Uchwały Rady Powiatu 2014-2018

Uchwała Nr 1/I/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała Nr 2/I/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała Nr 3/I/14 w sprawie wyboru Starosty Augustowskiego.

Uchwała Nr 4/I/14 w sprawie wyboru Wicestarosty Augustowskiego.

Uchwała Nr 5/I/14 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Augustowie.

Uchwała Nr 6/I/14 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Uchwała Nr 7/II/14 w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2014 rok.

Uchwała Nr 8/II/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2014 - 2017.

Uchwała Nr 9/II/14 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Augustowskiego.

Uchwała Nr 10/II/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Augustowskiego.

Uchwała Nr 11/II/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Augustowie

Uchwała Nr 12/III/15 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała Nr 13/III/15 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała Nr 14/III/15 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała Nr 15/III/15 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała Nr 16/III/15 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

Uchwała Nr 17/III/15 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

Uchwała Nr 18/III/15 w sprawie delegowania Radnych Powiatu Augustowskiego do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Uchwała Nr 19/III/15 w sprawie ustalenia kandydatów do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie.

Uchwała Nr 20/III/15 w sprawie zmiany uchwały Nr 12/II/02 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie desygnowania delegata Powiatu Augustowskiego do Związku Powiatów Polskich

Uchwała Nr 21/III/15 w sprawie zmiany uchwały Nr 170/XXIII/2001 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 19 lutego 2001 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”

Uchwała Nr 22/III/15 w sprawie zmiany uchwały Nr 186/XXIII/05 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Uchwała Nr 23/III/15 w sprawie zmiany uchwały Nr 194/XXVII/2001 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Augustowskiej  Organizacji Turystycznej

Uchwała Nr 24/IV/15 w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2015 rok.

Uchwała Nr 25/IV/15 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2015 - 2018

Uchwała Nr 26/IV/15 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3

Uchwała Nr 27/IV/15 w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3

Uchwała Nr 28/IV/15 w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3

Uchwała Nr 29/IV/15 w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3

Uchwała Nr 30/IV/15 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego Rodzinnym Domu Dziecka w Augustowie, ul. Wypusty 13

Uchwała Nr 31/V/15 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Augustowie,wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie,Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3

Uchwała Nr 32/V/15 w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie,wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie,
Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3

Uchwała Nr 33/V/15 w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3

Uchwała Nr 34/V/15 w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Lipsku, ul. Szkolna 1 oraz rozwiązania Zespołu Szkół w Lipsku, ul. Szkolna 1

Uchwała Nr 35/V/15 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, mających swoją siedzibę na obszarze powiatu augustowskiego

Uchwała Nr 36/V/15 w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2015 rok.

Uchwała Nr 37/V/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2015 - 2018

Uchwała Nr 38/V/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Augustów

Uchwała Nr 39/V/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Augustowa, oznaczonej nr 862/36.

Uchwała Nr 40/V/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu Augustowskiego położonej w Augustowie przy ulicy Marii Konopnickiej

Uchwała Nr 41/V/15 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

Uchwała Nr 42/V/15 w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie przejścia granicznego Lipszczany – Sofijewo

Uchwała Nr 43/V/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała Nr 44/V/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała Nr 45/V/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała Nr 46/V/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała Nr 47/V/15 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Uchwała Nr 48/VI/15 w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego

Uchwała Nr 49/VI/15 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego

Uchwała Nr 50/VI/15 w sprawie określenia zasad reprezentacji Powiatu Augustowskiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego

Uchwała Nr 51/VII/15 w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2015 rok.

Uchwała Nr 52/VII/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2015 - 2018

Uchwała  Nr 53/VII/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Augustów.

Uchwała Nr 54/VII/15 w sprawie  przekazania środków finansowych dla Policji w 2015 roku.

Uchwała Nr 55/VII/15 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego w 2015 roku

Uchwała Nr 56/VIII/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2014 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr 57/VIII/15 w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie

Uchwała Nr 58/VIII/15 w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2015 rok.

Uchwała Nr 59/VIII/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2015 - 2018

Uchwała Nr 60/VIII/15 w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego

Uchwała Nr 61/VIII/15 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego

Uchwała Nr 62/IX/15 w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2015 rok.

Uchwała Nr 63/IX/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2015 - 2018

Uchwała Nr 64/IX/15 w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz określenia zadań, na które przeznacza się zwiększone środki w 2015 roku.

