Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące danych osobowych,
przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Augustowie

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Starosta Augustowski, z siedzibą główną przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Pan Marek Taraszkiewicz.
  Skontaktować się z nim można przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@st.augustow.wrotapodlasia.pl, a także osobiście w siedzibie Administratora, po uprzednim umówieniu się przez e-mail.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z potrzeby realizacji obowiązków administratora określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustawy  o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw.
 4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe mogą być organy i podmioty publiczne oraz inne instytucje na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny okres, uzależniony od kategorii archiwalnej, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z zapisami w instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane, w określonych sytuacjach przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 7. Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych przy załatwianiu spraw urzędowych jest obowiązkowe i wynika z określonych przepisów prawa. Gdyby jednak osoba odmówiła podania danych wynikających z przepisów prawa, to jej sprawa nie zostanie załatwiona.
 9. Generalnie Urząd nie stosuje przetwarzania polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.


  Szczegółowe informacje uzyskają Państwo przy wniosku do konkretnej sprawy oraz przy pierwszym kontakcie z urzędnikiem.

Administrator Danych Osobowych
Starosta Augustowski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Data wytworzenia: 2018-05-24

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2018-05-24

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2018-05-24