Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące danych osobowych, przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Augustowie

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Starosta Augustowski, z siedzibą główną przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Pan Marek Taraszkiewicz.
  Skontaktować się z nim można przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@st.augustow.wrotapodlasia.pl, a także osobiście w siedzibie Administratora, po uprzednim umówieniu się przez e-mail.
 3. Dane osobowe przetwarzane są głównie w celach wynikających z potrzeby realizacji obowiązków administratora określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustawy  o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw.Mogą także być przetwarzane w celu realizacji umów zawieranych z kontrahentami a w niektórych przypadkach, na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.
 4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe są podmioty lub instytucje, które otrzymują dane głównie na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie umów powierzenia przetwarzania, a w szczególności:
  1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego lub home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie ul. Zbożowa 4, w zakresie obsługi poczty elektronicznej,
  2. Poczta Polska – siedziba centrali: Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8 w zakresie obsługi przesyłek w postaci papierowej,
  3. Bank Pekao SA – siedziba centrali: Warszawa, ul. Grzybowska 53/57 w zakresie obsługi bankowej,
  4. NEXCORE sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczka, ul. Willowa 87 w zakresie obsługi systemu EZD,
  5. QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Knurowska 19 przy obsłudze systemów księgowych w Starostwie,
  6. MWC Sp. z o.o. z Poznania przy obsłudze transmisji obrad Rady Powiatu,
  7. Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 podczas audytu w zakresie ISO 9001,
  8. GEO-SYSTEM Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Kubickiego 9/5 przy wsparciu obsługi systemów geodezyjnych w Starostwie,
  9. City Parking Group S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Budowlana 3 przy obsłudze strefy płatnego parkowania w Augustowie,
  10. Transdźwig Zawadzcy S.J. z siedzibą w Augustowie, ul. Wypusty 7 przy obsłudze usuwania pojazdów z dróg powiatowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny okres podyktowany przepisami prawa, uzależniony także od kategorii archiwalnej, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z zapisami w instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane, w określonych sytuacjach przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
  1. Prawo do usunięcia przysługuje w następujących przypadkach:
   - dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   - osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   - osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania,
   - dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   - dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
   - dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. (od osób powyżej 16 lat za ich zgodą lub od osób poniżej 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).
  2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
   - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych),
   - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   - administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
   (art. 21 ust 1 RODO mówi: osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją –wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e)-przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi  lub f -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora)
  3. Prawo do przenoszenia danych może być egzekwowane w następujących przypadkach:
   - przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   oraz
   - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  4. Prawo do sprzeciwu przysługuje osobie, której dane dotyczą, w dowolnym momencie z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
 7. Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych przy załatwianiu spraw urzędowych zazwyczaj jest obowiązkowe i wynika z określonych przepisów prawa. Gdyby jednak osoba odmówiła podania danych wynikających z przepisów prawa, to jej sprawa nie zostanie załatwiona.
 9. Generalnie Urząd nie stosuje przetwarzania polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
 10. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.


  Szczegółowe informacje uzyskają Państwo podczas składaniu wniosków do konkretnej sprawy oraz przy pierwszym kontakcie z urzędnikiem.

Administrator Danych Osobowych
Starosta Augustowski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Augustowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Data wytworzenia: 2018-05-24

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2024-02-07

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2018-05-24