Uchwała Nr 65/X/15 w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2016 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1210B Pomiany – Popowo od km 0+000 do km 2+093”

Uchwała Nr 66/X/15 w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2016 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej”

Uchwała Nr 67/X/15 w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2016 rok środków finansowych na realizację przez Gminę Miasto Augustów zadania „Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie – Etap III”

Uchwała Nr 68/X/15 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 2187, położonej w obrębie 2 Miasta Augustów przy ul. M. Jonkajtysa.

Uchwała Nr 69/X/15 w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2015 rok.

Uchwała Nr 70/X/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2015 - 2018

Uchwała Nr 71/X/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Lipsk.

Uchwała Nr 72/X/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sztabin.

Uchwała Nr 73/X/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/V/2015 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, mających swoją siedzibę na obszarze powiatu augustowskiego

Uchwała Nr 74/X/15 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego.

Uchwała Nr 75/X/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Augustowskiego

Uchwała Nr 76/XI/15 w  sprawie  ustalenia  wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i  przechowywaniem  pojazdów w 2016 roku

Uchwała Nr 77/XI/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Augustowskiego

Uchwała Nr 78/XII/15 w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2015 rok.

Uchwała Nr 79/XII/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2015 - 2018

Uchwała Nr 80/XII/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Augustów.

Uchwała Nr 81/XII/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów.

Uchwała Nr 82/XII/15 w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

Uchwała Nr 83/XII/15 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Augustowski

Uchwała Nr 84/XII/15 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie modernizacji drogi Białystok – Augustów – Suwałki

Uchwała Nr 85/XII/15 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego w 2016 roku

Uchwała Nr 86/XII/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Augustowskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała Nr 87/XII/15 w sprawie organizacji powiatowej biblioteki publicznej i włączenia jej w skład Powiatowego Ośrodka Informacji Naukowej i Zawodowej  w Augustowie z siedzibą w Augustowie, Al. Kard. Wyszyńskiego 3

Uchwała Nr 88/XII/15 w sprawie ustalenia kandydatów do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Uchwała Nr 89/XIII/16 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Augustowie z Burmistrzem Lipska porozumienia dotyczącego przekazania zarządu częścią dróg powiatowych Nr 1234B i Nr 1235 B w obrębie skrzyżowań z drogą gminną Nr G102751.

Uchwała Nr 90/XIII/16 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2016 - 2018.

Uchwała Nr 91/XIII/16 w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 rok.

Uchwała Nr 92/XIII/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2016 - 2019

Uchwała Nr 93/XIII/16 w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020 roku”

Uchwała Nr 94/XIII/16 w sprawie zamiaru zmiany adresu siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie oraz Gimnazjum Nr 5 Specjalnego im. Jana Pawła II w Augustowie i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Jana Pawła II w Augustowie

Uchwała Nr 95/XIII/16 w sprawie zamiaru włączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie do Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie

Uchwała Nr 96/XIII/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała Nr 97/XIII/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała Nr 98/XIII/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała Nr 99/XIII/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała Nr 100/XIV/16 w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 rok.

Uchwała Nr 101/XIV/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2016 - 2019

Uchwała Nr 102/XIV/16 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.

Uchwała Nr 103/XIV/16 w sprawie zakazu używania jednostek pływających na określonych jeziorach Powiatu Augustowskiego

Uchwała Nr 104/XIV/16 w sprawie włączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie do Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie

Uchwała Nr 105/XIV/16 w sprawie zmiany adresu siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie oraz Gimnazjum Nr 5 Specjalnego im. Jana Pawła II w Augustowie i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Jana Pawła II w Augustowie

Uchwała Nr 106/XIV/16 w sprawie podjęcia partnerskiej współpracy Powiatu Augustowskiego z Rejonem Brasławskim (Republika Białoruś)

Uchwała Nr 107/XIV/16 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego.

Uchwała Nr 108/XIV/16 w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego

Uchwała Nr 109/XIV/16 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała Nr 110/XIV/16 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu w Augustowie.

Uchwała Nr 111/XIV/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Augustowie z dnia 10 lutego 2016r.

Uchwała Nr 112/XV/16 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie

Uchwała Nr 113/XV/16 w sprawie uzupełnienia składu osobowego przedstawicieli Powiatu Augustowskiego w Augustowskiej Organizacji Turystycznej

Uchwała Nr 114/XV/16 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 rok.

Uchwała Nr 115/XV/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2016 - 2019

Uchwała Nr 116/XV/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów.

Uchwała Nr 117/XV/16 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego.

