - lokalne rynki pracy".
Uchwała
Nr 221/XXX/06
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2006 rok.
Uchwała
Nr 222/XXX/06

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu na 2006 rok.

Uchwała
Nr 223/XXX/06
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu na 2006 rok.
Uchwała
Nr 224/XXX/06

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu na 2006 rok.

Uchwała
Nr 225/XXX/06

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budownictwa i Dróg, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa na 2006 rok.

Uchwała
Nr 226/XXXI/06
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.
Uchwała
Nr 227/XXXI/06
wsprawie zmian w budżecie Powiatu Augustowskiego na 2006 rok.
Uchwała
Nr 228/XXXI/06
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku.
Uchwała
Nr 229/XXXI/06
w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lipsku, ul. Szkolna 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Lipsku, ul. Szkolna 1.
Uchwała
Nr 230/XXXII/06

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Samsik na postępowanie Starosty Augustowskiego.

Uchwała
Nr 231/XXXII/06

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.

Uchwała
Nr 232/XXXII/06

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Augustowie.

Uchwała
Nr 233/XXXII/06

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Augustowie.

Uchwała
Nr 234/XXXII/06

w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Augustowie.

Uchwała
Nr 235/XXXII/06

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

Uchwała
Nr 236/XXXII/06

w sprawie przyjęcia raportu "Realizacja programu ochrony środowiska dla powiatu augustowskiego na lata 2004-2005".

Uchwała
Nr 237/XXXII/06
w sprawie określenia zakresu i formy przedstawienia przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze.
Uchwała
Nr 238/XXXII/06
w sprawie założenia Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3A.
Uchwała
Nr 239/XXXII/06
w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 dla Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" oraz ze środków budżetu państwa.
Uchwała
Nr 240/XXXII/06
w sprawie zmiany Uchwały nr 193/XXIV/05 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu 2 "Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionie" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 dla Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" oraz ze środków budżetu państwa.
Uchwała
Nr 241/XXXII/06
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z PFRON w 2006 roku.
Uchwała
Nr 242/XXXII/06
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.
Uchwała
Nr 243/XXXIII/06
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.
Uchwała
Nr 244/XXXIII/06
w sprawie przedłużenia okresu udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
Uchwała
Nr 245/XXXIII/06
w sprawie rachunku dochodów własnych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Augustowie i szczegółowych zasad gospodarki finansowej dochodami własnymi.
Uchwała
Nr 246/XXXIII/06
w sprawie zmiany Uchwały Nr 148/XX/2000 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli.
Uchwała
Nr 247/XXXIII/06
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013".
Uchwała
Nr 248/XXXIII/06
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego.
Uchwała
Nr 249/XXXIII/06
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2006 r.
Uchwała
Nr 250/XXXIV/06

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2006 rok.

Uchwała
Nr 251/XXXIV/06
w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku.
Uchwała
Nr 252/XXXIV/06
w sprawie zmiany uchwały Nr 124/XVI/04 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 07 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Augustowskiego na lata 2004-2006.
Uchwała
Nr 253/XXXIV/06
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Augustowskiego na lata 2007-2013.
Uchwała
Nr 254/XXXIV/06
w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2006-2016.
Uchwała
Nr 255/XXXIV/06
w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Haraburda

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2003-08-29

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2006-11-16

Opublikował: Sylwia Zajkowska

Data publikacji: 2003-08-29