Uchwała Nr 118/XVI/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2015 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr 119/XVI/2016 w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie

Uchwała Nr 120/XVI/2016 w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 rok

Uchwała Nr 121/XVI/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2016 - 2019

Uchwała Nr 122/XVI/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipsk

Uchwała Nr 123/XVI/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 228/XXXVII/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w  ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Uchwała Nr 124/XVI/2016 w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie

Uchwała Nr 125/XVI/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 183/XXX/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej – w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2010r. Nr 58, poz. 956)

Uchwała Nr 126/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” na lata 2016 – 2020.

Uchwała Nr 127/XVII/2016 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 rok.

Uchwała Nr 128/XVII/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2016 - 2019

Uchwała Nr 129/XVII/2016 w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2017 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap II - odcinek od ul. Hożej do ronda Marconiego oraz ul. Hożej w Augustowie Nr 2510B - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej”.

Uchwała Nr 130/XVII/2016 w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2017 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Bargłów Kościelny poprzez przebudowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Netta Folwark obejmującego odcinki dróg: 1217B i 1218B oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1194B w m. Bargłów Kościelny”.

Uchwała Nr 131/XVII/2016 w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 rok środków na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Glinki w Augustowie”.

Uchwała Nr 132/XVII/2016 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie przebudowy drogi krajowej Suwałki – Augustów – Białystok

Uchwała Nr 133/XVIII/2016 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic na terenie miasta Augustowa.

Uchwała Nr 134/XVIII/2016 w sprawie pozbawienia drogi powiatowej Nr 1209B Przewięź – Sucha Rzeczka – Płaska – Mikaszówka – Gruszki – Rudawka jej dotychczasowej kategorii celem zaliczenia jej do kategorii dróg wojewódzkich.

Uchwała Nr 135/XVIII/2016 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego

Uchwała Nr 136/XVIII/2016 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie poprawy bezpieczeństwa na obwodnicy Augustowa i wiaduktach towarzyszących

Uchwała Nr 137/XIX/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipsk.

Uchwała Nr 138/XIX/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Augustów.

Uchwała Nr 139/XIX/2016  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowinka.

Uchwała Nr 140/XIX/2016 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, mających swoją siedzibę na obszarze powiatu augustowskiego

Uchwała Nr 141/XIX/2016  w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.

Uchwała Nr 142/XIX/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego w 2017 r.

Uchwała Nr 143/XIX/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2017 roku

Uchwała Nr 144/XIX/2016 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji w 2016 roku.

Uchwała Nr 145/XIX/2016 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 rok.

Uchwała Nr 146/XIX/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2016 - 2019

Uchwała Nr 147/XIX/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 135/XVIII/2016 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego

Uchwała Nr 148/XIX/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Augustowskiego z dnia 16 września 2016r.

Uchwała Nr 149/XX/2016 w sprawie powołania Powiatowej Komisji do Spraw Referendum.

Uchwała Nr 150/XXI/2016 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017 – 2020”.

Uchwała Nr 151/XXI/2016 w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 rok.

Uchwała Nr 152/XXI/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2016 - 2021

Uchwała Nr 153/XXI/2016 w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 rok.

Uchwała Nr 154/XXI/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2017 - 2021

Uchwała Nr 155/XXI/2016 w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.

Uchwała Nr 156/XXI/2016 zmieniająca Uchwałę Nr 86/XII/2015 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Augustowskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Uchwała Nr 157/XXII/2017 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017 - 2022

Uchwała Nr 158/XXII/2017 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Augustowski w 2017 roku

Uchwała Nr 159/XXII/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 rok

Uchwała Nr 160/XXII/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów

Uchwała Nr 161/XXII/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu augustowskiego

Uchwała Nr 162/XXII/2017 w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej im. Jana Pawła II w Augustowie

Uchwała Nr 163/XXII/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie

Uchwała Nr 164/XXII/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie

Uchwała Nr 165/XXII/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Augustowie

Uchwała Nr 166/XXII/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu w Augustowie

Uchwała Nr 167/XXIII/2017 w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

Uchwała Nr 168/XXIII/2017 w sprawie ujęcia w projekcie budżetu Powiatu Augustowskiego na rok 2018 dotacji celowej dla SP ZOZ w Augustowie przeznaczonej na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie”.

Uchwała Nr 169/XXIII/2017 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

Uchwała Nr 170/XXIII/2017 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Augustowski w 2017 roku

Uchwała Nr 171/XXIII/2017 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2017 - 2022.

Uchwała Nr 172/XXIII/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 rok.

Uchwała Nr 173/XXIII/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2017 - 2021

Uchwała Nr 174/XXIII/2017 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego

Uchwała Nr 175/XXIII/2017 w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej im. Jana Pawła II w Augustowie

Uchwała Nr 176/XXIII/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu augustowskiego, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr 177/XXIII/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Zespole Placówek Młodzieżowych Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 2 w Augustowie

Uchwała Nr 178/XXIV/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2016 i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016

Uchwała Nr 179/XXIV/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie

Uchwała Nr 180/XXIV/2017 w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

Uchwała Nr 181/XXIV/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej w Augustowie na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała Nr 182/XXIV/2017 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego

Uchwała Nr 183/XXIV/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 rok.

Uchwała Nr 184/XXIV/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2021

Uchwała Nr 185/XXIV/2017 w sprawie ujęcia w projekcie budżetu Powiatu Augustowskiego na rok 2018 dotacji celowej dla SP ZOZ w Augustowie przeznaczonej na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach w Augustowie i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami”.

Uchwała Nr 186/XXIV/2017 w sprawie ujęcia w projekcie budżetu Powiatu Augustowskiego na rok 2018 dotacji celowej dla SP ZOZ w Augustowie przeznaczonej na sfinansowanie wkładu własnego do projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Uchwała Nr 187/XXIV/2017 w sprawie podjęcia partnerskiej współpracy Powiatu Augustowskiego z Rejonem Grodzieńskim (Repubłika Białoruś)

Uchwała Nr 188/XXV/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 rok.

Uchwała Nr 189/XXV/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2021

Uchwała Nr 190/XXV/2017 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

Uchwała Nr 191/XXV/2017 w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2018 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528B Młodości w Augustowie”.

Uchwała Nr 192/XXV/2017 w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2018 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku”.

Uchwała Nr 193/XXV/2017 w sprawie zbycia lokalu użytkowego wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości Powiatu Augustowskiego, położonej w Augustowie obręb 3, oznaczonej nr 3541/23.

Uchwała Nr 194/XXV/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bargłów Kościelny.

Uchwała Nr 195/XXV/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Augustowskiego za pomocą instrumentów płatniczych.

Uchwała Nr 196/XXV/2017 w sprawie skargi z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji w 2017 roku

Uchwała Nr 197/XXVI/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Augustowie, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie

Uchwała Nr 198/XXVI/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie

Uchwała Nr 199/XXVI/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Augustowie, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie

Uchwała Nr 200/XXVI/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie

Uchwała Nr 201/XXVI/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie

Uchwała Nr 202/XXVI/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie

Uchwała Nr 203/XXVI/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej im. Jana Pawła II w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie

Uchwała Nr 204/XXVI/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Jana Pawła II w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie

Uchwała Nr 205/XXVI/2017 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Nr 1186B Szczebra - Sokolne - Cisówek - Kurianki

Uchwała Nr 206/XXVI/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego w 2018 r.

Uchwała Nr 207/XXVI/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2018 roku

Uchwała Nr 208/XXVI/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu augustowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Augustowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr 209/XXVI/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 rok.

Uchwała Nr 210/XXVI/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2021

Uchwała Nr 211/XXVI/2017 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie podjęcia działań zmierzających do udrożnienia dolnych odcinków rzek położonych w Biebrzańskim Parku Narodowym w granicach Powiatu Augustowskiego

Uchwała Nr 212/XXVII/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 rok.

Uchwała Nr 213/XXVII/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2021

Uchwała Nr 214/XXVII/2017 w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.

Uchwała Nr 215/XXVII/2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018-2022

Uchwała Nr 216/XXVII/2017 w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

Uchwała Nr 217/XXVII/2017 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie

Uchwała Nr218/XXVII/2017 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego

Uchwała Nr 219/XXVIII/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie

Uchwała Nr 220/XXVIII/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie

Uchwała Nr 221/XXVIII/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Augustowie

Uchwała Nr 222/XXVIII/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu w Augustowie

Uchwała Nr 223/XXVIII/2018 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Augustowski w 2018 roku

Uchwała Nr 224/XXVIII/2018 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

Uchwała Nr 225/XXVIII/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Augustowskiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

Uchwała Nr 226/XXVIII/2018 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania

Uchwała Nr 227/XXVIII/2018 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego

Uchwała Nr 228/XXVIII/2018 przyjmująca stanowisko w sprawie modernizacji drogi Białystok - Augustów - Suwałki

Uchwała Nr 229/XXVIII/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.

Uchwała Nr 230/XXVIII/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018-2022

Uchwała Nr 231/XXVIII/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów.

Uchwała Nr 232/XXVIII/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sztabin.

Uchwała Nr 233/XXVIII/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

Uchwała Nr 234/XXVIII/2018 w sprawie skargi wniesionej w dniu 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji w 2017 roku

Uchwała Nr 235/XXVIII/2018 w sprawie skargi wniesionej w dniu 10 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji w 2017 roku

Uchwała Nr 236/XXVIII/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej w dniu 2 lutego 2018r.

Uchwała Nr 237/XXIX/2018 w sprawie nieuwzględnienia skargi Wójta Gminy Nowinka na uchwałę Nr 205/XXVI/2017 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 listopada 2017 r. i przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Uchwała Nr 238/XXIX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem pomieszczeń w budynku przy ulicy Mickiewicza 2 w Augustowie.

Uchwała Nr 239/XXIX/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.

Uchwała Nr 240/XXIX/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018-2022

Uchwała Nr 241/XXIX/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Augustów.

Uchwała Nr 242/XXX/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.

Uchwała Nr 243/XXX/2018 w sprawie ujęcia w projekcie budżetu Powiatu Augustowskiego na rok 2019 dotacji celowej dla SP ZZOD w Augustowie przeznaczonej na sfinansowanie wkładu własnego do projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Uchwała Nr 244/XXX/2018 w sprawie ujęcia w projekcie budżetu Powiatu Augustowskiego na rok 2019 dotacji celowej dla SP ZZOD w Augustowie przeznaczonej na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Współpraca na rzecz Wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej”.

Uchwała Nr 245/XXX/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018-2023

Uchwała Nr 246/XXX/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bargłów Kościelny.

Uchwała Nr 247/XXX/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipsk.

Uchwała Nr 248/XXX/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2017 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr 249/XXX/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie

Uchwała Nr 250/XXX/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Uchwała Nr 251/XXX/2018 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego

Uchwała Nr 252/XXX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem pomieszczeń w budynku przy ulicy Mickiewicza 2 w Augustowie.

Uchwała Nr 253/XXXI/2018 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

Uchwała Nr 254/XXXI/2018 w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Augustowie

Uchwała Nr 255/XXXI/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Augustowskiego

Uchwała Nr 256/XXXI/2018 w sprawie powierzenia Miastu Suwałki prowadzenia zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym

Uchwała Nr 257/XXXI/2018 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego

Uchwała Nr 258/XXXI/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Augustowskiego

Uchwała Nr 259/XXXI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Augustowskiego do realizacji projektu partnerskiego pt. „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

Uchwała Nr 260/XXXI/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.

Uchwała Nr 261/XXXI/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018-2023

Uchwała Nr 262/XXXI/2018 w sprawie uwzględnienia skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku przez Prokuratora Regionalnego w Białymstoku na uchwałę Rady Powiatu w Augustowie nr 55/IX/11 z dnia 30 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego powiatowych dróg publicznych w powiecie augustowskim (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 14 października 2011r., Nr 256, poz. 3038) i przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Uchwała Nr 263/XXXII/2018 w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2019 rok środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z samorządami lokalnymi w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Uchwała Nr 264/XXXIII/2018  dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

Uchwała Nr 265/XXXIII/2018  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego na rok 2019

Uchwała Nr 266/XXXIII/2018  w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Augustowskim

Uchwała Nr 267/XXXIII/2018  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

Uchwała Nr 268/XXXIII/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.

Uchwała Nr 269/XXXIII/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018-2023

Uchwała Nr 270/XXXIII/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Augustów.

Uchwała Nr 271/XXXIV/2018 dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

Uchwała Nr 272/XXXIV/2018 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczenia

Uchwała Nr 273/XXXIV/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2019 roku

Uchwała Nr 274/XXXIV/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.

Uchwała Nr 275/XXXIV/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018-2023

Uchwała Nr 276/XXXIV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim (V)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 277/XXXIV/2018 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie sytuacji finansowej SP ZOZ w Augustowie w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno Prawny

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno Prawny

Data wytworzenia: 2016-05-19

Wprowadzający: Grzegorz Haraburda

Data wprowadzenia: 2015-01-14

Modyfikujący: Grzegorz Haraburda

Data modyfikacji: 2020-10-02

Opublikował: Grzegorz Haraburda

Data publikacji: 2015-01-14